SAIA, n.o.

Národný štipendijný program SR - postdoktorandi - štipendium na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt (vrátane cestovného grantu)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Afrika
Amerika
Austrália a oceánia
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Luxembursko
Nemecko
Taliansko
Dánsko
Írsko
Veľká Británia
Grécko
Portugalsko
Španielsko
Fínsko
Rakúsko
Švédsko
Cyprus
Česko
Estónsko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Malta
Poľsko
Slovinsko
Bulharsko
Rumunsko
Chorvátsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium, iné
Kategória podpory
výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
3 - 6 mesiacov
Zdroj financovania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Kvóta
podľa kvality podaných žiadostí a finančných možností programu
Poskytovaná podpora
ŠTIPENDIUM
Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov na výskumný alebo umelecký pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole alebo výskumnej inštitúcii. Mesačná výška štipendia sa stanovuje v súlade so životnými nákladmi v jednotlivých krajinách po konzultácii so zastupiteľským úradom SR s pôsobnosťou pre tú-ktorú krajinu. Výšku štipendia schvaľuje MŠVVaŠ SR. Doteraz stanovené a schválené výšky štipendií do vybraných krajín sú zverejnené tu.

CESTOVNÝ GRANT
Cestovný grant je finančný príspevok poskytovaný na základe reálne vynaložených nákladov na cestovné, a to maximálne do výšky schválenej výberovou komisiou. Cestovný grant slúži na pokrytie výdavkov oprávnenej osoby na prepravu na miesto pobytu a späť, nemusí teda pokryť celé náklady na cestovné, ale iba ich časť.

O cestovný grant sa možno uchádzať
len súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP

Cestovný grant slúži na úhradu cestovných nákladov alebo ich časti v súvislosti s realizáciou výskumného alebo umeleckého pobytu štipendistu na zahraničnej vysokej škole alebo zahraničnej výskumnej organizácii.

Oprávnené výdavky v rámci cestovného grantu môžu predstavovať cestovné náklady na verejnú dopravu (autobus, železničná doprava 2. triedy, letecká doprava ekonomickej triedy) v súvislosti s jednou cestou na miesto štipendijného pobytu na jeho začiatku a s jednou cestou z miesta štipendijného pobytu na jeho konci (z cestovného grantu sa nefinancuje MHD). Cestovné náklady sa refundujú po skončení štipendijného pobytu maximálne do výšky schváleného cestovného grantu na základe predložených originálov cestovných a účtovných dokladov. Cestovný doklad musí byť v súlade s nástupom a ukončením štipendijného pobytu. Cestovný grant nie je určený na úhradu nákladov spojených s účasťou na konferenciách.

Postdoktorandi sa môžu uchádzať o cestovný grant (tak ako aj o štipendium NŠP) iba v prípade, ak sú zamestnancami vysokej školy na Slovensku, SAV, resp. inej externej vzdelávacej inštitúcie v zmysle zákona o vysokých školách, a to na plný pracovný úväzok.Uzávierka pre podávanie žiadostí
30.04.2020 16:00
Podávanie žiadosti
Žiadosť o štipendium a cestovný grant sa podáva on-line na www.stipendia.sk. Elektronický (on-line) systém na podávanie žiadostí sa otvára najneskôr 6 týždňov pred termínom uzávierky; až po otvorení systému je možné vypĺňať žiadosť.

Upozornenie: Uchádzačom sa odporúča, aby si podávanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Množstvo operácií v posledných minútach pred uzávierkou môže vplývať na reakčný čas on-line systému, čo treba mať na zreteli, aby nedošlo k zmeškaniu záväzného termínu na odoslanie žiadosti.


Uchádzač musí on-line žiadosť o štipendium vyplniť, vložiť prílohy v predpísanom formáte a odoslať žiadosť stlačením tlačidla „Odoslať“. Jeden uchádzač si môže k jednému termínu uzávierky podať iba jednu žiadosť.
 
Uzávierky na predkladanie žiadostí
 • 30. apríl  do 16.00 hod. – na pobyty počas nasledujúceho akademického roka
 • 31. október  do 16.00 hod. – na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka

Žiadosť
 o štipendium musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky.

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné nahrať k on-line žiadosti o štipendium na výskumný pobyt:

v slovenskom jazyku:

 • štruktúrovaný životopis;
 • motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre daný pobyt, čo chce robiť po skončení štipendijného pobytu);
 • odborný program výskumného pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej univerzity/výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač pozvaný, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt);
 • odporúčanie od vedúceho pracovníka svojho domáceho pracoviska (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; odporúčanie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace),
 • potvrdenie vydané štatutárnym zástupcom domácej inštitúcie o tom, že uchádzač je v čase podávania riadnym zamestnancom oprávnenej inštitúcie na plný úväzok, s vyjadrením, že domáca inštitúcia umožní absolvovať plánovaný pobyt a umožní uchádzačovi návrat po skončení pobytu,
 • diplom za ukončené doktorandské štúdium,
 • doklad k požadovanej výške finančného príspevku na cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo informácia z internetu; nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uzávierky), ak uchádzač zároveň žiada so štipendiom aj o cestovný grant,
 • zoznam publikačnej alebo umeleckej činnosti zostavený podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č. 456/2012 Z. z. z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – a to s jednoznačným uvedením kategorizácie jednotlivých publikácií a/alebo umeleckej činnosti.
 

v cudzom jazyku:

  • pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska s termínom realizácie pobytu (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom osoby, ktorá list vystavila; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je pozývací list v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština, k pozývaciemu listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad. Pozývací list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace.
 
Ďalšie dôležité informácie
Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program (NŠP) je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

O 3 až 6-mesačný výskumný pobyt súvisiaci so získaním nových zručností a výsledkov potrebných pre kariérny rast sa môžu uchádzať postdoktorandi slovenských vysokých škôl a výskumných organizácií, ktorým bol udelený titul PhD alebo jeho ekvivalent, pričom k termínu uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium od udelenia tohto titulu neuplynulo viac ako 10 rokov

Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, sa môžu súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného (resp. jeho časti) v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.Bližšie informácie o podmienkach programu: www.stipendia.sk


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Kristína Sallerová (kristina.sallerova@saia.sk, tel. 02/5930 4738).
 

Priebeh výberu

Výberová komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyberá štipendistov na základe predložených podkladových materiálov. Zameria sa najmä na:

 • zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť štúdia alebo výskumný/umelecký alebo prednáškový pobyt na vybranej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku v zahraničí;
 • odborný program študijného/výskumného/umeleckého/prednáškového pobytu a využitie výsledkov pobytu pre ďalšie štúdium alebo vedeckú dráhu, resp. pre kariérny rast uchádzača;
 • odborné a osobnostné predpoklady, ako aj zhodnotenie zámeru pobytu uchádzača uvedené v odporúčaniach;
 • študijné, resp. vedecké výsledky;
 • stanovisko prijímajúcej inštitúcie v pozývacom liste;
 • celkovú kvalitu predloženej žiadosti.

Štipendium a/alebo cestovný grant nie sú právne nárokovateľné, na udelenie štipendia vplýva splnenie formálnych požiadaviek uchádzačom podľa aktuálnej výzvy, kvalita uchádzača, obsah plánovaného pobytu a jeho potreba, ako aj finančné možnosti NŠP k danému termínu uzávierky.

Informáciu o udelení/neudelení štipendia a cestovného grantu oznámi SAIA, n. o., uchádzačom spravidla do 8 týždňov po uzávierke na predkladanie žiadostí.

Schváleným štipendistom SAIA, n. o., vystaví a zašle Dekrét o udelení štipendia. Schválení štipendisti uzavrú so SAIA, n. o., dohodu o udelení štipendia, kde budú špecifikované podmienky pre vyplácanie štipendia. Pri podpise dohody o udelení štipendia štipendisti doložia originál akceptačného listu a potvrdenia o návšteve školy, resp. o doktorandskom štúdiu, a to na predpísanom formulári (za originál sa nepovažuje fax ani vytlačený naskenovaný dokument), resp. v prípade postdoktorandov títo predložia originál potvrdenia vydaného štatutárnym zástupcom domácej inštitúcie s vyjadrením, že domáca inštitúcia umožní absolvovať plánovaný pobyt a umožní uchádzačovi návrat na domácu inštitúciu po skončení pobytu.

Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.