SAIA, n.o.

SLOVINSKO - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobytDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Slovinsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
3 - až 10 mesiacov
Zdroj financovania
Program spolupráce v oblasti vzdelávania medzi MŠ SR a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Kvóta
20 mesiacov pre študentov aj doktorandov
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradí:
 • cestovné náklady do miesta pobytu a späť

Prijímajúca strana poskytuje:

 • bezplatné štúdium

 • bezplatné ubytovanie na internáte (hradené slovinským Ministerstvom školstva)
 • príspevok na stravu 2,63 EUR/pracovný deň.
 • štipendium 300 EUR/mes.

Uzávierka pre podávanie žiadostí
31. január
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň).
Dokumenty, ktoré uchádzač:
 • predkladá online
 • elektronický formulár žiadosti SAIA
 • naskenovaná zahraničná prihláška (potrebné najprv vyplniť on-line na https://ankete.cmepius.si/index.php/795238?lang=en, vytlačiť a podpísať)
 • životopis v slovenčine (s vloženou fotografiou)
 • životopis v cudzom jazyku* (s vloženou fotografiou)
 • motivácia v slovenskom jazyku
 • motivácia v cudzom jazyku *
 • odborný (študijný) program v slovenskom jazyku
 • odborný (študijný)  program v cudzom jazyku*
 • akceptačný list (na predpísanom formulári prihlášky, na stiahnutie v časti Prílohy, alebo v časti Bilateral Scholarships 2021/2022 na stránke http://studyinslovenia.si/study/exchange-programmes/)
 • pri študijnom pobyte sa vyžaduje 1 zoskenované odporúčanie od vysokoškolského učiteľa svojej domovskej vysokej školy; pri výskumnom pobyte sa vyžadujú 2 zoskenované odporúčania (v cudzom jazyku; ak sú dokumenty v inom ako anglickom jazyku, treba k nim priložiť aj pracovný preklad do slovenčiny)
 • zoskenované diplomy - maturitné vysvedčenie (študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia), zoskenované diplomy z dosiahnutého stupňa vzdelávania vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (študenti 2. stupňa a doktorandi)
 • zoskenované výpisy známok za absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia (študenti), zoznam publikačnej činnosti (doktorandi)
 • potvrdenie o návšteve školy 


 • zasiela poštou (alebo osobne do SAIA a jej regionálnych pracovísk do termínu uzávierky v 3 sadách (1 x originálna sada, 2 x kópia dokumentov):
 • formulár žiadosti, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
 • zahraničná prihláška (potrebné vyplniť on-line na https://ankete.cmepius.si/index.php/795238?lang=en, vytlačiť a podpísať)
 • životopis v cudzom jazyku* (s vloženou fotografiou)
 • motivácia v cudzom jazyku*
 • odborný (študijný program) program v cudzom jazyku*
 • akceptačný list na formulári prihlášky (na stiahnutie v časti Prílohy alebo v časti Bilateral Scholarships 2021/2022 na stránke http://studyinslovenia.si/study/exchange-programmes/)
 • originál  odporúčania od vysokoškolského učiteľa svojej domovskej vysokej školy pre študijný pobyt, originály 2 odporúčaní od vysokoškolských učiteľov svojej domovskej vysokej školy pre výskumný pobyt  (v cudzom jazyku*)
 • kópie diplomov - maturitné vysvedčenie (študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia),  diplomy z dosiahnutých stupňov vzdelávania vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplom (študenti  2. stupňa vysokoškolského štúdia a doktorandi) s vlastným prekladom do cudzieho jazyka*
 • výpis známok za absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia (študenti), zoznam publikačnej činnosti (doktorandi) (v cudzom jazyku*)
 • potvrdenie o návšteve školy
 • kópia pasu alebo občianskeho preukazu (strana s fotografiou)

*cudzí jazyk - jazyk krajiny, do ktorej sa uchádzate o pobyt, alebo anglický jazyk

Ďalšie dôležité informácie
Podmienky v čase podávania žiadosti:
 • vekovo obmedzené: štúdium - vek do 26 rokov; výskum - vek do 30 rokov
 • ukončené minimálne 2 semestre (študenti)
 • akceptačný list, ktorý musí byť na formulári prihlášky
 • slovinský alebo iný dohodnutý jazyk s gestorom pobytu

Pre ľahšiu orientáciu si môžete stiahnuť "Step by Step" návod pre uchádzačov.
 
Bližšie informácie aj na http://studyinslovenia.si/study/exchange-programmes/ v časti Bilateral Scholarships 2021/2022 alebo
http://eng.cmepius.si/programmes/bilateral-scholarships/Štipendijný pobyt je možné realizovať až v nasledujúcom akademickom roku (napr. uzávierka na predkladanie žiadostí v akad. roku 2022/2023 sa týka až plánovaných pobytov v akademickom roku 2023/2024).

O štipendium sa môžu uchádzať slovenskí občania študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci), ich absolventi a v niekoľkých prípadoch aj iní zamestnanci.
Poznámka: Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaŠ SR v zmysle bilaterálnych dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaŠ SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou. MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber sa uskutoční výlučne na základe posúdenia predložených materiálov.

Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaŠ SR.

Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – kontaktná osoba: Alena Kajabová, telefón: 02/59374621, e-mail: alena.kajabova@minedu.sk.

Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


Prílohy
Názov prílohySúbor 
Akceptačný listLetter-of-Acceptance-2021-22.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.