SAIA, n.o.

RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny v RakúskuDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rakúsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
jazykový kurz
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
3 týždne
Zdroj financovania
Program Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Kvóta
max. 10 štipendií (podľa kvality predložených žiadosti)
Poskytovaná podpora
1) Štipendium € 115 € týždenne (vyplácané počas kurzu)
 
2) Poplatok za kurz a poskytnuté ubytovanie hradí priamo Akcia Rakúsko - Slovensko organizátorom kurzu.
 
Poznámka: Cestovné si štipendista hradí sám z vlastných prostriedkov.
V prípade potreby uzatvorí OeAD-GmbH úrazové poistenie a poistenie liečebných nákladov. Náklady na poistenie si hradí štipendista zo štipendia sám.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. marec
Podávanie žiadosti
Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at (systém sa otvára spravidla 2 mesiace pred uzávierkou).

K žiadosti o štipendium treba priložiť nasledujúce prílohy:
  • kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z najvyššieho ukončeného stupňa vysokoškolského vzdelávania,
  • motivačný list (v nemčine alebo v angličtine)
  • potvrdenie o štúdiu (aktuálneho dátumu, vydané študijným oddelením),
  • nepovinná príloha: jedno odporúčanie (Empfehlungsschreiben; v nemčine alebo v angličtine) od vysokoškolského učiteľa (docent, profesor alebo vedecký pracovník s ekvivalentným zaradením; v prípade doktoranda odporúčanie od školiteľa).
Ďalšie dôležité informácie
Cieľom podpory je zlepšiť jazykovú kompetenciu študentov (vrátane doktorandov; žiadatelia môžu pochádzať zo štátnych a verejných vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied) z určitých študijných/vedných odborov. Každoročne určí Riadiace grémium Akcie odbor, ktorého študenti sa môžu uchádzať o štipendium (štipendiá na jazykový kurz v roku 2018 sú určené pre študentov a doktorandov z oblasti prírodovedných odborov, vrátane pôdohospodárskych, lekárskych vied a veteriny).

Uprednostnení budú uchádzači, ktorí ešte nezískali toto štipendium (v jednom stupni štúdia). O štipendium sa môžu uchádzať študenti, ktorí sú riadnymi študentami (získali v predchádzajúcom semestri minimálne 5 kreditov).

Štipendium sa viaže s určitou konkrétnou letnou jazykovou školou. 

Žiadosť o toto štipendium si môžu podať študenti a doktorandi z verejných a štátnych vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied, ktorí ku dňu uzávierky na podávanie žiadostí absolvovali minimálne jeden semester svojho štúdia.

Pri tomto type štipendia je dôležité venovať pozornosť vysvetleniu motivácie pre absolvovanie jazykového pobytu.

Štipendisti nemôžu počas štipendijného pobytu vykonávať inú zárobkovú činnosť v krajine pobytu.
Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Daniela Kirdová (daniela.kirdova@saia.sk, tel. 02/5930 4738).
 

Priebeh výberu
Výber prebieha na základe predloženej žiadosti s prílohami. Výber urobí Riadiace grémium Akcie Rakúsko – Slovensko. Oznámenie o udelení štipendia zasiela kancelária vedenia Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.) - približne v polovici mája.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Formulár odporúčacieho listuempfehlung.docStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.