SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendium DAAD na dlhodobý výskumný pobyt pre doktorandov (7 - 12 mesiacov)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand
Trvanie
7 - 12 mesiacov
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
861 - 1 200 EUR/mesiac (absolventi - 861 EUR/mesiac, doktorandi - 1 200 EUR/mesiac)
+ príspevok na cestovné a poistenie, príspevok na výskumnú činnosť, príp. príspevok na nájomné a rodinu

Za účelom jazykovej prípravy pre pobyt v Nemecku poskytne DAAD:
+ on-line jazykový kurz nemeckého jazyka
+ v prípade potreby jazykový kurz nemeckého jazyka pred nástupom na pobyt (2, 4 alebo 6 mesačný)
+ príspevok na jazykový kurz počas štipendijného pobytu
+ uhradenie poplatku za jazykovú skúšku TestDaF alebo DSH
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15.11.2021 23:59
Podávanie žiadosti

Žiadosť o štipendium sa podáva on-line na www.funding-guide.de do termínu uzávierky na podávanie žiadostí. Odporúčanie od vysokoškolského učiteľa je potrebné odoslať poštou na adresu DAAD v Bonne.

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.funding-guide.de prostredníctvom príslušnej ponuky (Forschungsstipendien - Jahresstipendien für Doktoranden / Research Grants – One-Year Grants for Doctoral Candidates), ktorú si je potrebné na webovej stránke vyhľadať. Následne je možné na záložke "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" vytvoriť on-line žiadosť o štipendium "Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Portál na podávanie žiadostí sa otvára spravidla 6 týždňov pred uzávierkou prihlášok.

Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti je potrebné nahrať tieto dokumenty v nemeckom, príp. anglickom jazyku:

 • on-line formulár DAAD,
 • štruktúrovaný životopis (maximálne 3 strany),
 • zoznam publikácií (maximálne 10 strán), ak existuje,
 • podrobný popis výskumného zámeru v Nemecku, ktorý bol dohodnutý a odsúhlasený školiteľom / odborným garantom pobytu ako aj popis doterajších študijných/vedeckých výsledkov (maximálne 10 strán),
 • časový harmonogram pobytu,
 • akceptačný list nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo vedeckého pracovníka, v ktorom vyjadrí svoj súhlas s plánovaným výskumným zámerom uchádzača a potvrdí zabezpečenie jeho pracovného miesta na prijímajúcej inštitúcií,
 • potvrdenie o doktorandskom štúdiu (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydaný v nemčine alebo angličtine),
 • výpis absolvovaných skúšok ukončených ročníkov a vysvetlenie systému hodnotenia (známok) + vlastný preklad, resp. vydaný v nemčine alebo angličtine,
 • diplom, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške a dodatok k diplomu (naskenované originály + vlastný preklad, resp. vydané v nemčine alebo angličtine),
 • maturitné vysvedčenie (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydané v nemčine alebo angličtine) - v online žiadosti nahrať do sekcie "Hochschulzugansberechtigung/University entrance qualification",
 • doklad o znalostiach nemeckého alebo anglického jazyka (podľa toho, v ktorom jazyku bude uchádzač pobyt absolvovať),
 • vítané sú ďalšie podkladové materiály (doklady o praxi, pracovných skúsenostiach a pod.).

Poznámky k podkladovým materiálom:

 • K on-line žiadosti je potrebné priložiť naskenované originály dokladov o vzdelaní a ich preklad do nemeckého alebo anglického jazyka (akceptuje sa vlastný preklad uchádzača), resp. musia byť doklady vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku. DAAD si môže dodatočne vyžiadať od uchádzača overené preklady dokumentov.
 • K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).
 • Všetky podkladové materiály na www.funding-guide.de je potrebné nahrať v PDF-formáte!    

Odporúčanie aktuálneho dátumu od jedného vysokoškolského učiteľa min. s akademickým titulom PhD. (formulár odporúčania je potrebné stiahnuť z nemeckého on-line systému) je potrebné doručiť DAAD (do termínu uzávierky, platí dátum poštovej pečiatky) na nižšie uvedenú adresu DAAD v Bonne. Odporúčanie musí byť ručne podpísané, nie s naskenovaným alebo digitálnym podpisom.

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST 21 – Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn


UPOZORNENIE v súvislosti so situáciou okolo šírenia pandémie koronavírusu:

 • Uchádzači nemusia k žiadostiam podaným v roku 2021 priložiť odporúčanie. Ak však uchádzač odporúčanie priloží, zohľadní sa to pri hodnotení žiadosti.

 • V najkrajnejšom prípade, ak si uchádzač z dôvodu pandémie nevie zabezpečiť doklad o jazykovej znalosti  (napr. z dôvodu uzatvorenia univerzít alebo testovacích centier a nie je dostupný ani digitálny jazykový test), môže namiesto neho priložiť prehlásenie, kde uvedie dôvody, prečo sa mu nepodarilo získať jazykový doklad a uvedie svoju aktuálnu jazykovú úroveň podľa Európskeho referenčného rámca. Ak sa uchádzačovi jazykový doklad podarí získať po uzávierke, priloží ho dodatočne k podkladovým materiálom. Úroveň jazykových znalostí pomôžu stanoviť nasledovné webstránky: pre NJ - Deutsche Welle a Goethe-Institut,pre AJ - British Council.
  Ďalšie dôležité informácie

  • Študijné a výskumné pobyty je možné absolvovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách a výskumných inštitútoch v Nemecku.
  • Začiatok štipendijného pobytu je možný od 1. októbra nasledujúceho roka.
  • Dĺžku štipendijného pobytu stanoví výberová komisia na základe predloženého výskumného plánu a časového harmonogramu výskumných prác.
  • Požiadavky na znalosť cudzieho jazyka závisia od študijného/výskumného zámeru a odboru uchádzača. Pri spoločenských a humanitných odboroch sa očakávajú dobré znalosti nemeckého jazyka. Pri prírodných a technických odboroch a v prípade, že sa na prijímajúcej inštitúcií komunikuje po anglicky, sa akceptuje aj anglický jazyk.
  • webstránka na vyhľadávanie výskumných inštitúcií v Nemecku podľa odborov: https://www.gerit.org a www.research-in-germany.org
  • Štipendium nie je možné predĺžiť.
  • Pre uchádzačov z odborov medicína, veterinárske a zubné lekárstvo platia osobitné podmienky! Podrobné informácie získajú záujemcovia na https://www.daad.de/extrainfo.
  • Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.
  • Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, ale v čase uchádzania sa o štipendium musí byť začiatok doktorandského štúdia pred max. 3 rokmi.                     

  Informácie o štipendijnej ponuke sa nachádzajú na www.funding-guide.de.

  Dôležité všeobecné informácie k DAAD štipendiám a rady preuchádzačov  sú k dispozícií na https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/wichtige-hinweise-zu-daad-stipendien/.

  Bližšie informácie Vám poskytne:

  Mgr. Kristína Sallerová
  SAIA, n. o.
  Sasinkova 10
  812 20 Bratislava 1
  tel.: 02/5930 4738

  kristina.sallerova@saia.sk


  Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

  V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


  Administrátor programu
  DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
  Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
  Kennedyallee 50
  53175 Bonn

  O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


  Priebeh výberu
  Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov DAAD komisiou v Bonne.
  O konečnom rozhodnutí o udelení resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou pravdepodobne do konca apríla.

  Kritériá pre výber uchádzačov:

  • odborné predpoklady (na základe dokladov o vzdelaní, odporúčania, publikačnej činnosti):
  • dosiahnuté študijné výsledky a dĺžka štúdia,
  • príp. vedecké výsledky po skončení štúdia (napr. publikačná činnosť, prednášková činnosť, príspevky na konferenciách),
  • kvalita výskumného zámeru (na základe preloženého výskumného zámeru, časového plánu, odporúčania, preukázaných kontaktov, príp. jazykových dokladov):
  • kvalita predloženého výskumného plánu ako aj prípravných prác, ktoré boli uskutočnené v súvislosti s plánovaným výskumným pobytom,
  • originalita, aktuálnosť a relevantnosť výskumného zámeru,
  • motivácia pre pobyt v Nemecku a odôvodnenie výberu prijímajúcej inštitúcie,
  • uskutočniteľnosť ako aj kompaktnosť pracovného a časového plánu (analýza a vyhodnotenie),
  • odôvodnenie pobytu v kontexte celého doktorandského štúdia (časovo/obsahovo),
  • význam výskumného zámeru a pobytu v Nemecku pre odborný rast uchádzača ako aj jeho prínos pre ďalšiu akademickú dráhu, resp. kariéru,
  • osobnostné predpoklady (na základe životopisu, príp. ďalších podkladových materiálov):
  • znalosti a schopnosti uchádzača mimo jeho odboru (pracovné skúsenosti, dobrovoľnícka činnosť, ďalšie vzdelávanie),
  • účasť v akademickej samospráve, zapojenie sa do aktivít vysokej školy,
  • politické, sociálne, kultúrne, rodinné (výchova detí, starostlivosť o starších), spoločenské nasadanie a angažovanosť.
   
  Prílohy
  Názov prílohySúbor 
  Rady k písaniu výskumného zámeruExpose - Hinweise (2).docStiahnuť
  Termíny onSET 2021 BratislavaAushang_Sprachtest OnSET 2021).pdfStiahnuť
  Zoznam lektoriek a lektorov DAADZoznam lektorov DAAD 2021.docxStiahnuť

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.