NEMECKO - štipendiá Bayerovej nadácie pre študentov a doktorandov v oblasti bioviedDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
2 týždne - 6 mesiacov
Zdroj financovania
Bayer Science & Education Foundation
Kvóta
nie je stanovená
Poskytovaná podpora
max. 10 000 eur
Uzávierka pre podávanie žiadostí
apríl
Podávanie žiadosti
Žiadosti sa podávajú on-line na www.bayer-foundation.com/science v anglickom jazyku.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Požiadavky na uchádzačov:
 • veľmi dobré až vynikajúce výsledky počas bakalárskeho a/alebo magisterského štúdia, resp. počas štúdia v odbore medicína,
 • v čase uchádzania sa o štipendium byť študentom magisterského alebo doktorandského štúdia, resp.  medicíny alebo ekvivalentného štúdia,
 • dva odporúčanie listy z domácej inštitúcie od súčasných a/alebo predchádzajúcich školiteľov,
 • pozývací list hostiteľskej inštitúcie, ktorý potvrdzuje prijatie a podporu uchádzača o štipendium.

Štipendium nie je určené uchádzačom, ktorí ukončia doktorandské štúdium (obhajoba dizertačnej práce) pred plánovaným ukončením štipendijného pobytu.
Ďalšie dôležité informácie
Bayerova nadácia ponúka výskumné štipendiá v oblasti biovied, dĺžka štipendijného pobytu je minimálne 2 týždne a maximálne 6 mesiacov:

 • Štipendium Otta Bayera pre objav liekov je určené študentom a doktorandom z prírodných vied, farmácie a dátovej vedy.
 • Štipendium Jeffa Schella v oblasti poľnohospodárskych vied je určené študentom a doktorandom z prírodných vied a dátovej vedy.
 • Štipendium Carla Duisberga v oblasti medicínskych vied je určené študentom a doktorandom humánnej a veterinárnej medicíny,medicínskeho inžinierstva, aplikovaných lekárskych vied, verejného zdravotníctva a dátovej vedy.

Bližšie informácie: https://www.bayer-foundation.com


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Bayer Science & Education Foundation
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51368 Leverkusen

Germany
Priebeh výberu
Výsledky výberu budú uchádzačom oznámené do konca júna. Pobyty je možné realizovať od júla aktuálneho kalendárneho roka do júna nadchádzajúceho kalendárneho roka.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.