ERC Advanced Grants - Granty Európskej výskumnej rady pre lídrov vo výskumeDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Európska únia
Albánsko
Bosna a Hercegovina
Island
Lichtenštajnsko
Severné Macedónsko
Nórsko
Srbsko
Švajčiarsko
Turecko
Čierna Hora
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
projektový grant
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

výskumná mobilita, projektová spolupráca
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
výskumný pracovník
Trvanie
maximálne 5 rokov
Zdroj financovania
Európska výskumná rada
Kvóta
podľa rozpočtu aktuálnej výzvy
Poskytovaná podpora
ERC Advanced Grants - Granty Európskej výskumnej rady sú určené pre vynikajúcich výskumných pracovníkov akejkoľvek národnosti, ktorí spĺňajú tieto kritériá:
 • excelentný vedecký profil vo vedúcom postavení
 • výnimočná výskumná kariéra v dĺžke aspoň 10 rokov
 • excelentný výskumný projekt
 • výskum sa musí realizovať v prijímajúcej výskumnej organizácii sídliacej v členskom štáte EÚ, pridruženej krajine, alebo jednej z Medzinárodných európskych záujmových organizácií (pre definíciu pozri slovník pojmov na stránke ERC)

Poskytovaná podpora:
 • financovanie do výšky 2,5 milióna EUR (v niektorých prípadoch do výšky 3,5 milióna EUR)
 • trvanie grantu až do 5 rokov
 • ERC granty môžu pokrývať až 100% celkových oprávnených priamych nákladov na výskum plus príspevok do výšky 25% celkových oprávnených nepriamych nákladov 
Uzávierka pre podávanie žiadostí
29. máj 2024
Podávanie žiadosti
Žiadosti o grant ERC je možné predkladať na základe výzvy na predkladanie návrhov.

ERC každoročne vyhlasuje výzvy na predkladanie návrhov pokrývajúce všetky vedecké oblasti.

Kompletná žiadosť o grant ERC musí obsahovať administratívne formuláre, návrh výskumu a doplňujúce dokumenty. Vyplnený návrh je potrebné predložiť do stanoveného termínu uzávierky.

Výzvy sú zverejnené na tejto stránke, na portáli Európskej komisie pre financovanie a verejné súťaže Funding and Tenders Portal  a v Úradnom vestníku Európskej únie.

Podrobný postup podávania žiadostí nájdete v inštruktážnych videách uverejnených na stránke tejto grantovej ponuky.

Pred oficiálnym publikovaním výzvy:
- overte si, či spĺňate základné kritériá pre tento ERC grant.
- identifikujte hostiteľskú inštitúciu a členov tímu, s ktorými by ste chceli spolupracovať (online služba vyhľadávania partnerov výskumu)
- pre podporu a pomoc kontaktujte Národný kontaktný bod pre ERC granty.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosti sa podávajú online cez EÚ portál Funding and Tenders Portal.
Ďalšie dôležité informácie
Žiadosti je možné podávať v akejkoľvek oblasti výskumu.
Granty ERC fungujú na princípe „zdola nahor“ bez vopred stanovených priorít.
 
Výskum sa musí vykonávať vo verejnej alebo súkromnej výskumnej organizácii (hostiteľská inštitúcia/HI). Môže to byť inštitúcia, v ktorej žiadateľ už pracuje, alebo akákoľvek iná výskumná inštitúcia so sídlom v niektorom z členských štátov EÚ alebo pridružených krajín.

Žiadosti o grant ERC vyžadujú, aby žiadosť v mene hostiteľskej inštitúcie predložil hlavný riešiteľ (Principal Investigator - PI).

Hostiteľská inštitúcia musí PI ponúknuť vhodné podmienky na samostatné vedenie výskumu a riadenie financovania. Hostiteľom PI môže byť akákoľvek právnická osoba v členskom štáte EÚ alebo pridruženej krajine.

PI nemusí byť v čase predloženia návrhu zamestnancom hostiteľskej inštitúcie, ale po schválení žiadosti sa vyžaduje uzatvorenie pracovného pomeru.

Granty ERC podporujú projekty realizované individuálnym výskumníkom, ktorý môže ako členov tímu zamestnať výskumníkov akejkoľvek národnosti. Je tiež možné, aby jeden alebo viac členov tímu pochádzali z krajín mimo EÚ.Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
ERC - European Research Council, Európska výskumná rada bola založená Európskou komisiou v roku 2007
Cieľom ERC je myšlienka podporovať excelentný základný výskum.

Kontaktné údaje nájdu záujemcovia na stránke https://erc.europa.eu/about-erc/contact-us.
Národný kontaktný bod na Slovensku sídli v Centre vedecko-technických informácií SR.

myšlienka podporovať excelentný základný výskum
myšlienka podporovať excelentný základný výskum
Priebeh výberu
Návrhy uchádzačov sú hodnotené medzinárodnými hodnotiteľmi na základe vedeckej excelentnosti, ktorá je základným kritériom.Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.