SAIA, n.o.

RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rakúsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita, iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
1 - 3 dni
Zdroj financovania
Program Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Kvóta
podľa kvality predložených žiadostí a finančných možností programu
Poskytovaná podpora

1) štipendium: 90 €/deň (max. 3 dni; vypláca SAIA, n. o.)

 

Poznámky:

  • štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté úrazové poistenie a poistenie liečebných nákladov; náklady na toto poistenie si pokrýva zo štipendia

  • ubytovanie a cestovné si zabezpečuje a hradí štipendista z prostriedkov štipendia sám

Uzávierka pre podávanie žiadostí
Žiadosti sa podávajú priebežne
Podávanie žiadosti
Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at


Formulár žiadosti a podkladové materiály

Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at

K žiadosti o štipendium treba priložiť nasledujúce prílohy:
  • pozvanie rakúskej prijímajúcej organizácie (v nemčine alebo v angličtine),
  • súhlas vedenia domovskej organizácie s výskumným pobytom (v nemčine alebo v angličtine, podpísaný dekanom/prodekanom, riaditeľom ústavu SAV).
Ďalšie dôležité informácie

Pedagogickí a vedeckí pracovníci (vrátane doktorandov) zo štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl, ako aj zo Slovenskej akadémie vied, sa môžu uchádzať o toto štipendium.

Štipendium sa môže využiť na krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Pobyt v rámci štipendia nesmie byť dlhší ako 3 dni.

Štipendium nemožno poberať súčasne so schváleným projektom Akcie alebo s iným štipendiom. Štipendista nemôže počas štipendijného pobytu financovaného cez Akciu poberať na ten istý účel žiadnu inú podporu.

Udelenie štipendia uchádzačom, ktorí sú občanmi jednej z krajín programu, avšak sú príslušníkmi inštitúcie druhej krajiny programu, je možné len v prípade, že vzdušná vzdialenosť medzi prijímajúcou inštitúciou a miestom trvalého bydliska uchádzača v tej istej krajine je minimálne 100 kilometrov.

Začiatok pobytov možno plánovať najskôr o 60 dní od podania žiadosti.

Štipendium nemožno predĺžiť. O toto štipendium sa môže výskumník opätovne uchádzať najskôr 6 mesiacov od skončenia pobytu, ktorý bol financovaný štipendiom zo zdrojov Akcie.

Ďalšie informácie na www.aktion.saia.sk


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Kristína Sallerová (kristina.sallerova@saia.sk, tel. 02/5930 4738).
 

Priebeh výberu

Výber prebieha na základe predloženej žiadosti s prílohami. Výber urobí Riadiace grémium Akcie Rakúsko – Slovensko. Oznámenie o udelení štipendia zasiela kancelária vedenia Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.).
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.