RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Podpora iniciatívnych projektov v rámci AkcieDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rakúsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
projektový grant
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

projektová spolupráca
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
max. 12 mesiacov
Zdroj financovania
Program Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Kvóta
podľa kvality predložených žiadostí a finančných možností programu
Poskytovaná podpora

Financovanie a oprávnené výdavky

Finančná podpora zo strany Akcie pri projektoch typu „II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie“ môže byť maximálne 6 000 EUR za rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov).

Riadiace grémium môže v prípade schválenia projektu upraviť dĺžku poskytovania podpory a zmeniť (predovšetkým skrátiť) schválenú finančnú podporu oproti žiadosti.

Finančné prostriedky Akcie môžu byť plánované a použité pre nasledujúce výdavky (ak nie je špecifikované inak):

 • mobilitné výdavky (cestovné, ubytovanie a stravné) - pri plánovaní a použití prostriedkov je potrebné sa riadiť Pravidlami pre prípravu rozpočtu a odúčtovanie finančných prostriedkov – pozri Prílohu 1,
 • mzdy/honoráre - financovanie miezd/honorárov je spravidla neoprávnené, okrem nasledujúcich výnimiek:
 • vyplácanie miezd lektorom a prednášajúcim,
 • v odôvodnených prípadoch honoráre pre pomocnú silu.

V oboch prípadoch je pri plánovaní a použití prostriedkov potrebné dodržať Pravidlá pre prípravu rozpočtu a odúčtovanie finančných prostriedkov (Príloha 1).

 • nákupy tovarov a služieb - financovanie nákupov tovarov a služieb z prostriedkov Akcie je možné len vtedy, ak je to nevyhnutné pre realizáciu projektu a ak tieto nemôžu byť poskytnuté ako vlastný príspevok projektových partnerov (nevyhnutnosť je potrebné zdôvodniť v žiadosti; Riadiace grémium bude pri rozhodovaní o projekte zohľadňovať toto zdôvodnenie).
 • iné odôvodnené výdavky - v prípade takýchto výdavkov je nutné už pri príprave rozpočtu riadne zdôvodniť ich nevyhnutnosť; Riadiace grémium bude pri rozhodovaní o projekte zohľadňovať toto zdôvodnenie. Vo všeobecnosti režijné náklady (tzv. „overheads“) nie sú povolené.

Finančné prostriedky sú vyplácané len v Rakúsku alebo na Slovensku. Každé projektové konzorcium určí osoby v Rakúsku a na Slovensku, ktoré budú v mene konzorcia odúčtovať výdavky v súlade s projektom (tzv. „zodpovedná osoba“ – jedna alebo viaceré – musia byť určené už v projektovej žiadosti).

Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. marec, 15. máj, 15. október
Podávanie žiadosti
Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at


Formulár žiadosti a podkladové materiály

Na podanie projektu treba vypracovať tieto dokumenty (v nemeckom alebo anglickom jazyku):

 1. projektová žiadosť (vypĺňa sa po nemecky alebo po anglicky),
 2. opis projektu, ktorého rozsah nepresahuje tri strany. Text by mal byť formulovaný vo všeobecne zrozumiteľnej rovine, ďalej má obsahovať predstavenie odbornej problematiky a stanovenie vedeckých cieľov, plánovaný pracovný program a očakávané výsledky projektu spolupráce. Taktiež by v ňom mali byť objasnené nasledujúce body: význam spolupráce, vedecké synergické efekty, prípadné európske (existujúce alebo budúce zapojenie do niektorého programu EÚ) a iné medzinárodné perspektívy, ako aj existujúce alebo očakávané vyhliadky na zavedenie výsledkov projektu do praxe formou aplikácie. Projektoví účastníci z konzorcia by mali jasne vyjadriť svoj záujem na spolupráci.
 3. plán realizácie (priradenie jednotlivých aktivít projektovému tímu, časový harmonogram).
 4. Písomný súhlas a vyjadrenie podpory každej organizácie zapojenej do projektu. „Súhlas a vyjadrenie podpory“ musí byť v prípade slovenskej inštitúcie podpísané rektorom vysokej školy, dekanom fakulty alebo riaditeľom ústavu SAV. V prípade rakúskych inštitúcií musí byť dokument podpísaný riaditeľom inštitútu vysokej školy alebo inštitútu Rakúskej akadémie vied. V ostatných musí byť súhlas podpísaný zodpovedajúcim štatutárnym zástupcom inštitúcie.
 5. rozpočet projektu - pre rozpočet projektu je potrebné využiť predpísaný vzor, ktorý sa nachádza v Prílohe 2. V rozpočte je potrebné uviesť detailnú kalkuláciu navrhovaných výdavkov, ako aj odôvodnenie vzhľadom na opis projektu a plán realizácie. Očakáva sa, že projektoví partneri tiež prispejú k realizácii projektu vlastným príspevkom (finančným alebo nefinančným). Ak takýto príspevok bude súčasťou projektu, je potrebné uviesť tieto informácie v rozpočte projektu alebo vo vysvetlení k rozpočtu (vrátane uvedenia konkrétnej sumy, ak je to možné)

Pri príprave rozpočtu je nutné použiť "Vzor rozpočtu projektu (príloha 2)". Do on-line systému je potrebné nahrať opis projektu, súhlas a vyjadrenie podpory (zo všetkých zapojených inštitúcií), plán realizácie a rozpočet projektu. Plán realizácie (Durchführungsplan/Time plan) a rozpočet projektu (Gesamtbudget/Total project budget) nahrajte vo formáte PDF (ide o prvý a posledný hárok Vzoru rozpočtu projektu). Celý excelový súbor pošlite e-mailom do termínu uzávierky na adresu akcia-rs@saia.sk

Ďalšie dôležité informácie

Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie

V rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie, ktoré sú uvedené v preambule.
Začiatok projektu je potrebné plánovať najskôr štyri mesiace od termínu uzávierky, ku ktorému bol projekt podaný.


Viac informácií na www.aktion.saia.sk v časti Projekty Akcie.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701


Kontakt na administrátora programu: akcia-rs@saia.sk, nsp-sk@saia.sk,02/5930 4738.
 

Priebeh výberu

Výber prebieha na základe predloženej žiadosti s prílohami. Výber urobí Riadiace grémium Akcie Rakúsko – Slovensko. Oznámenie o udelení projektovej podpory zasiela kancelária vedenia Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.).

Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.