SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendium DAAD na študijné a výskumné pobyty - Jazyk, história a kultúra nemeckej menšiny (1 - 6 mesiacov)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ strednej školy, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník, iné, učiteľ základnej školy
Trvanie
1 - 6 mesiacov
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
absolventi VŠ: 861 EUR/mesiac + príspevok na cestovné a poistenie,
doktorandi a mladí vedeckí pracovníci:1 200 EUR/mesiac + príspevok na cestovné a poistenie,
asistenti, docenti: 2 000 EUR/mesiac + príspevok na cestovné
profesori: 2 150 EUR/mesiac + príspevok na cestovné
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. november, 30. jún
Podávanie žiadosti

Žiadosť o štipendium sa podáva on-line na www.funding-guide.de do termínu uzávierky na podávanie žiadostí. Odporúčanie od vysokoškolského učiteľa (predkladajú iba absolventi VŠ a doktorandi) je potrebné odoslať poštou na adresu DAAD v Bonne.

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.funding-guide.de prostredníctvom príslušnej ponuky (Sprache, Geschichte und Kultur der deutschen Minderheiten in MOE/GUS: Fortbildungs- und Forschungsaufenthalte), ktorú si je potrebné na webovej stránke vyhľadať. Následne je možné na záložke "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" vytvoriť on-line žiadosť o štipendium "Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Portál na podávanie žiadostí sa otvára spravidla 6 týždňov pred uzávierkou prihlášok.

Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti je potrebné nahrať tieto dokumenty:

 • on-line formulár DAAD,
 • štruktúrovaný životopis (maximálne 3 strany),
 • zoznam publikácií (maximálne 3 strany), ak existuje,
 • podrobný popis študijného/výskumného zámeru v Nemecku (maximálne 10 strán),
 • časový harmonogram pobytu,
 • akceptačný list nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo vedeckého pracovníka, v ktorom vyjadrí svoj súhlas s plánovaným výskumným zámerom uchádzača a potvrdí zabezpečenie jeho pracovného miesta na prijímajúcej inštitúcií,
 • doklad o znalosti nemeckého jazyka,
 • absolventi a doktorandi:
 • diplom, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške a dodatok k diplomu (naskenované originály + vlastný preklad, resp. vydané v nemčine alebo angličtine); v prípade, že v čase podávania žiadosti štúdium ešte nie je ukončené, musia byť doklady o vzdelaní doručené do nástupu na štipendijný pobyt,
 • mladí vedeckí pracovníci, asistenti, docenti a profesori:
 • doklad o udelení titulu PhD. (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydaný v nemčine alebo angličtine).

Poznámky k podkladovým materiálom:

 • K on-line žiadosti je potrebné priložiť naskenované originály dokladov o vzdelaní a ich preklad do nemeckého alebo anglického jazyka (akceptuje sa vlastný preklad uchádzača), resp. musia byť doklady vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku. DAAD si môže dodatočne vyžiadať od uchádzača overené preklady dokumentov.
 • Všetky podkladové materiály na www.funding-guide.de je potrebné nahrať v PDF-formáte!  

Absolventi VŠ a doktorandi:

Odporúčanie aktuálneho dátumu od jedného vysokoškolského učiteľa min. s akademickým titulom PhD. (formulár odporúčania je potrebné stiahnuť z nemeckého on-line systému) je potrebné doručiť DAAD (do termínu uzávierky, platí dátum poštovej pečiatky) na nižšie uvedenú adresu DAAD v Bonne. Odporúčanie musí byť ručne podpísané, nie s naskenovaným alebo digitálnym podpisom.

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST 22 – Osteuropa, Zentralasien, Südkaukasus
Kennedyallee 50
53175 Bonn

UPOZORNENIE v súvislosti so situáciou okolo šírenia pandémie koronavírusu:

 • Uchádzači nemusia k žiadostiam podaným v roku 2021 priložiť odporúčanie. Ak však uchádzač odporúčanie priloží, zohľadní sa to pri hodnotení žiadosti.

 • V najkrajnejšom prípade, ak si uchádzač z dôvodu pandémie nevie zabezpečiť doklad o jazykovej znalosti  (napr. z dôvodu uzatvorenia univerzít alebo testovacích centier a nie je dostupný ani digitálny jazykový test), môže namiesto neho priložiť prehlásenie, kde uvedie dôvody, prečo sa mu nepodarilo získať jazykový doklad a uvedie svoju aktuálnu jazykovú úroveň podľa Európskeho referenčného rámca. Ak sa uchádzačovi jazykový doklad podarí získať po uzávierke, priloží ho dodatočne k podkladovým materiálom. Úroveň jazykových znalostí pomôžu stanoviť nasledovné webstránky: pre NJ - Deutsche Welle a Goethe-Institut,pre AJ - British Council.
  Ďalšie dôležité informácie

  • Cieľom štipendijného programu je podporiť vzdelávanie v oblasti nemeckého jazyka na vysokých školách a akademický výskum zameraný na tému nemecké menšiny.
  • O štipendiá sa môžu uchádzať absolventi vysokých škôl, doktorandi, mladí vedeckí pracovníci, docenti a profesori z odborov germanistika, nemecký jazyk, nemecká filológia ako aj záujemcovia z iných spoločenských alebo humanitných vied, ktorí sa zaoberajú históriou a kultúrou nemeckej menšiny.
  • Od uchádzačov sa očakáva minimálne dobrá znalosť nemeckého jazyka.
  • Pobyt je možné realizovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách alebo mimouniverzitných výskumných inštitúciách v Nemecku, a to po dohode s prijímajúcou inštitúciou.
  • Dĺžka pobytu je v prípade absolventov vysokých škôl, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 1-6 mesiacov, docenti a profesori môžu absolvovať 1-3 mesačné pobyty.
  • Štipendium nie je možné predĺžiť.
  • Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, platia však nasledujúce obmedzenia:
  • absolventi VŠ - čase uchádzania sa o štipendium štúdium ukončené pred max. 6 rokmi,
  • doktorandi - v čase uchádzania sa o štipendium začiatok doktorandského štúdia pred max. 3 rokmi,
  • mladí vedeckí pracovníci - v čase uchádzania sa o štipendium ukončené doktorandské štúdium pred max. 4 rokmi.
  • Docenti a profesori musia pôsobiť na vysokej škole alebo výskumnej inštitúcií na Slovensku.
  • Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.

  Poznámky k podkladovým materiálom:

  • K on-line žiadosti je potrebné priložiť naskenované originály dokladov o vzdelaní a ich preklad do nemeckého alebo anglického jazyka (akceptuje sa vlastný preklad uchádzača), resp. musia byť doklady vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku. DAAD si môže dodatočne vyžiadať od uchádzača overené preklady dokumentov.
  • Všetky podkladové materiály na www.funding-guide.de je potrebné nahrať v PDF-formáte!                         

  Uzávierka je dvakrát ročne:

  15. november - pre pobyty od júna nasledujúceho kalendárneho roka

  30. jún - pre pobyty od februára nasledujúceho kalendárneho roka

  Informácie o štipendijnej ponuke sa nachádzajú na www.funding-guide.de.

  Dôležité všeobecné informácie k DAAD štipendiám a rady pre uchádzačov  sú k dispozícií na https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/wichtige-hinweise-zu-daad-stipendien/.

  Bližšie informácie Vám poskytne:

  Mgr. Kristína Sallerová
  SAIA, n. o.
  Sasinkova 10
  812 20 Bratislava 1
  tel.: 02/5930 4738

  kristina.sallerova@saia.sk


  Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

  V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


  Administrátor programu
  DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
  Referat ST 22 – Osteuropa,Zentralasien, Südkaukasus
  Kennedyallee 50
  53175 Bonn

  O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


  Priebeh výberu
  Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov DAAD komisiou v Bonne.
  O konečnom rozhodnutí o udelení resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou.

  Kritériá pre výber uchádzačov:

  • odborné predpoklady (na základe dokladov o vzdelaní, odporúčania, publikačnej činnosti):
  • dosiahnuté študijné výsledky a dĺžka štúdia,
  • príp. vedecké výsledky po skončení štúdia (napr. publikačná činnosť, prednášková činnosť, príspevky na konferenciách),
  • kvalita výskumného zámeru (na základe preloženého výskumného zámeru, časového plánu, odporúčania, preukázaných kontaktov, príp. jazykových dokladov):
  • kvalita predloženého výskumného plánu ako aj prípravných prác, ktoré boli uskutočnené v súvislosti s plánovaným výskumným pobytom,
  • originalita, aktuálnosť a relevantnosť výskumného zámeru,
  • motivácia pre pobyt v Nemecku a odôvodnenie výberu prijímajúcej inštitúcie,
  • uskutočniteľnosť ako aj kompaktnosť pracovného a časového plánu (analýza a vyhodnotenie),
  • odôvodnenie pobytu v kontexte celého doktorandského štúdia (časovo/obsahovo), ak relevantné
  • význam výskumného zámeru a pobytu v Nemecku pre odborný rast uchádzača ako aj jeho prínos pre ďalšiu akademickú dráhu, resp. kariéru,
  • osobnostné predpoklady (na základe životopisu, príp. ďalších podkladových materiálov):
  • znalosti a schopnosti uchádzača mimo jeho odboru (pracovné skúsenosti, dobrovoľnícka činnosť, ďalšie vzdelávanie),
  • účasť v akademickej samospráve, zapojenie sa do aktivít vysokej školy,
  • politické, sociálne, kultúrne, rodinné (výchova detí, starostlivosť o starších), spoločenské nasadanie a angažovanosť.
   
  Prílohy
  Názov prílohySúbor 
  Rady k písaniu výskumného zámeruExpose - Hinweise (2).docStiahnuť
  Zoznam DAAD lektorov 2020/2021Zoznam lektorov DAAD 2020.docxStiahnuť

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.