NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské štúdium pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplínDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

študijná mobilita, riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 2. stupňa, iné
Trvanie
10 – 24 mesiacov (podľa dĺžky študijného programu)
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
934 EUR/mesiac
+ príspevok na cestovné a poistenie, príspevok na študijný materiál, príp. aj príspevok na nájomné a rodinu
+ v prípade zdravotného postihnutia alebo chronického ochorenia môže byť poskytnutý príspevok na potrebné náklady spojené s pobytom v zahraničí

Za účelom jazykovej prípravy pre pobyt v Nemecku poskytne DAAD:
+ on-line jazykový kurz nemeckého jazyka
+ v prípade potreby jazykový kurz nemeckého jazyka pred nástupom na pobyt (2, 4 alebo 6 mesačný)
+ príspevok na jazykový kurz počas štipendijného pobytu
+ uhradenie poplatku za jazykovú skúšku TestDaF alebo DSH
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. november
Podávanie žiadosti

Žiadosť o štipendium sa podáva on-line na www.funding-guide.de do termínu uzávierky na podávanie žiadostí.

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe
na www.funding-guide.de prostredníctvom príslušnej ponuky (Studienstipendien- Masterstudium für alle wissenschaftlichen Fächer/Study Scholarships - Master Studies for All Academic Disciplines), ktorú si je potrebné na webovej stránke vyhľadať. Následne je možné na záložke "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" vytvoriť on-line žiadosť o štipendium "Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Portál na podávanie žiadostí sa otvára spravidla 6 týždňov pred uzávierkou prihlášok.


Odporúčanie od vysokoškolského učiteľa sa prikladá k online žiadosti, resp. ho môže odporúčajúci odoslať poštou priamo na adresu DAAD v Bonne.

Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti na www.funding-guide.de je potrebné nahrať tieto dokumenty v nemeckom, príp. anglickom jazyku:

 • on-line formulár DAAD,
 • štruktúrovaný životopis (maximálne 3 strany),
 • odborná a osobná motivácia, podrobný popis študijného zámeru v Nemecku ako aj doterajších študijných výsledkov (1 - 3 strany),
 • akceptačný list; ak uchádzač v čase podávania žiadosti ešte nemá akceptačný list, musí ho predložiť do nástupu na štipendijný pobyt,
 • oficiálny popis študijného programu nemeckej vysokej školy na predpísanom formulári -  z dôvodu zvýšenia šancí na prijatie na nemeckú vysokú školu je potrebné, aby si uchádzač vybral 3 študijné programy na rôznych vysokých školách, k žiadosti sa prikladajú informácie k všetkým 3 študijným programom; uchádzači o ročný študijný pobyt v rámci prebiehajúceho magisterského/inžinierskeho štúdia na Slovensku predložia namiesto tohto dokumentu potvrdenie slovenskej vysokej školy o tom, že štúdium v zahraničí bude uznané a že nebude prekročená štandardná dĺžka štúdia,
 • výpis absolvovaných skúšok ukončených ročníkov potvrdený študijným oddelením fakulty a vysvetlenie systému hodnotenia/známok (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydaný v nemeckom alebo anglickom jazyku),
 • diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (naskenované originály + vlastný preklad, resp. vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku); v prípade, že v čase podávania žiadosti štúdium ešte nie je ukončené, musia byť doklady o vzdelaní doručené do nástupu na štipendijný pobyt,
 • doklad o znalosti jazyka, v ktorom bude prebiehať štúdium (spravidla nie starší ako 2 roky),
 • doklad o znalosti nemeckého jazyka alebo prehlásenie o tom, že uchádzač nedisponuje žiadnymi znalosťami nemeckého  jazyka (iba v prípade jazykovej úrovne nižšej ako A1),
 • odporúčanie od vysokoškolského učiteľa s titulom PhD. na formulári, ktorý je potrebné vygenerovať v online žiadosti uchádzača (alternatívne môže odporúčajúci poslať odporúčanie poštou priamo na adresu DAAD v Bonne),
 • vítané sú ďalšie podkladové materiály (napr. doklady o praxi a pracovných skúsenostiach).

Poznámky k podkladovým materiálom:
 • K on-line žiadosti je potrebné priložiť naskenované originály dokladov o vzdelaní a ich preklad do nemeckého alebo anglického jazyka (akceptuje sa vlastný preklad uchádzača), resp. musia byť doklady vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku. DAAD si môže dodatočne vyžiadať od uchádzača overené preklady dokumentov.
 • K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).
 • V prípade, že študijný program bude prebiehať v anglickom jazyku, musí uchádzač predložiť doklad o znalosti nemeckého a anglického jazyka.
 • Znalosť nemeckého jazyka je možné dokladovať nasledovnými jazykovými certifikátmi: TestDaF, DSH, Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD), Goethe-Zertifikat, Österreichisches Sprachdiplom, telc Deutsch a onSET Deutsch (certifikát onSET Deutsch vystavia zdarma lektori DAAD na Slovensku).
 • Znalosť anglického jazyka je možné dokladovať nasledovnými jazykovými certifikátmi: Cambridge English, Cambridge Business, IELTS, ISE, TOEFL iBT, TOEFL Essentials, TOEIC, PTE Academic a onSEt English (certifikát onSET Englisch vystavia zdarma lektori DAAD na Slovensku).
 • Všetky podkladové materiály na www.funding-guide.de je potrebné nahrať v PDF-formáte!
Ďalšie dôležité informácie

 • Študijné pobyty je možné absolvovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách v Nemecku.
 • Štipendiá sú určené uchádzačom, ktorí majú v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončený min. 1 stupeň vysokoškolského štúdia.
 • Štipendium umožňuje absolvovať magisterské štúdium (Masterstudium) alebo postgraduálne štúdium (Aufbaustudium). Štipendium sa udeľuje na celú dĺžku štúdia (max. 24 mesiacov). V prípade dvojročných študijných programov je potrebné po prvom roku štúdia preukázať dosiahnuté študijné výsledky, z ktorých bude zrejmé, že štúdium bude úspešne ukončené v riadnom termíne.
 • Štipendium je možné udeliť aj záujemcom o študijný pobyt na nemeckej vysokej škole v rámci prebiehajúceho magisterského/inžinierskeho štúdia na Slovensku. V tomto prípade sa vyžaduje potvrdenie slovenskej vysokej školy o tom, že štúdium v zahraničí bude uznané a že nebude prekročená štandardná dĺžka štúdia. Štipendium sa udeľuje na jeden rok a nie je možné ho predĺžiť.
 • Uchádzači, ktorí sú v čase podávania žiadosti o štipendium študentami 1. ročníka magisterského/postgraduálneho štúdia v Nemecku, sa nemôžu uchádzať o štipendium na financovanie 2. ročníka štúdia.
 • Začiatok štipendijného pobytu je spravidla 1. októbra nasledujúceho roka.
 • 75% štúdia musí štipendista absolvovať na nemeckej vysokej škole (= v prípade štvorsemestrálneho štúdia môže štipendista stráviť najviac 1 semester na vysokej škole mimo Nemecka), pobyt v zahraničí musí byť súčasťou študijného plánu. 
 • Prijatie na vysokú školu si štipendisti zabezpečujú sami. Predkladanie žiadosti o štipendium a prijatie na vysokú školu sú dva nezávislé procesy. V prípade, že uchádzač v čase podávania žiadosti ešte nemá potvrdenie o prijatí na štúdium, musí ho predložiť do nástupu na štipendijný pobyt. Vyplácanie štipendia je podmienené prijatím na vysokú školu. Z dôvodu zvýšenia šancí na prijatie na nemeckú vysokú školu je potrebné, aby si uchádzač vybral 3 študijné programy na rôznych vysokých školách a uviedol ich aj do formulára DAAD do príslušných kolóniek. 
 • Bližšie informácie o študijných programov sú k dispozícii na internetových stránkach nemeckých vysokých škôl. Databáza všetkých študijných programov s možnosťou vyhľadávania podľa odboru a typu štúdia sa nachádza na www.hochschulkompass.de, ďalšie informácie o študijných možnostiach v Nemecku je možné nájsť na www.daad.de.
 • Uchádzači z oblasti umenia a architektúry majú vlastné štipendijné ponuky s inými podmienkami a termínmi uzávierok!
 • Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.
 • Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, pre kategóriu absolvent platí, že v čase uchádzania sa o štipendium má štúdium ukončené pred max. 6 rokmi.

Informácie o štipendijnej ponuke sa nachádzajú na www.funding-guide.de.

Dôležité všeobecné informácie k DAAD štipendiám a rady pre uchádzačov sú k dispozícií na https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/wichtige-hinweise-zu-daad-stipendien/.

Videozáznam o štipendiách na štúdium a výskum v Nemecku: https://youtu.be/7wbPQw3-xQ4Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

www.daad.de

 

Dr. Angelika Schneider
DAAD-lektorka
bratislava.uniba@daad-lektorat.de

Dr. Suzana Vezjak
DAAD-lektorka
bratislava.euba@daad-lektorat.de

Yannick Baumann
DAAD-lektor
nitra.ukf@daad-lektorat.de

Jörn Nuber
DAAD-lektor
banskabystrica.umb@daad-lektorat.de


O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber uchádzačov o štipendijné pobyty v akademickom roku 2024/2025 sa uskutoční na základe predložených podkladových materiálov priamo v DAAD a bez osobného pohovoru s uchádzačom. 

Kritériá pre výber uchádzačov:
 • odborné predpoklady:
 • dosiahnuté študijné výsledky (študijný priemer, známky),
 • príp. maturitné vysvedčenie,
 • priebeh štúdia,
 • znalosti študijného/pracovného jazyka
 • príp. odborné praxe, pracovné skúsenosti,
 • kvalita študijného zámeru:
 • kvalita predloženého študijného plánu a prípravy (informovanosť, výber študijného programu a prijímajúcej vysokej školy, kontakt s prijímajúcou inštitúciou),
 • odôvodnenie zámeru v kontexte priebehu štúdia, ak relevantné
 • potenciál uchádzača:
 • motivácia: odborné a osobné dôvody pre plánovaný pobyt v Nemecku, znalosti nemeckého jazyka (ak nemecký jazyk nie je študijným/pracovným jazykom),
 • perspektívy: význam pobytu pre štúdium a odborný rast uchádzača ako aj jeho prínos pre ďalšiu akademickú dráhu, resp. kariéru,
 • angažovanosť mimo odboru: znalosti a zručnosti nad rámec odboru uchádzača, spoločenské nasadanie a angažovanosť.
Výberová komisia okrem uvedeného primeraným spôsobom zohľadňuje aj rovnosť šancí, k tomuto aspektu sa uchádzač môže vyjadriť vo formulári žiadosti o štipendium. 
Prílohy
Názov prílohySúbor 
zoznam lektorov a lektoriek DAADZoznam lektorov DAAD.docxStiahnuť
Praktické informácie k štipendijným pobytom2_Ihr_DAAD-Stipendium_2023.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.