SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské štúdium pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplínDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa, iné
Trvanie
10 – 24 mesiacov (podľa dĺžky študijného programu)
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
861 EUR/mesiac
+ príspevok na cestovné a poistenie, príspevok na študijný materiál, príp. aj príspevok na nájomné a rodinu

Za účelom jazykovej prípravy pre pobyt v Nemecku poskytne DAAD:
+ on-line jazykový kurz nemeckého jazyka
+ v prípade potreby jazykový kurz nemeckého jazyka pred nástupom na pobyt (2, 4 alebo 6 mesačný)
+ príspevok na jazykový kurz počas štipendijného pobytu
+ uhradenie poplatku za jazykovú skúšku TestDaF alebo DSH
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. november
Podávanie žiadosti

Žiadosť o štipendium sa podáva on-line na www.saia.sk a www.funding-guide.de do termínu uzávierky na podávanie žiadostí.

Odporúčanie od vysokoškolského učiteľa je potrebné odoslať poštou na adresu DAAD v Bonne.

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.funding-guide.de prostredníctvom príslušnej ponuky (Studienstipendien- Masterstudium für alle wissenschaftlichen Fächer/Study Scholarships - Master Studies for All Academic Disciplines), ktorú si je potrebné na webovej stránke vyhľadať. Následne je možné na záložke "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" vytvoriť on-line žiadosť o štipendium "Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Portál na podávanie žiadostí sa otvára spravidla 6 týždňov pred uzávierkou prihlášok.


Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti na www.funding-guide.de je potrebné nahrať tieto dokumenty v nemeckom, príp. anglickom jazyku:

 • on-line formulár DAAD,
 • štruktúrovaný životopis (maximálne 3 strany),
 • odborná a osobná motivácia, podrobný popis študijného zámeru v Nemecku ako aj doterajších študijných výsledkov (1 - 3 strany),
 • akceptačný list; ak uchádzač v čase podávania žiadosti ešte nemá akceptačný list, musí ho predložiť do nástupu na štipendijný pobyt,
 • oficiálny popis študijného programu nemeckej vysokej školy na predpísanom formulári -  z dôvodu zvýšenia šancí na prijatie na nemeckú vysokú školu je potrebné, aby si uchádzač vybral 3 študijné programy na rôznych vysokých školách, k žiadosti sa prikladajú informácie k všetkým 3 študijným programom; uchádzači o ročný študijný pobyt v rámci prebiehajúceho magisterského/inžinierskeho štúdia na Slovensku predložia namiesto tohto dokumentu potvrdenie slovenskej vysokej školy o tom, že štúdium v zahraničí bude uznané a že nebude prekročená štandardná dĺžka štúdia,
 • výpis absolvovaných skúšok ukončených ročníkov potvrdený študijným oddelením fakulty a vysvetlenie systému hodnotenia/známok (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydaný v nemeckom alebo anglickom jazyku),
 • diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (naskenované originály + vlastný preklad, resp. vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku); v prípade, že v čase podávania žiadosti štúdium ešte nie je ukončené, musia byť doklady o vzdelaní doručené do nástupu na štipendijný pobyt,
 • doklad o znalosti jazyka, v ktorom bude prebiehať štúdium (spravidla nie starší ako 2 roky),
 • doklad o znalosti nemeckého jazyka (nie starší ako 2 roky) alebo prehlásenie o tom, že uchádzač nedisponuje žiadnymi znalosťami nemeckého  jazyka (iba v prípade jazykovej úrovne nižšej ako A1),
 • vítané sú ďalšie podkladové materiály (napr. doklady o praxi a pracovných skúsenostiach).

K on-line žiadosti na www.saia.sk je potrebné nahrať:
 • formulár žiadosti ("Bewerbungszusammenfassung"), ktorý uchádzač získa po podaní žiadosti v nemeckom elektronickom systéme  (formulár obsahuje všetky prílohy, ktoré uchádzač priložil k online žiadosti).

Odporúčanie aktuálneho dátumu od jedného vysokoškolského učiteľa min. s akademickým titulom PhD. (formulár odporúčania je potrebné stiahnuť z nemeckého on-line systému) je potrebné doručiť DAAD (do termínu uzávierky, platí dátum poštovej pečiatky) na nižšie uvedenú adresu DAAD v Bonne. Odporúčanie musí byť ručne podpísané, nie s naskenovaným alebo digitálnym podpisom.

       Deutscher Akademischer Austauschdienst
       Referat ST 21 – Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
       Kennedyallee 50
       53175 Bonn


Poznámky k podkladovým materiálom:
 • K on-line žiadosti je potrebné priložiť naskenované originály dokladov o vzdelaní a ich preklad do nemeckého alebo anglického jazyka (akceptuje sa vlastný preklad uchádzača), resp. musia byť doklady vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku. DAAD si môže dodatočne vyžiadať od uchádzača overené preklady dokumentov.
 • K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).
 • V prípade, že študijný program bude prebiehať v anglickom jazyku, musí uchádzač predložiť doklad o znalosti nemeckého a anglického jazyka.
 • Všetky podkladové materiály na www.funding-guide.de je potrebné nahrať v PDF-formáte!

UPOZORNENIE v súvislosti so situáciou okolo šírenia pandémie koronavírusu:

 • Uchádzači nemusia k žiadostiam podaným v roku 2021 priložiť odporúčanie. Ak však uchádzač odporúčanie priloží, zohľadní sa to pri hodnotení žiadosti.

 • V najkrajnejšom prípade, ak si uchádzač z dôvodu pandémie nevie zabezpečiť doklad o jazykovej znalosti  (napr. z dôvodu uzatvorenia univerzít alebo testovacích centier a nie je dostupný ani digitálny jazykový test), môže namiesto neho priložiť prehlásenie, kde uvedie dôvody, prečo sa mu nepodarilo získať jazykový doklad a uvedie svoju aktuálnu jazykovú úroveň podľa Európskeho referenčného rámca. Ak sa uchádzačovi jazykový doklad podarí získať po uzávierke, priloží ho dodatočne k podkladovým materiálom. Úroveň jazykových znalostí pomôžu stanoviť nasledovné webstránky: pre NJ - Deutsche Welle a Goethe-Institut,pre AJ - British Council.
Ďalšie dôležité informácie

 • Študijné pobyty je možné absolvovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách v Nemecku.
 • Štipendiá sú určené uchádzačom, ktorí majú v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončený min. 1 stupeň vysokoškolského štúdia.
 • Štipendium umožňuje absolvovať magisterské štúdium (Masterstudium) alebo postgraduálne štúdium (Aufbaustudium). Štipendium sa udeľuje na celú dĺžku štúdia (max. 24 mesiacov). V prípade dvojročných študijných programov je potrebné po prvom roku štúdia preukázať dosiahnuté študijné výsledky, z ktorých bude zrejmé, že štúdium bude úspešne ukončené v riadnom termíne.
 • Uchádzači, ktorí sú v čase podávania žiadosti o štipendium študentmi 1. ročníka magisterského/postgraduálneho štúdia v Nemecku, sa môžu uchádzať o štipendium na financovanie 2. ročníka štúdia.
 • Štipendium je možné udeliť aj záujemcom o študijný pobyt na nemeckej vysokej škole v rámci prebiehajúceho magisterského/inžinierskeho štúdia na Slovensku. V tomto prípade sa vyžaduje potvrdenie slovenskej vysokej školy o tom, že štúdium v zahraničí bude uznané a že nebude prekročená štandardná dĺžka štúdia. Štipendium sa udeľuje na jeden rok a nie je možné ho predĺžiť.
 • Začiatok štipendijného pobytu je spravidla 1. októbra nasledujúceho roka.
 • 75% štúdia musí štipendista absolvovať na nemeckej vysokej škole (= v prípade štvorsemestrálneho štúdia môže štipendista stráviť najviac 1 semester na vysokej škole mimo Nemecka), pobyt v zahraničí musí byť súčasťou študijného plánu. 
 • Prijatie na vysokú školu si štipendisti zabezpečujú sami. Predkladanie žiadosti o štipendium a prijatie na vysokú školu sú dva nezávislé procesy. V prípade, že uchádzač v čase podávania žiadosti ešte nemá potvrdenie o prijatí na štúdium, musí ho predložiť do nástupu na štipendijný pobyt. Vyplácanie štipendia je podmienené prijatím na vysokú školu. Z dôvodu zvýšenia šancí na prijatie na nemeckú vysokú školu je potrebné, aby si uchádzač vybral 3 študijné programy na rôznych vysokých školách a uviedol ich aj do formulára DAAD do príslušných kolóniek. 
 • Bližšie informácie o študijných programov sú k dispozícii na internetových stránkach nemeckých vysokých škôl. Databáza všetkých študijných programov s možnosťou vyhľadávania podľa odboru a typu štúdia sa nachádza na www.hochschulkompass.de, ďalšie informácie o študijných možnostiach v Nemecku je možné nájsť na www.daad.de.
 • Uchádzači z oblasti umenia a architektúry majú vlastné štipendijné ponuky s inými podmienkami a termínmi uzávierok!
 • Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.
 • Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, pre kategóriu absolvent platí, že v čase uchádzania sa o štipendium má štúdium ukončené pred max. 6 rokmi.

Informácie o štipendijnej ponuke sa nachádzajú na www.funding-guide.de.

Dôležité všeobecné informácie k DAAD štipendiám a radypre uchádzačov sú k dispozícií na https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/wichtige-hinweise-zu-daad-stipendien/.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Kristína Sallerová (kristina.sallerova@saia.sk, tel. 02/5930 4738).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Po predvýberovom konaní v decembri budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční počas zasadnutia nemecko-slovenskej DAAD komisie v Bratislave. O výsledkoch predvýberového konania budú informovaní všetci uchádzači (pravdepodobne v priebehu januára).
O konečnom rozhodnutí o udelení resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou pravdepodobne do konca apríla.

UPOZORNENIE: S ohľadom na aktuálnu situáciu sa výber uchádzačov o štipendijné pobyty v akademickom roku 2022/2023 uskutoční na základe predložených podkladových materiálov priamo v DAAD a bez osobného pohovoru s uchádzačom.

Kritériá pre výber uchádzačov:
 • odborné predpoklady (na základe dokladov o vzdelaní, odporúčaní, životopisu, dokladu o znalosti jazyka):
 • dosiahnuté študijné výsledky,
 • dĺžka štúdia,
 • potenciál uchádzača,
 • kvalita študijného zámeru (na základe motivácie, informácií o zvolenom študijnom programe, odporúčaní, dokladu o znalosti jazyka, príp. akceptačného listu):
 • kvalita predloženého študijného plánu a prípravy, (informovanosť, kroky uskutočnené v súvislosti s plánovaným študijným pobytom, kontakt s prijímajúcou inštitúciou),
 • motivácia pre pobyt v Nemecku (odborné a osobné dôvody pre plánované štúdium, odôvodnenie výberu vysokej školy v Nemecku),
 • cieľ a význam pobytu pre štúdium a odborný rast uchádzača ako aj jeho prínos pre ďalšiu akademickú dráhu, resp. kariéru,
 • osobnostné predpoklady (na základe životopisu, príp. ďalších podkladových materiálov):
 • znalosti a schopnosti uchádzača mimo jeho odboru (pracovné skúsenosti, dobrovoľnícka činnosť, ďalšie vzdelávanie),
 • účasť v akademickej samospráve, zapojenie sa do aktivít vysokej školy,
 • politické, sociálne, kultúrne, rodinné (výchova detí, starostlivosť o starších), spoločenské nasadanie a angažovanosť.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Formulár k popisu študijných programov v Nemeckua206_studiengangsinfo-information_about_the_study_programme.docxStiahnuť
Termíny onSET 2021 BratislavaAushang_Sprachtest OnSET 2021).pdfStiahnuť
Praktické informácie k štipendijným pobytom4a_Ihr DAAD-Stipendium.pdfStiahnuť
Zoznam lektoriek a lektorov DAADZoznam lektorov DAAD 2022.docxStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.