Štipendium Paula Robitscheka do USA na bakalárske štúdium na Univerzite v Nebraske - Lincoln.Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Spojené štáty americké
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 1. stupňa
Trvanie
2 semestre (cca 9 mesiacov)
Zdroj financovania
Fond Paula Robitscheka, Univerzita Nebraska - Lincoln
Kvóta
3 miesta
Poskytovaná podpora
Spiatočná letenka
Školné poplatky
Ubytovanie a stravné
Ďalšie poplatky spojené so štúdiom
Zdravotné poistenie
Uzávierka pre podávanie žiadostí
obvykle v marci
Podávanie žiadosti
Žiadosť s prílohami je potrebné zaslať do termínu uzávierky elektronicky cez e-mail.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
K žiadosti je potrebné pripojiť nasledovné dokumenty (.doc/.pdf)
- sprievodný list
- životopis ( s uvedením poštovej, e-mailovej adresy a dátumu narodenia)
- esej (1000 až 1500 slov, cca 2-3 strany)
- výpis známok z doterajšieho štúdia
- výsledky jazykového testu (TOEFL, IELTS, DUOLINGO, ACT/SAT)
Ďalšie dôležité informácie
Uchádzači musia mať k termínu nástupu na pobyt 21 rokov.
Uchádzači musia preukázať výborné akademické výsledky, dobrú znalosť anglického jazyka, vodcovské schopnosti a skúsenosti, záujem o americkú trhovú ekonomiku a kultúru a plány na uplatnenie získaných skúseností a vedomostí v akademickej a profesionálnej  kariére po návrate na Slovensko.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na virtuálny pohovor s výberovou komisiou, ktorý sa uskutoční v polovici marca. 

Informácie o štipendiu a podkladových materiáloch.
Administrátor programu
Štipendium administruje: Office of Admissions, University Of Nebraska - Lincoln
Priebeh výberu
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.