KÓREA - výskumný pobyt - Štipendijný program kórejskej vlády (GKS - Global Korea Scholarship)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Južná Kórea
Študijný/vedný odbor
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
6 mesiacov (alebo 1 rok)
Zdroj financovania
štipendium kórejskej vlády (GKS - Global Korea Scholarship)
Kvóta
15 miest (spoločná kvóta pre všetky krajiny, ktoré sú v programe zapojené)
Poskytovaná podpora
Prijímajúca strana hradí:
 • cestovné náklady do miesta pobytu a späť
 • 1 500 000 wonov/mesiac
 • príspevok na výskum (humanitné a spoločenské vedy 210 000 wonov/semester, prírodné a technické vedy 240 000 wonov/semester)
 • príspevok na ubytovanie začiatku pobytu v Kórei (200 000 wonov - pri príchode do Kórei)
 • zdravotné poistenie 20 000 wonov/mesiac


Uzávierka pre podávanie žiadostí
podľa vybranej univerzity
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa predkladá:
 • priamo cez uchádzačom vybranú univerzitu v Kórei cez tzv. University Track.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Dovoľujeme si upozorniť záujemcov o štipendijnú ponuku, že informácie o štipendijnej ponuke sú aktualizované na základe informácií z Veľvyslanectva Kórei v Bratislave, ktoré sme dostali vo februári 2024!

V časti Prílohy na stiahnutie nájdete Kórejskú žiadosť o štipendium.

Súčasťou Kórejskej žiadosti o štipendium je motivačný list, odborný program, formulár na odporúčací list, záväzný formulár a osobné ohodnotenie zdravotného stavu a ďalšie prílohy (výpisy skúšok, kópia diplomu, jazykový certifikát, zoznam publikácií, etc.).

Podkladové materiály musia byť vyplnené v anglickom alebo kórejskom jazyku: 1 sada originálov a 3 sady kópií.

Podrobné informácie nájdu uchádzači na webovej stránke:

https://www.studyinkorea.go.kr/ko/scholarship/Gks1NoticeDetail.do?csrf=OTRjMmRmMmMtNmQxOC00ZjkwLTk5M2EtY2U2YmZlZGY5M2Zh&nttId=4135

https://www.studyinkorea.go.kr/ko/main.do

Ďalšie dôležité informácie
O štipendium sa možno uchádzať iba spôsobom, že:
1) uchádzač má akceptačný list (odporúčanie) z vybranej kórejskej univerzity a žiadosť o štipendium vybavuje priamo cez univerzitu (t. j. nie cez SAIA).

Zoznam univerzít je uvedený v Guidelines alebo na stránke Národného inštitútu pre medzinárodné vzdelávanie www.niied.go.kr

Dovoľujeme si upozorniť uchádzačov, že od roku 2025 sa nemôžu znovu uchádzať o štipendium tí, ktorí už študovali v Kórei cez GKS štipendium.  

Podmienky pre uchádzačov:
 • na výskumný pobyt po ukončení doktorandského štúdia je potrebné predložiť diplom o ukončení doktorandského štúdia
 • na pobyt pre vysokoškolských učiteľov je potrebné predložiť diplom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom o ukončení magisterského štúdia alebo diplom o ukončení vyššieho stupňa štúdia) 
 • vek do 45 rokov
 • kórejský alebo anglický jazyk
 • dobrý zdravotný stav 
Podrobné informácie sú uvedené na webovej stránke: https://www.studyinkorea.go.kr/ko/scholarship/Gks1NoticeDetail.do?csrf=OTRjMmRmMmMtNmQxOC00ZjkwLTk5M2EtY2U2YmZlZGY5M2Zh&nttId=4135


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Uchádzač musí kontaktovať priamo univerzitu v Kórei, ale v prípade otázok sa môže obrátiť na:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701


Kontakt: akademicke-mobility@saia.sk, 02/5930 4737.

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.
Priebeh výberu
Uchádzač musí kontaktovať priamo univerzitu v Kórei.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Žiadosť o štipendium2. 2024 GKS-G Application Forms.docxStiahnuť
Sprievodca žiadosťou o štipendium2024 GKS-G Application Guidelines (English).pdfStiahnuť
Plagát Štipendiá GKS 20244. 2024 GKS-G Promotion Poster.pdfStiahnuť
Zoznam univerzít a študijných odborov 2024 - 1. časťUniversity information 1.part.7zStiahnuť
Zoznam univerzít a študijných odborov 2024 - 2. časťUniversity information 2.part.7zStiahnuť
Často kladené otázky (informatívne z roku 2023)2023 GKS-G FAQs.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.