SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendium DAAD na dlhodobý výskumný pobyt pre doktorandov (7 - 10 mesiacov)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand
Trvanie
7 - 10 mesiacov
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
850 - 1 200 EUR/mesiac
+ cestovné a príplatok k poisteniu
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. november
Podávanie žiadosti
Pozor zmena: Od akademického roka 2018/2019 sa žiadosti o štipendium DAAD v tejto kategórii podávajú výlučne on-line na nemeckej stránke www.funding-guide.de

Žiadosť je teda potrebné vyplniť a podať (spolu so všetkými požadovanými prílohami) on-line na www.funding-guide.de a zároveň odoslať originál odporúčania poštou na adresu DAAD:

DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn


Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti je potrebné nahrať tieto dokumenty v nemeckom, príp. anglickom jazyku:
 • on-line formulár DAAD
 • štruktúrovaný životopis (maximálne 3 strany)
 • zoznam publikácií (maximálne 10 strán)
 • podrobný popis výskumného zámeru v Nemecku ako aj doterajších študijných/vedeckých výsledkov (maximálne 10 strán)
 • presný časový harmonogram pobytu
 • akceptačný list nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo vedeckého pracovníka a jeho súhlas s plánovaným výskumným zámerom uchádzača
 • potvrdenie o doktorandskom štúdiu
 • výpis absolvovaných skúšok ukončených ročníkov potvrdený študijným oddelením fakulty + preklad, resp. vydaný v nemčine alebo angličtine
 • diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške - za bakalárske a magisterské/inžinierske štúdium (kópia + preklad)
 • maturitné vysvedčenie (kópia + preklad)
 • doklad o jazykových znalostiach uchádzača DAAD-Sprachzeugnis, potvrdený lektorom DAAD, ktorý pôsobí na slovenskej vysokej škole alebo jazykový certifikát DSH, ZOP, KDS, GDS, TestDaf (min. 4 body z každej časti), DSD II, ÖSD CI – Oberstufe Deutsch, ÖSD C2 – Wirtschaftssprache Deutsch, alebo nemecké/rakúske maturitné vysvedčenie. V prípade, že pobyt bude absolvovaný v angličtine, vyžaduje sa doklad o znalosti anglického a nemeckého jazyka.
 • vítané sú ďalšie podkladové materiály (informácie o štúdiu v zahraničí, absolvovaných súťažiach a iných aktivitách)

Po odoslaní žiadosti v on-line systéme je potrebné doručiť do DAAD do termínu uzávierky odporúčanie aktuálneho dátumu od jedného vysokoškolského učiteľa min. s akademickým titulom PhD. - formulár odporúčania je potrebné stiahnuť z nemeckého on-line systému (v nemeckom alebo anglickom jazyku). Adresa pre doručenie odporúčania:

DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn


  Ďalšie dôležité informácie
  • Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.
  • Študijné a výskumné pobyty je možné absolvovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách a výskumných inštitútoch v Nemecku.
  • Termín realizácie štipendijného pobytu: 1. október 2019 – 31. júl 2020.
  • Úroveň znalosti nemeckého jazyka závisí od študijného programu/odboru uchádzača. Pri spoločenských a humanitných odboroch sa očakávajú dobré znalosti nemeckého jazyka. Pri prírodných a technických odboroch sa akceptuje aj anglický jazyk.
  • Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako 6 mesiacov, môžu získať bezplatný online kurz nemeckého jazyka alebo jazykový kurz pred začiatkom pobytu (o jeho udelení/neudelení rozhoduje DAAD na základe znalosti nemeckého jazyka a výskumného plánu uchádzača).
  • Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné informácie získajú záujemcovia na www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15064-zusaetzliche-hinweise-fuer-daad-forschungsstipendien-fuer-bewerber-aus-medizinischen-fachbereichen/.
  • Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, ale v čase uchádzania sa o štipendium musí byť začiatok doktorandského štúdia pred max. 3 rokmi

  Poznámky k podkladovým materiálom:
  • Pri diplome a vysvedčení o štátnej skúške sa nevyžaduje kópia overená notárom. Kópie overené notárom je potrebné dodatočne predložiť až v prípade schválenia štipendia.
  • Maturitné vysvedčenie, diplom a vysvedčenie o štátnej skúške si môže študent preložiť sám, ale správnosť prekladu musí pečiatkou a podpisom potvrdiť škola, ktorá doklad vydala. V prípade, že škola preklad nepotvrdí, musí doklady o vzdelaní preložiť súdny prekladateľ.
  • Výpis skúšok z indexu musí byť potvrdený študijným oddelením fakulty. Výpis skúšok z indexu si študent môže preložiť sám.
  • K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).
  • Preklady musia byť v nemčine, resp. v angličtine.
  • Na nemeckej stránke www.funding-guide.de je potrebné nájsť si najprv danú ponuku a tam kliknúť na "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" a potom nižšie na "Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Všetky podkladové materiály je potrebné nahrať v PDF-formáte!
  Informácie o programe sa nachádzajú aj na www.daad.de.

  Bližšie informácie Vám poskytne:

  Mgr. Daniela Remenar Kirdová
  SAIA, n. o.
  Sasinkova 10
  812 20 Bratislava 1
  tel.: 02/5930 4738
  daniela.kirdova@saia.sk


  Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

  V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


  Administrátor programu
  DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
  Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
  Kennedyallee 50
  53175 Bonn
  Priebeh výberu
  Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov DAAD komisiou v Bonne.
  O konečnom rozhodnutí o udelení resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou pravdepodobne do konca apríla.
   
  Prílohy
  Názov prílohySúbor 
  Rady k písaniu výskumného zámeruExpose - Hinweise (2).docStiahnuť
  Často kladené otázkyFAQ_de - web.pdfStiahnuť
  Zoznam lektorov DAADZoznam lektorov DAAD 2016.pdfStiahnuť
  Zoznam lektorov DAADZoznam lektorov DAAD 2018.pdfStiahnuť

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.