SAIA, n.o.

RUSKO - štipendium na celé štúdium v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvoDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rusko
Študijný/vedný odbor
Fyzikálne vedy
Základné lekárske vedy a farmaceutické vedy
Jadrová chémia
Jadrová technika a energetika
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
podľa stupňa štúdia
Zdroj financovania
na základe Dodatku č. 2 k Dohode medzi MŠ SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci v oblasti vzdelávania
Kvóta
7 osôb
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu na začiatku štúdia (1 cesta) a späť po skončení štúdia (1 cesta) a príplatok k štipendiu 150 USD/mesiac.
  
Prijímajúca strana:
 • hradí štúdium (poskytuje sa bezplatné štúdium),
 • vypláca štipendium podľa príslušných predpisov Ruskej federácie,
 • poskytuje možnosť ubytovania na vysokoškolských internátoch za podmienok platných pre ruských študentov (ubytovanie si hradí štipendista zo štipendia, resp. z vlastných prostriedkov).
Uzávierka pre podávanie žiadostí
28.02.2020 12:00
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Dovoľujeme si upozorniť záujemcov o štipendium, že termín uzávierky a zoznam študijných programov a vysokých škôl na horeuvedené štipendium bol na základe dnešnej informácie (31. 1. 2020) zmenený!

Žiadosť sa predkladá:

 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 12:00 hod. v deň uzávierky)
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň).

Dokumenty, ktoré uchádzač:

 • predkladá on-line:
 • elektronický formulár žiadosti,
 • životopis v slovenskom jazyku,
 • životopis v ruskom jazyku (v prípade, že uchádzač neovláda ruský jazyk a bude potrebné absolvovanie štúdia s ročnou jazykovou prípravou na štúdium alebo bude uchádzač študovať v anglickom jazyku, dokument môže predložiť v anglickom jazyku),
 • motivácia v slovenskom jazyku,
 • motivácia v ruskom jazyku (v prípade, že uchádzač neovláda ruský jazyk a bude potrebné absolvovanie štúdia s ročnou jazykovou prípravou na štúdium alebo bude uchádzač študovať v anglickom jazyku, dokument môže predložiť v anglickom jazyku),
 • odborný program v slovenskom jazyku (odborný program pozostáva zo zoznamu maximálne 6 študijných programov zvolených uchádzačom zo zoznamu ponúkaných programov, pričom uchádzač tieto zvolené programy uvedie v poradí podľa svojej priority, zdôvodní voľbu inštitúcie a programu, prípadne zdôvodní aj spôsob určenia poradia)
 • odborný program v ruskom jazyku (v prípade, že uchádzač neovláda ruský jazyk a bude potrebné absolvovanie štúdia s ročnou jazykovou prípravou na štúdium alebo bude uchádzač študovať v anglickom jazyku, dokument môže predložiť v anglickom jazyku), 
 • zoskenované 2 odporúčania od učiteľov svojej školy (z posledného absolvovaného alebo z aktuálneho štúdia) - v ruskom alebo anglickom jazyku, resp. ak sú odporúčania vystavené v slovenskom jazyku, uchádzač priloží aj ich pracovný preklad do ruského alebo anglického jazyka,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní (v prípade, že je dokument vystavený v inom ako ruskom alebo anglickom jazyku, treba priložiť pracovný preklad do ruského alebo anglického jazyka), a to konkrétne:
 • uchádzači o bakalárske štúdium alebo o spojené špecializačné štúdium predkladajú vysvedčenie o maturitnej skúške; v prípade, že ešte maturitné vysvedčenie nemá uchádzač k dispozícii, predkladá všetky vysvedčenia za stredoškolské štúdium, ktoré má do termínu odoslania žiadosti,
 • uchádzači o magisterské štúdium predkladajú diplom potvrdzujúci úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia (alebo ekvivalentu), a to vrátane dodatku k diplomu; v prípade, že ešte bakalársky diplom nemá uchádzač k dispozícii, predkladá výpis so študijnými výsledkami za celé relevantné bakalárske štúdium.
 • ak je k dispozícii, uchádzač môže predložiť aj akceptačný list prijímajúcej vysokej školy, alebo komunikáciu s vysokou školou o prijatí (v ruskom jazyku; ak je v inom jazyku, uchádzač predkladá aj vlastný pracovný preklad do ruštiny alebo do angličtiny)

 • zasiela vytlačené poštou do termínu uzávierky:
 • formulár žiadosti SAIA, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme na www.granty.saia.sk (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)

UPOZORNENIE: V prípade, že uchádzač bude odporučený na pobyt výberovou komisiou na Slovensku na základe žiadosti podanej prostredníctvom tohto elektronického systému, na základe požiadavky Ruskej federácie bude pre udelenie štipendia, akceptovanie na štúdium a na vybavenie pobytových povolení povinný vyplniť on-line formulár v elektronickom systéme zodpovednej agentúry v Ruskej federácii (podrobnosti dostanú odporučení uchádzači e-mailom po výbere). Ruská strana rovnako môže od odporučených uchádzačov vyžadovať ďalšie dokumenty (ako napr. zdravotné potvrdenie alebo potvrdenie o absencii HIV, fotokópiu pasu a pod., ktoré sa nahrávajú do elektronického systému zodpovednej agentúry v Ruskej federácii), ako aj predloženie overených kópii a úradných prekladov na použitie v zahraničí v prípade niektorých podkladových materiálov (napr. diplom/maturitné vysvedčenie a pod.). Odporučení uchádzači môžu byť podrobení aj prijímaciemu konaniu príslušnej vysokej školy v Ruskej federácii.

Ďalšie dôležité informácie
Dovoľujeme si upozorniť záujemcov o štipendium, že termín uzávierky a zoznam študijných programov a vysokých škôl na horeuvedené štipendium bol na základe dnešnej informácie (31. 1. 2020) zmenený!

Štúdium uvedené v tejto ponuke a štipendium s ním súvisiace sa realizuje na základe Dodatku č. 2 k Dohode medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania (znenie dohody na http://www.minedu.sk/ruska-federacia/)

V zmysle uvedenej dohody môžu občania SR, ktorí úspešne absolvujú výberový proces a budú akceptovaní prijímajúcou stranou, absolvovať celé štúdium v nasledujúcich vedných oblastiach/programoch:

A. bakalárske štúdium (trvanie 4 roky):


 • 1. rozšírená skupina: 14.00.00.  Ядерная энергетика и технологии / Nuclear energy technology
 • Študijné programy:
 • 14.03.01 - Ядерная энергетика и теплофизика/ Nuclear Power and Thermophysics
 • 14.03.02 - Ядерные физика и технологии / Nuclear Physics and Technologies
 • 2. rozšírená skupina: 16.00.00 Физико-технические науки и технологии / Physics and technical sciences and technologies
 • Študijné programy:
 • 16.03.01 - Техническая физика / Technical Physics
 • 16.03.02 - Высокотехнологические плазменные и энергетические установки / High-Tech Plasma and Power Plants
 • 16.03.03 - Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения / Refrigerating, Cryogenic Engineering and Life Support System

B. magisterské štúdium (trvanie: 2 roky):

 • 1. rozšírená skupina: 14.00.00. Ядерная энергетика и технологии / Nuclear energy Technology
 • Študijné programy:
 • 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика / Nuclear Power Engineering and Thermal Physics
 • 14.04.02 Ядерные физика и технологии / Nuclear Physics and Technologies
 • 14.05.01 Ядерные реакторы и материалы / Nuclear reactors and Materials
 • 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг / Nuclear Power Plants: Design, Operations and Engineering

 • 2. rozšírená skupina: 16.00.00 Физико-технические науки и технологии /Physics and technical sciences and technologies
 • Študijné programy:
 • 16.04.01 Техническая физика / Applied Physics
 • 16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки / High-Tech Plasma and Power Plants
 • 16.04.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения / Refrigerating, Cryogenic Engineering and Life Support Systems
 • 16.05.01 Специальные системы жизнеобеспечения / Special Life Support Systems

C. štúdium "špecialista" (trvanie: 5 rokov
; ide o spojený bakalársky a magisterský stupeň do jedného študijného programu):

 • Rozšírená skupina: 30.00.00 Фундаментальная медицина / Fundamental medicine
 • Študijné programy:
 • 30.05.01 Медицинская биохимия / Medical Biochemistry
 • 30.05.02 Медицинская биофизика / Medical Biophysics
 • 30.05.03 Медицинская кибернетика / Medical Cybernetics

Uchádzači, ktorým bude štipendium udelené na základe výberu v roku 2020 a budú prijatí na štúdium, začnú študovať od akademického roka 2020/2021 (predpokladaný nástup na štúdium september/október - podľa pokynov prijímajúcej vysokej školy).

Záujemcovia si volia konkrétne inštitúcie a programy zo zoznamu, ktorý je uvedený na konci tejto ponuky v prílohách. Uchádzač si môže zvoliť max. 6 možností/inštitúcií, ktoré poskytujú daný program (bude závisieť od akceptácie ruskej strany, kam bude uchádzač umiestnený, ak bude odporučený na udelenie štipendia). Podrobnosti o inštitúciách a konkrétnych študijných programoch môže záujemca nájsť na stránke https://future-in-russia.com.

Štúdium prebieha spravidla v ruskom jazyku. V prípade, že uchádzač neovláda ruský jazyk na dostatočnej úrovni, môže pred samotným nástupom absolvovať prípravné štúdium ruského jazyka (jazykovú prípravu) v trvaní 1 rok. Záujem o jazykovú prípravu si odporučený uchádzač vyberie až pri vypĺňaní on-line prihlášky priamo na webovej stránke https://future-in-russia.com. Niektoré vysokoškolské inštitúcie ponúkajú študijné programy v anglickom jazyku a umožňujú štúdium v anglickom jazyku. Informácie o konkrétnych študijných programoch v anglickom jazyku sa uchádzači môžu dozvedieť priamo na webových stránkach konkrétnych vysokoškolských inštitúcií.

Upozornenie: Odporučení uchádzači môžu byť vyzvaní absolvovať prijímacie konanie na vysokej škole v Ruskej Federácii. O prijímacom konaní ich bude informovať vysoká škola, ktorá ich v Ruskej federácii akceptovala.

V čase podávanie žiadosti musí uchádzač spĺňať nasledovné kritériá:
 • vek do 25 rokov,
 • v prípade záujmu o bakalárske štúdium alebo o štúdium v odbore "špecialista" - ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou,
 • v prípade záujmu o magisterské štúdium - ukončené bakalárske štúdium,
 • dobrá znalosť ruského jazyka, resp. dobrá znalosť anglického jazyka, ak aktuálne nemá uchádzač potrebnú znalosť ruského jazyka a bude potrebovať jazykovú prípravu z ruského jazyka alebo bude absolvovať štúdium na vysokoškolských ištitúciách, ktoré mu umožnia štúdium v anglickom jazyku,
 • musí dosahovať výborné študijné výsledky.

Ďalšie dôležité informácie:
 • súčasťou výberu je osobný pohovor (o definitívnom termíne budú uchádzači informovaní e-mailom cca týždeň pod pohovorom);
 • o štúdium je možné uchádzať sa iba v študijných odboroch a programoch definovaných v prílohe na konci tejto ponuky.

O štipendium sa môžu uchádzať len občania SR. Pri udelení štipendia môžu byť uprednostnení uchádzači študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci), ich absolventi a v niekoľkých prípadoch aj iní zamestnanci.
Poznámka: Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaŠ SR v zmysle bilaterálnych dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaŠ SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou. MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber sa uskutoční na základe posúdenia predložených materiálov a na základe osobného pohovoru s uchádzačom (o termíne pohovoru bude uchádzač informovaný spravidla 1 týždeň pred jeho konaním e-mailom).

Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaŠ SR.

Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – kontaktná osoba: Ing. Mária Macháčová, telefón: 02/59374606, e-mail: maria.machacova@minedu.sk.

Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


Prílohy
Názov prílohySúbor 
Zdravotné potvrdenie - vzor pre uchádzačov odporučených na pobyt po výbere VVZOR Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti (5).docStiahnuť
Zoznam vysokých škôl a programov, v rámci ktorých možno žiadať o štipendiumZoznam študijných programov a univerzít 2020 Dodatok č. 2.xlsStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.