NEMECKO - štipendium DAAD na výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD (1 - 3 mesiace)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

výskumná mobilita, iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník, iné
Trvanie
1 - 3 mesiace
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
2 000 – 2 150 EUR/mesiac
+ príspevok na cestovné

+ v prípade zdravotného postihnutia alebo chronického ochorenia môže byť poskytnutý príspevok na potrebné náklady spojené s pobytom v zahraničí


Uzávierka pre podávanie žiadostí
30.04.2024 23:59
Podávanie žiadosti

Žiadosť o štipendium sa podáva on-line na www.funding-guide.de do termínu uzávierky na podávanie žiadostí prostredníctvom príslušnej ponuky (Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten / Re-invitation Programme for Former Scholarship Holders), ktorú si je potrebné na webstránke vyhľadať. Následne na záložke "Bewerbung einreichen"/"Submittingan application" je možné vytvoriť si on-line žiadosť o štipendium"Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Portál na podávanie žiadostí sa otvára spravidla 6 týždňov pred uzávierkou prihlášok.


Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti je potrebné nahrať tieto dokumenty v nemeckom, príp. anglickom jazyku:
 • on-line formulár DAAD,
 • štruktúrovaný životopis (maximálne 3 strany),
 • zoznam publikácií (článkov) uchádzača, ktoré sú relevantné k plánovanému pobytu v Nemecku (maximálne 3 strany),
 • podrobný plán odborného programu pobytu, výskumný zámer (maximálne 10 strán),
 • časový plán, názvy inštitúcií a mená osôb, ktoré uchádzač plánuje navštíviť,
 • pozývací list nemeckého vysokoškolského učiteľa/vedeckého pracovníka, v ktorom vyjadrí súhlas s plánovaným výskumným zámerom uchádzača a potvrdí zabezpečenie jeho pracovného miesta na prijímajúcej inštitúcií.

Poznámky k podkladovým materiálom:

Ďalšie dôležité informácie
 • Štipendijný pobyt je možné absolvovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách a výskumných inštitútoch v Nemecku. Štipendijný pobyt je možné realizovať aj na viacerých hostiteľských inštitúciách.
 • O štipendium sa môžu uchádzať bývalí štipendisti DAAD, ktorí absolvovali viac ako 6-mesačný štipendijný pobytu v Nemecku (vrátane štipendistov, ktorí absolvovali minimálne ročný študijný pobyt na univerzitách a vysokých školách v bývalej NDR). Podmienkou udelenia štipendia je, že uchádzač nežil v Nemecku v období posledných troch rokov.
 • O štipendium sa môžu uchádzať aj štipendisti, ktorí nepôsobia vo výskumnej oblasti. Predpokladom je, že ich pracovný zámer bude mať trvalý dopad na ich profesionálnu kariéru, prinesie sprievodné výsledky ako napr. plánované publikácie a/alebo posilnenie spolupráce s Nemeckom. Takýto pobyt môže byť absolvovaný na inštitúcii z oblasti správy, kultúry, médií a hospodárstva.
 • Štipendium je možné získať opätovne najskôr po troch rokoch.
 • Štipendium nie je možné predĺžiť.
Uzávierka je spravidla dvakrát ročne:

15. november - začiatok pobytu v období od 1. júna (nasledujúceho roka) do30. novembra (nasledujúceho roka), výber uchádzačov prebehne v marci
30. apríl - začiatok pobytu v období od 1. decembra do 31. mája(nasledujúceho roka), výber uchádzačov prebehne v septembri


Informácie o štipendijnej ponuke sa nachádzajú na www.funding-guide.de.

Dôležité všeobecné informácie k DAAD štipendiám a rady pre uchádzačov  sú k dispozícií na https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/wichtige-hinweise-zu-daad-stipendien/.

Videozáznam: Štipendiá DAAD pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov

Bližšie informácie Vám poskytne:


Mgr. Kristína Sallerová
SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5930 4738

kristina.sallerova@saia.sk


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov nemeckou komisiou.
O konečnom rozhodnutí o udelení, resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou pravdepodobne do konca apríla (resp. do konca septembra v prípade aprílovej uzávierky).

Kritériá pre výber uchádzačov:

 • vedecké výsledky ako aj prípadná publikačná činnosť zdokumentované v životopise a v publikačnej činnosti,
 • presvedčivý a dobre pripravený výskumný a pracovný zámer,
 • v prípade pracovných, nie vedecky zameraných pobytov:
 • Má pobyt v Nemecku trvalý dopad na profesionálnu kariéru uchádzača?
 • Očakávajú sa sprievodné efekty, ako napr. plánované publikácie?
 • Posilní pobyt v Nemecku existujúcu spoluprácu?
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.