SAIA, n.o.

KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohodyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Kazachstan
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
3 až 10 mesiacov
Zdroj financovania
na základe Memoranda medzi MInisterstvom školstva slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Kvóta
2 miesta
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradí:
 • cestovné náklady do miesta pobytu a späť
 • príplatok k štipendiu 262 eur/mesačne
Prijímajúca strana hradí:
 • bezplatné štúdium
 • štipendium - 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania  - 86 987 KZT/mesačne
 • ubytovanie za podmienok platných pre kazašských študentov
Uzávierka pre podávanie žiadostí
31. január
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň).

Dokumenty, ktoré uchádzač:

 • predkladá on-line:
 • elektronický formulár žiadosti
 • životopis v slovenčine
 • životopis v cudzom jazyku* (s vloženou fotografiou)
 • motivácia v slovenskom jazyku 
 • motivácia v cudzom jazyku (250 - 500 slov)
 • odborný program v slovenskom jazyku
 • odborný program v cudzom jazyku
 • zoskenovaný akceptačný list prijímajúcej inštitúcie (ak je vystavený v inom ako v anglickom jazyku, treba pripojiť aj pracovný preklad do slovenčiny)
 • zoskenované 2 odporúčania od vysokoškolských učiteľov svojej domovskej vysokej školy (v cudzom jazyku; ak sú dokumenty v inom ako anglickom jazyku, treba k nim priložiť aj pracovný preklad do slovenčiny)
 • zoskenované výpisy známok za absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia (v anglickom jazyku; ak je výpis vydaný v slovenčine, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)
 • v prípade študentov 2. stupňa VŠ štúdia – zoskenovaný diplom z bakalárskeho stupňa vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu
 • potvrdenie o návšteve školy
 • v prípade, že uchádzač má k dispozícii nejaký certifikát o jazykových znalostiach, prikladá zoskenovaný certifikát
 • zasiela poštou do termínu uzávierky v 2 sadách (1 x originálna sada, 1 x kópia dokumentov):
 • formulár žiadosti, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
 • životopis v cudzom jazyku (s vloženou fotografiou)
 • motivácia v cudzom jazyku
 • odborný program v cudzom jazyku
 • originál akceptačného listu prijímajúcej inštitúcie
 • originály 2 odporúčaní od učiteľov svojej školy (v cudzom jazyku)
 • výpisy známok potvrdené vysokou školou za absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia (v anglickom jazyku; ak je výpis vydaný v slovenčine, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)
 • originál potvrdenia o návšteve školy
 • kópia pasu (pozn. strana s fotkou)

Dokumenty, ktoré predkladá uchádzač, ktorý bol výberovou komisiou odporučený na štipendijný pobyt:

Výberovou komisiou odporučení uchádzači o štipendijný pobyt musia po vyzvaní slovenskou stranou predložiť uvedený zoznam dokumentov:

1.  Prihláška uchádzača o štúdium na vysokej škole v Kazachstane** (ЗАЯВЛЕНИЕ –
     STATEMENT - musí obsahovať všetky požadované prílohy, ktoré sú v nej uvedené);

2.  kópia dokladu totožnosti (cestovného pasu);

3. notárom overená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní (s prepisom, ak je k
    dispozícii);

4. lekárske potvrdenie uchádzača odchádzajúceho na štúdium do zahraničia vydané  
    Úradom verejného zdravotníctva krajiny jeho bydliska***;

5. lekárske potvrdenie o absencii vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV - infekcia) a  
    chorobe AIDS vydané Úradom verejného zdravotníctva krajiny bydliska  
    uchádzača;

6. motivačný list v kazašskom/ruskom alebo anglickom jazyku (250 - 500 slov);

7. odporúčací list v kazašskom/ruskom alebo anglickom jazyku;

8. výpis z registra trestov.


Upozornenie: Uvedené podkladové materiály sa budú vyžadovať až od odporučených uchádzačov (tých, ktorí budú odporučení výberovou komisiou po absolvovaní výberového konania). Odporučení uchádzači budú predkladať podkladové materiály až na základe vyzvania slovenskou stranou. Uchádzačom odporúčame začať si vybavovať podkladové materiály spolu s podávaním žiadosti, keďže po absolvovaní výberového konania a po vyzvaní slovenskou stranou sa podkladové materiály budú vyžadovať v pomerne krátkom čase.


* cudzí jazyk - jazyk krajiny, do ktorej sa uchádzate o štipendium (kazašský, ruský alebo anglický jazyk)
** Vzor dokumentu Prihláška uchádzača o štúdium na vysokej škole v Kazachstane (ЗАЯВЛЕНИЕ – STATEMENT) sa nachádza v časti Prílohy
*** Vzor lekárskeho potvrdenia (МЕДИЦИНСКAЯ СПРАВКА – MEDICAL CERTIFICATE - POTVRDENIE O ZDRAVOTNEJ SPÔSОBILOSTI) sa nachádza v časti Prílohy
 

Ďalšie dôležité informácie
V čase podávania prihlášky uchádzač musí mať:
 • akceptačný list vítaný
 • ukončené minimálne 4 semestre
 • znalosť kazašského alebo anglického jazyka je potrebná
 • cestovný pas, ktorého dátum platnosti sa musí končiť najskôr 18 mesiacov po dátume začiatku vstupného víza do Kazachstanu
 • zdravotné poistenie, ktoré si musí uhradiť z vlastných zdrojov

Zároveň by sme radi upozornili na skutočnosť, že kazašská strana:

-  v magisterských a doktorských programoch berie do úvahy bakalársky alebo špecializovaný titul s priemerom najmenej 3,3 (z 4,0) GPA alebo ekvivalent získaný vzdelávacou inštitúciou;

-  vybrané študijné programy po oficiálnom určení nie je možné meniť.Finančné plnenie poskytované slovenskou stranou prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak je uvedené v časti "Poskytovaná podpora", je financované zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a v prípade príplatkov k štipendiu, resp. štipendia aj v rámci Investície 4 Komponentu 10 Plánu obnovy a odolnosti SR – spolufinancovanie zo strany Európskej únie z mechanizmu NextGenerationEU.


V prípade, že sa uchádzate o pobyt, kde sa poskytuje počas pobytu príplatok k štipendiu, berte na vedomie nasledujúce skutočnosti a podaním žiadosti o štipendium vyjadrujete svoj súhlas s nimi:
 • uchádzač/štipendista je povinný zabezpečiť, aby všetky dokumenty predkladané v súvislosti so schváleným štipendijným pobytom obsahovali pravdivé, správne a úplné informácie,
 • uchádzač berie na vedomie a podaním žiadosti o štipendium súhlasí s tým, že jeho osobné údaje v rozsahu danom žiadosťou o štipendium, jej prílohami a ďalšími dokumentmi predloženými administrátorovi programu môžu byť poskytnuté orgánom Slovenskej republiky alebo Európskej únie na účely ich kontrolnej alebo monitorovacej činnosti alebo pri výkone auditu v súvislosti s finančnými prostriedkami poskytnutými v rámci štipendia,
 • je zakázané financovanie toho istého výdavku v rámci toho istého účelu z rovnakého zdroja, a preto je povinnosťou uchádzača/štipendistu informovať SAIA ako administrátora programu a následne aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Sekciu medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí), ak v súvislosti s pobytom bude zo zdrojov štátneho rozpočtu SR alebo zo zdrojov Európskej únie poberať inú finančnú podporu,
 • uchádzač/štipendista je povinný v prípade potreby poskytnúť súčinnosť orgánom Slovenskej republiky (napr. Národná implementačná a koordinačná jednotka mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad pre vládny audit SR, Najvyšší kontrolný úrad SR) a príslušným orgánom Európskej únie (napr. Európska komisia, OLAF/European Anti-Fraud Office, Dvor audítorov a v príslušných prípadoch Európska prokuratúra), alebo osobám povereným týmito orgánmi, a to pri ich činnosti (najmä kontrolnej alebo monitorovacej činnosti alebo pri výkone auditu) v súvislosti s finančnými prostriedkami poskytnutými v rámci štipendia.
 


Štipendijný pobyt je možné realizovať až v nasledujúcom akademickom roku (napr. uzávierka na predkladanie žiadostí v akad. roku 2022/2023 sa týka až plánovaných pobytov v akademickom roku 2023/2024).

O štipendium sa môžu uchádzať len občania SR. Pri udelení štipendia môžu byť uprednostnení uchádzači študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci), ich absolventi a v niekoľkých prípadoch aj iní zamestnanci.


Poznámka: Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaŠ SR v zmysle bilaterálnych dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaŠ SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou. MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber sa uskutoční výlučne na základe posúdenia predložených materiálov.

Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaŠ SR.

Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – kontaktná osoba: Alena Kajabová, telefón: 02/59374621, e-mail: alena.kajabova@minedu.sk.

Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


Prílohy
Názov prílohySúbor 
Prihláška uchádzača o štúdium na vysokej škole v Kazachstane - ЗАЯВЛЕНИЕ210211 Vyhlásenie uchádzača - rus. (1).docxStiahnuť
Prihláška uchádzača o štúdium na vysokej škole v Kazachstane - STATEMENT210211 Vyhlásenie uchádzača - angl. (2).docStiahnuť
Vzor lekárskeho potvrdenia VZOR Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti (4).docStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.