Národný štipendijný program SR - postdoktorandi - štipendium na 2- až 6-mesačný výskumný pobyt (vrátane cestovného grantu)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Afrika
Amerika
Austrália a oceánia
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Luxembursko
Nemecko
Taliansko
Dánsko
Írsko
Veľká Británia
Grécko
Portugalsko
Španielsko
Fínsko
Rakúsko
Švédsko
Cyprus
Česko
Estónsko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Malta
Poľsko
Slovinsko
Bulharsko
Rumunsko
Chorvátsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium, iné
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
2 - 6 mesiacov
Zdroj financovania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Kvóta
podľa kvality podaných žiadostí a finančných možností programu
Poskytovaná podpora

ŠTIPENDIUM
Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov počas študijného, resp. výskumného/umeleckého pobytu na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku. Mesačná výška štipendia sa stanovuje v súlade so životnými nákladmi v jednotlivých krajinách po konzultácii so zastupiteľským úradom SR s pôsobnosťou pre tú-ktorú krajinu. Výšku štipendia schvaľuje MŠVVaŠ SR. Doteraz stanovené a schválené výšky štipendií do vybraných krajín sú zverejnené tu.

O štipendium sa môžu uchádzať postdoktorandi, teda vysokoškolskí učitelia  a výskumní pracovníci s trvalým pobytom v SR, pôsobiaci na inštitúcii so sídlom na Slovensku s platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktorá nie je obchodnou spoločnosťou , ktorým bol udelený titul PhD. (alebo jeho ekvivalent), pričom k termínu uzávierky na predkladanie žiadostí od udelenia tohto titulu neuplynulo viac ako 10 rokov, a to s cieľom v čase poberania štipendia realizovať:

•    výskumný pobyt na zahraničnej vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní 2 – 6 mesiacov súvisiaci so získaním nových zručností a výsledkov potrebných pre kariérny rast, pričom nevyhnutnou podmienkou pre udelenie štipendia je aj návrat na domácu inštitúciu.Osobitné podmienky:

Administrátor štipendijného programu môže po konzultácii s výberovou komisiou v individuálnych prípadoch hodných zreteľa (predovšetkým pri zohľadnení situácií, ktoré nastali z titulu vyššej moci ) akceptovať ako oprávnených uchádzačov aj takých uchádzačov, u ktorých od udelenia titulu PhD (alebo jeho ekvivalentu) uplynulo viac ako 10 rokov, nie však viac ako 13 rokov.

Upozornenie:

V prípade, že študijný/výskumný/umelecký pobyt musí trvať minimálne 1 mesiac, je nevyhnutné zabezpečiť dĺžku pobytu na 1 celý kalendárny mesiac (napr. 5. marec – 4. apríl). Obdobný postup pre kalkuláciu trvania pobytu sa uplatní aj pri posúdení splnenia podmienky pre minimálnu dĺžku pobytu v ostatných prípadoch, ak je táto dĺžka určená v mesiacoch (napr. 5. marec – 4. jún pri 3-mesačnom pobyte).CESTOVNÝ GRANT
Cestovný grant, ktorý je samostatnou zložkou štipendia, je finančný príspevok poskytovaný na pokrytie výdavkov oprávnenej osoby na prepravu na miesto pobytu a späť. Cestovný grant sa udeľuje ako paušálna náhrada a bude vyplatená štipendistovi spolu s poslednou splátkou štipendia na konci pobytu. Cestovný grant sa udelí v závislosti od vzdialenosti (vzdušnou čiarou) medzi miestom pobytu uchádzača na Slovensku (adresa trvalého pobytu, resp. adresa vysielajúcej inštitúcie)a miestom plánovaného pobytu v zahraničí (adresa prijímajúcej inštitúcie)1,a to v nasledujúcej výške:

 • vzdialenosť do 200 km – 0 €,
 • vzdialenosť viac ako 200 km, maximálne 300 km – 50 €,
 • vzdialenosť viac ako 300 km, maximálne 500 km – 100 €,
 • vzdialenosť viac ako 500 km, maximálne 1 000 km – 250 €,
 • vzdialenosť viac ako 1 000 km, maximálne 2 000 km – 350 €,
 • vzdialenosť viac ako 2 000 km, maximálne 3 000 km – 500 €,
 • vzdialenosť viac ako 3 000 km, maximálne 5 000 km – 750 €,
 • vzdialenosť viac ako 5 000 km, maximálne 7 000 km – 1 100 €,
 • vzdialenosť viac ako 7 000 km – 1 500€.
1 Pre vypočítanie vzdialenosti sa použije „DistanceCalculator“, ktorý v rámci programu Erasmus+  poskytla Európska komisia: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.SAIA, n. o., môže použiť aj iné formy zistenia vzdialenosti pre potreby určenia výšky príspevku na cestovné.

O cestovný grant sa možno uchádzať len súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP, a to uvedením požadovaných informácií v žiadosti o štipendium. Cestovný grant možno udeliť len v prípade, ak uchádzačovi bolo udelené štipendium zo zdrojov NŠP v rámci tej istej uzávierky.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
30. apríl, 31. október
Podávanie žiadosti

Žiadosť o štipendium a cestovný grant sa podáva iba on-line na www.stipendia.sk. Elektronický (on-line) systém na podávanie žiadostí sa otvára najneskôr 6 týždňov pred termínom uzávierky; až po otvorení systému je možné vypĺňať žiadosť.

Upozornenie: Uchádzačom sa odporúča, aby si podávanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Množstvo operácií v posledných minútach pred uzávierkou môže vplývať na reakčný čas on-line systému, čo treba mať na zreteli, aby nedošlo k zmeškaniu záväzného termínu na odoslanie žiadosti. Administrátor programu neberie v takomto prípade zodpovednosť za nepodanie žiadosti o štipendium zo strany uchádzača.

Uchádzač musí on-line žiadosť o štipendium vyplniť, vložiť prílohy v predpísanom formáte a odoslať žiadosť stlačením tlačidla „Odoslať“. Jeden uchádzač si môže k jednému termínu uzávierky podať iba jednu žiadosť.
 
Uzávierky na predkladanie žiadostí:

 • 31. októbra o 16.00 hod. – na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka

 • 30. apríla o 16.00 hod. – na pobyty počas nasledujúceho akademického roka


Žiadosť o štipendium a cestovný grant, musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky.

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály

Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné nahrať k on-line žiadosti o štipendium na výskumný pobyt:

 • v slovenskom jazyku (dokumenty, ktoré sa vyžadujú v slovenskom jazyku, možno rovnocenne predložiť aj v českom alebo v anglickom jazyku):
  • štruktúrovaný životopis,
  • motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre daný pobyt),
  • odborný program výskumného pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej univerzity/výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač pozvaný, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt; odporúča sa uviesť aj primerane detailný časový harmonogram pobytu),
  • odporúčanie od vedúceho pracovníka svojho domáceho pracoviska (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument by mal obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; ak nie je možné vystaviť odporúčanie na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí dokument obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca odporúčanie pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, registračný identifikátor – napr. IČO, odkaz na webovú stánku]; odporúčanie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace),
  • potvrdenie vydané a podpísané štatutárnym zástupcom domácej inštitúcie (napr. rektor, prorektor, dekan, prodekan príslušnej fakulty, riaditeľ ústavu SAV)  o tom, že uchádzač je v čase podávania riadnym zamestnancom oprávnenej inštitúcie s uvedením výšky úväzku (rozsahu pracovnoprávneho vzťahu) a s vyjadrením, že domáca inštitúcia umožní absolvovať plánovaný pobyt a umožní uchádzačovi návrat po skončení pobytu,
   • V prípade, že uchádzač z dôvodu mimoriadnych okolností spôsobených vyššou mocou nemôže získať uvedené potvrdenie, môže predložiť namiesto neho čestné vyhlásenie, kde uvedie dôvody, prečo sa mu nepodarilo získať doklad, a zároveň uvedie formu pracovnoprávneho vzťahu (teda či ide o riadny pracovný pomer), rozsah pracovnoprávneho vzťahu (teda či ide o pracovnoprávny vzťah na plný pracovný úväzok) a na akú dobu je dohodnuté trvanie pracovnoprávneho vzťahu so zamestnávateľom (teda či na dobu neurčitú, alebo na dobu určitú, a ak na dobu určitú, uvedie aj dohodnutý dátum ukončenia pracovnoprávneho vzťahu). V prípade udelenia štipendia takémuto uchádzačovi je tento uchádzač povinný v termíne stanovenom administrátorom programu predložiť oficiálne potvrdenie v požadovanom rozsahu, potvrdzujúce údaje deklarované v čestnom vyhlásení, a to v termíne určenom administrátorom programu. Záväzná štipendijná ponuka bude schválenému uchádzačovi zaslaná až po splnení tejto povinnosti.
  • diplom za ukončené doktorandské štúdium1,
  • zoznam publikačnej alebo umeleckej činnosti zostavený podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č. 397/2020 Z. z. z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – a to s jednoznačným uvedením kategorizácie jednotlivých publikácií a/alebo umeleckej činnosti. 
 • v cudzom jazyku (akceptované sú dokumenty v anglickom alebo českom jazyku, prípadne aj vystavené priamo v slovenčine):
  • pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska s termínom realizácie pobytu (oficiálny dokument spravidla na hlavičkovom papieri inštitúcie a s podpisom osoby, ktorá list vystavila, dokument by mal obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; ak nie je možné vystaviť dokument na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca dokument pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, odkaz na webovú stánku]). V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad. Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace.

[1] V prípade, že diplom je vystavený v inom, ako slovenskom, českom, či anglickom jazyku, vyžaduje sa úradný preklad do jedného z týchto jazykov, resp. uchádzač môže predložiť preklad potvrdený inštitúciou,  ktorá príslušný doklad vydala.
Ďalšie dôležité informácie

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program (NŠP) je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) zo štátneho rozpočtu SR.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený na podporu mobility študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o vysokých školách, napr. na SAV), ako aj pre postdoktorandov.

Bližšie informácie: www.stipendia.sk


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701


Kontakt na administrátora programu: akcia-rs@saia.sk, nsp-sk@saia.sk,02/5930 4738.
 

Priebeh výberu
Štipendium a/alebo cestovný grant nie sú právne nárokovateľné. Na udelenie finančnej podpory zo zdrojov NŠP vplýva splnenie formálnych požiadaviek uchádzačom podľa aktuálnej výzvy, kvalita uchádzača, obsah plánovaného pobytu a jeho potreba, ako aj finančné možnosti NŠP k danému termínu uzávierky.

Za finálnu kompletnosť žiadosti a za správnosť informácií uvedených v nej a v jej prílohách je zodpovedný uchádzač; administrátor programu vzhľadom na dostatočný čas na prípravu žiadosti medzi otvorením elektronického systému na podávanie žiadostí a termínom uzávierky, ako aj s ohľadom na vyhlásenie uchádzača pri podávaní žiadosti, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné, aktuálne a pravdivé a že žiadosť je kompletná, vrátane všetkých požadovaných príloh a dokumentov, nie je povinný poskytnúť uchádzačovi možnosť opravy žiadosti (žiadosť sa teda posudzuje tak, ako bola podaná uchádzačom).

Za administráciu výberového procesu je zodpovedná SAIA, n. o., ako administrátor štipendijného programu. Administrátor programu koná v rámci konkrétneho výberu tak, aby bol zachovaný rovnaký prístup k uchádzačom počas daného výberu.
Administrátor posúdi, či žiadosti spĺňajú formálne požiadavky programu ku dňu termínu uzávierky, ku ktorému boli podané. Administrátor môže zamietnuť pre formálne nedostatky také žiadosti:
·  u ktorých existuje rozpor s podmienkami programu (najmä v oblastiach oprávnenosti uchádzačov, resp. štipendistov, alebo neexistencie zodpovedajúcej kategórie podpory uchádzača), alebo
·  u ktorých nie sú splnené formálne náležitosti žiadosti, resp. požadovaných príloh, alebo
·  u ktorých sú skutočnosti uvedené v žiadosti a jej prílohách vo vzájomnom rozpore, alebo
·  u ktorých sa v priebehu kontroly zo strany administrátora zistí, že vyhlásenia uchádzača, ktorými potvrdzuje, že informácie sú úplné, pravdivé a správne, nie sú pravdivé, alebo
·  ktoré boli predložené bývalými štipendistami NŠP, u ktorých sa preukázalo závažné porušenie podmienok programu, najmä závažné porušenie povinností štipendistu, poskytnutie nepravdivých informácií alebo zamlčanie dôležitých skutočností, alebo poškodzovanie dobrého mena štipendijného programu a to po dobu 10 rokov od ukončenia pobytu, na ktorý bola udelená štipendijná podpora, a pri ktorom nastalo závažné porušenie podmienok programu; v prípade preukázania nevinnosti do termínu danej uzávierky bude štipendista posudzovaný bez ohľadu na predchádzajúce podozrenia; o obmedzení sa opätovne uchádzať o štipendijnú podporu na základe preukázaných zistení administrátora programu je štipendista  bezodkladne informovaný zo strany SAIA, n. o.

Pri svojom rozhodovaní môže administrátor brať do úvahy, či ide o takú skutočnosť, ktorá môže mať zásadný vplyv na vecné posúdenie žiadosti. Administrátor môže svoje zistenia konzultovať s výberovou komisiou. Administrátor taktiež pri svojom rozhodovaní berie do úvahy aj odporúčania a požiadavky výberovej komisie z predchádzajúcich výberov.

V prípade potreby, pri overovaní informácií uvedených uchádzačom v žiadosti a jej prílohách, si môže administrátor programu vyžiadať doplňujúce dokumenty potvrdzujúce uvedené skutočnosti (napr. potvrdenie o trvalom pobyte uchádzača v SR a pod.) a to pri zachovaní rovnakého prístupu k uchádzačom. Tým nie je dotknutá povinnosť uchádzača poskytnúť úplné, aktuálne a pravdivé údaje a predložiť kompletnú  do termínu uzávierky.

Žiadosti, ktoré administrátor nezamietol pre formálne nedostatky, postupujú na ďalší výber výberovou komisiou.
Výberová komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyberá štipendistov na základe predložených podkladových materiálov. Zameria sa najmä na:
 • zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť štúdia alebo výskumný/umelecký alebo prednáškový pobyt na vybranej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku v zahraničí;
 • odborný program študijného/výskumného/umeleckého/prednáškového pobytu a využitie výsledkov pobytu pre ďalšie štúdium alebo vedeckú dráhu, resp. pre kariérny rast uchádzača;
 • odborné a osobnostné predpoklady, ako aj zhodnotenie zámeru pobytu uchádzača uvedené v odporúčaniach;
 • študijné, resp. vedecké výsledky;
  • ak relevantné, v prípade opakovaného uchádzania sa o štipendium, môže výberová komisia vziať do úvahy aj výsledky/spätnú väzbu z predošlého pobytu uchádzača; 
 • stanovisko prijímajúcej inštitúcie v pozývacom liste;
 • celkovú kvalitu predloženej žiadosti a jej konzistentnosť;
Výberová komisia v rámci konkrétneho výberu stanovuje poradie žiadostí v jednotlivých posudzovaných kategóriách, pričom v prípade potreby s prihliadnutím na odborné zameranie žiadostí a iné relevantné skutočnosti môže posudzovať osobitne podskupiny žiadostí v rámci posudzovaných kategórií a stanovovať pre tieto podskupiny samostatné poradie. Výberová komisia po posúdení žiadostí v konkrétnej kategórii alebo podskupine určí, ktoré žiadosti v rámci daného výberu spĺňajú očakávanie vysokej kvality, a z týchto žiadostí navrhne, ktorým žiadostiam sa má udeliť štipendium s ohľadom na dostupné finančné prostriedky programu, kvalitu žiadostí, pričom môže zohľadniť aj predpokladanú úspešnosť uchádzačov v konkrétnej kategórii/podskupine s ohľadom na celkový počet žiadostí. Výberová komisia môže indikovať ďalšie podmienky pre udelenie štipendia, napr. udeliť štipendium pod podmienkou skrátenia dĺžky štipendijnej podpory (teda skráti počet štipendijných mesiacov), zdokladovanie alebo vysvetlenie skutočností, ktoré výberová komisia považovala za potrebné v procese posudzovania žiadosti a pod.; splnenie podmienok (resp. ich akceptovanie zo strany uchádzača) v prípade udelenia štipendia overuje administrátor programu. Výberová komisia môže na účely efektívneho, účelného a účinného čerpania finančných prostriedkov na štipendijnú podporu z programu rozhodnúť o vytvorení rezervného zoznamu uchádzačov o štipendium (resp. zoznamu náhradníkov), ktorým v prípade, že to finančné možnosti programu dodatočne po zasadnutí výberovej komisie dovolia, môže byť udelené štipendium; platnosť rezervného zoznamu vytvoreného zo žiadostí predložených k jednej uzávierke na predkladanie žiadostí sa končí dňom nasledujúcej uzávierky na predkladanie žiadostí o štipendium.

Výberová komisia môže s osobitným zreteľom posudzovať žiadosti, ktoré boli predložené uchádzačmi, ktorí už získali štipendium, ale z dôvodu zásahu vyššej moci (napr. pandémie, vojnového konfliktu a pod.) nenastúpili na už schválený pobyt, alebo si tento pobyt museli z dôvodu vyššej moci skrátiť, alebo pod vplyvom situácie spôsobenej vyššou mocou ho nemohli plnohodnotne využiť na realizáciu plánovaného zámeru. V takýchto prípadoch, v porovnaní s ostatnými uchádzačmi, môže výberová komisia postupovať pri výbere rámcovo osobitne, ak to v rámci danej výzvy uzná za potrebné. Každá takáto žiadosť však bude posudzovaná individuálne v súlade s platnými podmienkami programu a musí byť kvalitatívne relevantná; nie je možné schvaľovať takéto žiadosti automaticky len z dôvodu predchádzajúceho schválenia štipendia a jeho postihu zásahom vyššej moci.

Každý uchádzač, ktorý má dôvodné podozrenie na pochybenie zo strany administrátora alebo výberovej komisie v procese spracovania a posudzovania žiadostí podaných v rámci konkrétnej uzávierky, má právo podať podnet na prešetrenie najneskôr do 1 mesiaca od zverejnenia výsledkov výberu žiadostí predložených k danej uzávierke. Podnet predkladá uchádzač písomne a adresuje ho SAIA, n. o., ako organizácii administrujúcej program. Podnet musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača, číslo žiadosti, ktorej sa podnet týka, zdôvodnenie pre podanie podnetu (vrátane skutočností, na základe ktorých došlo podľa uchádzača k pochybeniu). SAIA, n. o., podnet posúdi a spravidla do 1 mesiaca od podania podnetu oboznámi uchádzača s výsledkom prešetrenia predmetného podnetu.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.