ERC Synergy Grants - Granty Európskej výskumnej rady pre skupinovú prácu výskumníkovDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Európska únia
Albánsko
Bosna a Hercegovina
Island
Severné Macedónsko
Moldavsko
Nórsko
Srbsko
Švajčiarsko
Turecko
Ukrajina
Čierna Hora
Arménsko
Gruzínsko
Izrael
Tunisko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
projektový grant
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

výskumná mobilita, projektová spolupráca
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
výskumný pracovník
Trvanie
max. 6 rokov
Zdroj financovania
Európska výskumná rada
Kvóta
rozpočet: 250 miliónov €
Poskytovaná podpora

ERC Grant môže byť až do výšky 10 mil. EUR na obdobie 6 rokov. Je možné požiadať o navýšenie grantu o 4 mil. EUR pri splnení konkrétnych podmienok. ERC Grant môže pokryť 100 % celkových priamych nákladov na výskum plus príspevok pre nepriame náklady až do výšky 25 % oprávnených nákladov. 


Uzávierka pre podávanie žiadostí
8. november 2023
Podávanie žiadosti
Bližšie informácie o procese podávania návrhu projektu nájdu záujemcovia na stránke ERC a na stránke aktuálnej výzvy.
Podrobné informácie  pre žiadateľov o ERC SG.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosti je možné podať len na základe publikovanej výzvy na podávanie žiadostí, ktorá je uverejnená na portály Európskej komisie Funding and Tenders Portal.
Ďalšie dôležité informácie

ERC Synergy Grants - Granty Európskej výskumnej rady ponúkajú podporu pre malú skupinu dvoch až štyroch hlavných výskumníkov na spoločné riešenie ambicióznych výskumných problémov, ktoré by jednotliví výskumníci a ich tímy nemohli riešiť samostatne.

Uchádzať sa môže skupina dvoch až štyroch hlavných riešiteľov (PI), ktorí budú spolupracovať a využívať rôzne zručnosti a zdroje na riešenie ambicióznych výskumných problémov. Pre granty ERC Synergy sa nepredpokladajú žiadne osobitné kritériá oprávnenosti týkajúce sa akademickej prípravy.

Výskum musia všetci hlavní riešitelia vykonávať vo verejnej alebo súkromnej výskumnej organizácii (tzv. hostiteľskej inštitúcii, HI). Môže to byť HI, v ktorej žiadateľ už pracuje, alebo akákoľvek iná HI zriadená v jednom z členských štátov EÚ alebo pridružených krajín. Max. jeden PI v rámci synergickej skupiny môže byť aj hostený alebo zamestnaný inštitúciou mimo EÚ alebo pridružených krajín.


Voľné pracovné pozície pre členov tímov ERC grantov môžu byť uverejnené hlavným riešiteľom na portáli EURAXESS.Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Európska výskumná rada (European Research Council/ERC) bola založená Európskou komisiou v roku 2007. Jej cieľom je myšlienka podporovať excelentný základný výskum.

Kontaktné údaje nájdu záujemcovia na stránke https://erc.europa.eu/about-erc/contact-us.
Národný kontaktný bod na Slovensku sídli v Centre vedecko-technických informácií.
myšlienka podporovať excelentný základný výskum
myšlienka podporovať excelentný základný výskum
Priebeh výberu
Návrhy uchádzačov sú hodnotené medzinárodnými hodnotiteľmi na základe vedeckej excelentnosti, ktorá je základným kritériom.Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.