Nadácia Tatra banky - Grantový program Vzdelanie pre stredoškolákov na zahraničný študijný, výskumný pobyt, letné školy alebo stážeDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Európska únia
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Afrika
Amerika
Austrália a oceánia
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium, iné
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

študijná mobilita, iné, jazykový kurz, letná odborná škola
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent strednej školy
Trvanie
Zdroj financovania
Nadácia Tatra banky
Kvóta
podľa finančných možností programu
Poskytovaná podpora
max. 1 500 eur
Uzávierka pre podávanie žiadostí
28. február
Podávanie žiadosti
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Čo má obsahovať vaša žiadosť
 1. Pravdivo vyplnený formulár.
 2. Projekt, v ktorom vy ako študent predstavíte:
  – seba a svoju motiváciu vzdelávať sa nad rámec školských povinností;
  – vzdelávaciu inštitúciu v zahraničí, kde chcete toto vzdelanie získať;
  – program vzdelávacieho podujatia, na ktorom sa chcete zúčastniť.
 3. Motivačný list opisujúci dôvody, prečo ste sa rozhodli absolvovať vzdelávací pobyt v zahraničí, čo je cieľom a účelom pobytu a čo je podľa vášho názoru najväčšou pridanou hodnotou vzdelávacieho pobytu pre váš osobný rast (max. 1 strana).
 4. Rozpočet, resp. návrh položkového rozpočtu, v ktorom špecifikujete, ktoré náklady vám pomôže uhradiť grant od Nadácie Tatra banky.
 5. Referencie od dvoch pedagógov z vašej domovskej strednej školy, pričom jedna z nich bude vypracovaná pedagógom, ktorého predmet súvisí s obsahovým zameraním vzdelávacieho podujatia, na ktorom sa chcete zúčastniť.
 6. Kópia vysvedčenia z predchádzajúceho školského roka.
 7. Životopis. (Formulár na vyplnenie životopisu nájdete na našej webovej stránke.)
 8. Kópia občianskeho preukazu. (Zakryte, prosím, svoje osobné údaje.)
 9. Kópia občianskeho preukazu zákonného zástupcu, ak nie ste plnoletý/plnoletá. (Zakryte, prosím, svoje osobné údaje.)
 10.  Potvrdenie o prijatí na študijné podujatie alebo pobyt.
Všetky dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. V prípade dokumentov zo zahraničných inštitúcií priložte, prosím, aj svoj preklad.
Ďalšie dôležité informácie
Nadácia Tatra banky rada podporí najlepších slovenských študentov stredných škôl (hlavne gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou), aby na zahraničných školách a v iných vzdelávacích inštitúciách získavali skúsenosti, ktoré uplatnia vo svojom budúcom vzdelávaní sa, ako aj v budúcom živote na Slovensku.
Kritériá otvoreného grantového programu:
V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 1 500 EUR na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi, so súťažami či s turnajmi mladých vedcov, s jazykovými kurzmi…) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na polrok alebo celý školský rok.

Cieľová skupina:
Študenti stredných škôl, ktorí sa chcú do programu zapojiť, musia v čase realizácie projektu spĺňať tieto podmienky:
 • byť študentom druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na niektorom slovenskom gymnáziu alebo na strednej odbornej škole s maturitou, kde študent začal študovať v rámci povinnej školskej dochádzky
 • mať v predchádzajúcom ukončenom ročníku štúdia študijný priemer maximálne 1,5
 • vek do 26 rokov
Študenti končiacich ročníkov môžu absolvovať krátkodobý vzdelávací pobyt aj po maturitnej skúške, musia mať však stále sociálny štatút študenta.
Predmet podpory
Grant môže byť použitý na pokrytie nevyhnutných nákladov priamo súvisiacich s krátkodobým vzdelávacím podujatím v zahraničí alebo so štúdiom na zahraničnej škole obdobného typu.
Ide o náklady na:
 • registračne poplatky,
 • školné,
 • zdravotné a úrazové poistenie,
 • cestovné a miestnu dopravu,
 • ubytovanie,
 • nutné učebné a výskumne materiály
 • alebo iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu, ktorý je predmetom žiadosti (pripojenie na internet, kúpa miestnej SIM karty do mobilného telefónu).
Do rozpočtu nemožno zahrnúť:
 • ostatné životné náklady – stravné, vreckové…
 • nákup IT pomôcok – PC, notebook, multifunkčné zariadenia a pod.
Štipendium bude možné čerpať len po podpise darovacej zmluvy, a preto do rozpočtu nemožno zahrnúť položky, ktoré boli už uhradené pred podpisom darovacej zmluvy.

Bližšie informácie: https://www.nadaciatatrabanky.sk/grant/vzdelanie-pre-stredoskolakov/


https://www.nadaciatatrabanky.sk/granty-vzdelanie/


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Nadácia Tatra banky
Priebeh výberu
 • Nadácia Tatra banky zriadi expertnú výberovú komisiu
 • Členmi expertnej výberovej komisie pre rok 2022 sú: Ivana Gregová, Mária Smreková, Tomáš Beniak a Ján Machaj
 • Expertná komisia bude posudzovať všetky predložené projekty, z ktorých vyberie tie najkvalitnejšie a odporučí ich na podporu Správnej rade Nadácie Tatra banky
 • Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne na základe odporúčania expertnej komisie o udelení grantov úspešným žiadateľom
 • Nadácia Tatra banky bude o výsledku posudzovania informovať e-mailom všetkých žiadateľov o grant
 • Nadácia Tatra banky do termínu zasadnutia expertnej komisie zozbiera od všetkých žiadateľov potvrdenia o prijatí na zahraničné študijné podujatie alebo pobyt. (Študenti, ktorí takéto potvrdenie do uvedeného termínu neodovzdajú, podporení nebudú)
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.