SAIA, n.o.

ČESKO - štipendium na letnú školu slovanských štúdií pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody vládDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Česko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
jazykový kurz, letná odborná škola
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
1 mesiac
Zdroj financovania
Protokol medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a šport Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu
Kvóta
4 miesta (2 do Prahy a 2 do Olomouca)
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradí:
 • cestovné náklady do miesta pobytu a späť

Prijímajúca strana hradí:
 • bezplatný zápis a štúdium v rámci Letnej školy slovanských štúdií
 • bezplatné ubytovanie na vysokoškolských internátoch a stravovanie
 • bezplatná účasť na exkurziách konaných v rámci Letnej školy slovanských štúdií
 • vybrané letné školy poskytujú preplatenie MHD v rámci mesta v dobe trvania kurzu

Upozornenie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR hradí cestovné náklady a vo vybraných krajinách štipendium, resp. príplatok ku štipendiu iba štipendistom, ktorí v čase nástupu na pobyt pôsobia v rezorte školstva, t. j. študentom, doktorandom, vedeckým pracovníkom a učiteľom, ktorí pôsobia na vysokých školách.

Uzávierka pre podávanie žiadostí
31. január
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)
 • a zároveň v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň).

Dokumenty, ktoré uchádzač (študent 1. a 2. stupňa vysokej školy, doktorand, vysokoškolský učiteľ):
-  predkladá on-line:
 • elektronický formulár žiadosti SAIA
 • životopis (s vloženou fotografiou)
 • motivácia (odborná a osobná motivácia, vlastnými slovami popíšte, prečo sa hlásite na pobyt)
 • zoskenovaná zahraničná prihláška o štipendium (viď prílohy: formulár žiadosti o štipendium MŠMT a prihláška na LŠSŠ v mestách Praha alebo Olomouc*)
 • zoskenované 1 odporúčanie od vysokoškolského  učiteľa/výskumníka svojej domovskej inštitúcie (doktorandi predkladajú odporúčanie od školiteľa, vysokoškolskí učitelia od svojho zamestnávateľa)
 • zoskenované výpisy známok za absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia (predkladajú študenti), potvrdené študijným oddelením fakulty, doktorandi predkladajú zoznam publikačnej činnosti
 • zoskenovaný diplom z ukončeného stupňa vysokoškolského vzdelávania (v prípade študentov 2. stupňa VŠ štúdia – z bakalárskeho stupňa vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu; v prípade doktorandov - diplom z 2. stupňa VŠ vzdelávania vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu; vysokoškolskí učitelia - posledný obdržaný diplom)
 • potvrdenie o návšteve školy (študenti a doktorandi), potvrdenie o pracovnom pomere na univerzite (vysokoškolskí učitelia)


-  zasiela poštou (prinesie osobne) do termínu uzávierky v 2 sadách (1 x originálna sada, 1 x kópia dokumentov):
 • formulár žiadosti SAIA, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
 • zahraničná prihlášku o štipendium (viď prílohy: formulár žiadosti o štipendium MŠMT a prihláška na LŠSŠ v mestách Praha alebo Olomouc*)
 • životopis (s vloženou fotografiou)
 • motivácia (odborná a osobná motivácia, vlastnými slovami popíšte, prečo sa hlásite na pobyt)
 • odporúčanie od vysokoškolského učiteľa svojej domovskej vysokej školy (doktorandi od školiteľa, vysokoškolskí  učitelia od zamestnávateľa). Odporúčanie musí byť na hlavičkovom papieri školy s originálnym podpisom odporúčajúceho.
 • výpisy známok za absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia potvrdené študijným oddelením fakulty (predkladajú študenti), doktorandi predkladajú zoznam publikačnej činnosti
 • kópia diplomu z ukončeného stupňa vysokoškolského vzdelávania (v prípade študentov 2. stupňa VŠ štúdia – kópia diplomu z bakalárskeho stupňa vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu; v prípade doktorandov - diplom z 2. stupňa VŠ vzdelávania vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu; vysokoškolskí učitelia - kópia posledného obdržaného diplomu)
 • potvrdenie o návšteve školy (študenti a doktorandi), potvrdenie o pracovnom pomere na univerzite (vysokoškolskí učitelia)
 • kópia dokladu totožnosti (OP alebo pas)

Upozornenie: formulár, zahraničná prihláška, ako aj prílohy, sa predkladajú do Čiech v slovenskom jazyku (s výnimkou príp. prihlášky vyhotovenej iba v anglickom jazyku)

* prosíme záujemcov o vyplnenie prihlášky so záujmom do oboch miest, v prípade pridelenia štipendia do jedného z nich sa tým urýchli administratívne zabezpečenie štipendijného pobytu uchádzača.Ďalšie dôležité informácie
V roku 2023 sú termíny kurzov nasledovné:

Olomouc: 15.7. - 13.8.2023

Viac informácii na http://lsss.upol.cz/.

V prípade záujmu ponúka Filozofické fakulta Univerzity Palackého v Olomouci okrem českého jazyka aj kurz iných slovanských jazykov, najmä:
 • poľského jazyka
 • ruského jazyka.

Praha: 20.7. - 17.8.2023

Viac informácii na http://lsss.ff.cuni.cz/.

Termíny na rok 2023 boli aktualizované.

Na kurzoch LŠSS je možné zúčastniť sa aj v roli tzv. samoplatcu. V tomto prípade sa všetky náležitosti pre prijatie vyjednávajú priamo so zapojenými univerzitami. Informácie o prihlasovaní sú k dispozícii na internetových stránkach príslušných vysokých škôl, a na stránke MŠMT ČR: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/letni-skoly-slovanskych-studii-1

Podmienkou pre udelenie štipendia uchádzačovi je, aby mal slovenské občianstvo.


O štipendium sa môžu uchádzať len občania SR. Pri udelení štipendia môžu byť uprednostnení uchádzači študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci), ich absolventi a v niekoľkých prípadoch aj iní zamestnanci.


Poznámka: Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaŠ SR v zmysle bilaterálnych dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaŠ SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou. MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Rozhodnutie o prijatí na LŠSŠ zvyčajne vydávajú jednotlivé usporiadateľské letné školy priebežne, a to priamo na kontaktné adresy uchádzačov. Je bezpodmienečne nutné, aby kandidáti ihneď po obdržaní rozhodnutia o prijatí na LŠSŠ informovali príslušné letné školy, či sa kurzu naozaj zúčastnia alebo nezúčastnia.


Výber sa uskutoční výlučne na základe posúdenia predložených materiálov.

Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaŠ SR.

Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – kontaktná osoba: Alena Kajabová, telefón: 02/59374621, e-mail: alena.kajabova@minedu.sk.

Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


Prílohy
Názov prílohySúbor 
Žiadosť o štipendiumformular-stipendium-student-2021.docxStiahnuť
Prihláška LŠSŠApplication form_2022_SSSS.docxStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.