SAIA, n.o.

RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Podpora iniciatívnych projektov v rámci AkcieDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rakúsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
projektový grant
Kategória podpory
projektová spolupráca
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
max. 12 mesiacov
Zdroj financovania
Program Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Kvóta
podľa kvality predložených žiadostí a finančných možností programu
Poskytovaná podpora

Finančné prostriedky Akcie môžu byť použité pre nasledujúce oblasti:

  • mobilitné výdavky (cestovné, nocľažné a diéty; ako cestovné sú uznávané iba výdavky na verejnú dopravu; pri plánovaní mobilitných výdavkov sa treba riadiť predpísanými dennými sadzbami – pozri Príloha 1),
  • honoráre (uznávajú sa iba výnimočne; pre bližšie informácie - pozri Príloha 1)
  • iné odôvodnené výdavky (v tomto prípade je už v rozpočte potrebné zdôvodniť nevyhnutnosť týchto výdavkov; môže ísť napr. o výrobu vyučovacích materiálov, náklady na komunikáciu atď.).
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15.05.2021 23:59
Podávanie žiadosti
Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at


Formulár žiadosti a podkladové materiály

Na podanie projektu treba vypracovať tieto dokumenty (v nemeckom alebo anglickom jazyku):

  1. projektová žiadosť (vypĺňa sa po nemecky alebo po anglicky),
  2. opis projektu, ktorého rozsah nepresahuje tri strany. Text by mal byť formulovaný vo všeobecne zrozumiteľnej rovine, ďalej má obsahovať predstavenie odbornej problematiky a stanovenie vedeckých cieľov, plánovaný pracovný program a očakávané výsledky projektu spolupráce. Taktiež by v ňom mali byť objasnené nasledujúce body: význam spolupráce, vedecké synergické efekty, prípadné európske (existujúce alebo budúce zapojenie do niektorého programu EÚ) a iné medzinárodné perspektívy, ako aj existujúce alebo očakávané vyhliadky na zavedenie výsledkov projektu do praxe formou aplikácie. Projektoví účastníci z konzorcia by mali jasne vyjadriť svoj záujem na spolupráci.
  3. plán realizácie (priradenie jednotlivých aktivít projektovému tímu, časový harmonogram).
  4. Písomný súhlas a vyjadrenie podpory každej organizácie zapojenej do projektu. „Súhlas a vyjadrenie podpory“ musí byť v prípade slovenskej inštitúcie podpísané rektorom vysokej školy, dekanom fakulty alebo riaditeľom ústavu SAV. V prípade rakúskych inštitúcií musí byť dokument podpísaný riaditeľom inštitútu vysokej školy alebo inštitútu Rakúskej akadémie vied. V ostatných musí byť súhlas podpísaný zodpovedajúcim štatutárnym zástupcom inštitúcie.
  5. rozpočet projektu - pre rozpočet projektu je potrebné využiť predpísaný vzor, ktorý sa nachádza v Prílohe 2. V rozpočte je potrebné uviesť detailnú kalkuláciu navrhovaných výdavkov, ako aj odôvodnenie vzhľadom na opis projektu a plán realizácie. Očakáva sa, že projektoví partneri tiež prispejú k realizácii projektu vlastným príspevkom (finančným alebo nefinančným). Ak takýto príspevok bude súčasťou projektu, je potrebné uviesť tieto informácie v rozpočte projektu alebo vo vysvetlení k rozpočtu (vrátane uvedenia konkrétnej sumy, ak je to možné).
Pri príprave rozpočtu je nutné použiť "Vzor rozpočtu projektu (príloha 2)". Do on-line systému je potrebné nahrať opis projektu, súhlas a vyjadrenie podpory (zo všetkých zapojených inštitúcií), plán realizácie a rozpočet projektu. Plán realizácie (Durchführungsplan/Time plan) a rozpočet projektu (Gesamtbudget/Total project budget) nahrajte vo formáte PDF (ide o prvý a posledný hárok Vzoru rozpočtu projektu). Celý excelový súbor pošlite e-mailom do termínu uzávierky na adresu kristina.sallerova@saia.sk
Ďalšie dôležité informácie
Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie

V rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie, ktoré sú uvedené v preambule.

Uzávierka žiadostí o tento druh projektovej podpory býva trikrát ročne: 15. marca, 15. mája, 15. októbra.

Maximálna dĺžka podpory je 12 mesiacov. Finančná podpora zo strany Akcie pri projektoch tohto typu môže byť maximálne 6 000 EUR za rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov).

Začiatok projektu je potrebné plánovať najskôr štyri mesiace od termínu uzávierky, ku ktorému bol projekt podaný.


Viac informácií na
www.aktion.saia.sk v časti Projekty Akcie.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Kristína Sallerová (kristina.sallerova@saia.sk, tel. 02/5930 4738).
 

Priebeh výberu
Výber prebieha na základe predloženej žiadosti s prílohami. Výber urobí Riadiace grémium Akcie Rakúsko – Slovensko. Oznámenie o udelení projektovej podpory zasiela kancelária vedenia Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.).

Prílohy
Názov prílohySúbor 
Pravidlá financovaniaProjekty - pravidla financovania.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.