SAIA, n.o.

Štipendium Martina FilkaDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Európska únia
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Afrika
Amerika
Austrália a oceánia
Študijný/vedný odbor
Matematické vedy
Ekonomické vedy a obchod
Politické vedy
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
Štipendium môže podporiť najviac štyri semestre/šesť trimestrov štúdia
Zdroj financovania
MŠVVaŠ SR
Kvóta
Počet udelených štipendií závisí od finančnej náročnosti jednotlivých študijných programov
Poskytovaná podpora
Cieľom programu je posilňovanie analytických kapacít v štátnej správe, uprednostňuje sa podpora štúdia v oblastiach: ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika.
V rámci programu je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, pobytové náklady, cestovný grant a študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas max. 2 rokov. Štipendista sa zaviaže odpracovať 3 roky v štátnej správe.
V prípade že štúdium trvá viac ako dva roky, zvyšok nákladov si musí uchádzač hradiť z vlastných zdrojov, bez dopadu na záväzok odpracovať 3 roky v štátnej správe. 

Plánovaný objem finančných prostriedkov vyčlenených na podporu študentov uchádzajúcich sa o štipendium je stanovený zvlášť na každý akademický rok. Počet udelených štipendií bude závisieť od finančnej náročnosti jednotlivých študijných programov a od výšky ostatných nákladov spojených so štúdiom.

O štipendium sa môžu uchádzať aj žiadatelia, ktorí už majú časť študijných nákladov pokrytú z iných finančných zdrojov. Tento fakt nemá vplyv na záväzok štipendistu odpracovať tri roky v štátnej správe. Pri posudzovaní celkových študijných nákladov sa v takomto prípade zohľadní len čiastka, o ktorú sa uchádza v rámci tohto grantového programu.

Štipendium na školné slúži na úhradu školného a poplatkov spojených so štúdiom uhrádzaných vysokej škole. Na základe podkladov od žiadateľa tieto platby uhradí ministerstvo priamo na účet vysokej školy. V prípade, že žiadateľ už školné na akademický rok uhradil, bude mu na základe relevantných dokladov táto úhrada refundovaná.

Štipendium na životné náklady sa bude poskytovať vo výške štipendií poskytovaných študentom v Národnom štipendijnom programe podľa krajiny, v ktorej sa štúdium realizuje.a. Štipendium sa poskytuje najviac počas desiatich mesiacov v priebehu jedného akademického roka.

Štipendium na cestovné náklady sa poskytne na dve jednosmerné cesty alebo jednu spiatočnú cestu štipendistu do a z miesta štúdia počas jedného akademického roku v závislosti od jeho skutočných výdavkov. Výška štipendia na cestovné náklady pre študentov študujúcich na európskych univerzitách sa stanovuje na max. 300,-EUR/rok, pre študentov študujúcich na univerzitách mimo Európy na max. 1500,-EUR/rok.

Štipendium na študijné pomôcky bude vo výške 200 EUR na rok podpory.

Štipendium tiež pokryje náklady na cestovné poistenie počas trvania štúdia v obvyklej cene.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
obvykle v apríli
Podávanie žiadosti
Žiadosť je potrebné zaslať do termínu uzávierky

Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať prostredníctvom emailu spolu s naskenovanými požadovanými prílohami na e-mailovú adresu odbor.vsv@minedu.sk. V rámci výzvy je možné podať len jednu žiadosť. Maximálna veľkosť žiadosti spolu s prílohami je 7 MB.
Žiadosti, ktoré budú zaslané po tomto termíne nebudú zohľadnené. V prípade, že žiadosť bude spolu s požadovanými prílohami zaslaná v listinnej podobe, rozhodujúci je dátum podania, t. z. odtlačok poštovej pečiatky alebo prezentačnej pečiatky ministerstva. Na obálke je potrebné uviesť označenie „Štipendium Martina Filka“.

Poštová adresa: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1

Podateľňa - úradné hodiny
Pondelok a piatok: 8.00 - 14.00 hod.
Utorok až štvrtok: 8.00 – 15.00 hod.
Obedná prestávka: 12.00 - 12.30 hod.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa predkladá na formulári, ktorý je súčasťou výzvy.

Povinnou súčasťou listinnej aj elektronickej žiadosti sú nasledujúce prílohy:
1. kópia potvrdenia o uchádzaní sa, prijatí alebo štúdiu na vybranej zahraničnej vysokej škole,
2. kópia potvrdenia o výške školného vydaného vysokou školou,
3. podpísaný štruktúrovaný životopis,
4. podpísaný motivačný list (max. 2 strany formátu A 4, písmo Times New Roman veľkosti 12, s informáciami prečo sa žiadateľ rozhodol študovať na danej vysokej škole, akú má predstavu o svojom uplatnení v štátnej správe a ako pri tomto uplatnení využije získané vzdelanie a aké vlastnosti/zručnosti z neho robia najvhodnejšieho kandidáta),
5. kópiu diplomu z doteraz najvyššieho dosiahnutého vzdelania a ďalších relevantných dokladov o vzdelaní (jazykové certifikáty a pod.),
6. súhlas so spracúvaním osobných údajov.

K dokumentom, ktoré nie sú vyhotovené v štátnom, resp. v anglickom jazyku, je potrebné priložiť aj ich preklad do štátneho jazyka.
Ďalšie dôležité informácie
Cieľom grantového programu pre posilnenie analytických kapacít v štátnej správe je v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík umožniť štátnej správe získať pre prácu absolventov popredných zahraničných vysokých škôl. 

Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium (v prípade ich vybratia im nárok na štipendium vzniká až po zápise na štúdium), sú prijatí na štúdium alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí, a toto štúdium je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu druhého alebo tretieho stupňa dennou formou štúdia v zmysle slovenskej právnej úpravy v podporovaných študijných oblastiach.
 
Vysoké školy, na ktoré sú študenti prijatí alebo na ktorých už študujú, sa musia umiestniť do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2018 alebo do 200. miesta v rebríčku RePEc.

V roku 2018 sa uskutočňuje výber na 18 možných pozícií. Záujem o získanie štipendistu vyjadrili:
  • Ministerstvo financií SR – Inštitút finančnej politiky, Útvar hodnoty za peniaze,
  • Ministerstvo hospodárstva - Centrum pre hospodárske otázky,
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Inštitút pôdohospodárskej politiky, 
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Inštitút sociálnej politiky, sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia,
  • Ministerstvo zdravotníctva SR - Inštitút zdravotnej politiky,
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
  • Ministerstvo životného prostredia SR - Odbor odpadového hospodárstva,
  • Úrad vlády SR – Inštitút pre stratédie a analýzy, sekretariát splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, sekcia ekonomiky a technickej správy.
 
Špecifikácia pozícií, tak ako ich predložilo príslušné ministerstvo.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia vysokých škôl
Stromová 1
813 30 Bratislava 1

e-mail: odbor.vsv@minedu.sk
Znenie celej výzvy na rok 2018
Priebeh výberu
Výber oprávnených žiadateľov bude prebiehať v dvoch kolách. Prvému kolu predchádza posúdenie žiadostí z hľadiska súladu kritérií s výzvou a administratívna kontrola žiadostí.

V prípade doručenia chybnej alebo neúplnej žiadosti bude žiadateľ e-mailom vyzvaný na opravenie alebo doplnenie žiadosti, a to v lehote troch pracovných dní od vyzvania. Žiadosť, ktorá nebude opravená alebo doplnená v uvedenej lehote, bude z hodnotiaceho procesu vyradená. Rovnako bude z hodnotiaceho procesu vyradená žiadosť, ktorá nie je v súlade s kritériami výzvy.

Prvé kolo

Žiadosti, ktoré splnia formálne požiadavky, budú posúdené dvomi externými hodnotiteľmi, na základe nasledujúcich kritérií:
• umiestnenie študijnej oblasti v rebríčku Times Higher Education,
• celkové študijné náklady,
• ovládanie spracovania dát, analytického a koncepčného myslenia,
• životopis a motivačný list.

Do druhého kola postúpi minimálne 9 žiadateľov, ktorí získajú v prvom kole najvyšší počet bodov.

Druhé kolo

O konečnom pridelení grantu rozhodne výberová komisia na základe osobného pohovoru. Pozvánka na pohovor bude vybraným žiadateľom zaslaná e-mailom najneskôr tri pracovné dni pred jeho konaním. Pohovor sa uskutoční v Bratislave, presné miesto a čas budú oznámené v pozvánke.

Výberová komisia bude zložená zo zástupcov ministerstiev a Úradu vlády SR, ktoré budúce pracovné pozície ponúkajú. Predsedom komisie bude zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“).

Členovia komisie zohľadnia celkový profil uchádzača a jeho vystupovanie, pričom každý člen komisie bude uchádzačov hodnotiť samostatne v súlade s preferenciami príslušného ministerstva či Úradu vlády SR, ktoré zastupuje.

Na poskytnutie štipendia nie je právny nárok. Na ponúkanú pozíciu nemusí byť vybraný žiadny zo žiadateľov.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
 Ziadost_formular_Program Martina Filka.docxStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.