SAIA, n.o.

Horizont Európa- MSCA Doctoral NetworksDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Európska únia
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Afrika
Amerika
Austrália a oceánia
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium, projektový grant
Kategória podpory
výskumná mobilita, projektová spolupráca
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand, výskumný pracovník
Trvanie
3 - 36 mesiacov (pre doktoranda); 48 mesiacov pre projekt
Zdroj financovania
Horizon Európa - Marie Skolodowska Curie Actions - MSCA (2021-27
Kvóta
Rozpočet HORIZON-MSCA-2021-DN-01: 402.95 mil. €
Poskytovaná podpora
360 osobomesiacov/projekt re doktorandské siete (Doctoral Networks)
360 + 180 osobomesiacov/projekt pre priemyslené doktoráty (Industrial Doctorates) a spoločné doktoráty (Joint Doctorates)
max. 40 % z celkového rozpočtu pre prijímateľov z jednej krajiny
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. november
Podávanie žiadosti
Žiadosť podáva výskumný pracovník spolu s prijímateľom grantu (organizáciou z akademického alebo neakademického sektora) prostredníctvom elektronického systému na stránke aktuálnej výzvy.

Manuál výzvy je dostupný online.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosti sa podávajú cez elektronický systém.
Ďalšie dôležité informácie
Grantová schéma podporí realizáciu doktorandských programov prostredníctvom partnerstiev organizácií z rôznych odvetví v Európe a mimo nej. Cieľom je vyškoliť kreatívnych, inovatívnych a podnikavých doktorandov, ktorí sú schopní premeniť vedomosti a nápady na produkty a služby.

Uchádzačom môžu byť rôzne partnerstvá univerzít, výskumných inštitúcií a výskumných infraštruktúr, podnikov (vrátane malých a stredných podnikov) a iných sociálno-ekonomických subjektov. Musí sa jednať o najmenej tri nezávislé právne subjekty, každý so sídlom v inom členskom alebo pridruženom štáte programu Horizont Európa. K tomuto minimu sa môže pripojiť akýkoľvek subjekt z ktorejkoľvek tretej krajiny.

MSCA Doctoral Networks sú siete spoluprác na podporu odbornej prípravy mladých výskumných pracovníkov v rámci spoločných doktorandských programov realizovaných v partnerstve vysokých škôl, výskumných organizácií, podnikov (vrátane malých a stredných podnikov) a iných sociálno-ekonomických aktérov. Ich cieľom je ponúknuť perspektívu kariéry v akademickom a súkromnom sektore.
Jedná sa buď o siete školiace doktorandov, alebo o užšie formy spolupráce akými sú industriálne doktoráty (Industrial Doctorates) kombinujúce tréning PhD študentov v akademickej a priemyselnej oblasti alebo o spoločné doktoráty (Joint Doctorates) zastrešované konzorciom cezhranične spolupracujúcich inštitúcii.


Administrátor programu
Horizont Európa (HE) je názov 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie v období rokov 2021 - 27. Rozpočet programu je 95,5 mld. EU.
Národná kancelária Horizontu pozostávajúca s Národných kontaktných bodov rámcového programu Horizont Európa má sídlo v CVTI SR:

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava I

Zuzana Reptová
tel: +421 917 733 513
e-mail:Zuzana.Reptova@cvtisr.sk
Priebeh výberu
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.