SAIA, n.o.

RUSKO - štipendium na celé doktorandské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RFDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rusko
Študijný/vedný odbor
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand
Trvanie
doktorandské štúdium - 3 roky
Zdroj financovania
Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie
Kvóta
Podľa finančných možností programu
Poskytovaná podpora
Štúdium je hradené ruskou stranou, avšak ruská strana neposkytuje štipendium. Náklady na ubytovanie a stravovanie si hradí uchádzač sám.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
spravidla v máji
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály

Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 15:00 hod. v deň uzávierky)
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň).

Dokumenty, ktoré uchádzač predkladá:

1.) predkladá on-line:

 • elektronický formulár žiadosti;
 • životopis v slovenčine;
 • životopis v ruštine (s vloženou fotografiou) - (požadovaný formulár životopisu je uvedený na stránke: https://www.dipacademy.ru);
 • motivácia v slovenskom jazyku;
 • motivácia v ruštine;
 • žiadosť adresovanú rektorovi Diplomatickej akadémie MZV RF (požadovaný vzor žiadosti je uvedený na stránke: https://www.dipacademy.ru);
 • notársky overenú a súdnym prekladateľom preloženú kópiu diplomu s uvedením absolvovaných predmetov a ich hodnotením;
 • certifikát/nostrifikáciu Federálnej služby dohľadu nad vzdelaním a vedy RF potvrdzujúci ekvivalent/zhodnosť diplomu v RF; v prípade, že uchádzač nemá k dispozícií daný certifikát, môže doložiť potvrdenie o odovzdaní diplomu na nostrifikáciu;
 • zoznam publikovaných vedeckých prác alebo referát o vybranej téme vo vybranom vedeckom odbore (požadované podmienky písania referátu sú uvedené na stránke: https://www.dipacademy.ru), referát je potrebné odovzdať najmenej 5 dní pred prijímacími pohovormi na Diplomatickú akadémiu MZV RF;
 • v prípade, že uchádzač má: predloží dokument o absolvovaní dizertačnej skúšky;
 • v prípade, že uchádzač má: predloží potvrdenie o absolvovaní doktorandského štúdia alebo o zápise na doktorandské štúdium na vysokej škole alebo vo výskumnej inštitúcii.


2.) zasiela poštou do termínu uzávierky v 2 sadách (1 x originálna sada, 1 x kópia dokumentov):
 • vytlačený elektronický formulár žiadosti (po odoslaní žiadosti v systéme sa Vám vygeneruje PDF, ktoré treba vytlačiť a podpísať);
 • životopis v ruštine (s vloženou fotografiou) - (požadovaný formulár životopisu je uvedený na stránke: https://www.dipacademy.ru);
 • motivácia v ruštine;
 • žiadosť adresovanú rektorovi Diplomatickej akadémie MZV RF (požadovaný formulár žiadosti je uvedený na stránke: https://www.dipacademy.ru);
 • notársky overenú kópiu a fotokópiu pasu;
 • notársky overenú a súdnym prekladateľom preloženú kópiu diplomu s uvedením absolvovaných predmetov a ich hodnotením;
 • certifikát/nostrifikáciu Federálnej služby dohľadu nad vzdelaním a vedy RF potvrdzujúci ekvivalent/zhodnosť diplomu v RF; v prípade, že uchádzač nemá k dispozícií daný certifikát, môže doložiť potvrdenie o odovzdaní diplomu na nostrifikáciu;
 • zoznam publikovaných vedeckých prác alebo referát o vybranej téme vo vybranom vedeckom odbore (požadované podmienky písania referátu sú uvedené na stránke: https://www.dipacademy.ru), referát je potrebné odovzdať najmenej 5 dní pred prijímacími pohovormi na Diplomatickú akadémiu MZV RF;
 • v prípade, že uchádzač má: predloží dokument o absolvovaní dizertačnej skúšky;
 • v prípade, že uchádzač má: predloží potvrdenie o absolvovaní doktorandského štúdia alebo o zápise na doktorandské štúdium na vysokej škole alebo vo výskumnej inštitúcii;
 • 3 farebné fotografie s rozmerom 3x4 cm.
 • Radi by sme upozornili uchádzačov, že všetky uvedené podkladové materiály majú informatívny charakter, ihneď ako dostaneme aktuálne informácie z Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, budú informácie aktualizované.


  Ďalšie dôležité informácie
  Študenti sa môžu prihlásiť na študijné odbory:
  - Historické vedy a archeológia (špecializácia: História medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky),
  - Ekonomika (špecializácia: Svetová ekonomika),
  - Právo (špecializácia: Medzinárodné a európske právo,
  - Politológia a religionistika (špecializácia: Politické inštitúcie, procesy, technológie a politické problémy medzinárodných vzťahov globálneho a regionálneho rozvoja).

  Uchádzači budú musieť absolvovať vstupné testy.

  Pred prijímacími skúškami uchádzači absolvujú pohovor na príslušnej katedre alebo v príslušnom výskumnom centre Ústavu aktuálnej medzinárodnej problematiky (ИАМП) Diplomatickej akadémie MZV RF, z ktorého je potrebné ešte pred prijímacími skúškami (vstupnými testami) odovzdať vyplnený a potvrdený formulár protokolu (formulár protokolu je uvedený na stránke: https://www.dipacademy.ru) spolu s vyplnenou žiadosťou, ktorá bude uchádzačovi poskytnutá na príslušnej katedre alebo v príslušnom výskumnom centre. Vstupné testy sa uskutočnia od 11. 9. 2019 do 20. 9. 2019.

  Začiatok štúdia je plánovaný na október.

  Štúdium je bezplatné, ale bez poskytnutia štipendia. V prípade záujmu je možné prihlásiť sa aj na Prípravu na doktorandské štúdium. Príprava bude bezplatná, ale bez poskytnutia štipendia.

  Podrobné informácie informácie sú zverejnené na stránke: https://www.dipacademy.ru
  Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

  V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


  Administrátor programu

  Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

  SAIA, n. o.
  Sasinkova 10
  812 20 Bratislava 1

  web: www.saia.sk
  tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
  fax: 02/5930 4701

   


  Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
   

  O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


  Priebeh výberu
  Materiály uchádzačov budú postúpené Odboru Diplomatickej akadémie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
  Prílohy
  K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.