SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendium DAAD na výskumné pobyty v rámci doktorátov pod dvojitým vedením alebo spoločných doktorandských programov (cotutelle)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand
Trvanie
max. 24 mesiacov (možnosť rozdeliť na viaceré kratšie pobyty)
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
1 200 EUR/mesiac
+ príspevok na poistenie a cestovné
+ príspevok na výskumnú činnosť
+ cestovné a pobytové náklady pre školiteľov (pre každého školiteľa jedna cesta max. do 10 dní)
+ príp. príspevok na nájomné a rodinu

Za účelom jazykovej prípravy pre pobyt v Nemecku poskytne DAAD:
+ on-line jazykový kurz nemeckého jazyka
+ v prípade potreby jazykový kurz nemeckého jazyka pred nástupom na pobyt (2, 4 alebo 6 mesačný)
+ príspevok na jazykový kurz počas štipendijného pobytu
+ uhradenie poplatku za jazykovú skúšku TestDaF alebo DSH
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. november
Podávanie žiadosti


Žiadosť o štipendium sa podáva on-line na www.funding-guide.de do termínu uzávierky na podávanie žiadostí. Odporúčanie od vysokoškolského učiteľa je potrebné odoslať poštou na adresu DAAD v Bonne.

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.funding-guide.de prostredníctvom príslušnej ponuky (Forschungsstipendien - Bi-national betreute Promotonen-Cotutelle / Research Grants - Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees-Cotutele), ktorú si je potrebné na webovej stránke vyhľadať. Následne je možné na záložke "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" vytvoriť on-line žiadosť o štipendium "Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Portál na podávanie žiadostí sa otvára spravidla 6 týždňov pred uzávierkou prihlášok.

Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti je potrebné nahrať tieto dokumenty v nemeckom, príp. anglickom jazyku:
 • on-line formulár DAAD,
 • štruktúrovaný životopis (maximálne 3 strany),
 • zoznam publikácií (maximálne 10 strán), ak existuje,
 • podrobný popis výskumného zámeru, ktorý je dohodnutý s nemeckým aj slovenským školiteľom, ako aj popis doterajších študijných/vedeckých výsledkov (maximálne 10 strán),
 • presný časový harmonogram pobytu spolu s uvedením ciest školiteľov,
 • v prípade doktorátov pod dvojitým vedením: akceptačný list nemeckého školiteľa, v ktorom vyjadrí svoj súhlas s plánovaným výskumným pobytom uchádzača a potvrdí zabezpečenie jeho pracovného miesta na nemeckej vysokej škole
 • v prípade spoločných doktorandských programov (cotutelle): individuálna dohoda o vedení doktoranda medzi domácou inštitúciou a spolupracujúcou nemeckou vysokou školou (dohoda Cotutelle), musí byť predložená najneskôr do nástupu na štipendijný pobyt (v tomto prípade musí byť k žiadosti priložený akceptačný list akceptačný list nemeckého školiteľa, v ktorom vyjadrí svoj súhlas s plánovaným výskumným pobytom uchádzača),
 • potvrdenie o doktorandskom štúdiu,
 • výpis absolvovaných skúšok ukončených ročníkov a vysvetlenie systému hodnotenia/známok (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydaný v nemčine alebo angličtine),
 • diplom, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške a dodatok k diplomu (naskenované originály + vlastný preklad, resp. vydané v nemčine alebo angličtine),
 • maturitné vysvedčenie (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydané v nemčine alebo angličtine), - v online žiadosti nahrať do sekcie "Hochschulzugansberechtigung/University entrance qualification",
 • doklad o znalostiach nemeckého alebo anglického jazyka (podľa toho, v ktorom jazyku bude uchádzač pobyt absolvovať),
 • vítané sú ďalšie podkladové materiály (doklady o praxi, pracovných skúsenostiach a pod.).

Poznámky k podkladovým materiálom:
 • K on-line žiadosti je potrebné priložiť naskenované originály dokladov o vzdelaní a ich preklad do nemeckého alebo anglického jazyka (akceptuje sa vlastný preklad uchádzača), resp. musia byť doklady vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku. DAAD si môže dodatočne vyžiadať od uchádzača overené preklady dokumentov.
 • K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).
 • Všetky podkladové materiály na www.funding-guide.de je potrebné nahrať v PDF-formáte!

Odporúčanie aktuálneho dátumu od jedného vysokoškolského učiteľa min. s akademickým titulom PhD. (formulár odporúčania je potrebné stiahnuť z nemeckého on-line systému) je potrebné doručiť DAAD (do termínu uzávierky, platí dátum poštovej pečiatky) na nižšie uvedenú adresu DAADv Bonne. Odporúčanie musí byť ručne podpísané, nie s naskenovaným alebo digitálnym podpisom.

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST 21 – Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn

UPOZORNENIE v súvislosti so situáciou okolo šírenia pandémie koronavírusu:

 • Uchádzači nemusia k žiadostiam podaným v roku 2021 priložiť odporúčanie. Ak však uchádzač odporúčanie priloží, zohľadní sa to pri hodnotení žiadosti.

 • V najkrajnejšom prípade, ak si uchádzač z dôvodu pandémie nevie zabezpečiť doklad o jazykovej znalosti  (napr. z dôvodu uzatvorenia univerzít alebo testovacích centier a nie je dostupný ani digitálny jazykový test), môže namiesto neho priložiť prehlásenie, kde uvedie dôvody, prečo sa mu nepodarilo získať jazykový doklad a uvedie svoju aktuálnu jazykovú úroveň podľa Európskeho referenčného rámca. Ak sa uchádzačovi jazykový doklad podarí získať po uzávierke, priloží ho dodatočne k podkladovým materiálom. Úroveň jazykových znalostí pomôžu stanoviť nasledovné webstránky: pre NJ - Deutsche Welle a Goethe-Institut,pre AJ - British Council.

  Ďalšie dôležité informácie
  • Študijné a výskumné pobyty je možné absolvovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách v Nemecku za účelom prípravy dizertačnej práce. V prípade doktorátov pod dvojitým vedením môže pobyt prebiehať aj v mimouniverzitnej výskumnej inštitúcií.
  • Štipendijný program ponúka 2 varianty:
  • Doktorandské štúdium pod dvojitým vedením: cieľom  je podpora doktorandského štúdia absolvovaním viacerých výskumných fáz v Nemecku. Doktorandské štúdium je ukončené záverečnou skúškou na slovenskej vysokej škole za prítomnosti nemeckého školiteľa. Doktorandský titul udeľuje slovenská vysoká škola.
  • Spoločné doktorandské programy (cotutelle): cieľom je podpora spoločných doktorandských programov (tzv. Cotutelle). Podmienkou je individuálna dohoda o spolupráci medzi zúčastnenými vysokými školami. Doktorandský titul udeľuje slovenská vysoká škola spoločne s nemeckou vysokou školou.
  • Štipendijný pobyt je možné rozdeliť do viacerých kratších pobytov. Dĺžku podpory stanoví výberová komisia v závislosti od výskumného zámeru a pracovného plánu uchádzača.
  • V rámci pracovného a časového plánu je potrebné uviesť presný harmonogram, kedy plánuje byť doktorand na Slovensku a kedy v Nemecku, príp v tretej krajine (napr. za účelom zbierania materiálu).
  • Začiatok pobytu je najskôr od 1. októbra nasledujúceho roka.
  • Počas pobytu doktoranda na slovenskej vysokej škole je vyplácanie štipendia pozastavené.
  • V prípade doktorátov pod dvojitým vedením sa štipendium sa udeľuje najprv na 12 mesiacov. Štipendium je možné predĺžiť na základe súhlasu výberovej komisie, ktorá dosiahnuté výsledky v rámci doktorandského štúdia vyhodnotí ako úspešné.
  • V prípade spoločných doktorandských programov sa štipendium udeľuje maximálne na 18 mesiacov. Za účelom dokončenia dizertačnej práce je možné ešte udeliť finančnú podporu na max. 6 mesiacov.
  • Okrem štipendia pre doktoranda je možné pokryť aj cestovné a pobytové náklady pre školiteľov (cesta do 10 dní) - cesta slovenského školiteľa na kontrolu do Nemecka, cesta nemeckého školiteľa na domácu inštitúciu doktoranda (účasť na záverečných skúškach). Tieto cesty je potrebné naplánovať už v samotnej žiadosti o štipendium, resp. v pracovnom a časovom pláne.
  • Požiadavky na znalosť cudzieho jazyka závisia od študijného/výskumného zámeru a odboru uchádzača. Pri spoločenských a humanitných odboroch sa očakávajú dobré znalosti nemeckého jazyka. Pri prírodných a technických odboroch a v prípade, že sa na prijímajúcej inštitúcií komunikuje po anglicky, sa akceptuje aj anglický jazyk.
  • webstránka na vyhľadávanie výskumných inštitúcií v Nemecku podľa odborov: https://www.gerit.org a www.research-in-germany.org
  • Pre uchádzačov z odborov medicína, veterinárske a zubné lekárstvo platia osobitné podmienky! Podrobné informácie získajú záujemcovia na https://www.daad.de/extrainfo.
  • Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.
  • Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, ale v čase uchádzania sa o štipendium musí byť vysokoškolské štúdium ukončené pred max. 6 rokmi. Začiatok doktorandského štúdia nesmie byť viac ako pred 3 rokmi.

  Informácie o štipendijnej ponuke sa nachádzajú na www.funding-guide.de.

  Dôležité všeobecné informácie k DAAD štipendiám a rady preuchádzačov  sú k dispozícií na https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/wichtige-hinweise-zu-daad-stipendien/.

  Bližšie informácie Vám poskytne:

  Mgr. Kristína Sallerová
  SAIA, n. o.
  Sasinkova 10
  812 20 Bratislava 1
  tel.: 02/5930 4738

  kristina.sallerova@saia.sk


  Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

  V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


  Administrátor programu
  DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
  Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
  Kennedyallee 50
  53175 Bonn

  O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


  Priebeh výberu
  Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov DAAD komisiou v Bonne.
  O konečnom rozhodnutí o udelení resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou pravdepodobne do konca apríla.

  Kritériá pre výber uchádzačov:

  • odborné predpoklady (na základe dokladov o vzdelaní, odporúčania, publikačnej činnosti):
  • dosiahnuté študijné výsledky a dĺžka štúdia,
  • príp. vedecké výsledky po skončení štúdia (napr. publikačná činnosť, prednášková činnosť, príspevky na konferenciách),
  • kvalita výskumného zámeru (na základe motivácie, časového plánu, odporúčania, preukázaných kontaktov, príp. jazykových dokladov):
  • kvalita predloženého výskumného plánu ako aj prípravných prác, ktoré boli uskutočnené v súvislosti s plánovaným výskumným pobytom,
  • originalita, aktuálnosť a relevantnosť výskumného zámeru,
  • motivácia pre pobyt v Nemecku a odôvodnenie výberu prijímajúcej inštitúcie,
  • uskutočniteľnosť ako aj kompaktnosť pracovného a časového plánu (analýza a vyhodnotenie),
  • odôvodnenie pobytu v kontexte celého doktorandského štúdia (časovo/obsahovo),
  • význam výskumného zámeru a pobytu v Nemecku pre odborný rast uchádzača ako aj jeho prínos pre ďalšiu akademickú dráhu, resp. kariéru,
  • osobnostné predpoklady (na základe životopisu, príp. ďalších podkladových materiálov):
  • znalosti a schopnosti uchádzača mimo jeho odboru (pracovné skúsenosti, dobrovoľnícka činnosť, ďalšie vzdelávanie),
  • účasť v akademickej samospráve, zapojenie sa do aktivít vysokej školy,
  • politické, sociálne, kultúrne, rodinné (výchova detí, starostlivosť o starších), spoločenské nasadanie a angažovanosť.
   
  Prílohy
  Názov prílohySúbor 
  Rady k písaniu výskumného zámeruExpose - Hinweise (2).docStiahnuť
  Zoznam DAAD lektorov 2020/2021Zoznam lektorov DAAD 2020.docxStiahnuť

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.