RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny v RakúskuDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rakúsko
Študijný/vedný odbor
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

jazykový kurz
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
1 mesiac (v závislosti od termínov usporiadateľov kurzov)
Zdroj financovania
Program Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Kvóta
podľa finančných možností programu
Poskytovaná podpora

1) Štipendium 750€ 
 
2) Poplatok za kurz a poskytnuté ubytovanie hradí priamo Akcia Rakúsko - Slovensko organizátorom kurzu.
 
Poznámka: Cestovné si štipendista hradí sám z vlastných prostriedkov.
Štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté úrazové poistenie a poistenie, liečebných nákladov. Náklady na poistenie si hradí štipendista zo štipendia sám.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. marec
Podávanie žiadosti
Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at


Formulár žiadosti a podkladové materiály

Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at (systém sa otvára spravidla 2 mesiace pred uzávierkou).

K žiadosti o štipendium treba priložiť nasledujúce prílohy:
 • kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z najvyššieho ukončeného stupňa vysokoškolského vzdelávania (ak absolvované),
 • motivačný list (v nemčine alebo v angličtine)
 • potvrdenie o návšteve školy (aktuálneho dátumu, vydané študijným oddelením, stačí v slovenskom jazyku),
 • nepovinná príloha: jedno odporúčanie (Empfehlungsschreiben; v nemčine alebo v angličtine) od vysokoškolského učiteľa (docent, profesor alebo vedecký pracovník s ekvivalentným zaradením; v prípade doktoranda odporúčanie od školiteľa).


Ďalšie dôležité informácie

Cieľom podpory je zlepšiť jazykovú kompetenciu študentov (vrátane doktorandov; žiadatelia môžu pochádzať zo štátnych a verejných vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied) z určitých študijných/vedných odborov. Každoročne určí Riadiace grémium Akcie odbor, ktorého študenti sa môžu uchádzať o štipendium (štipendiá na jazykový kurz v roku 2024 sú určené pre študentov a doktorandov z humanitných vied a umenia (historické vedy a archeológia, filologické a literárne vedy, filozofické vedy, etika, religionistika a teologické vedy, vedy o umení a ostatné odbory humanitných vied).

Uprednostnení budú uchádzači, ktorí ešte nezískali toto štipendium (v jednom stupni štúdia). O štipendium sa môžu uchádzať študenti, ktorí sú riadnymi študentami (získali v predchádzajúcom semestri minimálne 5 kreditov).

Štipendium sa viaže s určitou konkrétnou letnou jazykovou školou.

Žiadosť o toto štipendium si môžu podať študenti a doktorandi z verejných, štátnych a súkromných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied, ktorí ku dňu uzávierky na podávanie žiadostí absolvovali minimálne jeden semester svojho štúdia.

Pri tomto type štipendia je dôležité venovať pozornosť vysvetleniu motivácie pre absolvovanie jazykového pobytu.

Štipendisti nemôžu počas štipendijného pobytu vykonávať inú zárobkovú činnosť v krajine pobytu. Štipendista nemôže počas štipendijného pobytu financovaného cez Akciu poberať na ten istý účel žiadnu inú podporu z verejných zdrojov.

Udelenie štipendia uchádzačom, ktorí sú občanmi jednej z krajín programu, avšak sú príslušníkmi inštitúcie druhej krajiny programu, je možné len v prípade, že vzdušná vzdialenosť medzi prijímajúcou inštitúciou a miestom trvalého bydliska uchádzača v tej istej krajine je minimálne 100 kilometrov.Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701


Kontakt na administrátora programu: akcia-rs@saia.sk, nsp-sk@saia.sk,02/5930 4738.
 

Priebeh výberu

Výber prebieha na základe predloženej žiadosti s prílohami. Výber urobí Riadiace grémium Akcie Rakúsko – Slovensko. Oznámenie o udelení štipendia zasiela kancelária vedenia Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.) - približne v polovici mája.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.