Horizont Európa- MSCA Doctoral NetworksDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Európska únia
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Afrika
Amerika
Austrália a oceánia
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium, projektový grant
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

výskumná mobilita, projektová spolupráca
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
doktorand, výskumný pracovník
Trvanie
3 - 36 mesiacov (pre doktoranda); 48 mesiacov pre projekt
Zdroj financovania
Horizon Európa - Marie Skolodowska Curie Actions - MSCA (2021-27)
Kvóta
Rozpočet HORIZON-MSCA-2024-DN-01: 608,60 mil. €
Poskytovaná podpora
360 osobomesiacov/projekt re doktorandské siete (Doctoral Networks)
360 + 180 osobomesiacov/projekt pre priemyslené doktoráty (Industrial Doctorates) a spoločné doktoráty (Joint Doctorates)
max. 40 % z celkového rozpočtu pre prijímateľov z jednej krajiny
Uzávierka pre podávanie žiadostí
27. november 2024
Podávanie žiadosti
Žiadosť podáva výskumný pracovník spolu s prijímateľom grantu (organizáciou z akademického alebo neakademického sektora) prostredníctvom elektronického systému na stránke aktuálnej výzvy.

Manuál výzvy je dostupný online.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosti sa podávajú cez elektronický systém.
Ďalšie dôležité informácie
Grantová schéma podporí realizáciu doktorandských programov prostredníctvom partnerstiev organizácií z rôznych odvetví v Európe a mimo nej. Cieľom je vyškoliť kreatívnych, inovatívnych a podnikavých doktorandov, ktorí sú schopní premeniť vedomosti a nápady na produkty a služby.

Uchádzačom môžu byť rôzne partnerstvá univerzít, výskumných inštitúcií a výskumných infraštruktúr, podnikov (vrátane malých a stredných podnikov) a iných sociálno-ekonomických subjektov. Musí sa jednať o najmenej tri nezávislé právne subjekty, každý so sídlom v inom členskom alebo pridruženom štáte programu Horizont Európa. K tomuto minimu sa môže pripojiť akýkoľvek subjekt z ktorejkoľvek tretej krajiny.

MSCA Doctoral Networks sú siete spoluprác na podporu odbornej prípravy mladých výskumných pracovníkov v rámci spoločných doktorandských programov realizovaných v partnerstve vysokých škôl, výskumných organizácií, podnikov (vrátane malých a stredných podnikov) a iných sociálno-ekonomických aktérov. Ich cieľom je ponúknuť perspektívu kariéry v akademickom a súkromnom sektore.
Jedná sa buď o siete školiace doktorandov, alebo o užšie formy spolupráce akými sú industriálne doktoráty (Industrial Doctorates) kombinujúce tréning PhD študentov v akademickej a priemyselnej oblasti alebo o spoločné doktoráty (Joint Doctorates) zastrešované konzorciom cezhranične spolupracujúcich inštitúcii.


Administrátor programu
Horizont Európa (HE) je názov 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie v období rokov 2021 - 27. Rozpočet programu je 95,5 mld. EU.
Národná kancelária Horizontu pozostávajúca s Národných kontaktných bodov rámcového programu Horizont Európa má sídlo v CVTI SR:

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava I

Zuzana Reptová
tel: +421 917 733 513
e-mail:Zuzana.Reptova@cvtisr.sk
Priebeh výberu
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.