SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské/doplňujúce štúdium v odboroch výtvarné umenie, dizajn, vizuálna komunikácia a filmDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, riadne (celé) štúdium, iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa, iné
Trvanie
10 - 24 mesiacov
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
861 EUR/mesiac
+ príspevok na cestovné a poistenie, príspevok na študijný materiál, príp. aj príspevok na nájomné a rodinu
+ v prípade zdravotného postihnutia alebo chronického ochorenia môže byť poskytnutý príspevok na potrebné náklady spojené s pobytom v zahraničí


Za účelom jazykovej prípravy pre pobyt v Nemecku poskytne DAAD:
+ on-line jazykový kurz nemeckého jazyka
+ v prípade potreby jazykový kurz nemeckého jazyka pred nástupom na pobyt (2, 4 alebo 6 mesačný)
+ príspevok na jazykový kurz počas štipendijného pobytu
+ uhradenie poplatku za jazykovú skúšku TestDaF alebo DSH
Uzávierka pre podávanie žiadostí
30.11.2022 23:59
Podávanie žiadosti

Žiadosť o štipendium sa podáva on-line na www.funding-guide.de do termínu uzávierky na podávanie žiadostí.

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na prostredníctvom príslušnej ponuky (Studienstipendien - Master-/Aufbaustudium in den Fachbereichen Bildende Kunst, Design, Visuelle Kommunikation und Film/Study Scholarships - Postgraduate Studies in the Fields of Fine Art, Design, Visual Communication and Film), ktorú si je potrebné na webstránke vyhľadať. Následne na záložke"Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" je možné vytvoriť si on-line žiadosť o štipendium "Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Portál na podávanie žiadostí sa otvára spravidla 6 týždňov pred uzávierkou prihlášok.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
 
K on-line žiadosti na nemeckej stránke je potrebné nahrať tieto dokumenty v nemeckom, príp. anglickom jazyku:
 • on-line formulár DAAD,
 • štruktúrovaný životopis,
 • odborná a osobná motivácia, popis študijného zámeru v Nemecku (1 - 3 strany),
 • v prípade magisterského/postgraduálneho štúdia: oficiálny popis študijného programu nemeckej vysokej školy na predpísanom formulári a doklad o prijatí na vysokú školu v Nemecku (ak existuje),
 • v prípade prehlbujúceho štúdia: pozývací list od vysokoškolského učiteľa,
 • výpis absolvovaných skúšok ukončených ročníkov potvrdený študijným oddelením fakulty a vysvetlenie systému hodnotenia/známok (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydaný v nemeckom alebo anglickom jazyku),
 • diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (naskenované originály + vlastný preklad, resp. vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku); v prípade, že v čase podávania žiadosti štúdium ešte nie je ukončené, musia byť doklady o vzdelaní doručené do nástupu na štipendijný pobyt, 
 • zoznam všetkých diel v portfóliu s detailným popisom (veľkosť, dátum a miesto vzniku atď.), bližšie informácie sú na www.daad.de/extrainfo,
 • vyhlásenie, že diela vyhotovil uchádzač alebo kto spolupracoval na spoločných dielach; pri spoločných prácach, resp. projektoch je potrebné presne definovať, čím k ich vytvoreniu prispel uchádzač,
 • doklad o znalostiach nemeckého jazyka podľa európskeho referenčného rámca alebo Test-DaF v prípade študijného programu v nemčine; doklad nesmie byť starší ako 2 roky,
 • doklad o znalostiach anglického jazyka podľa požiadaviek vysokej školy (napr. TOEFL, IELTS) v prípade študijného programu v angličtine; doklad nesmie byť starší ako 2 roky.

Poznámky k podkladovým materiálom:

 • K on-line žiadosti je potrebné priložiť naskenované originály dokladov o vzdelaní a ich preklad do nemeckého alebo anglického jazyka (akceptuje sa vlastný preklad uchádzača), resp. musia byť doklady vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku. DAAD si môže dodatočne vyžiadať od uchádzača overené preklady dokumentov.
 • K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).
 • Všetky podkladové materiály na www.funding-guide.de je potrebné nahrať v PDF-formáte!

Uchádzači musia okrem všeobecných podkladových materiálov dokladovať svoju umeleckú tvorbu vlastnými prácami, nahrávkami a pod. Po odoslaní žiadosti v on-line systéme bude uchádzačovi sprístupnený link, cez ktorý bude môcť požadovanú dokumentáciu odovzdať. Bližšie informácie k požadovaným podkladom sú na www.daad.de/extrainfo.
Ďalšie dôležité informácie

 • Študijné pobyty je možné absolvovať na štátnych alebo štátom uznaných vysokých školách v Nemecku.
 • Štipendiá sú určené uchádzačom, ktorí majú v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončený min. 1. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore výtvarné umenie, dizajn, vizuálna komunikácia a film. Uchádzačom z odborov dejiny umenia alebo veda o umení sú k dispozícií iné štipendijné programy.
 • Štipendium umožňuje absolvovať magisterské štúdium/postgraduálne štúdium alebo prehlbujúce štúdium, ktoré nie je ukončené diplomom.
 • Štipendium na magisterské/postgraduálne štúdium sa udeľuje na celú dĺžku štúdia (max. 24 mesiacov). V prípade dvojročných študijných programov je potrebné po prvom roku štúdia preukázať dosiahnuté študijné výsledky, z ktorých bude zrejmé, že štúdium bude úspešne ukončené v riadnom termíne.
 • Uchádzači, ktorí sú v čase podávania žiadosti o štipendium študentami 1. ročníka magisterského/postgraduálneho štúdia v Nemecku, sa nemôžu uchádzať o štipendium na financovanie 2. ročníka štúdia.
 • Štipendium na prehlbujúce štúdium sa udeľuje na jeden rok.
 • Začiatok štipendijného pobytu je spravidla 1. októbra, v prípade udelenia jazykového kurzu skôr.
 • Uchádzači musia mať najneskôr v čase nástupu na štipendijný pobyt takú úroveň jazykových znalostí, ktoré od nich požaduje prijímajúca vysoká škola. Ak v čase uchádzania sa o štipendium takýmito znalosťami ešte nedisponujú, musí zo žiadosti o štipendium vyplývať, že požadovanú úroveň dosiahnu.
 • 75% štúdia musí štipendista absolvovať na nemeckej vysokej škole (napr. v prípade štvorsemestrálneho štúdia môže štipendista stráviť najviac 1 semester na vysokej škole mimo Nemecka). Zahraničný pobyt je možné absolvovať v tom prípade, ak je nevyhnutým pre naplnenie cieľov štipendijného pobytu.
 • Prijatie na vysokú školu si štipendisti zabezpečujú sami. Predkladanie žiadosti o štipendium a prijatie na vysokú školu sú nezávislé procesy, udelenie štipendia je podmienené prijatím na vysokú školu.
 • Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.
 • Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, pre kategóriu absolvent platí, že v čase uchádzania sa o štipendium má štúdium ukončené pred max. 6 rokmi.

Informácie o štipendijnej ponuke sa nachádzajú na www.funding-guide.de.

Dôležité všeobecné informácie k DAAD štipendiám a radypre uchádzačov sú k dispozícií na https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/wichtige-hinweise-zu-daad-stipendien/.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Mgr. Kristína Sallerová
SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5930 4738
kristina.sallerova@saia.sk


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov nemeckou komisiou.
O konečnom rozhodnutí o udelení resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou pravdepodobne do konca apríla.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Zoznam lektoriek a lektorov DAADZoznam lektorov DAAD 2022.docxStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.