SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendium DAAD na krátkodobý výskumný pobyt pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (1 - 6 mesiacov)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand, výskumný pracovník
Trvanie
1 - 6 mesiacov
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
861 - 1 200 EUR/mesiac (absolventi - 861 EUR/mesiac, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci - 1 200 EUR/mesiac)
+ príspevok na cestovné a poistenie
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. november, 2. máj
Podávanie žiadosti

Žiadosť o štipendium sa podáva on-line na www.funding-guide.de do termínu uzávierky na podávanie žiadostí. Odporúčanie od vysokoškolského učiteľa je potrebné odoslať poštou na adresu DAAD v Bonne.

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.funding-guide.de prostredníctvom príslušnej ponuky (Forschungsstipendien - Kurzstipendien / Research Grants – Short-Term Grants), ktorú si je potrebné na webovej stránke vyhľadať. Následne je možné na záložke "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" vytvoriť on-line žiadosť o štipendium "Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Portál na podávanie žiadostí sa otvára spravidla 6 týždňov pred uzávierkou prihlášok.

Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti je potrebné nahrať tieto dokumenty v nemeckom, príp. anglickom jazyku:

 • on-line formulár DAAD,
 • štruktúrovaný životopis (maximálne 3 strany),
 • zoznam publikácií (maximálne 10 strán), ak existuje,
 • podrobný popis výskumného zámeru v Nemecku, ktorý bol dohodnutý a odsúhlasený školiteľom / odborným garantom pobytu ako aj popis doterajších študijných/vedeckých výsledkov (maximálne 5 strán à max 3000 znakov bez medzier + prípadne 2 strany obrazová príloha),
 • časový harmonogram pobytu,
 • akceptačný list nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo vedeckého pracovníka, v ktorom vyjadrí súhlas s plánovaným výskumným zámerom uchádzača a potvrdí zabezpečenie jeho pracovného miesta na prijímajúcej inštitúcií,
 • diplom, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške a dodatok k diplomu (naskenované originály + vlastný preklad, resp. vydané v nemčine alebo angličtine),
 • výpis absolvovaných skúšok ukončených ročníkov a vysvetlenie systému hodnotenia/známok (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydaný v nemčine alebo angličtine),
 • potvrdenie o doktorandskom štúdiu, resp. potvrdenie o zamestnaní v prípade mladých vedeckých pracovníkov (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydaný v nemčine alebo angličtine),
 • doklad o znalostiach nemeckého alebo anglického jazyka (podľa toho, v ktorom jazyku bude uchádzač pobyt absolvovať),
 • vítané sú ďalšie podkladové materiály (doklady o praxi, pracovných skúsenostiach a pod.).

Poznámky k podkladovým materiálom:

 • K on-line žiadosti je potrebné priložiť naskenované originály dokladov o vzdelaní a ich preklad do nemeckého alebo anglického jazyka (akceptuje sa vlastný preklad uchádzača), resp. musia byť doklady vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku. DAAD si môže dodatočne vyžiadať od uchádzača overené preklady dokumentov.
 • K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).
 • Všetky podkladové materiály na www.funding-guide.de je potrebné nahrať v PDF-formáte!

Odporúčanie aktuálneho dátumu od jedného vysokoškolského učiteľa min. s akademickým titulom PhD. (formulár odporúčania je potrebné stiahnuť z nemeckého on-line systému) je potrebné doručiť DAAD (do termínu uzávierky, platí dátum poštovej pečiatky) na nižšie uvedenú adresu DAADv Bonne. Odporúčanie musí byť ručne podpísané, nie s naskenovaným alebo digitálnym podpisom.

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST 21 – Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn

UPOZORNENIE v súvislosti so situáciou okolo šírenia pandémie koronavírusu:

 • Uchádzači nemusia k žiadostiam podaným v roku 2021 priložiť odporúčanie. Ak však uchádzač odporúčanie priloží, zohľadní sa to pri hodnotení žiadosti.

 • V najkrajnejšom prípade, ak si uchádzač z dôvodu pandémie nevie zabezpečiť doklad o jazykovej znalosti  (napr. z dôvodu uzatvorenia univerzít alebo testovacích centier a nie je dostupný ani digitálny jazykový test), môže namiesto neho priložiť prehlásenie, kde uvedie dôvody, prečo sa mu nepodarilo získať jazykový doklad a uvedie svoju aktuálnu jazykovú úroveň podľa Európskeho referenčného rámca. Ak sa uchádzačovi jazykový doklad podarí získať po uzávierke, priloží ho dodatočne k podkladovým materiálom. Úroveň jazykových znalostí pomôžu stanoviť nasledovné webstránky: pre NJ - Deutsche Welle a Goethe-Institut,pre AJ - British Council.


Ďalšie dôležité informácie

Aktuálna informácia!

Podávanie žiadostí o výskumné a umelecké štipendiá DAAD s uzávierkou 2.5.2022 je na základe aktuálnej informácie z DAAD pozastavené do odvolania. O opätovnom spustení výzvy budeme informovať na našej webstránke. 

 • Študijné a výskumné pobyty je možné absolvovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách a výskumných inštitútoch v Nemecku.
 • Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí  absolvujú celé doktorandské štúdium v Nemecku.
 • Dĺžku štipendijného pobytu stanoví výberová komisia na základe predloženého výskumného plánu a časového harmonogramu výskumných prác.
 • Požiadavky na znalosť cudzieho jazyka závisia od výskumného zámeru a odboru uchádzača. Pri spoločenských a humanitných odboroch sa očakávajú dobré znalosti nemeckého jazyka. Pri prírodných a technických odboroch a v prípade, že na hosťujúcej inštitúcií je možné komunikovať po anglicky, sa akceptuje aj anglický jazyk.
 • webstránka na vyhľadávanie výskumných inštitúcií v Nemecku podľa odborov: https://www.gerit.org a www.research-in-germany.org
 • Štipendium nie je možné predĺžiť.
 • Pre uchádzačov z odboru medicína, veterinárske a zubné lekárstvo platia osobitné podmienky! Podrobné informácie získajú záujemcovia na https://www.daad.de/extrainfo.
 • Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.
 • Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, platia však nasledujúce obmedzenia:
  • doktorandi – v čase uchádzania sa o štipendium začiatok doktorandského štúdia pred max. 3 rokmi
  • mladí vedeckí pracovníci – v čase uchádzania sa o štipendium ukončené doktorandské štúdium pred max. 4 rokmi

Uzávierka je dvakrát ročne:
15. november - začiatok pobytu v období od 1. júna (nasledujúceho roka) do 30. novembra (nasledujúceho roka)
2. máj - začiatok pobytu v období od 1. decembra do 31. mája (nasledujúceho roka)

Informácie o štipendijnej ponuke sa nachádzajú na www.funding-guide.de.

Dôležité všeobecné informácie k DAAD štipendiám a rady pre uchádzačov sú k dispozícií na https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/wichtige-hinweise-zu-daad-stipendien/.

Videozáznam: Štipendiá DAAD pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov

Bližšie informácie Vám poskytne:

Mgr. Kristína Sallerová
SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5930 4738
kristina.sallerova@saia.sk


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov DAAD komisiou v Bonne. Hlavným kritériom pre udelenie štipendia je presvedčivý a dobre naplánovaný študijný/výskumný zámer a doterajšie študijné/výskumné výsledky uchádzača.
O konečnom rozhodnutí o udelení resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou pravdepodobne do konca apríla (resp. do konca septembra).
 

Kritériá pre výber uchádzačov:

 • odborné predpoklady (na základe dokladov o vzdelaní, odporúčania, publikačnej činnosti):
 • dosiahnuté študijné výsledky a dĺžka štúdia,
 • príp. vedecké výsledky po skončení štúdia (napr. publikačná činnosť, prednášková činnosť, príspevky na konferenciách),
 • kvalita výskumného zámeru (na základe motivácie, časového plánu, odporúčania, preukázaných kontaktov, príp. jazykových dokladov):
 • kvalita predloženého výskumného plánu ako aj prípravných prác, ktoré boli uskutočnené v súvislosti s plánovaným výskumným pobytom,
 • originalita, aktuálnosť a relevantnosť výskumného zámeru,
 • motivácia pre pobyt v Nemecku a odôvodnenie výberu prijímajúcej inštitúcie,
 • uskutočniteľnosť ako aj kompaktnosť pracovného a časového plánu (analýza a vyhodnotenie),
 • odôvodnenie pobytu v kontexte celého doktorandského štúdia (časovo/obsahovo),
 • význam výskumného zámeru a pobytu v Nemecku pre odborný rast uchádzača ako aj jeho prínos pre ďalšiu akademickú dráhu, resp. kariéru,
 • osobnostné predpoklady (na základe životopisu, príp. ďalších podkladových materiálov):
 • znalosti a schopnosti uchádzača mimo jeho odboru (pracovné skúsenosti, dobrovoľnícka činnosť, ďalšie vzdelávanie),
 • účasť v akademickej samospráve, zapojenie sa do aktivít vysokej školy,
 • politické, sociálne, kultúrne, rodinné (výchova detí, starostlivosť o starších), spoločenské nasadanie a angažovanosť.

 

Prílohy
Názov prílohySúbor 
Rady k písaniu výskumného zámeruExpose - Hinweise (2).docStiahnuť
Termíny onSET 2021 BratislavaAushang_Sprachtest OnSET 2021).pdfStiahnuť
Zoznam lektoriek a lektorov DAADZoznam lektorov DAAD 2021.docxStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.