SAIA, n.o.

ČÍNA - ročný pobyt pre vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl na základe bilaterálnej dohodyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Čína
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
1 rok s možnosťou predĺženia (dĺžka pobytu nepresiahne 2 roky)
Zdroj financovania
na základe Programu spolupráce v oblasti školstva medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky
Kvóta
15 miest
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradí
 • cestovné náklady do miesta pobytu a späť
 • príplatok k štipendiu 200 USD/mes. 

Prijímajúca strana hradí:
 • štipendista neplatí školné, poplatky za ubytovanie a za základné študijné materiály
 • štipendium 1 700 - 2 000 jüanov/mes.
 • zdravotné zabezpečenie
Uzávierka pre podávanie žiadostí
11.02.2020 15:00
Podávanie žiadosti
Žiadosť je potrebné odoslať:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň).

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
  on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky):

 • elektronický formulár žiadosti
 • čínska prihláška (na stiahnutie v časti Prílohy)
 • životopis v slovenskom jazyku
 • životopis v cudzom jazyku* (s vloženou fotografiou)
 • motivácia v slovenskom jazyku
 • motivácia v cudzom jazyku*
 • odborný program v slovenskom jazyku
 • odborný program v cudzom jazyku*(min. 800 slov)
 • zoskenovaný akceptačný list prijímajúcej inštitúcie (ak je vystavený v inom ako v anglickom jazyku, treba pripojiť aj pracovný preklad do slovenčiny) - akceptačný list môžu predložiť aj sinológovia, čím zvýšia svoju šancu dostať sa na 1. preferovanú univerzitu
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – notárom overená kópia + úradný preklad
 • zoznam publikácií (uveďte aj preklady názvov publikácií) a abstrakty niektorých publikácií v angličtine.
 • ak má uchádzač k dispozícii HSK certifikát, prikladá jeho zoskenovanú verziu
 • súhlas domácej inštitúcie s realizáciou pobytu

 

 v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň) 1 sada originálov a 1 sada kópií v anglickom alebo čínskom jazyku (obe sady sú v anglickom alebo čínskom jazyku):


 • podpísaná SAIA prihláška (vytlačiť hneď po odoslaní žiadosti v elektronickom systéme) - bez podpisu je SAIA žiadosť neplatná;
 • čínska prihláška (na stiahnutie v časti Prílohy) + fotografia;
 • podpísaný štruktúrovaný životopis (musí obsahovať aj kontaktnú adresu a doterajšie zahraničné pobyty);
 • motivácia(vlastnými slovami popíšte, prečo sa hlásite na pobyt);
 • odborný program študijného pobytu (uveďte aj názov zahraničnej univerzity, názov študijného programu alebo meno tútora, program pobytu, požadovanú dĺžku pobytu a predpokladaný termín nástupu);
 • akceptačný list (predkladajú študenti z iných odborov ako sinológia a všetci doktorandi; ak bude používaným jazykom angličtina, musí to byť zrejmé z akceptačného listu)- akceptačný list môžu predložiť aj sinológovia, čím zvýšia svoju šancu dostať sa na 1. preferovanú univerzitu; 
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – notárom overená kópia + úradný preklad;
 • zoznam publikácií (uveďte aj preklady názvov publikácií) a abstrakty niektorých publikácií v angličtine;
 • ak má uchádzač k dispozícii HSK certifikát, prikladá jeho zoskenovanú verziu;
 • súhlas domácej inštitúcie s realizáciou pobytu.
Ďalšie dôležité informácie
 • pozývací list, čínsky jazyk alebo iný dohodnutý jazyk (musí byť uvedený v pozývacom liste)
 • súčasťou výberu je aj osobný pohovor
 • minimálne dosiahnuté vzdelanie - 2. stupeň VŠ
 • vek uchádzačov - do 50 rokov
 • zoznam univerzít, ktoré prijímajú zahraničných štipendistov, je na stránke Čínskej štipendijnej rady http://en.csc.edu.cn/Laihua/


Štipendijný pobyt je možné realizovať až v nasledujúcom akademickom roku (napr. uzávierka na predkladanie žiadostí v akad. roku 2019/2020 sa týka až plánovaných pobytov v akademickom roku 2020/2021).

O štipendium sa môžu uchádzať len občania SR. Pri udelení štipendia môžu byť uprednostnení uchádzači študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci), ich absolventi a v niekoľkých prípadoch aj iní zamestnanci.
Poznámka: Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaŠ SR v zmysle bilaterálnych dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaŠ SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou. MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber sa uskutoční na základe posúdenia predložených materiálov a na základe osobného pohovoru s uchádzačom (o termíne pohovoru bude uchádzač informovaný spravidla 1 týždeň pred jeho konaním e-mailom).

Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaŠ SR.

Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – kontaktná osoba: Ing. Mária Macháčová, telefón: 02/59374606, e-mail: maria.machacova@minedu.sk.

Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


Prílohy
Názov prílohySúbor 
Čínska žiadosť o štipendiumApplication China.pdfStiahnuť
Formulár_lekárske vyšetrenie (len odporučení uchádzači)foreinphy.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.