SAIA, n.o.

ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody vládDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Česko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
3 - 10 mesiacov
Zdroj financovania
Protokol medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministertsvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu na roky 2012 - 2016 (názov dohody sa odporúča uviesť v žiadosti o akceptačný list)
Kvóta
5 štipendijných miest
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradí:
 • cestovné náklady do miesta pobytu a späť

Prijímajúca strana poskytuje:
 • štipendium/mesiac (9 000 CZK)
 • štúdium v českom jazyku za rovnakých podmienok ako občanom ČR
 • možnosti ubytovania vo vysokoškolských internátoch a stravovania za rovnakých podmienok ako občanom ČR.

Upozornenie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR hradí cestovné náklady a vo vybraných krajinách štipendium, resp. príplatok ku štipendiu iba štipendistom, ktorí v čase nástupu na pobyt pôsobia v rezorte školstva, t.j. študentom, doktorandom, ktorí pôsobia na vysokých školách.

Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. február
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)
 • a zároveň v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň).

Dokumenty, ktoré uchádzač:
-  predkladá on-line:
 • elektronický formulár žiadosti SAIA
 • zoskenovaná zahraničná prihláška o štipendium (viď prílohy)
 • životopis (s vloženou fotografiou)
 • motivácia (odborná a osobná motivácia, vlastnými slovami popíšte, prečo sa hlásite na pobyt)
 • odborný program (plán aktivít realizovaných na pobyte, zdôvodnenie ich výberu)
 • zoskenované 2 odporúčania od vysokoškolských učiteľov/výskumníkov s vyššou odbornou kvalifikáciou svojej domovskej inštitúcie (na hlavičkovom papieri vysokej školy)
 • zoskenovaný akceptačný list prijímajúcej inštitúcie
 • zoskenované výpisy známok za absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia, potvrdené študijným oddelením fakulty
 • zoskenovaný diplom z ukončeného stupňa vysokoškolského vzdelávania (z bakalárskeho stupňa vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu)
 • potvrdenie o návšteve školy

-  zasiela poštou (prinesie osobne) do termínu uzávierky v 2 sadách (1 x originálna sada, 1 x kópia dokumentov) v uvedenom poradí:
 • formulár žiadosti SAIA, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
 • zahraničná prihláška MŠMT ČR o štipendium (viď prílohy)
 • životopis (s vloženou fotografiou)
 • motivácia (odborná a osobná motivácia, vlastnými slovami popíšte, prečo sa hlásite na pobyt)
 • odborný program (plán aktivít realizovaných na pobyte, zdôvodnenie ich výberu)
 • 2 odporúčania od vysokoškolských učiteľov/výskumníkov s vyššou odbornou kvalifikáciou svojej domovskej inštitúcie. Odporúčanie musí byť na hlavičkovom papieri vysokej školy s originálnym podpisom odporúčajúceho.
 • originál akceptačného listu prijímajúcej inštitúcie, na hlavičkovom papieri vysokej školy, s podpisom a pečiatkou
 • výpisy známok za absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia, potvrdené študijným oddelením fakulty
 • kópia diplomu z ukončeného stupňa vysokoškolského vzdelávania (z bakalárskeho stupňa vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu)
         Študenti/absolventi štúdia výtvarných a múzických umení musia predložiť ukážku svojej umeleckej práce, napr. fotografie, video/audio nahrávka hudobného vystúpenia atp.

Upozornenie: formulár, zahraničná prihláška, ako aj prílohy, sa predkladajú do Čiech v slovenskom jazyku.

Ďalšie dôležité informácie
Podľa čl. 6 Protokolu sa môžu o štipendium uchádzať len študenti verejných vysokých škôl na Slovensku.
V čase podávania prihlášky musia byť minimálne v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, alebo v prvom ročníku magisterského štúdia. V prípade schválenia uchádzača, ktorý je v čase podávania prihlášky na bakalárskom stupni, bude podmienkou pre udelenie štipendia potvrdenie o jeho zápise na magisterskom stupni štúdia v nasledujúcom akademickom roku.

Hostiteľskou inštitúciou môže byť iba verejná vysoká škola v ČR.

Štipendijný pobyt je možné realizovať až v nasledujúcom akademickom roku (napr. uzávierka na predkladanie žiadostí v akad. roku 2017/2018 sa týka až plánovaných pobytov v akademickom roku 2018/2019).

Poznámka: Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaŠ SR v zmysle bilaterálnych dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaŠ SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou. MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).

Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Júlia Neiplová (julia.neiplova@saia.sk, tel. 02/5930 4736).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber sa uskutoční výlučne na základe posúdenia predložených materiálov.

Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaŠ SR.

Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – kontaktná osoba: Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


Prílohy
Názov prílohySúbor 
Formulár žiadosti o štipendium MŠMT ČRformular-prihlaska.docStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.