Horizont Európa - MSCA Postdoctoral FellowshipsDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Európska únia
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Afrika
Amerika
Austrália a oceánia
Študijný/vedný odbor
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
projektový grant
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

výskumná mobilita, projektová spolupráca
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
výskumný pracovník
Trvanie
12 - 24 mesiacov (Európske granty), 24 - 36 mesiacov (Globálne granty)
Zdroj financovania
EÚ - Program Horizont Európa - Marie Skoldowska Curie Actions
Kvóta
Rozpočet výzvy HORIZON-MSCA-2024-PF-01: 62,58 mil. EUR (Globálne granty), 354,6 mil. EUR (Európske))
Poskytovaná podpora
Finančná podpora výskumníka spočíva v príspevku na
- životné náklady
- mobilitné náklady
- na rodinu, dlhodobé odlúčenie a zvláštne potreby (ak je to opodstatnené)
Finančná podpora je poskytnutá hostiteľskej organizácii na management výskumu, tréningu, sieťovania a nepriame náklady.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
11. september 2024
Podávanie žiadosti
Projekt podáva výskumný pracovník v spolupráci s hosťujúcou organizáciou, ktorou môže byť univerzita, výskumná organizácia, podnikateľský subjekt  alebo iná organizácia so sídlom v členskom štáte EÚ alebo asociovanej krajine.
Uchádzač musí byť držiteľom titulu PhD (alebo jeho ekvivalentu), nesmie však mať viac ako 8 rokov výskumnej praxe po jeho získaní.
Žiadosti sa podávajú elektronicky.

Podrobné informácie o podávaní žiadosti sú uverejnené v sprievodcovi žiadosťou.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Formulár projektovej žiadosti je v elektronickom systéme pre podávanie žiadosti. 
Technický popis projektovej žiadosti
Ďalšie dôležité informácie
Schéma MSCA Postdoctoral Fellowship (Postdoktorandské granty) financuje projekty individuálnych riešiteľov. Je určená pre výskumných pracovníkov, ktorí majú doktorát a chcú získať nové zručnosti prostredníctvom tréningu a medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzisektorovej mobility. O podporu sa môžu uchádzať vynikajúci výskumní pracovníci akejkoľvek národnosti, vrátane tých, ktorí sa chcú opätovne začleniť do Európy alebo reštartovať prerušenú kariéru vo vede a výskume. Program taktiež podporuje prácu na výskumných a inovačných projektoch v neakademickom sektore.

Dva typy postdoktoandských grantov:

Európske postdoktorandské granty (EF) financujú výskumný pobyt v rámci Európy (krajín EÚ alebo asociovaných krajín Horizontu Európa). Samotný výskumník môže byt akejkoľvek národnosti. Trvanie pobytu je 1-2 roky.

Globálne postdoktorandské granty (GF) financujú výskumný pobyt mimo EÚ/asociovaných krajín HE s povinnou fázou návratu. Výskumník musí byť občan alebo dlhodobý rezident EÚ alebo asociovaných krajín Horizontu Európa. Trvanie pobytu je 2-3 roky: prvé 1-2 roky mimo Európy a ďalší 1 rok povinná fáza návratu v Európe.

Pri oboch typoch schém môže byť súčasťou grantu aj tzv.secondment alebo prax v mimoakademickej organizácii:

Secondment (dočasné preloženie na iné pracovisko) môže byť v dĺžke až tretiny celkového trvania grantu (resp. pri GF tretiny trvania outgoing fázy) a dočasné pracovisko môže byť v akejkoľvek krajine vo svete. Secondment sa môže realizovať naraz, alebo vo forme viacerých kratších periód mobility počas trvania projektu.
Prax v mimoakademickej organizácii je možné absolvovať až na konci riadneho trvania štipendia, pričom na tento účel je možné získať dodatočné financovanie na ďalších 6 mesiacov nad rámec bežného trvania grantu. Musí sa však jednať o európsku organizáciu, lokalizovanú v členskom štáte EÚ alebo krajine asociovanej k Horizontu Európa.
Administrátor programu
Horizont Európa (HE) je názov 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie v období rokov 2021 - 27. Rozpočet programu je 95,5 mld. EU.
Národná kancelária Horizontu pozostávajúca s Národných kontaktných bodov rámcového programu Horizont Európa má sídlo v CVTI SR:

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava I

Národný kontaktný bod pre HE MSCA
Zuzana Reptová
tel: +421 917 733 513
e-mail:Zuzana.Reptova@cvtisr.sk
Priebeh výberu
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.