SAIA, n.o.

KUBA - štipendiá pre doktorandov v rámci Slovensko-kubánskeho štipendijného programuDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Kuba
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand
Trvanie
trvanie pobytov podľa ponuky konkrétnej vysokej škole, minimálne však 1 mesiac
Zdroj financovania
Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe (ďalej iba „Dohoda“)
Kvóta
kvóta podľa ponuky konkrétnej vysokej škole
Poskytovaná podpora
Pri príchode na Kubu bude štipendistovi na základe uvedenej Dohody zabezpečené pokrytie životných nákladov a ubytovania počas štipendijného pobytu na Kube, vrátane medzinárodnej dopravy na Kubu a späť. Uvedené zahŕňa:
 1. Školné: Zahŕňajú všetky činnosti spojené s akademickým programom účastníkov programu. Konkrétne to zahŕňa aj zápis, právo zúčastňovať sa všetkých povinných a voliteľných vyučovaní, teoretických ako aj praktických, právo zúčastniť sa všetkých relevantných skúšok, zápis známok za akademické obdobie, využívanie služieb knižnice počas štúdia, prístupu k športovým a kultúrnym zariadeniam inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, účasti na ich rôznych aktivitách a právo na vedecké konzultácie vo vzťahu k výskumným projektom.
 2. Ubytovanie a strava: Zabezpečuje sa v univerzitných domovoch za rovnakých podmienok ako pre Kubáncov a počas celej doby akademického programu. Všetky záležitosti týkajúce sa úhrady poplatkov za všetky poskytnuté služby budú riešené jednorázovo pri príchode účastníkov programu na Kubu. Poplatky za tieto služby sa môžu odlišovať v závislosti od podmienok príslušných inštitúcií a predložených požiadaviek.
 3. Overenie vysvedčení/diplomov: Vykoná sa pri príchode účastníkov programu a po ukončení štúdia na kubánskych univerzitách.
 4. Medzinárodná zdravotná prehliadka, ďalej len „MZP“: Zahŕňa ubytovanie a stravu počas dní vykonávania prehliadky po príchode na Kubu.
 5. Medzinárodné cestovanie a akademické víza: Zahŕňa letenku, letiskový poplatok a akademické víza v rámci prvého príchodu a posledného návratu účastníkov programu. Kubánska strana zabezpečí účastníkom programu letenky 21 dní pred dátumom odchodu. Ministerstvo vysokého školstva Kuby bude informovať MŠVVaŠ SR o letenkách e-mailom. Následne budú kandidáti priamo informovaní prostredníctvom MŠVVaŠ SR.
 6. Vnútroštátna doprava pri príchode a odchode z Kuby: Využije sa na prevoz účastníkov programu z letiska do ich vzdelávacieho zariadenia a naspäť na letisko pri ich poslednom návrate domov. 
 7. Zdravotné poistenie: Musí odzrkadľovať požiadavky kubánskych zdravotníckych orgánov.
 8. Vreckové: Účastníkom programov, zapísaných v akademických programoch v kurzoch dlhších ako jeden mesiac, bude poskytnutá čiastka vreckového v ekvivalentnej hodnote vo výške 300 USD mesačne.
 9. V špeciálnom prípade kurzov súvisiacich s lekárskymi vedami: Poplatky môžu zahŕňať, ak je to potrebné, nákup študijných materiálov pre výučbu  a iné prostriedky potrebné pre výučbu účastníkov programu.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
18. apríl
Podávanie žiadosti
Žiadosť o štipendium si môže podať iba taký uchádzač, ktorý bol nominovaný svojou domácou vysokou školou v súlade s ponukou adresovanou danej vysokej škole.

Upozornenie: Nominanti vysokých škôl bez riadne podanej žiadosti do termínu uzávierky nebudú akceptovaní.

Na konci textu v tejto časti ponuky („Podávanie žiadosti“) je tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy (ak uchádzač nemá prihlasovacie údaje z minulosti, musí sa najskôr zaregistrovať na www.granty.saia.sk).

Po prvom vytvorení žiadosti je formulár možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do podania žiadosti v elektronickom systéme (vytvorenú žiadosť vidno v časti "Moje žiadosti" po prihlásení sa do systému cez www.granty.saia.sk)

Žiadosť sa podáva v elektronickom systéme po jej vyplnení kliknutím na príslušné tlačidlo (podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a následne spolu s požadovanými prílohami (uvedené nižšie) zaslať:
 • buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1,
 • alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).
 
Pripomíname, že žiadosť musí byť do termínu uzávierky aj doručená, nielen zaslaná.Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa predkladá on-line v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky), ako aj v tlačenej verzii (tlačená verzia musí byť doručená do termínu uzávierky – nestačí len odoslať!).

V prípade požiadaviek na dokumenty v cudzom jazyku platí, že uchádzač predloží dokumenty podľa toho, v akom jazyku sa bude pobyt realizovať (napr. ak sa pobyt bude realizovať v španielčine, požadované dokumenty v cudzom jazyku musia byť v španielčine).
 
Dokumenty, ktoré uchádzač (doktorand – študent 3. stupňa vysokej školy):
 • predkladá on-line:
 • elektronický formulár žiadosti (vypĺňa sa on-line v slovenčine)
 • životopis – v slovenčine
 • životopis – v cudzom jazyku
 • odborná motivácia pre pobyt – v slovenskom jazyku (súčasťou odbornej motivácie by okrem samotnej motivácie mala byť uvedená aj konkrétna predstava o odbornom zameraní pobytu)
 • odborná motivácia pre pobyt – v cudzom jazyku
 • zoskenované odporúčanie od školiteľa dizertačnej práce (odporúčanie sa predkladá v cudzom jazyku; ak sú dokumenty v inom ako anglickom jazyku, treba k nim priložiť aj pracovný preklad do slovenčiny)
 • zoznam vlastnej publikačnej činnosti (v cudzom jazyku)
 • potvrdenie o návšteve školy (o doktorandskom štúdiu) – v slovenčine,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • v prípade študentov 3. stupňa VŠ štúdia – zoskenovaný diplom z 2. stupňa VŠ vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu
 • potvrdenie o jazykových znalostiach (musí potvrdzovať, že uchádzač má úroveň jazyka, v ktorom sa bude realizovať pobyt, minimálne na úrovni B2, prípadne vyššej; potvrdenie môže vydať po otestovaní katedra jazykov, prípadne možno použiť aj certifikát jazykovej školy, ak je z neho jednoznačný stupeň ovládania jazyka na požadovanej úrovni).
 • zasiela poštou do termínu uzávierky:
 • formulár žiadosti, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
 • životopis – v cudzom jazyku
 • odborná motivácia pre pobyt – v cudzom jazyku
 • odporúčanie od školiteľa dizertačnej práce – v cudzom jazyku
 • zoznam vlastnej publikačnej činnosti (v cudzom jazyku)

Ďalšie dôležité informácie
O štipendium sa môžu uchádzať len občania Slovenskej republiky pôsobiaci na vysokých školách na Slovensku.

Pobyty možno realizovať v španielčine alebo v angličtine, a to v závislosti od ponúkanej pozície, na ktorú je uchádzač nominovaný (požiadavky na jazyk sú uvedené pri konkrétnej ponuke štipendijnej pozície pre danú vysokú školu). Uchádzač musí ovládať jazyk, v ktorom bude realizovať pobyt, minimálne na úrovni B2.

V rámci štipendijného pobytu v anglickom jazyku dlhšieho ako 2 mesiace je možné absolvovať cca 3-6 týždňový kurz španielskeho jazyka, ktorý ponúka kubánska strana. Túto požiadavku je potrebné vyznačiť v rámci nominačného listu príslušnej vysokej školy.


Predpokladané termíny začiatku pobytu sú október/november 2019 alebo február 2020. Uchádzač môže vo formulári žiadosti o štipendium uviesť, ktorý z uvedených termínov preferuje – nástup na pobyt sa však môže zmeniť s ohľadom na možnosti kubánskej strany (o konkrétnych termínoch pobytu budú štipendisti informovaní po rozhodnutí kubánskej strany).

Všetci uchádzači, ktorí prejdú výberom na Slovensku a budú predbežne akceptovaní kubánskou stranou, budú musieť ešte dodatočne predložiť nasledujúce dokumenty (o podrobnostiach o mieste a termíne doručenia budú títo uchádzači informovaní e-mailom dodatočne):
 • úradne overenú kópiu dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní a úradný preklad tohto dokladu do španielčiny,
 • originál lekárskeho potvrdenia vydaného v Slovenskej republike o spôsobilosti na absolvovanie pobytu (potvrdenie musí obsahovať informáciu o absencii telesných alebo duševných postihnutí, ktoré by mohli znemožniť pobyt, resp. výkon povolania, ako aj potvrdenie o absencii vírusu HIV alebo iných infekčných chorôb) – je potrebné predložiť dokument buď v španielčine, alebo ak je dokument vystavený lekárom v slovenčine, je potrebné spolu s originálom predložiť aj úradný preklad tohto dokumentu do španielčiny,
 • úradne overená fotokópia rodného listu a jeho úradný preklad do španielčiny,
 • originál potvrdenia z Registra trestov SR, že záujemca nemá žiaden záznam v trestnom registri, a úradný preklad tohto dokumentu do španielčiny,
 • päť kusov fotografie 2,5 cm x 2,5 cm,
 • fotokópiu platného cestovného pasu (strana s fotkou a osobnými údajmi).
 
Všetky dokumenty, ktoré uchádzač predkladá v súvislosti s výberom a absolvovaním pobytu (teda dokumenty, ktoré uchádzači predložia SAIA, n. o., alebo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR), sú nevyhnutnou požiadavkou pre absolvovanie pobytu v súlade s ustanoveniami  na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a  Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR postúpi tieto dokumenty (vrátane všetkých údajov v nich) Veľvyslanectvu Kubánskej republiky na Slovensku, resp. príslušným kubánskym úradom. Podaním žiadosti o štipendium uchádzač potvrdzuje, že o tomto postupe je informovaný a súhlasí s ním.

Uchádzač musí byť aj počas pobytu vo vzťahu k domácej inštitúcii (napr. študent musí byť aj počas pobytu študentom svojej domácej vysokej školy) a po skončení pobytu sa musí na svoju domácu inštitúciu vrátiť.

Cieľová skupina (v čase realizácie pobytu) sa môže obmedziť v konkrétnej ponuke pre vysokú školu.

Uchádzač sa môže o štipendium uchádzať len na taký typ pobytu, ktorý zodpovedá jeho statusu v čase podávania žiadosti (napr. len doktorandi sa môžu uchádzať o štipendium pre doktorandov). Jedinou výnimkou tohto pravidla sú študenti posledného ročníka 1. stupňa, ktorí sa môžu uchádzať aj o štipendium na pobyt počas 2. stupňa štúdia.

Uchádzač je povinný v prípade akceptovania jeho nominácie kubánskou stranou vybaviť si na Veľvyslanectve Kubánskej republiky na Slovensku pred vycestovaním akademické vízum. O vízum si môže záujemca žiadať iba s pasom, ktorého fotokópiu predložil v rámci požadovaných dokumentov pre udelenie štipendia a ktorého číslo uviedla vysoká škola v nominačnom zozname.

Na základe požiadaviek kubánskej strany môžu pobyt absolvovať iba osoby, ktorých zdravotný stav je dobrý (teda absentujú u nich telesné alebo duševné postihnutia, ktoré by mohli znemožniť pobyt, resp. výkon povolania, a nie sú nositeľmi vírusu HIV alebo iných infekčných chorôb). Pre uchádzačov pôsobiacich v oblasti lekárskych vied sú určené explicitné diagnózy, pre ktoré kubánska strana nemôže nominantov akceptovať (pozri príloha nižšie v časti "Prílohy").

Pred odchodom na Kubu si musia účastníci programu zabezpečiť komerčné pripoistenie, ktoré bude pokrývať všetky náklady spojené s poistnými udalosťami vrátane úmrtia. Pri príchode na Kubu sa účastník musí preukázať potvrdením o tom, že je takto dostatočne poistený.
 
Upozorňujeme uchádzačov, že v zmysle pravidiel dohody medzi ministerstvami musí byť správanie účastníkov programu v súlade so zákonmi zvykmi a nariadeniami, právnymi nariadeniami, platnými na kubánskom území.
 
Účastníci programu (štipendisti) musia mať pri vycestovaní nasledujúce dokumenty: lekárske potvrdenie; výpis z registra trestov; cestovný pas; medzinárodný očkovací preukaz; akademické vízum.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

Koordinátorkou programu je Mgr. Beáta Košťálová (beata.kostalova@saia.sk, tel. 037/6408 187).
Priebeh výberu
Vysoká škola vyberie svojich nominantov na obsadenie štipendijných pozícií uvedených v ponuke pre danú vysokú školu. Za priebeh výberu nominantov zodpovedá príslušná vysoká škola – očakáva sa, že výber nominovaných bude prebiehať transparentne a férovo, pričom nominovaní musia spĺňať odborné aj formálne podmienky pre následné udelenie štipendia. Vysoká škola zašle zoznam nominovaných kandidátov na adresu SAIA, n.o. (originál poštou a e-mailom súbor v editovateľnej verzii na beata.kostalova@saia.sk), a v kópii e-mailom aj na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (na adresu tomas.tabis@minedu.sk), a to tak, aby tento zoznam bol doručený do SAIA, n. o., najneskôr 18. 4. 2019.

Podmienkou pre akceptovanie nominácie je, že uchádzači nominovaní vysokou školou podajú do termínu uzávierky (každý individuálne) žiadosť o štipendium (vypĺňajú až nominovaní uchádzači, ktorí budú zaradení v zozname nominovaných za príslušnú vysokú školu) v on-line systéme SAIA podľa postupu uvedenom v časti „Podanie žiadosti“.

Po doručení nominácií z jednotlivých vysokých škôl posúdi predložené žiadosti jednotlivcov slovenská výberová komisia, ktorá overí splnenie formálnych a odborných podmienok pre udelenie štipendií. Nominovaní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor s výberovou komisiou v Bratislave (pravdepodobný termín osobného pohovoru je 14. alebo 15. mája 2019 – konkrétny termín bude oznámený uchádzačovi e-mailom cca 1 týždeň pred pohovorom; odporúčame kontrolovať aj priečinok s nevyžiadanou poštou/spamom).

Na základe záverov výberovej komisie budú materiály uchádzačov postúpené kubánskej strane, ktorá návrh musí ešte akceptovať. Až po akceptácii kubánskou stranou je štipendium udelené.

Akceptovaní uchádzači budú o ďalšom postupe pri realizácii pobytu informovaní zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí).

Prílohy
Názov prílohySúbor 
Zoznam zdravotných indispozícií, ktoré vylučujú pobyt v prípade lekárskych viedPriloha-Kuba.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.