ŠTIPENDIUM MARTINA FILKADomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Európska únia
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Afrika
Amerika
Austrália a oceánia
Študijný/vedný odbor
Matematické vedy
Ekonomické vedy a obchod
Politické vedy
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
Štipendium môže podporiť najviac štyri semestre/šesť trimestrov štúdia
Zdroj financovania
MŠVVaŠ SR
Kvóta
Počet udelených štipendií závisí od finančnej náročnosti jednotlivých študijných programov
Poskytovaná podpora
V rámci programu je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na nákup odbornej literatúry, zdravotné a cestovné poistenie) počas max. 2 akademických rokov štúdia na zahraničnej vysokej škole. Štipendista sa zaviaže odpracovať 3 roky v štátnej správe.

V prípade že štúdium trvá viac ako dva roky, zvyšok nákladov si musí uchádzač hradiť z vlastných zdrojov, bez dopadu na záväzok odpracovať 3 roky v štátnej správe. 

O štipendium sa môžu uchádzať aj žiadatelia, ktorí už majú časť študijných nákladov pokrytú z iných finančných zdrojov. Tento fakt nemá vplyv na záväzok štipendistu odpracovať tri roky v štátnej správe. Pri posudzovaní celkových študijných nákladov sa v takomto prípade zohľadní len čiastka, o ktorú sa uchádza v rámci tohto grantového programu.

Štipendium na školné slúži na úhradu školného a poplatkov spojených so štúdiom uhrádzaných vysokej škole. Na základe podkladov od žiadateľa tieto platby uhradí ministerstvo priamo na účet vysokej školy. V prípade, že žiadateľ už školné na akademický rok uhradil, bude mu na základe relevantných dokladov táto úhrada refundovaná.

Štipendium na životné náklady sa bude poskytovať vo výške štipendií poskytovaných študentom v Národnom štipendijnom programe Slovenskej republiky (www.stipendia.sk) podľa krajiny, v ktorej sa štúdium realizuje. Štipendium sa poskytuje najviac počas desiatich mesiacov v priebehu jedného akademického roka.

Detailné informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke MŠVVaM SR

Uzávierka pre podávanie žiadostí
9. máj 2024
Podávanie žiadosti

Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať prostredníctvom e-mailu spolu s naskenovanými požadovanými prílohami na e-mailovú adresu odbor.vsv@minedu.sk. V rámci výzvy je možné podať len jednu žiadosť. 

Žiadosti, ktoré budú zaslané po tomto termíne nebudú zohľadnené. 

Podrobné informácie ohľadom podávania žiadosti sú uvedené na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Žiadosť o štipendium spolu s požadovanými prílohami je uvedená v časti Prílohy.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa predkladá na formulári, ktorý je súčasťou výzvy. Formulár žiadosti je uvedený v časti Prílohy.

Povinnou súčasťou elektronickej žiadosti sú nasledujúce prílohy:

1. kópia potvrdenia o uchádzaní sa, prijatí alebo štúdiu na vybranej zahraničnej vysokej škole,
2. kópia potvrdenia o výške školného vydaného vysokou školou,
3. podpísaný štruktúrovaný životopis,
4. podpísaný motivačný list,
5. kópiu diplomu preukazujúceho doteraz najvyššie dosiahnuté vzdelanie a ďalších relevantných dokladov o vzdelaní (jazykové certifikáty a pod.),

K dokumentom, ktoré nie sú vyhotovené v štátnom, resp. v anglickom jazyku, je potrebné priložiť aj ich preklad do štátneho jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad, ani preklad overený notárom).

Detailné informácie o žiadosti o štipendium nájdu záujemcovia na webovej stránke MŠVVaM SR
.Ďalšie dôležité informácie
Cieľom Štipendia Martina Filka je získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl pre prácu v štátnej správe v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík.

Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium (v prípade ich vybratia im nárok na štipendium vzniká až po zápise na štúdium), sú prijatí na štúdium alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí, a toto štúdium je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu druhého alebo tretieho stupňa dennou formou štúdia v zmysle slovenskej právnej úpravy v podporovaných študijných oblastiach. 

Vysoké školy, na ktorých sa  študenti uchádzajú o štúdium, na ktoré sú študenti prijatí, alebo na ktorých už študujú, sa musia umiestniť do 200. miesta vrátane, v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2023  alebo do 200. miesta vrátane v rebríčku RePEc.

Uprednostňuje sa podpora štúdia v nasledujúcich oblastiach: ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika. V roku 2024 sa uskutočňuje výber na 23 možných pozícií. Záujem o získanie štipendistu vyjadrili:
 • Ministerstvo dopravy SR,
 • Ministerstvo financií SR,
 • Ministerstvo hospodárstva SR,
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,
 • Ministerstvo kultúry SR,
 • Ministerstvo obrany SR,
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR,
 • Ministerstvo vnútra SR,
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
 • Ministerstvo životného prostredia SR,
 • Úrad priemyselného vlastníctva SR.
Špecifikácia pozícií, tak ako ich predložilo príslušné ministerstvo/Úrad vlády SR/Úrad priemyselného vlastníctva SR, je uvedená v prílohe.
  


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Sekcia vysokých škôl
Stromová 1
813 30 Bratislava 1

e-mail: odbor.vsv@minedu.sk


Priebeh výberu
Výber oprávnených žiadateľov bude prebiehať v dvoch kolách. Prvému kolu predchádza posúdenie žiadostí z hľadiska súladu kritérií s výzvou a administratívna kontrola žiadostí.

V prípade doručenia chybnej alebo neúplnej žiadosti bude žiadateľ e-mailom vyzvaný na opravenie alebo doplnenie žiadosti, a to v lehote troch pracovných dní od doručenia výzvy. Žiadosť, ktorá nebude opravená alebo doplnená v uvedenej lehote, bude z hodnotiaceho procesu vyradená. Rovnako bude z hodnotiaceho procesu vyradená žiadosť, ktorá nie je v súlade s kritériami výzvy.

Prvé kolo

Žiadosti, ktoré splnia formálne požiadavky, budú posúdené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  SR a dvomi externými hodnotiteľmi, na základe vopred daných kritérií, ktoré sú špecifikované vo výzve pre dané štipendium.
Do druhého kola postúpi 6 žiadateľov, ktorí získajú v prvom kole najvyšší počet bodov.

Druhé kolo

O konečnom pridelení grantu rozhodne Komisia na posúdenie žiadostí o poskytnutie Štipendia Martina Filka na základe osobného pohovoru. Pozvánka na pohovor bude vybraným žiadateľom zaslaná e-mailom najneskôr tri pracovné dni pred jeho konaním. Forma pohovoru, presné miesto a čas budú oznámené v pozvánke.

Na poskytnutie štipendia nie je právny nárok. Na ponúkanú pozíciu nemusí byť vybraný žiadny zo žiadateľov.

Prílohy
Názov prílohySúbor 
Formulár žiadosti na rok 202429049.ee2552.docxStiahnuť
Špecifikácia ponúkaných pozícií na rok 202429050.6fd68d.docxStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.