NEMECKO - štipendium DAAD na študijné a výskumné pobyty pre germanistov a záujemcov o jazyk, históriu a kultúru nemeckej menšiny (1 - 5 mesiacov)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

študijná mobilita, výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ strednej školy, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník, iné, učiteľ základnej školy
Trvanie
1-5 mesiacov, v prípade docentov a profesorov 1-3 mesiace
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
študenti 2. stupňa VŠ a absolventi VŠ: 934 EUR/mesiac + príspevok na cestovné a poistenie
doktorandi a mladí vedeckí pracovníci:1 200 EUR/mesiac + príspevok na cestovné a poistenie
asistenti, docenti: 2 000 EUR/mesiac + príspevok na cestovné
profesori: 2 150 EUR/mesiac + príspevok na cestovné
Uzávierka pre podávanie žiadostí
priebežne, 3 mesiace pred plánovaným pobytom
Podávanie žiadosti

Žiadosť o štipendium sa podáva on-line na www.funding-guide.de do termínu uzávierky na podávanie žiadostí. Odporúčanie od vysokoškolského učiteľa (predkladajú iba absolventi VŠ a doktorandi) je potrebné odoslať poštou na adresu DAAD v Bonne.

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.funding-guide.de prostredníctvom príslušnej ponuky (Sprache, Geschichte und Kultur der deutschen Minderheiten in MOE/GUS: Fortbildungs- und Forschungsaufenthalte), ktorú si je potrebné na webovej stránke vyhľadať. Následne je možné na záložke "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" vytvoriť on-line žiadosť o štipendium "Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Portál na podávanie žiadostí sa otvára spravidla 6 týždňov pred uzávierkou prihlášok.

Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti je potrebné nahrať tieto dokumenty:

 • on-line formulár DAAD,
 • štruktúrovaný životopis (maximálne 3 strany),
 • zoznam publikácií (maximálne 3 strany), ak existuje,
 • podrobný popis študijného/výskumného zámeru v Nemecku (maximálne 10 strán),
 • časový harmonogram pobytu,
 • akceptačný list nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo vedeckého pracovníka, v ktorom vyjadrí svoj súhlas s plánovaným výskumným zámerom uchádzača a potvrdí zabezpečenie jeho pracovného miesta na prijímajúcej inštitúcií,
 • doklad o znalosti nemeckého jazyka,
 • študenti 2. stupňa VŠ, absolventi VŠ a doktorandi:
 • diplom, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške a dodatok k diplomu (naskenované originály + vlastný preklad, resp. vydané v nemčine alebo angličtine); v prípade, že v čase podávania žiadosti štúdium ešte nie je ukončené, musia byť doklady o vzdelaní doručené do nástupu na štipendijný pobyt,
 • mladí vedeckí pracovníci, asistenti, docenti a profesori:
 • doklad o udelení titulu PhD. (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydaný v nemčine alebo angličtine).

Poznámky k podkladovým materiálom:

 • K on-line žiadosti je potrebné priložiť naskenované originály dokladov o vzdelaní a ich preklad do nemeckého alebo anglického jazyka (akceptuje sa vlastný preklad uchádzača), resp. musia byť doklady vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku. DAAD si môže dodatočne vyžiadať od uchádzača overené preklady dokumentov.
 • Všetky podkladové materiály na www.funding-guide.de je potrebné nahrať v PDF-formáte!  

Študenti 2. stupňa VŠ, absolventi VŠ a doktorandi:

Odporúčanie aktuálneho dátumu od jedného vysokoškolského učiteľa min. s akademickým titulom PhD. (formulár odporúčania je potrebné stiahnuť z nemeckého on-line systému) je potrebné doručiť DAAD (do termínu uzávierky, platí dátum poštovej pečiatky) na nižšie uvedenú adresu DAAD v Bonne. Odporúčanie musí byť ručne podpísané, nie s naskenovaným alebo digitálnym podpisom.

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST 22 – Osteuropa, Zentralasien, Südkaukasus
Kennedyallee 50
53175 Bonn
  Ďalšie dôležité informácie

  • Cieľom štipendijného programu je podporiť vzdelávanie v oblasti nemeckého jazyka na vysokých školách a akademický výskum zameraný na tému nemecké menšiny.
  • O štipendiá sa môžu uchádzať študenti 2. stupňa VŠ, absolventi VŠ, doktorandi, mladí vedeckí pracovníci, docenti a profesori z odborov germanistika, nemecký jazyk, nemecká filológia ako aj záujemcovia z iných spoločenských alebo humanitných vied, ktorí sa zaoberajú históriou a kultúrou nemeckej menšiny.
  • Od uchádzačov sa očakáva minimálne dobrá znalosť nemeckého jazyka.
  • Pobyt je možné realizovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách alebo mimouniverzitných výskumných inštitúciách v Nemecku, a to po dohode s prijímajúcou inštitúciou.
  • Dĺžka pobytu je v prípade absolventov vysokých škôl, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 1-5 mesiacov, docenti a profesori môžu absolvovať 1-3 mesačné pobyty.
  • Štipendium nie je možné predĺžiť.
  • Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, platia však nasledujúce obmedzenia:
  • absolventi VŠ - čase uchádzania sa o štipendium štúdium ukončené pred max. 6 rokmi,
  • doktorandi - v čase uchádzania sa o štipendium začiatok doktorandského štúdia pred max. 3 rokmi,
  • mladí vedeckí pracovníci - v čase uchádzania sa o štipendium ukončené doktorandské štúdium pred max. 4 rokmi.
  • Docenti a profesori musia pôsobiť na vysokej škole alebo výskumnej inštitúcií na Slovensku. Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sú doktorandmi alebo zamestnancami na nemeckej vysokej škole.
  • Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.
  • Študenti môžu predložiť akceptačný list aj formou zoznamu plánovaných prednášok, ktorý potvrdí prijímajúca vysoká škola:

   Príklad:

   •            Auflistung der Vorlesungen:

   „Sehr geehrte Damen und Herren,

   hiermit möchte ich Sie über meinen Aufenthaltsplan für die Zeit von…. bis…. informieren. Im Rahmen der Stipendienzeit plane ich folgende Seminare und Kurse zu besuchen. Der Plan wurde nach dem Vorlesungsverzeichnis eingestellt. Laut der Information auf der offiziellen Internetseite ist für das z.B. WiSe 2023/24 derzeit an der Hochschule XY geplant, so viele Lehrveranstaltungen wie möglich in Präsenz anzubieten:

   •            Dazu eine Bestätigung der Hochschule XY

  Poznámky k podkladovým materiálom:

  • K on-line žiadosti je potrebné priložiť naskenované originály dokladov o vzdelaní a ich preklad do nemeckého alebo anglického jazyka (akceptuje sa vlastný preklad uchádzača), resp. musia byť doklady vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku. DAAD si môže dodatočne vyžiadať od uchádzača overené preklady dokumentov.
  • Všetky podkladové materiály na www.funding-guide.de je potrebné nahrať v PDF-formáte!                         

  Uzávierka: priebežne, 3 mesiace pred plánovaným pobytom

  Informácie o štipendijnej ponuke sa nachádzajú na www.funding-guide.de (v databáze vyhľadať ponuku Sprache, Geschichte und Kulturder deutschen Minderheiten in MOE/GUS: Fortbildungs- und Forschungsaufenthalte).

  Dôležité všeobecné informácie k DAAD štipendiám a rady pre uchádzačov  sú k dispozícií na https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/wichtige-hinweise-zu-daad-stipendien/.

  Bližšie informácie Vám poskytne:

  Dr. Angelika Schneider
  DAAD-Lektorka
  Univerzita Komenského v Bratislave
  Filozofická Fakulta
  Katedra germanistiky
  Gondova 2
  81102 Bratislava 1

  E-mail:  bratislava.uniba@daad-lektorat.de

  Dr. Suzana Vezjak
  DAAD-Lektorka
  Ekonomická univerzita v Bratislave
  FAJ/KJaT a KNJ/D2.10
  Dolnozemská cesta 1
  852 35 Bratislava

  E-mail: bratislava.euba@daad-lektorat.de
  Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

  V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


  Administrátor programu
  DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
  Referat ST 22 – Osteuropa,Zentralasien, Südkaukasus
  Kennedyallee 50
  53175 Bonn

  O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


  Priebeh výberu
  Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov DAAD komisiou v Bonne.
  O konečnom rozhodnutí o udelení resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou.

  Kritériá pre výber uchádzačov:

  • odborné predpoklady (na základe dokladov o vzdelaní, odporúčania, publikačnej činnosti):
  • dosiahnuté študijné výsledky a dĺžka štúdia,
  • príp. vedecké výsledky po skončení štúdia (napr. publikačná činnosť, prednášková činnosť, príspevky na konferenciách),
  • kvalita výskumného zámeru (na základe preloženého výskumného zámeru, časového plánu, odporúčania, preukázaných kontaktov, príp. jazykových dokladov):
  • kvalita predloženého výskumného plánu ako aj prípravných prác, ktoré boli uskutočnené v súvislosti s plánovaným výskumným pobytom,
  • originalita, aktuálnosť a relevantnosť výskumného zámeru,
  • motivácia pre pobyt v Nemecku a odôvodnenie výberu prijímajúcej inštitúcie,
  • uskutočniteľnosť ako aj kompaktnosť pracovného a časového plánu (analýza a vyhodnotenie),
  • odôvodnenie pobytu v kontexte celého doktorandského štúdia (časovo/obsahovo), ak relevantné
  • význam výskumného zámeru a pobytu v Nemecku pre odborný rast uchádzača ako aj jeho prínos pre ďalšiu akademickú dráhu, resp. kariéru,
  • osobnostné predpoklady (na základe životopisu, príp. ďalších podkladových materiálov):
  • znalosti a schopnosti uchádzača mimo jeho odboru (pracovné skúsenosti, dobrovoľnícka činnosť, ďalšie vzdelávanie),
  • účasť v akademickej samospráve, zapojenie sa do aktivít vysokej školy,
  • politické, sociálne, kultúrne, rodinné (výchova detí, starostlivosť o starších), spoločenské nasadanie a angažovanosť.
   
  Prílohy
  Názov prílohySúbor 
  Rady k písaniu výskumného zámeruExpose - Hinweise (2).docStiahnuť

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.