SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendium DAAD na krátkodobý výskumný pobyt pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (1 - 6 mesiacov)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand, výskumný pracovník
Trvanie
1 - 6 mesiacov
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
850 - 1 200 EUR/mesiac
+ cestovné a príplatok k poisteniu
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. november, 30. apríl
Podávanie žiadosti
Pozor zmena: Od akademického roka 2018/2019 sa žiadosti o štipendium DAAD v tejto kategórii podávajú výlučne on-line na nemeckej stránke www.funding-guide.de

Žiadosť je teda potrebné vyplniť a podať (spolu so všetkými požadovanými prílohami) on-line na www.funding-guide.de a zároveň odoslať originál odporúčania poštou na adresu DAAD:

DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn


Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti je potrebné nahrať tieto dokumenty v nemeckom, príp. anglickom jazyku:
 • on-line formulár DAAD
 • štruktúrovaný životopis (maximálne 3 strany)
 • zoznam publikácií (maximálne 10 strán)
 • podrobný popis výskumného zámeru v Nemecku ako aj doterajších študijných/vedeckých výsledkov (maximálne 10 strán)
 • presný časový harmonogram pobytu
 • akceptačný list nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo vedeckého pracovníka a jeho súhlas s plánovaným výskumným zámerom uchádzača
 • potvrdenie o doktorandskom štúdiu (v prípade mladých vedeckých pracovníkov je potrebné priložiť potvrdenie o zamestnaní)
 • výpis absolvovaných skúšok ukončených ročníkov potvrdený študijným oddelením fakulty + preklad, resp. vydaný v nemčine alebo angličtine
 • diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške - za bakalárske a magisterské/inžinierske štúdium (kópia + preklad)
 • doklad o jazykových znalostiach uchádzača DAAD-Sprachzeugnis, potvrdený lektorom DAAD, ktorý pôsobí na slovenskej vysokej škole alebo jazykový certifikát DSH, ZOP, KDS, GDS, TestDaf (min. 4 body z každej časti), DSD II, ÖSD CI – Oberstufe Deutsch, ÖSD C2 – Wirtschaftssprache Deutsch, alebo nemecké/rakúske maturitné vysvedčenie. V prípade, že pobyt bude absolvovaný v angličtine, vyžaduje sa doklad o znalosti anglického a nemeckého jazyka.
 • vítané sú ďalšie podkladové materiály (informácie o štúdiu v zahraničí, absolvovaných súťažiach a iných aktivitách)

Po odoslaní žiadosti v on-line systéme je potrebné doručiť do DAAD do termínu uzávierky odporúčanie aktuálneho dátumu od jedného vysokoškolského učiteľa min. s akademickým titulom PhD. - formulár odporúčania je potrebné stiahnuť z nemeckého on-line systému (v nemeckom alebo anglickom jazyku).
Adresa pre doručenie odporúčania:

DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn


Ďalšie dôležité informácie
 • Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.
 • Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí študujú celé doktorandské štúdium v Nemecku.
 • Študijné a výskumné pobyty je možné absolvovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách a výskumných inštitútoch v Nemecku.
 • Úroveň znalosti nemeckého jazyka závisí od študijného programu/odboru uchádzača. Pri spoločenských a humanitných odboroch sa očakávajú dobré znalosti nemeckého jazyka. Pri prírodných a technických odboroch sa akceptuje aj anglický jazyk.
 • Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné informácie  získajú záujemcovia na https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15064-zusaetzliche-hinweise-fuer-daad-forschungsstipendien-fuer-bewerber-aus-medizinischen-fachbereichen/.
 • Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, platia však nasledujúce obmedzenia:
  • doktorandi – v čase uchádzania sa o štipendium začiatok doktorandského štúdia pred max. 3 rokmi
  • postdoktorandi – v čase uchádzania sa o štipendium ukončené doktorandské štúdium pred max. 4 rokmi

Poznámky k podkladovým materiálom:
 • Pri diplome a vysvedčení o štátnej skúške sa nevyžaduje kópia overená notárom. Kópie overené notárom je potrebné dodatočne predložiť až v prípade schválenia štipendia.
 • Maturitné vysvedčenie, diplom a vysvedčenie o štátnej skúške si môže študent preložiť sám, ale správnosť prekladu musí pečiatkou a podpisom potvrdiť škola, ktorá doklad vydala. V prípade, že škola preklad nepotvrdí, musí doklady o vzdelaní preložiť súdny prekladateľ.
 • Výpis skúšok z indexu musí byť potvrdený študijným oddelením fakulty. Výpis skúšok z indexu si študent môže preložiť sám.
 • K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).
 • Preklady musia byť v nemčine, resp. v angličtine.
 • Na nemeckej stránke www.funding-guide.de je potrebné nájsť si najprv danú ponuku a tam kliknúť na "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" a potom nižšie na "Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Všetky podkladové materiály je potrebné nahrať v PDF-formáte!
Informácie o programe sa nachádzajú aj na www.daad.de.

POZOR ZMENA:
Uzávierka je dvakrát ročne:
15. november - začiatok pobytu v období 1. 6. 2019 - 30. 11. 2019
30. apríl - začiatok pobytu v období 1. 12. 2019 - 31. 5. 2020

Bližšie informácie Vám poskytne:

Mgr. Daniela Remenar Kirdová
SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5930 4738
daniela.kirdova@saia.sk


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Priebeh výberu
Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov DAAD komisiou v Bonne.
O konečnom rozhodnutí o udelení resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou pravdepodobne do konca apríla.
 
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Rady k písaniu výskumného zámeruExpose - Hinweise (2).docStiahnuť
Často kladené otázkyFAQ_de - web.pdfStiahnuť
Zoznam lektorov DAADZoznam lektorov DAAD 2018.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.