Boehringer Ingelheim Fonds – výskumné štipendiá na doktorandské štúdium v oblasti biomedicínyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Európska únia
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Afrika
Amerika
Austrália a oceánia
Študijný/vedný odbor
LEKÁRSKE VEDY
Chemické vedy
Biologické vedy
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
doktorand, iné
Trvanie
2 roky s možnosťou predĺženia o 18 mesiacov
Zdroj financovania
Boehringer Ingelheim Fonds
Kvóta
podľa finančných možností programu
Poskytovaná podpora
mesačné štipendium v závislosti od krajiny pobytu (napr. Nemecko - 2000 eur/mesiac, USA - 2975 eur/mesiac, Švajčiarsko - 3400 eur mesiac, atď.)
+ príspevok na rodinu, príspevok na účasť na konferencii, príspevok na vzdelávanie (účasť na kurzoch súvisiacich s doktorandským projektom), príspevok na výskum v partnerských laboratóriách
Uzávierka pre podávanie žiadostí
1. február, 1. jún a 1. október
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa podáva online v anglickom jazyku prostredníctvom webovej stránky nadácie: www.bifonds.de.
Formulár žiadosti a podkladové materiály

Požadované podkladové materiály:

 • sumár plánovanej doktorandskej práce
 • detailný popis výskumného projektu
 • zdôvodnenie výberu hostiteľskej inštitúcie
 • sumár predchádzajúcich záverečných prác (bakalárska, magisterská práca)
 • sken vysokoškolských diplomov za predchádzajúce ukončené štúdium
 • sken maturitného vysvedčenia

Odporúčania zasielajú odporúčajúci e-mailom priamo na adresu nadácie. Uchádzači predkladajú odporúčanie/odporúčania od školiteľa magisterskej/bakalárskej práce a školiteľa doktorandskej práce.
Ďalšie dôležité informácie

Boehringer Ingelheim Fonds (BIF)je verejná nezisková nadácia, ktorá podporuje základný výskum v oblasti biomedicíny.  Nadácia poskytuje štipendiá pre doktorandov/mladých vedcov na začiatku ich kariéry, ktorí plánujú uskutočniť biomedicínsky výskum v medzinárodne uznávanom laboratóriu. Uchádzať sa môžu záujemcovia, ktorí začali svoj doktorandský výskum do 6 mesiacov pred uzávierkou na podávanie žiadostí o štipendium. Štipendium sa poskytuje na 2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších 18 mesiacov.

Nadácia tiež podporuje študentov medicíny nemeckých vysokých škôl za účelom uskutočnenia výskumu v zahraničí a pre doktorandov (max. 11 rokov od získania maturitného vysvedčenia) a postdoktorandov (max. 13 rokov od získania maturitného vysvedčenia) z celého sveta udeľuje príspevky na krátkodobé výskumné cesty a praktické kurzy spojené s ich výskumom (cesty/kurzy je možné uskutočniť v Európe ako aj mimoeurópskych krajinách).

Bližšie informácie: www.bifonds.de


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Boehringer Ingelheim Fonds
Foundation for Basic Research in Medicine
Schusterstr. 46-48
55116 Mainz
Germany

Priebeh výberu
Nadácia rozhodne o udelení/zamietnutí žiadosti o štipendium do 5 mesiacov od termínu uzávierky. Súčasťou výberového procesu je spravidla pohovor s uchádzačom.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.