INDONÉZIA - Indonézske štipendium v oblasti umenia a kultúry (IACS)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Indonézia
Študijný/vedný odbor
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

študijná mobilita, iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ strednej školy, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník, iné, učiteľ základnej školy
Trvanie
2 - 3 mesiace (v závislosti od programu)
Zdroj financovania
indonézska vláda
Kvóta
32
Poskytovaná podpora
 • školné (vrátane mimoškolských aktivít)
 • spiatočná letenka v ekonomickej triede
 • ubytovanie a strava 
 • miestna doprava
 • základné zdravotné poistenie
 • štipendium 2 000 000 IDR
Uzávierka pre podávanie žiadostí
27. marec
Podávanie žiadosti
Záujemcovia posielajú prihlášky priamo na Veľvyslanectvo Indonézskej republiky v Bratislave. 

Adresa:
Veľvyslanectvo Indonézskej republiky
Brnianska 31
811 04 Bratislava 

e-mail: sosbud.bratislava@kemlu.go.id


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Spolu so žiadosťou, ktorú si môžete stiahnuť z príloh tejto štipendijnej ponuky, je potrebné odovzdať: 

 • motivačný list
 • 3 fotky pasového formátu
 • kópiu pasu alebo občianskeho preukazu (platnosť musí byť min. 2 roky)
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
 • aktuálne potvrdenie o zdravotnom stave od všeobecného lekára
 • odporúčanie
 • osobne podpísané vyhlásenie (je súčasťou žiadosti o štipendium), ktoré deklaruje nasledovné:
  - ochotu dodržiavať všetky pravidlá a nariadenia stanovené organizátorom, výborom a umeleckými centrami
  - počas pobytu nebyť zamestnaný v Indonézii 
  - ochotu zúčastniť sa celého programu 
  - ochotu znášať dôsledky a vyradenie z programu pri nedodržaní podmienok, ktoré sú stanovené organizátormi
  - ochotu opustiť Indonéziu po ukončení programu 

Znalosť indonézskeho jazyka je výhodou, nie je však podmienkou. Znalosť anglického jazyka je povinná. 
Ďalšie dôležité informácie
Ministerstvo zahraničných vecí Indonézskej republiky ponúka záujemcom vo veku od 21 do 30 rokov so záujmom a motiváciou pre umelecké smery štipendijný program "Indonézske štipendium v oblasti umenia a kultúry". Cieľom programu je lepšie porozumenie medzi účastníkmi z členských krajín prostredníctvom rozmanitého umeleckého a kultúrneho dedičstva Indonézie. Program si dáva za cieľ aj kultiváciu kultúry spolupráce, ktorá vychádza z priameho kontaktu a zdieľania kultúr medzi ľuďmi zapojených do programu, čo vedie k prosperujúcim diplomatickým vzťahom v regióne a na celom svete. 

V roku 2023 výberová komisia udelí štipendium 32 záujemcom, ktorí budú svoj štipednijný pobyt realizovať v umeleckých centrách nachádzajúcich sa v štyroch provinciách (Bali, Južná Sumatra, Východný Kalimantan a Východná Jáva).  

Pobyt bude trvať od 1. júna 2023 do 18. augusta 2023. 

Administrátor programu
Veľvyslanectvo Indonézskej republiky
Brnianska 31
811 04 Bratislava

Tel:  +421254419886
E-mail: bratislava.kbri@kemlu.go.id
Priebeh výberu
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Info + žiadosťIACS_2023.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.