NEMECKO - štipendium DAAD na krátkodobý výskumný pobyt pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (1 - 6 mesiacov)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
doktorand, výskumný pracovník, iné
Trvanie
1 - 6 mesiacov
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
934 - 1 300 EUR/mesiac (absolventi - 934 EUR/mesiac, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci - 1 300 EUR/mesiac)
+ príspevok na cestovné a poistenie
+ v prípade zdravotného postihnutia alebo chronického ochorenia môže byť poskytnutý príspevok na potrebné náklady spojené s pobytom v zahraničí
+ Green Mobility Top Up (podpora ekologicky šetrného cestovania) alebo čiastočné preplatenie kompenzačných platieb za CO2 pri leteckej doprave 

Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. november, 30. apríl
Podávanie žiadosti

Žiadosť o štipendium sa podáva on-line na www.funding-guide.de do termínu uzávierky na podávanie žiadostí. Odporúčanie od vysokoškolského učiteľa je potrebné odoslať poštou na adresu DAAD v Bonne.

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.funding-guide.de prostredníctvom príslušnej ponuky (Forschungsstipendien - Kurzstipendien / Research Grants – Short-Term Grants), ktorú si je potrebné na webovej stránke vyhľadať. Následne je možné na záložke "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" vytvoriť on-line žiadosť o štipendium "Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Portál na podávanie žiadostí sa otvára spravidla 6 týždňov pred uzávierkou prihlášok.

Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti je potrebné nahrať tieto dokumenty v nemeckom, príp. anglickom jazyku:

 • on-line formulár DAAD,
 • štruktúrovaný životopis (maximálne 3 strany),
 • zoznam publikácií (maximálne 10 strán), ak existuje,
 • popis akademických a osobných dôvodov pre plánovaný pobyt v Nemecku (motivácia; 1-2 strany),
 • podrobný popis výskumného zámeru v Nemecku, ktorý bol dohodnutý a odsúhlasený školiteľom / odborným garantom pobytu ako aj popis doterajších študijných/vedeckých výsledkov (maximálne 5 strán à max 3000 znakov bez medzier + prípadne 2 strany obrazová príloha),
 • časový harmonogram pobytu,
 • akceptačný list nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo vedeckého pracovníka, v ktorom vyjadrí súhlas s plánovaným výskumným zámerom uchádzača a potvrdí zabezpečenie jeho pracovného miesta na prijímajúcej inštitúcií,
 • diplom, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške a dodatok k diplomu (naskenované originály + vlastný preklad, resp. vydané v nemčine alebo angličtine); v prípade, že v čase podávania žiadosti štúdium ešte nie je ukončené, musia byť doklady o vzdelaní doručené do nástupu na štipendijný pobyt,
 • odporúčanie od vysokoškolského učiteľa s titulom PhD. na formulári, ktorý je potrebné vygenerovať v online žiadosti uchádzača (alternatívne môže odporúčajúci poslať odporúčanie poštou priamo na adresu DAAD v Bonne),
 • výpis absolvovaných skúšok ukončených ročníkov a vysvetlenie systému hodnotenia/známok (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydaný v nemčine alebo angličtine),
 • potvrdenie o doktorandskom štúdiu, resp. potvrdenie o zamestnaní v prípade mladých vedeckých pracovníkov (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydaný v nemčine alebo angličtine),
 • doklad o znalostiach nemeckého alebo anglického jazyka (podľa toho, v ktorom jazyku bude uchádzač pobyt absolvovať),
 • vítané sú ďalšie podkladové materiály (doklady o praxi, pracovných skúsenostiach a pod.).

Poznámky k podkladovým materiálom:

 • K on-line žiadosti je potrebné priložiť naskenované originály dokladov o vzdelaní a ich preklad do nemeckého alebo anglického jazyka (akceptuje sa vlastný preklad uchádzača), resp. musia byť doklady vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku. DAAD si môže dodatočne vyžiadať od uchádzača overené preklady dokumentov.
 • K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).
 • Všetky podkladové materiály na www.funding-guide.de je potrebné nahrať v PDF-formáte

Ďalšie dôležité informácie
 • Študijné a výskumné pobyty je možné absolvovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách a výskumných inštitútoch v Nemecku.
 • Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí  absolvujú celé doktorandské štúdium v Nemecku.
 • Dĺžku štipendijného pobytu stanoví výberová komisia na základe predloženého výskumného plánu a časového harmonogramu výskumných prác.
 • Požiadavky na znalosť cudzieho jazyka závisia od výskumného zámeru a odboru uchádzača. Pri spoločenských a humanitných odboroch sa očakávajú dobré znalosti nemeckého jazyka. Pri prírodných a technických odboroch a v prípade, že na hosťujúcej inštitúcií je možné komunikovať po anglicky, sa akceptuje aj anglický jazyk.
 • webstránka na vyhľadávanie výskumných inštitúcií v Nemecku podľa odborov: https://www.gerit.org a www.research-in-germany.org
 • Štipendium nie je možné predĺžiť.
 • Pre uchádzačov z odboru medicína, veterinárske a zubné lekárstvo platia osobitné podmienky! Podrobné informácie získajú záujemcovia na https://www.daad.de/extrainfo.
 • Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.
 • O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, postdoktorandi a uchádzači, ktorí ešte nie sú zapísaný na doktorandské štúdium a svoje vysokoškolské štúdium ukončia najneskôr v čase nástupu na štipendijný pobyt.
 • Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, platia však nasledujúce obmedzenia:
  • v čase uzávierky na podávanie žiadostí ukončené vysokoškolské štúdium spravidla pred nie viac ako 6 rokmi,
  • doktorandi – navyše platí: v čase uchádzania sa o štipendium začiatok doktorandského štúdia pred max. 3 rokmi,
  • mladí vedeckí pracovníci – v čase uchádzania sa o štipendium ukončené doktorandské štúdium pred max. 4 rokmi.

Uzávierka je spravidla dvakrát ročne:
15. november - začiatok pobytu v období od 1. júna (nasledujúceho roka) do 30. novembra (nasledujúceho roka), výber uchádzačov prebehne v marci
30. apríl - začiatok pobytu v období od 1. decembra do 31. mája (nasledujúceho roka), 
výber uchádzačov prebehne v septembri

Informácie o štipendijnej ponuke sa nachádzajú na www.funding-guide.de.

Dôležité všeobecné informácie k DAAD štipendiám a rady pre uchádzačov sú k dispozícií na https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/wichtige-hinweise-zu-daad-stipendien/.

Videozáznam: Štipendiá DAAD pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov

Bližšie informácie Vám poskytne:

Mgr. Kristína Sallerová
SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5930 4738
kristina.sallerova@saia.sk


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov DAAD komisiou v Bonne. Hlavným kritériom pre udelenie štipendia je presvedčivý a dobre naplánovaný študijný/výskumný zámer a doterajšie študijné/výskumné výsledky uchádzača.
O konečnom rozhodnutí o udelení resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou pravdepodobne do konca apríla (resp. do konca septembra v prípade aprílovej uzávierky). 
 

Kritériá pre výber uchádzačov:

 • odborné predpoklady (na základe dokladov o vzdelaní, odporúčania, publikačnej činnosti):
 • dosiahnuté študijné výsledky a dĺžka štúdia,
 • príp. vedecké výsledky po skončení štúdia (napr. publikačná činnosť, prednášková činnosť, príspevky na konferenciách),
 • kvalita výskumného zámeru (na základe motivácie, časového plánu, odporúčania, preukázaných kontaktov, príp. jazykových dokladov):
 • kvalita predloženého výskumného plánu ako aj prípravných prác, ktoré boli uskutočnené v súvislosti s plánovaným výskumným pobytom,
 • originalita, aktuálnosť a relevantnosť výskumného zámeru,
 • motivácia pre pobyt v Nemecku a odôvodnenie výberu prijímajúcej inštitúcie,
 • uskutočniteľnosť ako aj kompaktnosť pracovného a časového plánu (analýza a vyhodnotenie),
 • odôvodnenie pobytu v kontexte celého doktorandského štúdia (časovo/obsahovo),
 • význam výskumného zámeru a pobytu v Nemecku pre odborný rast uchádzača ako aj jeho prínos pre ďalšiu akademickú dráhu, resp. kariéru,
 • osobnostné predpoklady (na základe životopisu, príp. ďalších podkladových materiálov):
 • znalosti a schopnosti uchádzača mimo jeho odboru (pracovné skúsenosti, dobrovoľnícka činnosť, ďalšie vzdelávanie),
 • účasť v akademickej samospráve, zapojenie sa do aktivít vysokej školy,
 • politické, sociálne, kultúrne, rodinné (výchova detí, starostlivosť o starších), spoločenské nasadanie a angažovanosť.

 

Prílohy
Názov prílohySúbor 
Rady k písaniu výskumného zámeruExpose - Hinweise (2).docStiahnuť
Termíny onSET 2021 BratislavaAushang_Sprachtest OnSET 2021).pdfStiahnuť
Zoznam lektoriek a lektorov DAADZoznam lektorov DAAD 2021.docxStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.