SAIA, n.o.

KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium - KAIST (Korea Advanced Institute of Science and technology)- Embassy Recommendation ProgramDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Južná Korea
Študijný/vedný odbor
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
4roky bakalárske/2 roky magisterské/4 roky doktorandské štúdium
Zdroj financovania
štipendium KAIST (Embassy Recommendation Program)
Kvóta
2 miesta
Poskytovaná podpora
Prijímajúca strana hradí:
  • školné
  • 300 USD/mesiac
  • štátne zdravotné poistenie

Upozornenie: 2 miesta je spoločná kvóta pre všetky tri typy štipendijných pobytov KAIST: celé bakalárske, celé magisterské a celé doktorandské štúdium.

Uzávierka pre podávanie žiadostí
22.03.2018 16:00
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa predkladá:
  • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 15:00 hod. v deň uzávierky)

  • a zároveň v tlačenej verzii do termínu uzávierky kompletne vyplnenú zahraničnú žiadosť o štipendium so všetkými požadovanými prílohami (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň) a vytlačený elektronický formulár žiadosti SAIA.
Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a priložiť všetky požadované dokumenty, ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály", a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Formulár žiadosti a podkladové materiály

V časti Prílohy na stiahnutie nájdete informácie o jednotlivých štipendijných ponukách a Formulár zahraničnej žiadosti o štipendium na celé bakalárske štúdium (Formulár zahraničnej žiadosti na celé magisterské a celé doktorandské štúdium nie je k dispozícii, to znamená, že uchádzači na celé magisterské alebo doktorandské štúdium Zahraničnú prihlášku neprikladajú, ale prikladajú iba podkladové materiály: životopis, motiváciu, odborný program (v prípade uchádzačov na celé magisterské štúdium)).

Zahraničná žiadosť o štipendium musí byť vyplnená v anglickom jazyku: 1 sada originálov a 2 sady kópií. Je potrebné, aby boli k žiadosti priložené aj všetky jej povinné súčasti spolu s materiálmi, ktoré sú v elektronickom systéme na www.saia.sk povinnou prílohou (životopis, motivácia).

Žiadosť sa zasiela poštou aj elektronicky.

Podrobné informácie nájdu uchádzači na webovej stránke: http://admission.kaist.ac.kr/international/
Ďalšie dôležité informácie
Informácia: Predchádzajúce termíny uzávierok v roku 2017 boli: 6. október 2017 a 27. november 2017).

O štipendium je potrebné uchádzať sa najskôr cez webovú stránku SAIA, n. o. Uchádzači, ktorí budú výberovou komisiou na Slovensku odporučení, budú vyzvaní vyplniť on-line prihlášku na webovej stránke KAIST: http://admission.kaist.ac.kr/international/.

Podrobné informácie sú uvedené na webovej stránke: http://admission.kaist.ac.kr/international/

Podmienky pre uchádzačov:
  • ukončené stredoškolské, bakalárske alebo magisterské vzdelanie (resp. študenti posledného ročníka, ktorí budú môcť predložiť VŠ Diplom k 28. 2. 2018 alebo 31. 8. 2018)
  • kórejský alebo anglický jazyk
  • dobrý zdravotný stav

Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).

Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Uchádzači musia absolvovať osobný pohovor v SAIA, n. o. v Bratislave.

Výber sa uskutoční na základe posúdenia predložených materiálov a na základe osobného pohovoru s uchádzačom (o termíne pohovoru bude uchádzač informovaný spravidla 1 týždeň pred jeho konaním e-mailom).

Prílohy
Názov prílohySúbor 
Sprievodca žiadosťou na magisterské a doktorandské štúdiumApplication Guide-KAIST Graduate-2018 Srping.pdfStiahnuť
Sprievodca žiadosťou na bakalárske štúdiumApplication Guide-KAIST Undergraduate-2018 Srping.pdfStiahnuť
Termíny pre podávanie prihlášok na kórejskej straneApplication schedule.pdfStiahnuť
Informácie o programe Embassy Recommendation ProgramKAIST Embassy Recommendation Program (00000002).pdfStiahnuť
Informácie o celom magisterskom a doktorandskom štúdiuKAIST Leaflet for Graduate Application.pdfStiahnuť
Informácie o celom bakalárskom štúdiuKAIST Leaflet for Undergraduate Application.pdfStiahnuť
Formulár prihlášky na bakalárske štúdiumKAIST-Undergraduate_2018_Application-Form.docStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.