AUSTRÁLIA - Štipendiá na magisterské a doktorandské štúdium na Univerzite MonashDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Austrália
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
2 roky (research master), 3 roky (doktorandské štúdium) s možnosťou predĺženia
Zdroj financovania
Univerzita Monash
Kvóta
Podľa jednotlivých štipendijných programov
Poskytovaná podpora
Štipendium pokrýva školné poplatky vo výške 27 872 - 33 666 AUD, zdravotné poistenie, mimoriadny príspevok 1 500 AUD (pre niektoré štipendijné programy), príspevok na výskum (pre niektoré štipendijné programy)
Uzávierka pre podávanie žiadostí
31.marec, 31. august
Podávanie žiadosti
Žiadosť o štipendium sa podáva cez jednotný online systém: https://www.monash.edu/graduate-research/future-students/apply
Podávanie žiadostí o štipendium od 1.9. do 31.3 pre nástup na štúdium od júla do decembra
Podávanie žiadostí o štipendium od 1.4. do 31.8. pre nástup na štúdium od januára do júna
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Po vyplnení online formulára budú uchádzači vyzvaní, aby podali žiadosť a ďalšie požadované dokumenty podľa zvoleného študijného programu, a to najmä:
 • Akademický životopis
 • Výpis z indexu, kópie vysvedčení a diplomov
 • Potvrdenie o občianstve
 • Potvrdenie o jazykových znalostiach
 • Pozvanie na podávanie žiadosti (po vyplnení online formuláru by mal uchádzač obdržať Pozvanie na podanie žiadosti)
 • Návrh výskumného programu
Vo vlastnom záujme priložte všetky požadované podporné dokumenty. Nekompletné žiadosti nebudú posudzované. V prípade dokumentov vydaných v inom ako anglickom jazyku je potrebné priložiť úradný preklad.
Podrobné informácie o postupe podávania žiadostí nájdete v Sprievodcovi žiadosťou: https://www.monash.edu/graduate-research/future-students/apply/application/guide
Ďalšie dôležité informácie
Výška štipendia pre jednotlivé štipendijné programy: https://www.monash.edu/graduate-research/future-students/scholarships/stipend


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Monash Graduate Research Office
Chancellery Building D
26 Sport Walk
Monash University
Clayton, Victoria 3800
Australia
tel: +61 3 9905 3009
Priebeh výberu
Štipendium je udeľované na základe akademických výsledkov, výskumných výstupov a predchádzajúcich skúseností vo výskume. 
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.