SAIA, n.o.

RUSKO - štipendium na celé štúdium v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvoDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rusko
Študijný/vedný odbor
Fyzikálne vedy
Základné lekárske vedy a farmaceutické vedy
Jadrová chémia
Jadrová technika a energetika
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
podľa stupňa štúdia
Zdroj financovania
na základe Dodatku č. 2 k Dohode medzi MŠ SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci v oblasti vzdelávania
Kvóta
spravidla 5 osôb
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu na začiatku štúdia (1 cesta) a späť po skončení štúdia (1 cesta) a príplatok k štipendiu 132 EUR/mesiac.
  
Prijímajúca strana:
 • hradí štúdium (poskytuje sa bezplatné štúdium),
 • vypláca štipendium podľa príslušných predpisov Ruskej federácie,
 • poskytuje možnosť ubytovania na vysokoškolských internátoch za podmienok platných pre ruských študentov (ubytovanie si hradí štipendista zo štipendia, resp. z vlastných prostriedkov).
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. december (v ruskom on-line systéme) a zároveň 15. december (v on-line systéme SAIA, n. o.)
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály

V prípade záujmu o pobyt v Ruskej federácii je potrebné podať žiadosť podľa podmienok ruskej strany do nimi stanoveného termínu. Následne, ak má záujemca o pobyt v Ruskej federácii záujem o plnenie poskytované zo slovenskej strany na základe bilaterálnej dohody, musí si podať žiadosť v SAIA, n. o. (základnou podmienkou v tomto prípade je, že žiadateľ preukáže, že si podal žiadosť o pobyt v Ruskej federácii podľa podmienok ruskej strany).

Žiadosť sa predkladá:

 1. Cez ruský systém podávania žiadostí na štúdium v Ruskej federácii (iba on-line)
 2. Cez on-line systém SAIA, n. o. (on-line aj poštou)

Podávanie žiadosti:

 • Cez ruský on-line systém podávania žiadostí na štúdium v Ruskej federácii:
 • on-line v ruskom systéme pre zahraničných uchádzačov na študijné a výskumné pobyty v Ruskej federácii na webstránke: https://education-in-russia.com/. Do termínu uzávierky najneskôr 15. 12. 2021 23.59 hod.
 • Cez on-line systém SAIA, n. o.:
 • on-line na webovej stránke www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 23.59 hod. v deň uzávierky 15. 12. 2021), a to v prípade, že uchádzač má záujem o príplatok ku štipendiu zo slovenskej strany;
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka).


1.  Podávanie žiadosti cez ruský on-line systém:
Vzhľadom na nové podmienky Ministerstva vzdelávania Ruskej federácie je pre akceptovanie Vašej žiadosti potrebné, aby ste vyplnili prihlášku v on-line systéme pre zahraničných uchádzačov na študijné pobyty v Ruskej federácii. V prípade, že sa rozhodnete túto prihlášku nevyplniť, Vaša žiadosť o štipendium nebude môcť byť ruskou stranou akceptovaná. 
  
Do on-line systému pre zahraničných uchádzačov na študijné a výskumné pobyty v Ruskej federácii sa dostanete cez webstránku: https://education-in-russia.com/. V systéme je možné vypĺňať jednotlivé údaje v žiadosti (vo formulári žiadosti) buď v ruskej, alebo v anglickej verzii. Na to, aby ste sa dostali do on-line systému,  je potrebné sa najskôr zaregistrovať na webstránke https://education-in-russia.com/  a počkať na e-mailové potvrdenie Vášho hesla (ktoré si zadáte sami). 
  
Po prihlásení sa do on-line systému vyplníte v žiadosti (vo formulári žiadosti) požadované údaje  a nahráte požadované naskenované podkladové materiály.
 
Po vyplnení všetkých údajov v on-line systéme a vložení podkladových materiálov do on-line systému je potrebné on-line žiadosť (formulár on-line žiadosti) vytlačiť, podpísať a naskenovať. Naskenovanú žiadosť je potrebné nahrať do on-line systému a následne žiadosť odoslať on-line (stlačiť tlačidlo pod názvom Odoslať žiadosť).
 
On-line žiadosť v on-line systéme pre zahraničných uchádzačov na študijné pobyty v Ruskej federácii je potrebné vyplniť a odoslať do 15. decembra 2021 (do 23.59 hod.). V prípade, že uchádzač prihlášku v ruskom on-line systéme do daného termínu nepodá, žiadosť o štipendium nebude môcť byť akceptovaná ruskou stranou. 

Podávanie žiadosti v ruskom on-line systéme (na webstránke https://education-in-russia.com/) prebieha v dvoch etapách:

 1. etapa – on-line žiadosť s požadovanými podkladovými materiálmi nevyhnutnými v 1. etape je potrebné odoslať najneskôr do termínu uzávierky – 15. 12. 2021 do 23.59 hod.;
 2. etapa – požadované dodatočné podkladové materiály (definované nižšie) je potrebné do on-line žiadosti nahrať najneskôr do termínu 18. 1. 2022, resp. 28. 2. 2022, vždy do 23.59 hod.

1.  etapa
V 1. etape je nevyhnutné nahrať do ruského systému na webstránke https://education-in-russia.com/ nasledujúce dokumenty. Dokumenty môžu byť vyhotovené v ruskom jazyku, slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku, avšak už v tejto fáze nahrávania dokumentov odporúčame mať vyhotovených čo najviac dokumentov v ruskom jazyku (alebo s úradným prekladom do ruského jazyka) a len výnimočne, ak to z časového hľadiska nie je možné, predložiť dokumenty v inom jazyku. On-line žiadosť s požadovanými podkladovými materiálmi je potrebné odoslať najneskôr do termínu uzávierky do 15. 12. 2021 do 23.59 hod.


Zoznam dokumentov, ktoré treba priložiť k ruskej prihláške najneskôr do 15. 12. 2021:

 • Ruská on-line žiadosť – naskenovaná kópia vyplneného a podpísaného originálu. Znamená to, že po vyplnení všetkých údajov v on-line systéme a vložení podkladových materiálov do on-line systému je potrebné on-line žiadosť (formulár on-line žiadosti) vytlačiť, podpísať a naskenovať. Naskenovanú žiadosť je potrebné nahrať do on-line systému.
 • Dokument o dosiahnutom vzdelaní – naskenovaná kópia originálu, a to konkrétne:
 • uchádzači o bakalárske štúdium alebo o spojené špecializačné štúdium predkladajú naskenovanú kópiu originálu vysvedčenia o maturitnej skúške; v prípade, že ešte maturitné vysvedčenie nemá uchádzač k dispozícii, predkladá potvrdenie o návšteve školy* a vysvedčenie za posledný rok stredoškolského štúdia; ak uchádzač má ukončený aj vyšší stupeň vzdelávania, predkladá okrem maturitného vysvedčenia aj sken diplomu z vysokej školy spolu s prílohami (teda dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške),
 • uchádzači o magisterské štúdium predkladajú sken diplomu z vysokej školy spolu s prílohami (teda dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške), a to za ukončené vysokoškolské štúdium predchádzajúce plánovanému magisterskému štúdiu v Ruskej federácii; ak ešte nie je k dispozícii takýto diplom (napr. uchádzač je v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia), predkladá sa potvrdenie o návšteve školy* s uvedeným dátumom predpokladaného ukončenia aktuálneho vysokoškolského štúdia a výpis študijných výsledkov za posledný rok štúdia.
 • Cestovný pas – naskenovaná strana pasu s fotkou a osobnými údajmi. V prípade, že uchádzač nemá platný cestovný pas, je výnimočne možné do termínu uzávierky do 15. 12. 2021 predložiť sken občianskeho preukazu, avšak dodatočne, a to najneskôr do 18. 1. 2022 je podľa požiadaviek ruskej strany potrebné predložiť naskenovanú kópiu cestovného pasu spolu so skenom úradného prekladu cestovného pasu.


Zoznam odporúčaných dokumentov, ktoré je možné (nie povinné) priložiť k ruskej prihláške (odporúčame však priložiť, ak sú k dispozícii):

 • Dokumenty potvrdzujúce znalosť ruského jazyka - sken potvrdenia o znalosti ruského jazyka (potvrdenie sa predkladá v ruskom jazyku, ak je potvrdenie v inom jazyku, uchádzač priloží aj vlastný pracovný preklad dokumentu do ruského jazyka); ak sa štúdium bude realizovať v inom ako ruskom jazyku, uchádzač predkladá aj sken potvrdenia o znalosti tohto jazyka (ak je potvrdenie v inom ako ruskom jazyku, priloží uchádzač aj vlastný pracovný preklad dokumentu).
 • Iné dokumenty (podľa výberu uchádzača: certifikáty, diplomy...). V prípade, že uchádzač má k dispozícii nejaký certifikát alebo diplom, týkajúci sa štúdia, prikladá jeho sken (ak doklad nie je vystavený v ruskom jazyku,  odporúčame priložiť aj vlastný pracovný preklad dokumentu do tohto jazyka.
 
V prípade, že ste do ruského on-line systému v ruskej on-line žiadosti nahrali dokumenty v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku je nevyhnutné, nahrať tieto dokumenty do 18. 1. 2022 v ruskom jazyku (originál dokumentu v ruskom jazyku alebo úradný preklad dokumentu do ruského jazyka).

Dôležité upozornenie:
Po vyplnení všetkých údajov v on-line systéme a vložení podkladových materiálov do on-line systému je potrebné on-line žiadosť (formulár on-line žiadosti) vytlačiť, podpísať a naskenovať. Naskenovanú žiadosť je potrebné nahrať do on-line systému a následne žiadosť odoslať on-line (stlačiť tlačidlo pod názvom Odoslať žiadosť).

2.  Etapa
V 2. etape je nevyhnutné nahrať do ruského systému na webstránke https://education-in-russia.com/ nasledujúce dokumenty. Dokumenty musia byť vyhotovené v ruskom jazyku, v prípade, že v ruskom jazyku vyhotovené nie sú, je potrebný úradný preklad dokumentov do ruského jazyka. Požadované podkladové materiály (dokumenty) je potrebné do on-line žiadosti nahrať najneskôr do termínu uzávierky – 18. 1. 2022 a 28. 2. 2022 do 23.59 hod., a to podľa pokynov nižšie.
Zoznam dokumentov, ktoré treba priložiť k ruskej prihláške najneskôr do 18. 1. 2022 (ak v 1. etape neboli predložené, resp. ak neboli predložené ich úradné preklady). Dokumenty je potrebné priložiť v ruskom jazyku:

 • Dokument o dosiahnutom vzdelaní – naskenovaná kópia úradného prekladu originálu, a to konkrétne:
 • uchádzači o bakalárske štúdium alebo o spojené špecializačné štúdium predkladajú naskenovanú kópiu úradného prekladu originálu vysvedčenia o maturitnej skúške; v prípade, že ešte maturitné vysvedčenie nemá uchádzač k dispozícii, predkladá potvrdenie o návšteve školy*; ak uchádzač má ukončený aj vyšší stupeň vzdelávania, predkladá okrem maturitného vysvedčenia aj sken diplomu z vysokej školy spolu s prílohami (teda dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške),
 • uchádzači o magisterské štúdium predkladajú naskenovanú kópiu úradného prekladu diplomu z vysokej školy spolu s prílohami (teda dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške), a to za ukončené vysokoškolské štúdium predchádzajúce plánovanému magisterskému štúdiu v Ruskej federácii; ak ešte nie je k dispozícii takýto diplom (napr. uchádzač je v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia), predkladá sa potvrdenie o návšteve školy* s uvedeným dátumom predpokladaného ukončenia aktuálneho vysokoškolského štúdia.
 • Cestovný pas – naskenovaná kópia úradného prekladu originálu – strana s fotkou a osobnými údajmi.

Zoznam dokumentov, ktoré treba priložiť k ruskej prihláške najneskôr do 28. 2. 2022 (upozorňujeme uchádzačov, že lekárske vyšetrenia musia nesmú byť vykonané skôr ako 1. januára 2022, inak nebudú platné). Dokumenty je potrebné priložiť v ruskom jazyku:

 • Lekárske potvrdenie o negatívnom výsledku vyšetrenia na HIV – naskenovaná kópia originálu v ruskom jazyku alebo úradného prekladu dokumentu do ruského jazyka.
 • Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – naskenovaná kópia originálu v ruskom jazyku** (ak je potvrdenie v inom ako ruskom jazyku, priloží uchádzač aj úradný preklad dokumentu do ruštiny).


Informácie o úradných prekladateľoch Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky nájdete na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky: https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/prekladatel?f.453=09.09.2021&f.453=&f.23785=25588.2.  Podávanie žiadosti cez on-line systém SAIA, n. o.:

V prípade, že má uchádzač záujem o štipendium udeľované na základe bilaterálnej dohody, musí si okrem žiadosti o pobyt v ruskom on-line systéme podať žiadosť o štipendium na základe bilaterálnej dohody aj cez on-line systéme SAIA, n. o.

Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na webovej stránke www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 23.59 hod. v deň uzávierky 15. 12. 2021);
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (uchádzač zasiela poštou iba vytlačený formulár žiadosti SAIA - v tomto prípade platí poštová pečiatka). Formulár žiadosti SAIA uchádzač zasiela na poštovú adresu: SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1.

Dokumenty, ktoré uchádzač:


·  predkladá on-line:
 • elektronický formulár žiadosti SAIA,
 • životopis v slovenskom jazyku,
 • životopis v ruskom jazyku (v prípade, že uchádzač neovláda ruský jazyk a bude potrebné absolvovanie štúdia s ročnou jazykovou prípravou na štúdium alebo bude uchádzač študovať v anglickom jazyku, dokument môže predložiť v anglickom jazyku),
 • motivácia v slovenskom jazyku,
 • motivácia v ruskom jazyku (v prípade, že uchádzač neovláda ruský jazyk a bude potrebné absolvovanie štúdia s ročnou jazykovou prípravou na štúdium alebo bude uchádzač študovať v anglickom jazyku, dokument môže predložiť v anglickom jazyku),
 • odborný program v slovenskom jazyku (odborný program pozostáva zo zoznamu maximálne 6 študijných programov zvolených uchádzačom zo zoznamu ponúkaných programov, pričom uchádzač tieto zvolené programy uvedie v poradí podľa svojej priority, zdôvodní voľbu inštitúcie a programu, prípadne zdôvodní aj spôsob určenia poradia)
 • odborný program v ruskom jazyku (v prípade, že uchádzač neovláda ruský jazyk a bude potrebné absolvovanie štúdia s ročnou jazykovou prípravou na štúdium alebo bude uchádzač študovať v anglickom jazyku, dokument môže predložiť v anglickom jazyku), 
 • zoskenované 2 odporúčania od učiteľov svojej školy (z posledného absolvovaného alebo z aktuálneho štúdia) - v ruskom. slovenskom alebo anglickom jazyku,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní (v prípade, že je dokument vystavený v inom ako ruskom alebo anglickom jazyku, treba priložiť pracovný preklad do ruského alebo anglického jazyka), a to konkrétne:
 • uchádzači o bakalárske štúdium alebo o spojené špecializačné štúdium predkladajú vysvedčenie o maturitnej skúške; v prípade, že ešte maturitné vysvedčenie nemá uchádzač k dispozícii, predkladá potvrdenie o návšteve školy a vysvedčenie za všetky ukončené ročníky stredoškolského štúdia, ktoré má do termínu odoslania žiadosti; ak uchádzač má ukončený aj vyšší stupeň vzdelávania, predkladá okrem maturitného vysvedčenia aj sken diplomu z vysokej školy spolu s prílohami (teda dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške),
 • uchádzači o magisterské štúdium predkladajú diplom z vysokej školy spolu s prílohami (teda dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške), a to za ukončené vysokoškolské štúdium predchádzajúce plánovanému magisterskému štúdiu v Ruskej federácii; ak ešte nie je k dispozícii takýto diplom (napr. uchádzač je v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia), predkladá sa potvrdenie o návšteve školy s uvedeným dátumom predpokladaného ukončenia aktuálneho vysokoškolského štúdia a výpis študijných výsledkov za celé relevantné štúdium,
 • ak je k dispozícii, uchádzač môže predložiť aj akceptačný list prijímajúcej vysokej školy, alebo komunikáciu s vysokou školou o prijatí (v ruskom jazyku alebo v anglickom jazyku),
 • sken potvrdenia o znalosti ruského alebo iného jazyka, v ktorom bude uchádzač študovať (potvrdenie sa predkladá v ruskom jazyku alebo v  jazyku štúdia),
 • v prípade, že uchádzač má k dispozícii nejaký certifikát alebo diplom, týkajúci sa štúdia, prikladá jeho sken (ak doklad nie je vystavený v inom ako v ruskom, slovenskom alebo anglickom jazyku, uchádzač priloží aj vlastný pracovný preklad do niektorého z týchto troch jazykov),
 • zahraničná žiadosť - sken vyplneného a podpísaného formulára zahraničnej žiadosti o štipendium, podanej (odoslanej) v ruskom on-line systéme na webovej stránke https://education-in-russia.com/.


·  zasiela vytlačené poštou do termínu uzávierky:
 • formulár žiadosti SAIA, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme na www.granty.saia.sk (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná).


* Vzor potvrdenia o aktuálnom štúdiu sa nachádza v časti Prílohy
** Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti sa nachádza v časti PrílohyĎalšie dôležité informácie

Štúdium uvedené v tejto ponuke a štipendium s ním súvisiace sa realizuje na základe Dodatku č. 2 k Dohode medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania (znenie dohody na http://www.minedu.sk/ruska-federacia/)

V zmysle uvedenej dohody môžu občania SR, ktorí úspešne absolvujú výberový proces a budú akceptovaní prijímajúcou stranou, absolvovať celé štúdium v nasledujúcich vedných oblastiach/programoch:


 A. bakalárske štúdium (trvanie 4 roky):
 
 •  1. rozšírená skupina: 01.00.00 Математические и естественные науки/ Matematical and natural sciences
 •  Študijné programy:
 •  01.03.02 - Computer Science
 
 •  2. rozšírená skupina: 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии / Nuclear energy technology
 •  Študijné programy:
 •  14.03.01 - Ядерная энергетика и теплофизика/ Nuclear Power and Thermophysics
 •  14.03.02 - Ядерные физика и технологии / Nuclear Physics and Technologies
 
 •  3. rozšírená skupina: 16.00.00 Физико-технические науки и технологии / Physics and technical sciences and technologies
 •  Študijné programy:
 •  16.03.01 - Техническая физика / Technical Physics
 •  16.03.02 - Высокотехнологические плазменные и энергетические установки / High-Tech Plasma and Power Plants
 •  16.03.03 - Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения / Refrigerating, Cryogenic Engineering and Life Support System
 
 •  4. rozšírená skupina: 19.00.00 Engineering, technology and technical sciences/ Инженерное дело, технологии и технические науки
 •  Študijné programy:
 •  19.03.01 - Biomedical Engineering
 
 B. magisterské štúdium (trvanie: 2 roky):
 
 •  1. rozšírená skupina: 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии / Nuclear energy Technology
 •  Študijné programy:
 •  14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика / Nuclear Power Engineering and Thermal Physics
 •  14.04.02 Ядерные физика и технологии / Nuclear Physics and Technologies
 
 •  2. rozšírená skupina: 16.00.00 Физико-технические науки и технологии /Physics and technical sciences and technologies
 •  Študijné programy:
 •  16.04.01 Техническая физика / Applied Physics
 •  16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки / High-Tech Plasma and Power Plants
 •  16.04.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения / Refrigerating, Cryogenic Engineering and Life Support Systems
 
 C. štúdium "špecialista" (trvanie: 5 rokov; ide o spojený bakalársky a magisterský stupeň do jedného študijného programu):
 
 •  1. rozšírená skupina: 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии / Nuclear energy Technology
 •  Študijné programy:
 •  14.05.01 Ядерные реакторы и материалы / Nuclear reactors and Materials
 •  14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг / Nuclear Power Plants: Design, Operations and Engineering
 
 •  2. rozšírená skupina: 16.00.00 Физико-технические науки и технологии /Physics and technical sciences and technologies
 •  Študijné programy:
 •  16.05.01 Специальные системы жизнеобеспечения / Special Life Support Systems
 
 •  3. rozšírená skupina: 30.00.00 Фундаментальная медицина / Fundamental medicine
 •  Študijné programy:
 •  30.05.01 Медицинская биохимия / Medical Biochemistry
 •  30.05.02 Медицинская биофизика / Medical Biophysics
 •  30.05.03 Медицинская кибернетика / Medical Cybernetics


2Uchádzači, ktorým bude štipendium udelené na základe výberu v roku 2021 a budú prijatí na štúdium, začnú študovať od akademického roka 2022/2023 (predpokladaný nástup na štúdium september/október - podľa pokynov prijímajúcej vysokej školy).

Záujemcovia si volia konkrétne inštitúcie a programy zo zoznamu, ktorý je uvedený na konci tejto ponuky v prílohách. Uchádzač si môže zvoliť max. 6 možností/inštitúcií, ktoré poskytujú daný program (bude závisieť od akceptácie ruskej strany, kam bude uchádzač umiestnený, ak bude odporučený na udelenie štipendia). Podrobnosti o inštitúciách a konkrétnych študijných programoch môže záujemca nájsť na stránke education-in-russia.com.

Štúdium prebieha spravidla v ruskom jazyku. V prípade, že uchádzač neovláda ruský jazyk na dostatočnej úrovni, môže pred samotným nástupom absolvovať prípravné štúdium ruského jazyka (jazykovú prípravu) v trvaní 1 rok. Záujem o jazykovú prípravu si odporučený uchádzač vyberie až pri vypĺňaní on-line prihlášky priamo na webovej stránke education-in-russia.com. Niektoré vysokoškolské inštitúcie ponúkajú študijné programy v anglickom jazyku a umožňujú štúdium v anglickom jazyku. Informácie o konkrétnych študijných programoch v anglickom jazyku sa uchádzači môžu dozvedieť priamo na webových stránkach konkrétnych vysokoškolských inštitúcií.

Upozornenie: Odporučení uchádzači môžu byť vyzvaní absolvovať prijímacie konanie na vysokej škole v Ruskej Federácii. O prijímacom konaní ich bude informovať vysoká škola, ktorá ich v Ruskej federácii akceptovala.

V čase podávanie žiadosti musí uchádzač spĺňať nasledovné kritériá:
 • vek do 25 rokov,
 • v prípade záujmu o bakalárske štúdium alebo o štúdium v odbore "špecialista" - ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou,
 • v prípade záujmu o magisterské štúdium - ukončené bakalárske štúdium,
 • dobrá znalosť ruského jazyka, resp. dobrá znalosť anglického jazyka, ak aktuálne nemá uchádzač potrebnú znalosť ruského jazyka a bude potrebovať jazykovú prípravu z ruského jazyka alebo bude absolvovať štúdium na vysokoškolských inštitúciách, ktoré mu umožnia štúdium v anglickom jazyku,
 • musí dosahovať výborné študijné výsledky.

Ďalšie dôležité informácie:
 • súčasťou výberu je osobný pohovor - (uchádzači budú kontaktovaní e-mailom po uzávierke podávania žiadostí);
 • o štúdium je možné uchádzať sa iba v študijných odboroch a programoch definovaných v prílohe na konci tejto ponuky.

O štipendium sa môžu uchádzať len občania SR. Pri udelení štipendia môžu byť uprednostnení uchádzači študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci), ich absolventi a v niekoľkých prípadoch aj iní zamestnanci.
Poznámka: Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaŠ SR v zmysle bilaterálnych dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaŠ SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou. MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber sa uskutoční na základe posúdenia predložených materiálov a na základe osobného pohovoru s uchádzačom (o termíne pohovoru bude uchádzač informovaný spravidla 1 týždeň pred jeho konaním e-mailom).

Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaŠ SR.

Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – kontaktná osoba: Alena Kajabová, telefón: 02/59374621, e-mail: alena.kajabova@minedu.sk.

Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


Prílohy
Názov prílohySúbor 
Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti VZOR Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti (5).docStiahnuť
Zoznam vysokých škôl a programov, v rámci ktorých možno žiadať o štipendiumFINAL - 2021 - Zoznam programov a univerzít 2. dodatok (2).xlsStiahnuť
VZOR Potvrdenia o aktuálnom štúdiuVzor potvrdenia o aktuálnom štúdiu.docStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.