SAIA, n.o.

POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkovDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Poľsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
1- až 10-mesačný pobyt
Zdroj financovania
Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky
Kvóta
20 mesiacov ročne
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradi:
 • cestovné náklady do miesta pobytu a späť
 • štipendium 250 USD/mesačne

Priijímajúca strana poskytuje:

 • bezplatné štúdium, ubytovanie a stravovanie za úhradu

Uzávierka pre podávanie žiadostí
21. február
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a priložiť všetky požadované dokumenty, ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály", a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň).
Vysokoškolský pedagóg/výskumník predkladá:

on-line:
 • elektronický formulár žiadosti
 • zahraničná prihláška (na stiahnutie v časti Prílohy)
 • životopis v slovenskom jazyku (s vloženou fotografiou)
 • životopis v cudzom jazyku* (s vloženou fotografiou)
 • motivácia v slovenskom jazyku
 • motivácia v cudzom jazyku*
 • odborný program v slovenskom jazyku
 • odborný program v cudzom jazyku*
 • zoskenovaný akceptačný list prijímajúcej inštitúcie (ak je vystavený v inom ako v anglickom jazyku, treba pripojiť aj pracovný preklad do slovenského jazyka)
 • zoskenovaný diplom z najvyššieho dosiahnutého stupňa vzdelávania vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu
 • zoznam publikačnej činnosti
 • zoskenovaný súhlas domácej inštitúcie s plánovaným pobytom
 • v prípade, že uchádzač má k dispozícii certifikát o jazykových znalostiach, prikladá zoskenovaný certifikát

zasiela poštou do termínu uzávierky v 2 sadách (1x sada originálov, 1x sada kópií):

 • formulár žiadosti, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
 • zahraničná prihláška (na stiahnutie v časti Prílohy)
 • životopis v cudzom jazyku* (s vloženou fotografiou)
 • motivácia v cudzom jazyku*
 • odborný program v cudzom jazyku*
 • originál akceptačného listu prijímajúcej inštitúcie
 • kópia diplomu z najvyššieho dosiahnutého stupňa vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu
 • zoznam publikačnej činnosti v cudzom jazyku*
 • originál súhlasu domácej inštitúcie s plánovaným pobytom v cudzom jazyku*
 • v prípade, že uchádzač má k dispozícii certifikát o jazykových znalostiach, predkladá ich kópie
* cudzí jazyk - jazyk krajiny, do ktorej sa uchádzate o štipendium alebo anglický jazyk

Ďalšie dôležité informácie
Administrátor programu
Koordinátorkou programu je Mgr.&Mgr. Jana Velecká (jana.velecka@saia.sk, tel. 02/5930 4735).
 

Priebeh výberu
Prílohy
Názov prílohySúbor 
 BUWIWM- application form for foreigners 2015_2016.rtfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.