SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredieDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
výskumná mobilita, iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
výskumný pracovník, iné
Trvanie
6 - 12 mesiacov
Zdroj financovania
Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie
Kvóta
do 60 štipendistov (z vybraných krajín)
Poskytovaná podpora
1 250 EUR/mesiac + náklady na poistenie a na prípravný jazykový kurz nemčiny v Osnabrücku
Uzávierka pre podávanie žiadostí
5. september
Podávanie žiadosti
Žiadosť o štipendium sa predkladá do termínu, uvedenom vždy na https://www.dbu.de/2613.html a musí okrem vyplnenej online prihlášky v nemeckom/anglickom jazyku obsahovať aj požadované prílohy v slovenskom a zároveň v nemeckom/anglickom jazyku (stačí vlastný preklad).
Formulár žiadosti a podkladové materiály
K žiadosti je potrebné priložiť nasledujúce dokumenty:
 • návrh odborného zámeru, ktorým sa chce žiadateľ zaoberať v rámci štipendijného pobytu, v členení a rozsahu podľa pokynov v online prihláške
 • fotografia
 • životopis s popisom záujmov a vlastnej profesnej perspektívy, publikačná činnosť
 • výskumné úlohy, projekty
 • dokumenty - musí byť priložený doklad o absolvovaní štátnej záverečnej skúšky vrátane známky za diplomovú prácu v slovenskom a nemeckom/anglickom jazyku (pokiaľ uchádzač ukončí štúdium po podaní prihlášky, musí doklad o absolvovaní záverečnej skúšky dodať najneskôr do termínu ukončenia prijímania online-prihlášok, v tomto prípade dokladá k prihláške potvrdenie VŠ, že je študentom a termín predpokladaného ukončenia štúdia)
 • doklad o znalosti nemeckého alebo anglického jazyka
 • odporúčanie školiteľa alebo nadriadeného v nemeckom/anglickom jazyku, prípadne v slovenskom jazyku s prekladom

Bližšie informácie nájdete na stránke https://www.dbu.de/2601.html. Informácie k prihlasovaniu nájdete na stránke https://www.dbu.de/stipendien/bewerbung/e_registrierung.php?reg_land=87 a https://www.dbu.de/2602.html.


Ďalšie dôležité informácie
Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie - DBU (www.dbu.de) vypisuje každý rok štipendiá pre kvalifikovaných absolventov vysokých škôl v strednej a východnej Európe, zameraných na štúdium rôznych oblastí ochrany a tvorby životného prostredia.
Štipendijný program podporuje 6 - 12 mesačné pobyty na nemeckých odborných pracoviskách: na vysokých školách, v podnikoch, výskumných ústavoch, mimovládnych organizáciách, úradoch a pod. Miesto štipendijného pobytu si môžu zvoliť sami žiadatelia alebo to zaistí DBU podľa zvolenej odbornej oblasti/odborného zámeru žiadateľa.

Začiatok štipendia: február a august

Žiadosť o štipendium nie je možné podať opakovane.

Podmienky, ktoré musí uchádzač o štipendium splniť:
 • absolvent VŠ v SR
 • štátny príslušník SR
 • trvalé bydlisko v SR
 • nadpriemerné záverečné známky (dobrý až veľmi dobrý)
 • titul (Master, Magister, Ing.; bakalár nie je postačujúci)
 • štúdium dokončil pred menej ako 3 rokmi
 • zámer, ktorému sa chce uchádzač v rámci štipendia venovať, musí mať environmentálnu alebo ekologickú tému, aktuálnu z pohľadu SR alebo EU
 • podanie prihlášky do študijného programu v nemeckom alebo anglickom jazyku
 • v prípade vyzvania zo strany DBU k osobným pohovorom, prezentácia témy v nemeckom alebo anglickom jazyku
 • nemecký projektový partner alebo hostiteľská inštitúcia nemusia byť určené do termínu podania prihlášky.

Bližšie informácie nájdete na: https://www.dbu.de/2613.html a https://www.dbu.de/2600.html.
Kontaktné osoby na Slovensku:
Dr. Martin Labuda labuda.martin@gmail.com
Tatiana Harcinikova tatiana.harcinikova@gmail.com


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie (DBU - www.dbu.de)
Priebeh výberu
Vybraní uchádzači budú zo strany DBU písomne pozvaní k prijímaciemu pohovoru, ktorý sa koná na jeseň v Bratislave.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.