ERC Consolidator Grants - Granty Európskej výskumnej rady pre skúsených samostatných výskumníkovDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Európska únia
Albánsko
Bosna a Hercegovina
Island
Lichtenštajnsko
Severné Macedónsko
Nórsko
Srbsko
Švajčiarsko
Turecko
Čierna Hora
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
projektový grant
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

výskumná mobilita, projektová spolupráca
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
výskumný pracovník
Trvanie
maximálne 5 rokov
Zdroj financovania
Európska výskumná rada
Kvóta
podľa rozpočtu aktuálnej výzvy
Poskytovaná podpora
ERC Consolidator Grants - Granty Európskej výskumnej rady sú určené pre skúsených samostatných výskumných pracovníkov akejkoľvek národnosti, ktorí spĺňajú tieto kritériá:
 • v čase vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o grant majú 7-12 rokov výskumnej praxe od získania titulu PhD (alebo ekvivalent)
 • dosiahli významné vedecké úspechy a majú pred sebou sľubnú výskumnú kariéru
 • predkladajú excelentný výskumný projekt
 • výskum sa musí realizovať v prijímajúcej výskumnej organizácii sídliacej v členskom štáte EÚ, asociovanej krajine, alebo jednej z Medzinárodných európskych záujmových organizácií (pre definíciu pozri slovník pojmov na stránke ERC)

Poskytovaná podpora:
 • financovanie do výšky 2 miliónov EUR (v niektorých prípadoch až do výšky 2,75 mil. EUR)
 • trvanie grantu až do 5 rokov
 • ERC granty môžu pokrývať až 100% celkových oprávnených priamych nákladov na výskum plus príspevok do výšky 25% celkových oprávnených nepriamych nákladov
Uzávierka pre podávanie žiadostí
12. september 2023
Podávanie žiadosti
Žiadosť podáva výskumník v spolupráci a v mene prijímajúcej inštitúcie.

 • návrh na projekt obsahuje administratívny formulár (časť A), výskumný návrh (časti B1 a B2) a podpornú dokumentáciu
 • formáty návrhov a počet strán sú prísne limitované
 • predkladané žiadosti sú akceptované výlučne prostredníctvom elektronického systému EPSS (Electronic Proposal Submission Service), pričom podávanie žiadosti sa uskutočňuje v jednej fáze
 • pred uchádzaním sa o grant je potrebné overiť si možnosť podania žiadosti v rámci prísnych pravidiel

Bližšie informácie o procese podávania návrhu projektu nájdu záujemcovia na stránke Európskej výskumnej rady
 a na stránke aktuálnej otvorenej výzvy. 
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Ďalšie dôležité informácie
Žiadatelia o konsolidačné granty ERC pre skúsených výskumných pracovníkov musia preukázať potenciál pre samostatnosť vo výskume a vedeckú zrelosť. Uchádzači by mali napríklad publikovať samostatne niekoľko publikácií bez účasti vedúceho dizertačnej práce. Uchádzači by mali preukázať sľubný vývoj úspechov vo výskume, primeraných k výskumnému odboru a štádiu kariéry, vrátane významných publikácií (ako hlavný autor) v medzinárodných vedeckých alebo iných recenzovaných časopisoch, prezentácií na medzinárodných konferenciách, udelené patenty, či ocenenia.

Žiadosti o ERC grant musia byť predložené s podporou prijímajúcej inštitúcie. Grant je udelený tejto inštitúcii, ktorá sa zaviaže poskytnúť riešiteľovi primerané podmienky na prevádzkovanie výskumu a spravovať poskytnuté financie po dobu trvania projektu.
Hlavného riešiteľa a jeho tím môže prijať akýkoľvek typ právnickej osoby, vrátane univerzít, výskumných centier či podnikov. Prijímajúca inštitúcia musí mať právny základ v jednom z členských štátov EÚ alebo z pridružených krajín.

Hlavný riešiteľ nemusí byť v prijímajúcej inštitúcii zamestnaný v čase podávania návrhu. Musí však existovať vzájomná dohoda a záväzok inštitúcie o usporiadaní vzťahov v prípade udelenia grantu.

ERC granty podporujú projekty, ktoré realizujú individuálni výskumníci (hlavní riešitelia - principal investigator), ktorí môžu zamestnať do svojho tímu ďalších výskumníkov akejkoľvek národnosti. Jeden alebo viacerí členovia tímu sa môžu nachádzať v krajine mimo Európy.

Voľné pracovné pozície pre členov tímov ERC grantov môžu byť uverejnené hlavným riešiteľom na portáli EURAXESS.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
ERC - European Research Council (Európska výskumná rada) bola založená Európskou komisiou v roku 2007.
Cieľom ERC je myšlienka podporovať excelentný základný výskum.

Kontaktné údaje nájdu záujemcovia na stránke ERC.
Národný kontaktný bod na Slovensku sídli v Centre vedecko-technických informácií SR.

myšlienka podporovať excelentný základný výskum
myšlienka podporovať excelentný základný výskum
Priebeh výberu
Návrhy uchádzačov sú hodnotené medzinárodnými hodnotiteľmi na základe vedeckej excelentnosti ako základné kritérium.Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.