SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendium DAAD na krátkodobý výskumný pobyt pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (1 - 6 mesiacov)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand, výskumný pracovník
Trvanie
1 - 6 mesiacov
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
850 - 1 200 EUR/mesiac (absolventi - 850 EUR/mesiac, doktorandi a postdoktorandi - 1 200 EUR/mesiac)
+ príspevok na cestovné a poistenie
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. november, 30. apríl
Podávanie žiadosti
Žiadosti o štipendium DAAD sa podávajú  on-line na nemeckej stránke www.funding-guide.de. K on-line  žiadosti je potrebné priložiť všetky požadované prílohy. Zároveň musí uchádzač doručiť originál odporúčania poštou na adresu DAAD:

DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn


Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti je potrebné nahrať tieto dokumenty v nemeckom, príp. anglickom jazyku:
 • on-line formulár DAAD
 • štruktúrovaný životopis (maximálne 3 strany)
 • zoznam publikácií (maximálne 10 strán), ak existuje
 • podrobný popis výskumného zámeru v Nemecku, ktorý bol dohodnutý a odsúhlasený školiteľom ako aj popis doterajších študijných/vedeckých výsledkov (maximálne 5 strán à max 3000 znakov bez medzier + prípadne 2 strany obrazová príloha)
 • časový harmonogram pobytu
 • akceptačný list nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo vedeckého pracovníka, v ktorom vyjadrí súhlas s plánovaným výskumným zámerom uchádzača a potvrdí zabezpečenie jeho pracovného miesta na prijímajúcej inštitúcií
 • doktorandi: diplom, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške a dodatok k diplomu - za bakalárske a magisterské/inžinierske štúdium (naskenované originály + vlastný preklad, resp. vydané v nemčine alebo angličtine)
 • postdoktorandi: diplom, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške a dodatok k diplomu - za bakalárske a magisterské/inžinierske štúdium a diplom o udelení titulu PhD (naskenované originály + vlastný preklad, resp. vydané v nemčine alebo angličtine)
 • výpis absolvovaných skúšok ukončených ročníkov potvrdený študijným oddelením fakulty a vysvetlenie systému hodnotenia - známok (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydaný v nemčine alebo angličtine)
 • potvrdenie o doktorandskom štúdiu, resp. potvrdenie o zamestnaní v prípade mladých vedeckých pracovníkov (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydaný v nemčine alebo angličtine)
 • doklad o znalostiach nemeckého alebo anglického jazyka (podľa toho, v ktorom jazyku bude uchádzač pobyt absolvovať)
 • vítané sú ďalšie podkladové materiály (informácie o štúdiu v zahraničí, doklady o praxi a pracovných skúsenostiach, absolvovaných súťažiach a iných aktivitách)

Po odoslaní žiadosti v on-line systéme je potrebné doručiť do DAAD do termínu uzávierky (platí dátum poštovej pečiatky) odporúčanie aktuálneho dátumu od jedného vysokoškolského učiteľa min. s akademickým titulom PhD. - formulár odporúčania je potrebné stiahnuť z nemeckého on-line systému (v nemeckom alebo anglickom jazyku). Odporúčanie musí byť ručne podpísané, nie s naskenovaným alebo digitálnym podpisom.
Adresa pre doručenie odporúčania:

DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn


Ďalšie dôležité informácie
 • Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.
 • Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí  absolvujú celé doktorandské štúdium v Nemecku.
 • Študijné a výskumné pobyty je možné absolvovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách a výskumných inštitútoch v Nemecku.
 • Dĺžku štipendijného pobytu stanoví výberová komisia na základe predloženého výskumného plánu a časového harmonogramu výskumných prác.
 • Požiadavky na znalosť cudzieho jazyka závisia od výskumného zámeru a odboru uchádzača. Pri spoločenských a humanitných odboroch sa očakávajú dobré znalosti nemeckého jazyka. Pri prírodných a technických odboroch a v prípade, že na hosťujúcej inštitúcií je možné komunikovať po anglicky, sa akceptuje aj anglický jazyk.
 • Pre uchádzačov z odboru medicína, veterinárske a zubné lekárstvo platia osobitné podmienky! Podrobné informácie získajú záujemcovia na https://www.daad.de/extrainfo.
 • Štipendium nie je možné predĺžiť.
 • Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, platia však nasledujúce obmedzenia:
  • doktorandi – v čase uchádzania sa o štipendium začiatok doktorandského štúdia pred max. 3 rokmi
  • postdoktorandi – v čase uchádzania sa o štipendium ukončené doktorandské štúdium pred max. 4 rokmi

Poznámky k podkladovým materiálom:
 • K on-line žiadosti je potrebné priložiť naskenované originály dokladov o vzdelaní. V prípade, že je originál dokladu o vzdelaní v slovenskom jazyku, je potrebné priložiť jeho preklad (akceptuje sa vlastný preklad uchádzača). DAAD si môže dodatočne vyžiadať od uchádzača overené preklady dokumentov.
 • Ak je súčasťou podkladových materiálov dodatok k diplomu za bakalárske a magisterské štúdium, nie je potrebné predkladať výpis absolvovaných skúšok za jednotlivé ročníky samostatne, keďže táto informácia je uvedená v dodatkoch k diplomu.
 • K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).
 • Preklady musia byť v nemčine, resp. v angličtine.
 • Na nemeckej stránke www.funding-guide.de je potrebné nájsť si najprv danú ponuku a tam kliknúť na "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" a potom nižšie na "Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Všetky podkladové materiály je potrebné nahrať v PDF-formáte!
Informácie o programe sa nachádzajú aj na www.daad.de.

Uzávierka je dvakrát ročne:
15. november - začiatok pobytu v období 1. 6. 2020 - 30. 11. 2020
30. apríl - začiatok pobytu v období 1. 12. 2020 - 31. 5. 2021

Bližšie informácie Vám poskytne:

Mgr. Kristína Sallerová
SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5930 4738
kristina.sallerova@saia.sk


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov DAAD komisiou v Bonne. Hlavným kritériom pre udelenie štipendia je presvedčivý a dobre naplánovaný študijný/výskumný zámer a doterajšie študijné/výskumné výsledky uchádzača.
O konečnom rozhodnutí o udelení resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou.
 
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Rady k písaniu výskumného zámeruExpose - Hinweise (2).docStiahnuť
Často kladené otázkyFAQ_2019.pdfStiahnuť
Zoznam lektorov DAAD 2019/2020Zoznam lektorov DAAD 2019.docxStiahnuť
Termíny testovania onSETOnSET-Termine_2019.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.