SAIA, n.o.

Boehringer Ingelheim Fonds – výskumné štipendiá na doktorandské štúdium v oblasti biomedicínyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Európska únia
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Afrika
Amerika
Austrália a oceánia
Študijný/vedný odbor
LEKÁRSKE VEDY
Chemické vedy
Biologické vedy
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand, iné
Trvanie
2 roky s možnosťou predĺženia o 18 mesiacov
Zdroj financovania
Boehringer Ingelheim Fonds
Kvóta
podľa finančných možností programu
Poskytovaná podpora
mesačné štipendium v závislosti od krajiny pobytu (napr. Nemecko - 2000 eur/mesiac, USA - 2975 eur/mesiac, Švajčiarsko - 3400 eur mesiac, atď.)
+ príspevok na rodinu, príspevok na účasť na konferencii, príspevok na vzdelávanie (účasť na kurzoch súvisiacich s doktorandským projektom), príspevok na výskum v partnerských laboratóriách
Uzávierka pre podávanie žiadostí
1. február, 1. jún a 1. október
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa podáva online v anglickom jazyku prostredníctvom webovej stránky nadácie: www.bifonds.de.
Formulár žiadosti a podkladové materiály

Požadované podkladové materiály:

  • sumár plánovanej doktorandskej práce
  • detailný popis výskumného projektu
  • zdôvodnenie výberu hostiteľskej inštitúcie
  • sumár predchádzajúcich záverečných prác (bakalárska, magisterská práca)
  • sken vysokoškolských diplomov za predchádzajúce ukončené štúdium
  • sken maturitného vysvedčenia

Odporúčania zasielajú odporúčajúci e-mailom priamo na adresu nadácie. Uchádzači predkladajú odporúčanie/odporúčania od školiteľa magisterskej/bakalárskej práce a školiteľa doktorandskej práce.
Ďalšie dôležité informácie

Boehringer Ingelheim Fonds (BIF)je verejná nezisková nadácia, ktorá podporuje základný výskum v oblasti biomedicíny.  Nadácia poskytuje štipendiá pre doktorandov/mladých vedcov na začiatku ich kariéry, ktorí plánujú uskutočniť biomedicínsky výskum v medzinárodne uznávanom laboratóriu. Uchádzať sa môžu záujemcovia, ktorí začali svoj doktorandský výskum do 6 mesiacov pred uzávierkou na podávanie žiadostí o štipendium. Štipendium sa poskytuje na 2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších 18 mesiacov.

Nadácia tiež podporuje študentov medicíny nemeckých vysokých škôl za účelom uskutočnenia výskumu v zahraničí a pre doktorandov (max. 11 rokov od získania maturitného vysvedčenia) a postdoktorandov (max. 13 rokov od získania maturitného vysvedčenia) z celého sveta udeľuje príspevky na krátkodobé výskumné cesty a praktické kurzy spojené s ich výskumom (cesty/kurzy je možné uskutočniť v Európe ako aj mimoeurópskych krajinách).

Bližšie informácie: www.bifonds.de


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Boehringer Ingelheim Fonds
Foundation for Basic Research in Medicine
Schusterstr. 46-48
55116 Mainz
Germany

Priebeh výberu
Nadácia rozhodne o udelení/zamietnutí žiadosti o štipendium do 5 mesiacov od termínu uzávierky. Súčasťou výberového procesu je spravidla pohovor s uchádzačom.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.