TalentGuide - mentoringový program pre talentovaných stredoškolákovDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Afrika
Amerika
Austrália a oceánia
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Luxembursko
Nemecko
Taliansko
Dánsko
Írsko
Veľká Británia
Grécko
Portugalsko
Španielsko
Fínsko
Rakúsko
Švédsko
Cyprus
Česko
Estónsko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Malta
Poľsko
Slovinsko
Bulharsko
Rumunsko
Chorvátsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

iné, letná odborná škola
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent strednej školy
Trvanie
niekoľkotýždňové letné školy
Zdroj financovania
LEAF
Kvóta
5 miest
Poskytovaná podpora
Niekoľkým študentom, ktorým by v rozvoji výrazne pomohla účasť na rozvojových programoch partnerských škôl LEAF, sú ponúknuté štipendiá na konkrétne letné programy v zahraničí.

Uzávierka pre podávanie žiadostí
spravidla v novembri
Podávanie žiadosti
Bližšie informácie o podávaní žiadostí a podkladových materiálov sú k dispozícií na http://prestudentov.leaf.sk/programy/talentguide/
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Bližšie informácie o podávaní žiadostí a podkladových materiálov sú k dispozícií na http://prestudentov.leaf.sk/programy/talentguide/
Ďalšie dôležité informácie
TalentGuide je mentoringový program, ktorý prepája talentovaných stredoškolákov s úspešnými vysokoškolákmi a mladými profesionálmi. Program je určený študentom druhého až štvrtého ročníka stredných škôl a gymnázií, tretieho až piateho ročníka bilingválnych gymnázií, respektíve študentom sexty až oktávy osemročných gymnázií.

LEAF ponúka vybraným študentom možnosť zúčastniť sa na štyroch programoch:
 • Yale Young Global Scholars na Yale University, Connecticut, USA. Viac o tomto programe nájdeš na http://globalscholars.yale.edu/ a často kladené otázky TU.
 • Leadership Seminar alebo Summer Scholars na University of Notre Dame, Indiana, USA. Študenti sa môžu uchádzať o oba programy. Viac informácií nájdeš na http://precollege.nd.edu/ a často kladené otázky TU.
 • Global Scholars Program, African Leadership Academy, Južná Afrika. Viac o programe nájdeš na http://alasummer.org/ a často kladené otázky TU.
 • A week in business, príležitosť vytvorená a zastrešená LEAF. Keďže táto príležitosť bude “šitá na mieru” vybranému študentovi, o konkrétnom mieste pobytu, firme, v ktorej sa “A week in business” uskutoční, ako aj o termíne vycestovania, sa rozhodne v spolupráci so študentom po prijatí študenta na túto príležitosť.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
LEAF - nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko - www.leaf.sk.
Priebeh výberu
Úspešní študenti budú pozvaní na osobný online pohovor, po ktorom do programu budú vybraní tí, ktorým by účasť v programe najviac pomohla rozvinúť sa. Pri výbere sa zohľadňuje snahu pracovať na sebe, mimoškolské aktivity či motiváciu, prečo sa do programu uchádzač hlási.

Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.