SAIA, n.o.

CHORVÁTSKO - štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobyt na základe bilaterálnej dohodyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Chorvátsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
minimálne 4 mesiace
Zdroj financovania
Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Kvóta
15 mesiacov (pre študentov aj doktorandov)
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradí:
 • cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje:
 • bezplatné štúdium
 • mesačné štipendium 1300 kn, ktoré pokrýva náklady na ubytovanie v študentských domovoch, stravovanie v študentských jedálňach a poplatky v mestskej hromadnej doprave.
Upozornenie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR hradí cestovné náklady a vo vybraných krajinách štipendium, resp. príplatok ku štipendiu iba štipendistom, ktorí v čase nástupu na pobyt pôsobia v rezorte školstva, t.j. študentom, doktorandom, vedeckým pracovníkom a učiteľom, ktorí pôsobia na vysokých školách.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
8. február
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a priložiť všetky požadované dokumenty, ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály", a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň).

Dokumenty, ktoré uchádzač
- predkladá on-line:
 • elektronický formulár žiadosti SAIA
 • životopis v slovenčine vo formáte Europass (s vloženou fotografiou)
 • životopis v cudzom jazyku* vo formáte Europass (s vloženou fotografiou)
 • motivácia v slovenskom jazyku (odborná a osobná motivácia, vlastnými slovami popíšte, prečo sa hlásite na pobyt)
 • motivácia v cudzom jazyku (odborná a osobná motivácia, vlastnými slovami popíšte, prečo sa hlásite na pobyt)
 • odborný program v slovenskom jazyku
 • odborný program v cudzom jazyku
 • zoskenované 2 odporúčania od vysokoškolských učiteľov/výskumníkov s vyššou odbornou kvalifikáciou svojej domovskej inštitúcie; odporúčania musia byť spolu podpísané aj vedúcim katedry (v cudzom jazyku; ak sú dokumenty v inom ako anglickom jazyku, treba k nim priložiť aj pracovný preklad do slovenčiny)
 • zoskenované výpisy známok za posledné dva absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia, potvrdené študijným oddelením fakulty (v anglickom jazyku; ak je výpis vydaný v slovenčine, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)
 • v prípade študentov 2. stupňa VŠ štúdia – zoskenovaný diplom z bakalárskeho stupňa VŠ štúdia vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (ak sú dokumenty vydané v slovenskom jazyku, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)
 • potvrdenie o návšteve školy (v cudzom jazyku; ak je potvrdenie vydané v slovenčine, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)
 • potvrdenie o znalostiach chorvátskeho jazyka (príp. iného, ak je v požadovanom študijnom programe dohodnutý iný pracovný jazyk - informáciu musí prijímajúca inštitúcia pripojiť k akceptačnému listu)
 • zoskenovaný akceptačný list prijímajúcej inštitúcie (ak je vystavený v inom ako v anglickom jazyku, treba pripojiť aj pracovný preklad do slovenčiny)

- zasiela poštou do termínu uzávierky v 2 sadách (1 x originálna sada, 1 x kópia dokumentov):
 • formulár žiadosti SAIA, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
 • životopis v cudzom jazyku vo formáte Europass (s vloženou fotografiou)
 • motivácia v cudzom jazyku
 • odborný program v cudzom jazyku
 • 2 odporúčania od vysokoškolských učiteľov/výskumníkov s vyššou odbornou kvalifikáciou svojej domovskej inštitúcie; odporúčania musia byť spolu podpísané aj vedúcim katedry (v cudzom jazyku)
 • výpisy známok za posledné dva absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia, potvrdené študijným oddelením fakulty  (v anglickom jazyku; ak je výpis vydaný v slovenčine, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)
 • v prípade študentov 2. stupňa VŠ štúdia – kópia diplomu z bakalárskeho stupňa VŠ štúdia vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (ak sú dokumenty vydané v slovenskom jazyku, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)
 • potvrdenie o návšteve školy (v cudzom jazyku; ak je potvrdenie vydané v slovenčine, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)
 • potvrdenie o znalostiach chorvátskeho jazyka (príp. iného, ak je v požadovanom študijnom programe dohodnutý iný pracovný jazyk - informáciu musí prijímajúca inštitúcia pripojiť k akceptačnému listu)
 • originál akceptačného/pozývacieho listu prijímajúcej inštitúcie
 • kópia pasu
 • potvrdenie o dobrom zdravotnom stave (v cudzom jazyku; ak je potvrdenie vydané v slovenčine, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)


* cudzí jazyk - jazyk krajiny, do ktorej sa uchádzate o štipendium (chorvátsky jazyk), alebo anglický jazyk

Ďalšie dôležité informácie
Podmienky v čase podávania žiadosti:
 • akceptačný/pozývací list z prijímajúcej inštitúcie
 • chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk
 • vek do 25 rokov
 • ukončené minimálne dva semestre v čase podávania žiadosti
Odporučení kandidáti musia vyplniť chorvátsku prihlášku aj on-line na stránke http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/. Po jej odoslaní je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a doručiť do SAIA, n. o. do termínu stanoveného administrátorom programu. Tento dokument bude doložený k podkladovým materiálom a zaslaný na zahraničnú stranu.
Štipendijný pobyt je možné realizovať až v nasledujúcom akademickom roku (napr. uzávierka na predkladanie žiadostí v akad. roku 2017/2018 sa týka až plánovaných pobytov v akademickom roku 2018/2019).

O štipendium sa môžu uchádzať slovenskí občania študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci), ich absolventi a v niekoľkých prípadoch aj iní zamestnanci.

Poznámka: Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaŠ SR v zmysle bilaterálnych dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaŠ SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou. MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).

Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Júlia Neiplová (julia.neiplova@saia.sk, tel. 02/5930 4736).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber sa uskutoční výlučne na základe posúdenia predložených materiálov.

Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaŠ SR.

Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – kontaktná osoba: Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.