SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendium DAAD na dlhodobý výskumný pobyt pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (7 - 10 mesiacov)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand, výskumný pracovník
Trvanie
7 - 10 mesiacov
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
1 000 EUR/mesiac
+ cestovné a príplatok k poisteniu
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. november
Podávanie žiadosti
Žiadosť o štipendium s požadovanými podkladovými materiálmi sa predkladá v papierovej a elektronickej forme. Zasiela sa poštou na adresu SAIA v Bratislave (platí dátum poštovej pečiatky) alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk  - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

Elektronický formulár sa zasiela on-line na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Kliknutím na tlačidlo "Podaj žiadosť..." a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Pozor zmena: Od akademického roka 2013/2014 sa žiadosti o štipendium DAAD podávajú aj on-line na nemeckej stránke www.funding-guide.de! Žiadosť je teda potrebné vyplniť a podať (spolu so všetkými požadovanými prílohami) on-line na www.saia.sk, www.funding-guide.de a zároveň odoslať poštou na adresu SAIA v Bratislave/odovzdať osobne do termínu uzávierky (platí dátum poštovej pečiatky) na niektorom z pracovísk SAIA.


Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti (v oboch systémoch) je potrebné nahrať tieto dokumenty v nemeckom, príp. anglickom jazyku:
 • on-line formulár DAAD
 • štruktúrovaný životopis (maximálne 3 strany)
 • zoznam publikácií (maximálne 10 strán)
 • podrobný popis výskumného zámeru v Nemecku ako aj doterajších študijných/vedeckých výsledkov (maximálne 10 strán)
 • presný časový harmonogram pobytu
 • akceptačný list nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo vedeckého pracovníka a jeho súhlas s plánovaným výskumným zámerom uchádzača
 • potvrdenie o doktorandskom štúdiu (v prípade mladých vedeckých pracovníkov je potrebné priložiť potvrdenie o zamestnaní)
 • výpis absolvovaných skúšok ukončených ročníkov potvrdený študijným oddelením fakulty + preklad, resp. vydaný v nemčine alebo angličtine
 • diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške  - za bakalárske a magisterské/inžinierske štúdium (kópia + preklad)
 • maturitné vysvedčenie (kópia + preklad)
 • doklad o jazykových znalostiach uchádzača DAAD-Sprachzeugnis, potvrdený lektorom DAAD, ktorý pôsobí na slovenskej vysokej škole alebo jazykový certifikát DSH, ZOP, KDS, GDS, TestDaf (min. 4 body z každej časti), DSD II, ÖSD CI – Oberstufe Deutsch, ÖSD C2 – Wirtschaftssprache Deutsch, alebo nemecké/rakúske maturitné vysvedčenie. V prípade, že pobyt bude absolvovaný v angličtine, vyžaduje sa doklad o znalosti anglického a nemeckého jazyka.
 • vítané sú ďalšie podkladové materiály (informácie o štúdiu v zahraničí, absolvovaných súťažiach a iných aktivitách)

Po odoslaní žiadosti v on-line systémoch je potrebné doručiť do SAIA, n. o., nasledujúce materiály v 1 sade (do termínu uzávierky, platí dátum poštovej pečiatky) v nemeckom alebo anglickom jazyku:

 • formulár žiadosti, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, formulár sa vypĺňa v slovenčine)
 • formulár žiadosti ("Bewerbungszusammenfassung"), ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme na www.funding-guide.de (formulár sa vypĺňa v nemeckom, príp. anglickom jazyku)
 • odporúčanie aktuálneho dátumu od jedného vysokoškolského učiteľa min. s akademickým titulom PhD. - formulár odporúčania je potrebné stiahnuť z nemeckého on-line systému - odporúčanie je potrebné odovzdať v uzavretej obálke


  Ďalšie dôležité informácie
  • Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.
  • Študijné a výskumné pobyty je možné absolvovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách a výskumných inštitútoch v Nemecku.
  • Termín realizácie štipendijného pobytu: 1. október 2018 – 31. júl 2019.
  • Úroveň znalosti nemeckého jazyka závisí od študijného programu/odboru uchádzača. Pri spoločenských a humanitných odboroch sa očakávajú dobré znalosti nemeckého jazyka. Pri prírodných a technických odboroch sa akceptuje aj anglický jazyk.
  • Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako 6 mesiacov, môžu získať bezplatný online kurz nemeckého jazyka alebo jazykový kurz pred začiatkom pobytu (o jeho udelení/neudelení rozhoduje DAAD na základe znalosti nemeckého jazyka a výskumného plánu uchádzača).
  • Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné informácie získajú záujemcovia na www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15064-zusaetzliche-hinweise-fuer-daad-forschungsstipendien-fuer-bewerber-aus-medizinischen-fachbereichen/.
  • Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, platia však nasledujúce obmedzenia:
   • doktorandi – v čase uchádzania sa o štipendium začiatok doktorandského štúdia pred max. 3 rokmi
   • postdoktorandi – v čase uchádzania sa o štipendium ukončené doktorandské štúdium pred max. 2 rokmi

  Poznámky k podkladovým materiálom:
  • Pri diplome a vysvedčení o štátnej skúške sa nevyžaduje kópia overená notárom. Kópie overené notárom je potrebné dodatočne predložiť až v prípade schválenia štipendia.
  • Maturitné vysvedčenie, diplom a vysvedčenie o štátnej skúške si môže študent preložiť sám, ale správnosť prekladu musí pečiatkou a podpisom potvrdiť škola, ktorá doklad vydala. V prípade, že škola preklad nepotvrdí, musí doklady o vzdelaní preložiť súdny prekladateľ.
  • Výpis skúšok z indexu musí byť potvrdený študijným oddelením fakulty. Výpis skúšok z indexu si študent môže preložiť sám.
  • K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).
  • Preklady musia byť v nemčine, resp. v angličtine.
  • Podkladové materiály sa predkladajú v sadách, dokumenty sú vo formáte A4, jednostranné a nezopnuté.
  • Na nemeckej stránke www.funding-guide.de je potrebné nájsť si najprv danú ponuku a tam kliknúť na "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" a potom nižšie na "Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Všetky podkladové materiály je potrebné nahrať v PDF-formáte!
  Informácie o programe sa nachádzajú aj na www.daad.de.

  Administrátor programu

  Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

  SAIA, n. o.
  Sasinkova 10
  812 20 Bratislava 1

  web: www.saia.sk
  tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
  fax: 02/5930 4701

   


  Koordinátorkou programu je Mgr. Daniela Kirdová (daniela.kirdova@saia.sk, tel. 02/5930 4738).
   

  O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


  Priebeh výberu
  Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov DAAD komisiou v Bratislave a Bonne.
  O konečnom rozhodnutí o udelení resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou pravdepodobne do konca apríla.
   
  Prílohy
  Názov prílohySúbor 
  Rady k písaniu výskumného zámeruExpose - Hinweise (2).docStiahnuť
  Často kladené otázkyFAQ_de - web.pdfStiahnuť
  Zoznam lektorov DAADZoznam lektorov DAAD 2016.pdfStiahnuť

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.