SAIA, n.o.

CHORVÁTSKO - štipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry na základe bilaterálnej dohodyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Chorvátsko
Študijný/vedný odbor
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
jazykový kurz
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
2 týždne
Zdroj financovania
Program spolupráce medzi Ministertsvom školstva SR a Ministerstvom vedy, vzdeláivania a športu Chorvátskej republiky
Kvóta
2 miesta na Záhrebskej slavistickej škole
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradí:
 • cestovné náklady do miesta pobytu a späť

Prijímajúca strana poskytuje:
 • kurzovné
 • ubytovanie
 • stravné
 • cestovné náklady na miestnu dopravu
Upozornenie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR hradí cestovné náklady a vo vybraných krajinách štipendium, resp. príplatok ku štipendiu iba štipendistom, ktorí v čase nástupu na pobyt pôsobia v rezorte školstva, t.j. študentom, doktorandom, vedeckým pracovníkom a učiteľom, ktorí pôsobia na vysokých školách.

Uzávierka pre podávanie žiadostí
08.02.2018 16:00
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a priložiť všetky požadované dokumenty, ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály", a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň).

Dokumenty, ktoré uchádzač

- predkladá on-line:
 • elektronický formulár žiadosti SAIA
 • životopis v slovenčine vo formáte Europass (s vloženou fotografiou)
 • životopis v cudzom jazyku* vo formáte Europass (s vloženou fotografiou)
 • motivácia v slovenskom jazyku (odborná a osobná motivácia, vlastnými slovami popíšte, prečo sa hlásite na pobyt)
 • motivácia v cudzom jazyku (odborná a osobná motivácia, vlastnými slovami popíšte, prečo sa hlásite na pobyt)
 • zoskenované 1 odporúčanie od vysokoškolského učiteľa/výskumníka s vyššou odbornou kvalifikáciou svojej domovskej inštitúcie (v cudzom jazyku; ak sú dokumenty v inom ako anglickom jazyku, treba k nim priložiť aj pracovný preklad do slovenčiny)
 • zoskenované výpisy známok** za posledné dva absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia, potvrdené študijným oddelením fakulty (v anglickom jazyku; ak je výpis vydaný v slovenčine, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)
 • zoskenovaný diplom z najvyššie dosiahnutého stupňa VŠ štúdia vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (nepredkladajú študenti 1. stupňa VŠ štúdia; ak sú dokumenty vydané v slovenskom jazyku, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)
 • potvrdenie o návšteve školy** (v cudzom jazyku; ak je potvrdenie vydané v slovenčine, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)
 • potvrdenie o znalostiach chorvátskeho jazyka

- zasiela poštou do termínu uzávierky v 2 sadách (1 x originálna sada, 1 x kópia dokumentov):
 • formulár žiadosti SAIA, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
 • životopis v cudzom jazyku vo formáte Europass (s vloženou fotografiou)
 • motivácia v cudzom jazyku
 • 1 odporúčanie od vysokoškolského učiteľa/výskumníka s vyššou odbornou kvalifikáciou svojej domovskej inštitúcie (v cudzom jazyku)
 • výpisy známok** za posledné dva absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia, potvrdené študijným oddelením fakulty (v anglickom jazyku; ak je výpis vydaný v slovenčine, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)
 • kópia diplomu z najvyššie dosiahnutého stupňa VŠ štúdia vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (nepredkladajú študenti 1. stupňa VŠ štúdia; ak sú dokumenty vydané v slovenskom jazyku, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)
 • potvrdenie o návšteve školy** (v cudzom jazyku; ak je potvrdenie vydané v slovenčine, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)
 • potvrdenie o znalostiach chorvátskeho jazyka
 • kópia pasu, alebo občianskeho preukazu

* cudzí jazyk - jazyk krajiny, do ktorej sa uchádzate o štipendium (chorvátsky jazyk), alebo anglický jazyk

** nepredkladá VŠ pedagóg/výskumník
*** VŠ pedagóg/výskumník predkladá súhlas domácej inštitúcie s plánovaným pobytom
Ďalšie dôležité informácie
Uchádzači musia mať základné znalosti chorvátskeho jazyka.

Informácie o Záhrebskej slavistickej škole TU

Odporučení kandidáti musia vyplniť  chorvátsku prihlášku on-line na stránke http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/. Po jej odoslaní je potrebné prihlášku vytlačiť,podpísať a doručiť do SAIA, n. o. do termínu stanoveného administrátorom programu. Tento dokument bude doložený k podkladovým materiálom a zaslaný na zahraničnú stranu.
O štipendium sa môžu uchádzať slovenskí občania študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci), ich absolventi a v niekoľkých prípadoch aj iní zamestnanci.

Poznámka: Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaŠ SR v zmysle bilaterálnych dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaŠ SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou. MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).

Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Zuzana Hvaťová (zuzana.hvatova@saia.sk, tel. 02/5930 4736).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber sa uskutoční výlučne na základe posúdenia predložených materiálov.

Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaŠ SR.

Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – kontaktná osoba: Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.