SAIA, n.o.

BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohodyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Belgicko
Študijný/vedný odbor
Filologické vedy
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
jazykový kurz
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
3 týždne
Zdroj financovania
na základe Dohody o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Francúzskym spoločenstvom Belgicka a Valónskym regiónom
Kvóta
1 miesto
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť
   
Prijímajúca strana hradí:
 • zápisné
 • ubytovanie v rámci univerzitného kampusu
 • strava
Uzávierka pre podávanie žiadostí
17.02.2022 16:00
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)

 • elektronický formulár žiadosti SAIA
 • belgická prihláška na letný jazykový kurz (na stiahnutie v časti Prílohy)
 • životopis v slovenčine
 • životopis vo francúzskom jazyku
 • motivačný list v slovenskom jazyku pre účasť na letnom kurze (odborná a osobná motivácia, vlastnými slovami popíšte, prečo sa hlásite na pobyt)
 • motivačný list vo francúzskom jazyku pre účasť na letnom kurze (odborná a osobná motivácia, vlastnými slovami popíšte, prečo sa hlásite na pobyt)
 • zoskenované 1 odporúčanie od vysokoškolského učiteľa svojej domovskej vysokej školy vo francúzskom, alebo anglickom jazyku, na hlavičkovom papieri  a s pečiatkou fakulty (ak je dokument v inom ako anglickom jazyku, treba k nemu priložiť aj pracovný preklad do slovenčiny)
 • zoskenovaný výpis známok za absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia, potvrdený študijným oddelením fakulty (v anglickom jazyku; ak je výpis vydaný v slovenčine, treba pripojiť aj pracovný preklad do francúzskeho / anglického jazyka)
 • v prípade študentov 2. stupňa VŠ štúdia: zoskenovaný doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom) vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (ak je doklad vydaný v slovenčine, treba pripojiť aj pracovný preklad do francúzskeho jazyka)
 • zoskenované potvrdenie o návšteve školy (v slovenskom, alebo anglickom jazyku)
 • zoskenovaný doklad o znalostiach francúzskeho jazyka v slovenčine (certifikát alebo potvrdenie lektora)
 • zoskenovaný doklad o znalostiach francúzskeho jazyka vo francúzskom jazyku (certifikát alebo potvrdenie lektora)

 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň)
 • v tlačenej verzii je potrebné poslať dokumenty vo francúzskom jazyku - 1 sadu originálov a 1 sadu kópií. Dokumenty je potrebné zoradiť podľa uvedeného poradia:
 • formulár žiadosti SAIA, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (s vloženou fotografiou, vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
 • belgická prihláška na letný jazykový kurz (na stiahnutie v časti Prílohy), s vloženou fotografiou
 • životopis
 • motivačný list pre účasť na letnom kurze (odborná a osobná motivácia, vlastnými slovami popíšte, prečo sa hlásite na pobyt)
 • 1 odporúčanie od vysokoškolského učiteľa svojej domovskej vysokej školy, na hlavičkovom papieri a s pečiatkou fakulty
 • výpis známok za absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia potvrdený študijným oddelením fakulty (v anglickom jazyku; ak je výpis vydaný v slovenčine, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)
 • v prípade študentov 2. stupňa VŠ štúdia: kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom), vrátane kópie vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške a dodatku k diplomu (ak sú doklady vydané v slovenčine, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)
 • doklad o znalostiach francúzskeho jazyka (kópia certifikátu, alebo originál potvrdenie lektora)
Ďalšie dôležité informácie
 • zameranie a náplň kurzu: rozšírenie vedomostí z francúzskeho jazyka a literatúry, prehliadka mesta a návšteva pamiatok so sprievodcom, exkurzie
 • študenti 1. stupňa musia mať v čase podávania žiadosti ukončené minimálne 3 semestre VŠ štúdia, v prípade francúzštinárov minimálne 1 semester VŠ štúdia
 • uchádzač musí mať dobré znalosti francúzskeho jazyka, ktoré zodpovedajú minimálnej úrovni A1 stupnice Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR)
 • štipendista na konci kurzu obdrží certifikát o jeho absolvovaní


Pri výbere môžu byť uprednostnení študenti francúzskeho jazyka.


O štipendium sa môžu uchádzať slovenskí občania študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci), ich absolventi a v niekoľkých prípadoch aj iní zamestnanci.

Poznámka: Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaŠ SR v zmysle bilaterálnych dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaŠ SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou. MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorom programu je Bc. Tomáš Galan (tomas.galan@saia.sk, tel. 02/5930 4736).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber sa uskutoční výlučne na základe posúdenia predložených materiálov.

Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaŠ SR.

Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – kontaktná osoba: Alena Kajabová, telefón: 02/59374621, e-mail: alena.kajabova@minedu.sk.

Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


Prílohy
Názov prílohySúbor 
Belgická prihláškaFormulaire de candidature bourses d'été.docStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.