Nadácia provida / Krídla - štipendium pre podporu štúdia v zahraničíDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Európska únia
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Amerika
Austrália a oceánia
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
Zdroj financovania
Štipendium spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára, zakladateľa organizácie PROVIDA
Kvóta
Poskytovaná podpora

Suma: 

12 000 eur (bude rozdelená medzi najlepších uchádzačov). 

Štipendium môže byť použité na čokoľvek, čo k štúdiu v zahraničí aktuálne študent potrebuje – cestovné náklady, ubytovanie, knihy, strava, vyplatenie pôžičiek alebo školné.


Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. október
Podávanie žiadosti
Ako sa prihlásiť? 

- štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku (1xA4) 
- motivačný list v slovenskom jazyku (1 xA4) 
- email: stipendiumkridla@provida.sk 

Pozn.: zaslaním materiálov súhlasíte so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov Nadáciou PROVIDA na účely programu Štipendium Krídla a to do momentu vyhlásenia výsledkov. 


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Podrobné informácie o štipendijnom programe nájdete na web-stránke nadácie PROVIDA: http://provida.sk/sk/stipendium-kridla 
Ďalšie dôležité informácie

Organizácia PROVIDA ponúka talentovaným študentom štipendium spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára pod názvom Štipendium Krídla

Štipendium Krídla
 podporuje štipendiami talentovaných študentov zo Slovenska, ktorí boli prijatí na niektorú zo zahraničných univerzít a majú sen po skončení školy pracovať na zlepšení našej spoločnosti a jej komplexných environmentálnych, sociálnych alebo iných výzvach.

Cieľom štipendia je podporiť študentov, ktorí majú schopnosť a potenciál priniesť originálne riešenia vybraných spoločenských problémov a chcú sa angažovať vo svojom obore v prospech lepšej spoločnosti. Podporiť osobnosti, ktoré svojim životným príbehom ukazujú, že to ide: dokážu zladiť usilovnosť s pokorou, talent s čestnosťou a majú ambíciu prispievať k pozitívnej spoločenskej zmene. 


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Nadácia PROVIDA: http://provida.sk/sk/stipendium-kridla

Adresa: Štúrova 3 (LUXORKA),
             4. poschodie, Bratislava


Priebeh výberu
Kritériá výberu podľa nadácie Ladislava Kossára - PROVIDA:

1. Osobnostné predpoklady a schopnosti: sme zvedaví na tvoje "mäkké" i "tvrdé" zručnosti a talenty. Na čom ti záleží v spoločnosti? Čo ťa štve tak veľmi, a prečo, že si tomu ochotný zasvätiť život?

2. Tvoj talent: čo ti ide? Čo máš rád? Aké sú tvoje študijné výsledky? Podarilo sa ti získať nejaké ocenenie či vydať odbornú publikáciu?

3. Sociálnu angažovanosť: ktorá spoločenská či environmentálna téma ťa zaujíma? Máš predstavu, ako prispeješ k riešeniu vybraného problému? Máš víziu venovať sa danej téme aj po ukončení štúdia? Ako?

4. Hodnoty: aké vlastnosti si na iných a na sebe vážiš? Prečo? Ako vnímaš etiku, prípadne ako sa budeš snažiť riešiť etické problémy v rámci svojej profesie? Musel si už riešiť ťažkú etickú dilemu? V čo veríš?


Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.