SAIA, n.o.

Boehringer Ingelheim Fonds – príspevok na výskumné cesty a praktické kurzy v oblasti biomedicínyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Európska únia
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Afrika
Amerika
Austrália a oceánia
Študijný/vedný odbor
LEKÁRSKE VEDY
Chemické vedy
Biologické vedy
Typ podpory
iné
Kategória podpory
výskumná mobilita, iné, letná odborná škola
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
max. 3 mesiace
Zdroj financovania
Boehringer Ingelheim Fonds
Kvóta
podľa finančných možností programu
Poskytovaná podpora
+ príspevok na cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príspevok na ubytovanie, úhrada školného za kurz
Uzávierka pre podávanie žiadostí
priebežne (najneskôr 6 týždňov pred plánovanou cestou)
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa podáva online v anglickom jazyku prostredníctvom webovej stránky nadácie: www.bifonds.de.
Formulár žiadosti a podkladové materiály

Požadované podkladové materiály:

 • názov a sumár výskumného projektu
 • detailný popis výskumného projektu / plánovaného kurzu
 • zdôvodnenie výberu hostiteľskej inštitúcie, prepojenie na výskumnú prácu žiadateľa a prínos pre vysielajúcu inštitúciu
 • sken vysokoškolských diplomov za predchádzajúce ukončené štúdium
 • sken maturitného vysvedčenia
 • pozývací/akceptačný list/potvrdenie o prijatí na kurz
 • odporúčanie
 • potvrdenie o nákladoch spojených s cestou/kurzom (ubytovanie, poplatky za kurz)
Ďalšie dôležité informácie

Boehringer Ingelheim Fonds (BIF)je verejná nezisková nadácia, ktorá podporuje základný výskum v oblasti biomedicíny.

Nadácia poskytuje nasledovné možnosti podpory:

 • štipendiá pre doktorandov/mladých vedcov na začiatku ich kariéry, ktorí plánujú uskutočniť biomedicínsky výskum v medzinárodne uznávanom laboratóriu. Uchádzať sa môžu záujemcovia, ktorí začali svoj doktorandský výskum do 6 mesiacov pred uzávierkou na podávanie žiadostí o štipendium. Štipendium sa poskytuje na 2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších 18 mesiacov.
 • štipendiá pre študentov medicíny nemeckých vysokých škôl za účelom uskutočnenia výskumu v zahraničí,
 • príspevky na krátkodobé výskumné cesty a praktické kurzy spojené s výskumom pre študentov medicíny a doktorandov (max. 11 rokov od získania maturitného vysvedčenia) a postdoktorandov (max. 13 rokov od získania maturitného vysvedčenia) z celého sveta. Cesty/kurzy je možné uskutočniť v Európe ako aj mimoeurópskych krajinách. Podmienkou pre udelenie štipendia na kurz je, že 50% kurzu musí byť orientovaných na prax.

Bližšie informácie: www.bifonds.de


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Boehringer Ingelheim Fonds
Foundation for Basic Research in Medicine
Schusterstr. 46-48
55116 Mainz
Germany

Priebeh výberu
Nadácia rozhodne o udelení/zamietnutí žiadosti o štipendium na základe predloženej dokumentácie do 6 týždňov od podania žiadosti.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.