SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendium DAAD na ďalšie vzdelávanie pre absolventov germanistikyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
Pedagogika
Cudzie jazyky a kultúry
Neslovanské jazyky a literatúry
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa, iné
Trvanie
4 mesiace
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
850 EUR/mesiac + príspevok na cestovné a poistenie
Uzávierka pre podávanie žiadostí
30. september
Podávanie žiadosti
Žiadosť o štipendium s požadovanými podkladovými materiálmi sa predkladá v papierovej a elektronickej forme. Zasiela sa poštou na adresu SAIA v Bratislave (platí dátum poštovej pečiatky) alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk  - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

Elektronický formulár sa zasiela on-line na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Kliknutím na tlačidlo "Podaj žiadosť..." a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Pozor zmena: Od akademického roka 2013/2014 sa žiadosti o štipendium DAAD podávajú aj on-line na nemeckej stránke www.funding-guide.de! Žiadosť je teda potrebné vyplniť a podať (spolu so všetkými požadovanými prílohami) on-line na www.saia.sk, www.funding-guide.de a zároveň odoslať poštou na adresu SAIA v Bratislave/odovzdať osobne do termínu uzávierky (platí dátum poštovej pečiatky) na niektorom z pracovísk SAIA.


Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
K on-line žiadosti (v oboch systémoch) je potrebné nahrať tieto dokumenty v nemeckom jazyku:
 • on-line formulár DAAD
 • štruktúrovaný životopis (maximálne 3 strany)
 • odborná a osobná motivácia, podrobný popis študijného zámeru v Nemecku ako aj doterajších študijných výsledkov (1 - 2 strany)
 • výpis absolvovaných skúšok ukončených ročníkov potvrdený študijným oddelením fakulty + preklad, resp. vydaný v nemčine alebo angličtine
 • diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (kópia + preklad)
 • vítané sú ďalšie podkladové materiály (doklady o praxi, informácie o štúdiu v zahraničí, absolvovaných súťažiach a iných aktivitách)

Po odoslaní žiadosti v on-line systémoch je potrebné doručiť do SAIA, n. o., nasledujúce materiály - 1 sada (do termínu uzávierky, platí dátum poštovej pečiatky) v nemeckom alebo anglickom jazyku:

 • formulár žiadosti, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme na www.saia.sk (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, formulár sa vypĺňa v slovenčine)
 • formulár žiadosti ("Bewerbungszusammenfassung"), ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme na www.funding-guide.de (spolu so všetkými prílohami; formulár sa vypĺňa v nemeckom, príp. anglickom jazyku)
 • odporúčanie aktuálneho dátumu od jedného vysokoškolského učiteľa min. s akademickým titulom PhD. - formulár odporúčania je potrebné stiahnuť z nemeckého on-line systému - odporúčanie je potrebné odovzdať v uzavretej obálke


Ďalšie dôležité informácie

 • Štipendium je určené absolventom bakalárskeho/magisterského štúdia v odbore germanistika, nemecká filológia, vyučovanie nemeckého jazyka, nemčina ako cudzí jazyk, nemčina ako materinský jazyk, nemčina ako jazyk menšín, ktorí už majú prvé skúsenosti s vyučovaním nemeckého jazyka na škole (napr. aj formou pedagogickej praxe).
 • Štipendium  nie je určené záujemcom o výskumné pobyty. Doktorandom a postdoktorandom odporúčame, aby sa uchádzali o v iných štipendijných kategóriách.
 • Predpokladá sa, že uchádzači absolvujú pobyt na "Pädagogische Hochschule Heidelberg" alebo "Universität Leipzig" (v žiadosti môžu uviesť prioritu) a počas pobytu získajú 30 kreditov a potvrdenie o účasti.
 • Začiatok pobytu je 1. 4. 2020.
 • Opätovné získanie štipendia nie je možné.
 • Uchádzač musí mať vynikajúce znalosti nemeckého jazyka.
 • Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.
 • Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, pre kategóriu absolvent platí, že v čase uchádzania sa o štipendium má štúdium ukončené pred max. 6 rokmi.

Poznámky k podkladovým materiálom:
 • Pri diplome a vysvedčení o štátnej skúške sa nevyžaduje kópia overená notárom. Kópie overené notárom je potrebné dodatočne predložiť až v prípade schválenia štipendia.
 • Diplom a vysvedčenie o štátnej skúške si môže študent preložiť sám, ale správnosť prekladu musí pečiatkou a podpisom potvrdiť škola, ktorá doklad vydala. V prípade, že škola preklad nepotvrdí, musí doklady o vzdelaní preložiť súdny prekladateľ.
 • Výpis skúšok z indexu musí byť potvrdený študijným oddelením fakulty. Výpis skúšok z indexu si študent môže preložiť sám.
 • Preklady musia byť v nemčine alebo angličtine.
 • Podkladové materiály sa predkladajú v sadách, dokumenty sú vo formáte A4, jednostranné a nezopnuté.
 • Na nemeckej stránke www.funding-guide.de je potrebné nájsť si najprv danú ponuku (Fortbildungsstipendien für Graduierte der Germanistik und DaF in Ländern mit deutschen Minderheiten) a tam kliknúť na "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" a potom nižšie na "Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Všetky podkladové materiály je potrebné nahrať v PDF-formáte!
Informácie o programe a formuláre na stiahnutie sa nachádzajú aj na www.daad.de.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Kristína Sallerová (kristina.sallerova@saia.sk, tel. 02/5930 4738).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
O schválení/neschválení žiadostí rozhoduje nezávislá komisia. Centrálnymi kritériami pri výbere sú študijné výsledky a presvedčivá odborná a osobnostná motivácia. Súčasťou výberu je aj osobný pohovor, ktorý sa uskutoční pravdepodobne v novembri v Bratislave. O výsledkoch budú uchádzači informovaní v priebehu februára.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Zoznam lektorov DAAD 2019/2020Zoznam lektorov DAAD 2019.docxStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.