NEMECKO - štipendium DAAD na výskumné pobyty v rámci doktorátov pod dvojitým vedením alebo spoločných doktorandských programov (cotutelle)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
doktorand
Trvanie
7 - 24 mesiacov (možnosť rozdeliť na viaceré kratšie pobyty)
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
1 200 EUR/mesiac
+ príspevok na poistenie a cestovné
+ príspevok na výskumnú činnosť
+ cestovné a pobytové náklady pre školiteľov (pre každého školiteľa jedna cesta max. do 10 dní)
+ príp. príspevok na nájomné a rodinu
+ v prípade zdravotného postihnutia alebo chronického ochorenia môže byť poskytnutý príspevok na potrebné náklady spojené s pobytom v zahraničí


Za účelom jazykovej prípravy pre pobyt v Nemecku poskytne DAAD:
+ on-line jazykový kurz nemeckého jazyka
+ v prípade potreby jazykový kurz nemeckého jazyka pred nástupom na pobyt (2, 4 alebo 6 mesačný)
+ príspevok na jazykový kurz počas štipendijného pobytu
+ uhradenie poplatku za jazykovú skúšku TestDaF alebo DSH
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. november
Podávanie žiadosti


Žiadosť o štipendium sa podáva on-line na www.funding-guide.de do termínu uzávierky na podávanie žiadostí. Odporúčanie od vysokoškolského učiteľa je potrebné odoslať poštou na adresu DAAD v Bonne.

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.funding-guide.de prostredníctvom príslušnej ponuky (Forschungsstipendien - Bi-national betreute Promotonen-Cotutelle / Research Grants - Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees-Cotutele), ktorú si je potrebné na webovej stránke vyhľadať. Následne je možné na záložke "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" vytvoriť on-line žiadosť o štipendium "Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Portál na podávanie žiadostí sa otvára spravidla 6 týždňov pred uzávierkou prihlášok.

Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti je potrebné nahrať tieto dokumenty v nemeckom, príp. anglickom jazyku:
 • on-line formulár DAAD,
 • štruktúrovaný životopis (maximálne 3 strany),
 • zoznam publikácií (maximálne 10 strán), ak existuje,
 • osobná a odborná motivácia pre plánovaný pobyt v Nemecku (1-2 strany), zameraná na zodpovedanie otázky: Čo očakávate od plánovaného pobytu v Nemecku (osobne, pracovne, pre ďalšiu kariéru)?
 • podrobný, uchádzačom vypracovaný popis výskumného zámeru, ktorý je dohodnutý s nemeckým aj slovenským školiteľom, ako aj popis doterajších študijných/vedeckých výsledkov (maximálne 10 strán),
 • presný časový harmonogram celého štipendijného pobytu pobytu spolu s uvedením ciest školiteľov (vrátane možného predĺženia pobytu),
 • v prípade doktorátov pod dvojitým vedením: akceptačný list nemeckého školiteľa, v ktorom vyjadrí svoj súhlas s plánovaným výskumným pobytom uchádzača a potvrdí zabezpečenie jeho pracovného miesta na nemeckej vysokej škole
 • v prípade spoločných doktorandských programov (cotutelle): individuálna dohoda o vedení doktoranda medzi domácou inštitúciou a spolupracujúcou nemeckou vysokou školou (dohoda Cotutelle), musí byť predložená najneskôr do nástupu na štipendijný pobyt (v tomto prípade musí byť k žiadosti priložený akceptačný list akceptačný list nemeckého školiteľa, v ktorom vyjadrí svoj súhlas s plánovaným výskumným pobytom uchádzača),
 • potvrdenie o doktorandskom štúdiu (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydaný v nemčine alebo angličtine), ak je uchádzač študentom doktorandského štúdia,
 • výpis absolvovaných skúšok ukončených ročníkov a vysvetlenie systému hodnotenia/známok (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydaný v nemčine alebo angličtine),
 • diplom, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške a dodatok k diplomu (naskenované originály + vlastný preklad, resp. vydané v nemčine alebo angličtine); v prípade, že v čase podávania žiadosti štúdium ešte nie je ukončené, musia byť doklady o vzdelaní doručené do nástupu na štipendijný pobyt,
 • maturitné vysvedčenie (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydané v nemčine alebo angličtine), - v online žiadosti nahrať do sekcie "Hochschulzugansberechtigung/University entrance qualification",
 • doklad o znalostiach nemeckého alebo anglického jazyka (podľa toho, v ktorom jazyku bude uchádzač pobyt absolvovať),
 • vítané sú ďalšie podkladové materiály (doklady o praxi, pracovných skúsenostiach a pod.).

Poznámky k podkladovým materiálom:
 • K on-line žiadosti je potrebné priložiť naskenované originály dokladov o vzdelaní a ich preklad do nemeckého alebo anglického jazyka (akceptuje sa vlastný preklad uchádzača), resp. musia byť doklady vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku. DAAD si môže dodatočne vyžiadať od uchádzača overené preklady dokumentov.
 • K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).
 • Všetky podkladové materiály na www.funding-guide.de je potrebné nahrať v PDF-formáte!

Odporúčanie aktuálneho dátumu od jedného vysokoškolského učiteľa min. s akademickým titulom PhD. (formulár odporúčania je potrebné stiahnuť z nemeckého on-line systému) je potrebné doručiť DAAD (do termínu uzávierky, platí dátum poštovej pečiatky) na nižšie uvedenú adresu DAADv Bonne. Odporúčanie musí byť ručne podpísané, nie s naskenovaným alebo digitálnym podpisom.

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST 21 – Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn

  Ďalšie dôležité informácie
  • Študijné a výskumné pobyty je možné absolvovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách v Nemecku za účelom prípravy dizertačnej práce. V prípade doktorátov pod dvojitým vedením môže pobyt prebiehať aj v mimouniverzitnej výskumnej inštitúcií.
  • Štipendijný program ponúka 2 varianty:
  • Doktorandské štúdium pod dvojitým vedením: cieľom  je podpora doktorandského štúdia absolvovaním viacerých výskumných fáz v Nemecku. Doktorandské štúdium je ukončené záverečnou skúškou na slovenskej vysokej škole za prítomnosti nemeckého školiteľa. Doktorandský titul udeľuje slovenská vysoká škola.
  • Spoločné doktorandské programy (cotutelle): cieľom je podpora spoločných doktorandských programov (tzv. Cotutelle). Podmienkou je individuálna dohoda o spolupráci medzi zúčastnenými vysokými školami. Doktorandský titul udeľuje slovenská vysoká škola spoločne s nemeckou vysokou školou.
  • Štipendijný pobyt je možné rozdeliť do viacerých kratších pobytov. Dĺžku podpory stanoví výberová komisia v závislosti od výskumného zámeru a pracovného plánu uchádzača.
  • V rámci pracovného a časového plánu je potrebné uviesť presný harmonogram, kedy plánuje byť doktorand na Slovensku a kedy v Nemecku, príp v tretej krajine (napr. za účelom zbierania materiálu).
  • Začiatok pobytu je najskôr od 1. októbra nasledujúceho roka.
  • Počas pobytu doktoranda na slovenskej vysokej škole je vyplácanie štipendia pozastavené.
  • V prípade doktorátov pod dvojitým vedením sa štipendium sa udeľuje najprv na 12 mesiacov. Štipendium je možné predĺžiť na základe súhlasu výberovej komisie, ktorá dosiahnuté výsledky v rámci doktorandského štúdia vyhodnotí ako úspešné.
  • V prípade spoločných doktorandských programov sa štipendium udeľuje maximálne na 18 mesiacov. Za účelom dokončenia dizertačnej práce je možné ešte udeliť finančnú podporu na max. 6 mesiacov.
  • Okrem štipendia pre doktoranda je možné pokryť aj cestovné a pobytové náklady pre školiteľov (cesta do 10 dní) - cesta slovenského školiteľa na kontrolu do Nemecka, cesta nemeckého školiteľa na domácu inštitúciu doktoranda (účasť na záverečných skúškach). Tieto cesty je potrebné naplánovať už v samotnej žiadosti o štipendium, resp. v pracovnom a časovom pláne.
  • Požiadavky na znalosť cudzieho jazyka závisia od študijného/výskumného zámeru a odboru uchádzača. Pri spoločenských a humanitných odboroch sa očakávajú dobré znalosti nemeckého jazyka. Pri prírodných a technických odboroch a v prípade, že sa na prijímajúcej inštitúcií komunikuje po anglicky, sa akceptuje aj anglický jazyk.
  • webstránka na vyhľadávanie výskumných inštitúcií v Nemecku podľa odborov: www.gerit.org a www.research-in-germany.org.
  • Pre uchádzačov z odborov medicína, veterinárske a zubné lekárstvo platia osobitné podmienky! Podrobné informácie získajú záujemcovia na https://www.daad.de/extrainfo.
  • Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.
  • Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, ale v čase uchádzania sa o štipendium musí byť vysokoškolské štúdium ukončené pred max. 6 rokmi. Začiatok doktorandského štúdia nesmie byť viac ako pred 3 rokmi.

  Informácie o štipendijnej ponuke sa nachádzajú na www.funding-guide.de.

  Dôležité všeobecné informácie k DAAD štipendiám a rady pre uchádzačov  sú k dispozícií na https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/wichtige-hinweise-zu-daad-stipendien/.

  Videozáznam o štipendiách na štúdium a výskum v Nemecku: https://youtu.be/7wbPQw3-xQ4

  Bližšie informácie Vám poskytne:


  Mgr. Kristína Sallerová
  SAIA, n. o.
  Sasinkova 10
  812 20 Bratislava 1
  tel.: 02/5930 4738

  kristina.sallerova@saia.sk


  Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

  V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


  Administrátor programu
  DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
  Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
  Kennedyallee 50
  53175 Bonn

  O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


  Priebeh výberu
  Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov DAAD komisiou v Bonne.
  O konečnom rozhodnutí o udelení resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou pravdepodobne do konca apríla.

  Kritériá pre výber uchádzačov:

  • odborné predpoklady:
  •  dosiahnuté študijné výsledky (študijný priemer, známky),
  • priebeh štúdia,
  • znalosti študijného/pracovného jazyka
  • príp. vedecké výsledky po skončení štúdia (napr. publikačná činnosť, prednášková činnosť, príspevky na konferenciách),
  • kvalita výskumného zámeru:
  • kvalita predloženého výskumného plánu ako aj prípravných prác, ktoré boli uskutočnené v súvislosti s plánovaným výskumným pobytom (originalita, aktuálnosť a relevantnosť výskumného zámeru, výberprijímajúcej inštitúcie a kontakt s prijímajúcou inštitúciou),
  • uskutočniteľnosť ako aj kompaktnosť pracovného a časového plánu (analýza a vyhodnotenie),
  • odôvodnenie pobytu v kontexte celého doktorandského štúdia (časovo/obsahovo), ak relevantné
  • potenciál uchádzača:
  • kariérna perspektíva: význam výskumného zámeru a pobytu v Nemecku pre odborný rast uchádzača ako aj jeho prínos pre ďalšiu akademickú dráhu, resp. kariéru,
  • motivácia: odborné a osobné dôvody pre plánovaný pobyt v Nemecku, znalosti nemeckého jazyka (ak nemecký jazyk nie je študijným/pracovným jazykom), 
  • angažovanosť mimo odboru: znalosti a zručnosti nad rámec odboru uchádzača, spoločenské nasadanie a angažovanosť.

  Výberová komisia okrem uvedeného primeraným spôsobom zohľadňuje aj rovnosť šancí, k tomuto aspektu sa uchádzač môže vyjadriť vo formulári žiadosti o štipendium. 

  Prílohy
  Názov prílohySúbor 
  Rady k písaniu výskumného zámeruExpose - Hinweise (2).docStiahnuť
  Zoznam lektoriek a lektorov DAADZoznam lektorov DAAD 2022.docxStiahnuť
  Testovanie OnSET 2022Aushang_Sprachtest OnSET 2022.pdfStiahnuť

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.