NEMECKO - štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredieDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

výskumná mobilita, iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
výskumný pracovník, iné
Trvanie
6 - 12 mesiacov
Zdroj financovania
Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie
Kvóta
do 60 štipendistov (z vybraných krajín)
Poskytovaná podpora
1 250 EUR/mesiac + náklady na poistenie a na prípravný jazykový kurz nemčiny v Osnabrücku
Uzávierka pre podávanie žiadostí
5. september
Podávanie žiadosti
Žiadosť o štipendium sa predkladá do termínu, uvedenom vždy na https://www.dbu.de/2613.html a musí okrem vyplnenej online prihlášky v nemeckom/anglickom jazyku obsahovať aj požadované prílohy v slovenskom a zároveň v nemeckom/anglickom jazyku (stačí vlastný preklad).
Formulár žiadosti a podkladové materiály
K žiadosti je potrebné priložiť nasledujúce dokumenty:
 • návrh odborného zámeru, ktorým sa chce žiadateľ zaoberať v rámci štipendijného pobytu, v členení a rozsahu podľa pokynov v online prihláške
 • fotografia
 • životopis s popisom záujmov a vlastnej profesnej perspektívy, publikačná činnosť
 • výskumné úlohy, projekty
 • dokumenty - musí byť priložený doklad o absolvovaní štátnej záverečnej skúšky vrátane známky za diplomovú prácu v slovenskom a nemeckom/anglickom jazyku (pokiaľ uchádzač ukončí štúdium po podaní prihlášky, musí doklad o absolvovaní záverečnej skúšky dodať najneskôr do termínu ukončenia prijímania online-prihlášok, v tomto prípade dokladá k prihláške potvrdenie VŠ, že je študentom a termín predpokladaného ukončenia štúdia)
 • doklad o znalosti nemeckého alebo anglického jazyka
 • odporúčanie školiteľa alebo nadriadeného v nemeckom/anglickom jazyku, prípadne v slovenskom jazyku s prekladom

Bližšie informácie nájdete na stránke https://www.dbu.de/2613.html.

Ďalšie dôležité informácie
Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie - DBU (www.dbu.de) vypisuje každý rok štipendiá pre kvalifikovaných absolventov vysokých škôl v strednej a východnej Európe, zameraných na štúdium rôznych oblastí ochrany a tvorby životného prostredia.
Štipendijný program podporuje 6 - 12 mesačné pobyty na nemeckých odborných pracoviskách: na vysokých školách, v podnikoch, výskumných ústavoch, mimovládnych organizáciách, úradoch a pod. Miesto štipendijného pobytu si môžu zvoliť sami žiadatelia alebo to zaistí DBU podľa zvolenej odbornej oblasti/odborného zámeru žiadateľa.

Začiatok štipendia: február a august

Žiadosť o štipendium nie je možné podať opakovane.

Podmienky, ktoré musí uchádzač o štipendium splniť:
 • absolvent VŠ v SR
 • štátny príslušník SR
 • trvalé bydlisko v SR
 • nadpriemerné záverečné známky (dobrý až veľmi dobrý)
 • titul (Master, Magister, Ing.; bakalár nie je postačujúci)
 • štúdium dokončil pred menej ako 3 rokmi
 • zámer, ktorému sa chce uchádzač v rámci štipendia venovať, musí mať environmentálnu alebo ekologickú tému, aktuálnu z pohľadu SR alebo EU
 • podanie prihlášky do študijného programu v nemeckom alebo anglickom jazyku
 • v prípade vyzvania zo strany DBU k osobným pohovorom, prezentácia témy v nemeckom alebo anglickom jazyku
 • nemecký projektový partner alebo hostiteľská inštitúcia nemusia byť určené do termínu podania prihlášky.

Bližšie informácie nájdete na: https://www.dbu.de/2613.html a https://www.dbu.de/2600.html.
Kontaktné osoby na Slovensku:
Dr. Martin Labuda labuda.martin@gmail.com
Tatiana Harcinikova tatiana.harcinikova@gmail.com


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie (DBU - www.dbu.de)
Priebeh výberu
Vybraní uchádzači budú zo strany DBU písomne pozvaní k prijímaciemu pohovoru, ktorý sa koná na jeseň v Bratislave.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.