SAIA, n.o.

SLOVINSKO - štipendium na letnú školu a seminár slovinského jazyka na základe bilaterálnych dohôd vládDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Slovinsko
Študijný/vedný odbor
Slovanské jazyky a literatúry
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
jazykový kurz
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
2 týždne
Zdroj financovania
Program spolupráce v oblasti vzdelávania medzi MŠ SR a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Kvóta
4 miesta (2 na letnú školu, 2 na seminár slovinského jazyka)
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradí:
 • cestovné náklady do miesta pobytu a späť

Prijímajúca strana poskytuje:

 • bezplatné štúdium

 • ubytovanie a stravu
 • vreckové
 • vnútroštátnu prepravu

Uzávierka pre podávanie žiadostí
29. november
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň).
Dokumenty, ktoré uchádzač:

predkladá on-line:

 • elektronický formulár žiadosti SAIA
 • životopis v slovenčine (s vloženou fotografiou)
 • životopis v cudzom jazyku* (s vloženou fotografiou)      
 • motivácia v slovenskom jazyku
 • motivácia v cudzom jazyku*
 • zoskenované 1 odporúčanie od vysokoškolského učiteľa svojej domovskej vysokej školy (študenti), od školiteľa (doktorandi), od zamestnávateľa (vysokoškolskí učitelia) (v cudzom jazyku*; ak sú dokumenty v inom ako anglickom jazyku, treba k nim priložiť aj pracovný preklad do slovenčiny)
 • zoskenované diplomy - maturitné vysvedčenie (študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia), zoskenované diplomy z dosiahnutého stupňa vzdelávania vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (študenti 2. stupňa, doktorandi)
 • zoskenované výpisy známok za absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia (študenti), zoznam publikačnej činnosti (doktorandi a VŠ učitelia)
 • potvrdenie o znalosti jazyka v slovenskom jazyku
 • potvrdenie o znalosti jazyka v cudzom jazyku*
 • potvrdenie o návšteve školy (študenti a doktorandi)

zasiela poštou (alebo osobne do SAIA a jej regionálnych pracovísk do termínu uzávierky v 3 sadách (1 x originálna sada, 2 x kópia dokumentov):

 • podpísaný formulár žiadosti, ktorý uchádzač vytlačí a podpíše po podaní žiadosti v elektronickom systéme (bez podpisu je žiadosť neplatná)
 • životopis v cudzom jazyku* (s vloženou fotografiou)
 • motivácia v cudzom jazyku*
 • originál odporúčania od učiteľa svojej školy (v cudzom jazyku*) od vysokoškolského učiteľa svojej domovskej vysokej školy (študenti), od školiteľa (doktorandi), od zamestnávateľa (vysokoškolskí učitelia)
 • kópie diplomov - maturitné vysvedčenie (študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia),  diplomy z dosiahnutých stupňov vzdelávania vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu  (študenti  2. stupňa vysokoškolského štúdia a doktorandi) s priloženým vlastným prekladom do anglického jazyka
 • výpisy známok za absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia (študenti) v cudzom jazyku
 • zoznam publikačnej činnosti (doktorandi a VŠ učitelia) v cudzom jazyku
 • potvrdenie o znalosti jazyka v cudzom jazyku
 • potvrdenie o návšteve školy (študenti a doktorandi)

* cudzí jazyk - jazyk krajiny, do ktorej sa uchádzate o štipendium, alebo anglický jazyk
Ďalšie dôležité informácie
Podmienky v čase podávania žiadosti: https://
 • základy slovinského jazyka
 • ukončený minimálne 1 semester (študenti)
 • uprednostnení môžu byť študenti slavistiky

Kandidáti odporučení na seminár slovinského jazyka po výbere absolvujú aj rozraďovací test zo slovinského jazyka. O podrobnostiach budú informovaní e-mailom pri zaslaní výsledkov výberového konania.

Informácie o 59. ročníku Seminára slovinského jazyka, kultúry a literatúry (3. - 14. 7. 2023) nájdete na stránke http://centerslo.si/en/seminar-sjlk/

Informácie o minuloročnom 39. ročníku Letnej školy nájdete na stránke: 

https://centerslo.si/en/courses-for-adults/ .

Informácie o 40. ročníku Letnej školy sú zverejnené na webovej stránke:

https://centerslo.si/en/courses-for-adults/courses/summer-school/.O štipendium sa môžu uchádzať slovenskí občania študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci), ich absolventi a v niekoľkých prípadoch aj iní zamestnanci.
Poznámka: Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaŠ SR v zmysle bilaterálnych dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaŠ SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou. MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber sa uskutoční výlučne na základe posúdenia predložených materiálov.

Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaŠ SR.

Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – e-mail: sms@minedu.sk 


Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.