SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazykaDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
jazykový kurz
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
3 - 4 týždne
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
max. 27 štipendijných miest
Poskytovaná podpora
štipendium 1 061 EUR
+ príspevok na poistenie
+ príspevok na cestovné 225 EUR

Poznámka: Z udeleného štipendia si spravidla organizátor kurzu ponechá poplatok za kurz a ubytovanie; štipendistovi bude vyplatený rozdiel. Poplatky za jednotlivé kurzy nie sú rovnaké. Uchádzačom preto odporúčame, aby pri výbere kurzu zohľadnili aj výšku poplatku za kurz, tak ako je uvedená v konkrétnej ponuke kurzu.

Uzávierka pre podávanie žiadostí
1. december
Podávanie žiadosti

Žiadosť o štipendium sa podáva on-line na www.saia.sk a www.funding-guide.de do termínu uzávierky na podávanie žiadostí. Zároveň je potrebné do termínu uzávierky požadované podkladové materiály doručiť v papierovej forme.

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.funding-guide.de prostredníctvom príslušnej ponuky (Hochschulsommerkurse in Deutschland für ausländische Studierende und Graduierte), ktorú si je potrebné na webovej stránke vyhľadať. Následne je možné na záložke "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" vytvoriť on-line žiadosť o štipendium "Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal".

Po odoslaní žiadosti v oboch on-line systémoch je potrebné doručiť požadované podkladové materiály poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1 (platí dátum poštovej pečiatky) alebo ich odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre,Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).


Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti na www.funding-guide.de je potrebné nahrať tieto dokumenty:

 • online formulár DAAD,
 • štruktúrovaný životopis (s uvedením kontaktných údajov) v nemeckom jazyku,
 • podrobná motivácia pre účasť na letnom kurze (s odôvodnením výberu troch zvolených kurzov) v nemeckom jazyku,
 • výpis absolvovaných skúšok z posledných dvoch ukončených ročníkov potvrdený študijným oddelením fakulty a vysvetlenie systému hodnotenia/známok (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydaný v nemeckom alebo anglickom jazyku); študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia prikladajú len výsledky za 1. ročník,
 • študenti bakalárskeho štúdia: maturitné vysvedčenie (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku),
 • študenti magisterského/inžinierskeho štúdia: bakalársky diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške  (naskenované originály + vlastný preklad, resp. vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku),
 • doklad o jazykových znalostiach uchádzača onSET Deutsch vystavený lektorom DAAD (zoznam lektorov DAAD pôsobiacich na slovenských vysokých školách je v časti Prílohy) alebo iný jazykový certifikát (TestDaF, Goethe Institut-Nachweis, telc Deutsch, DSH, DSD alebo ÖSD-Zertifikat; v prípade kurzov odbornej nemčiny (Fachsprachkurs) je možné akceptovať maturitné vysvedčenie); jazykový doklad nesmie byť v čase uzávierky starší ako 2 roky; v prípade, že z dôvodu zatvorenia testovacích centier nie je možné získať jazykový doklad onSET, môže byť akceptované potvrdenie vystavené lektorom DAAD; ak uchádzač má jazykový doklad vystavený lektorom DAAD v roku 2020 v súvislosti s účasťou na jazykovom kurze v roku 2021, môže ho predložiť k uzávierke 1.12.2021;
 • vítané sú ďalšie podkladové materiály (napr. doklady o praxi a pracovných skúsenostiach).

K on-line žiadosti na www.saia.sk je potrebné nahrať:

 • formulár žiadosti ("Bewerbungszusammenfassung"), ktorý uchádzač získa po odoslaní žiadosti v nemeckom elektronickom systéme (formulár obsahuje všetky prílohy, ktoré uchádzač priložil k online žiadosti).

Po odoslaní žiadosti v oboch on-line systémoch je potrebné doručiť do SAIA, n. o., nasledujúce podkladové materiály (do termínu uzávierky, platí dátum poštovej pečiatky):

 • formulár žiadosti, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v slovenskom elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, formulár sa vypĺňa v slovenčine),
 • formulár žiadosti ("Bewerbungszusammenfassung"), ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme na www.funding-guide.de (formulár obsahuje všetky prílohy, ktoré uchádzač priložil k online žiadosti).


Poznámky k podkladovým materiálom:

 • K on-line žiadosti je potrebné priložiť naskenované originály dokladov o vzdelaní a ich preklad do nemeckého alebo anglického jazyka (akceptuje sa vlastný preklad uchádzača), resp. musia byť doklady vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku. DAAD si môže dodatočne vyžiadať od uchádzača overené preklady dokumentov.
 • K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).
 • Všetky podkladové materiály na www.funding-guide.de je potrebné nahrať v PDF-formáte!
Ďalšie dôležité informácie

 • o štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokých škôl, ktorí majú ukončené minimálne dva semestre bakalárskeho štúdia (v čase nástupu na štipendijný pobyt je teda nutné mať ukončený minimálne druhý ročník bakalárskeho štúdia)
 • o štipendium sa nemôžu uchádzať absolventi 2. stupňa VŠ štúdia a doktorandi 
 • uchádzači o štipendium musia byť v čase podávania žiadosti ako aj v čase štipendijného pobytu spravidla riadne zapísaní ako študenti bakalárskeho alebo magisterského/inžinierskeho štúdia na domácej VŠ 
 • znalosť nemeckého jazyka - min. na úrovni A2 európskeho referenčného rámca 
 • štipendium je možné získať opätovne najskôr po troch rokoch
 • štipendium nie je možné predĺžiť
 • jazykové kurzy prebiehajú výlučne v nemeckom jazyku

Upozornenie:
Nie na všetky letné kurzy, ktoré sú v ponuke nemeckých vysokých škôl, je možné získať štipendium. Ponuku kurzov, na ktoré je možné získať štipendium DAAD, spolu s bližšími informáciami o kurze nájdete na www.daad.de/hsk-kursliste. Pri kurze musí byť napísané "Scholarships available" - iba na tieto kurzy je možné získať DAAD-štipendium. Štipendium je možné získať na všeobecný jazykový kurz (Sprachkurs) alebo kurz odbornej nemčiny (Fachsprachkurs).

V DAAD formulári je potrebné uviesť preferencie 3 vybraných kurzov (tri rôzne kurzy; potrebné je uviesť tri kurzy - nie menej!). Pri definitívnom prideľovaní kurzov DAAD prihliada na uvedené preferencie, no keďže kapacita kurzov je obmedzená, vyhradzuje si právo na konečné určenie kurzu. Po odoslaní žiadosti o štipendium nie je možné zmeniť vybrané kurzy. Prosím, presvedčte sa, že Vami vybrané kurzy sa nachádzajú na zozname kurzov, na ktoré je možné získať štipendium DAAD.

V prípade schválenia žiadosti a po obdržaní informácií z nemeckej strany je potrebné čo najskôr reagovať a zaslať vyplnené potrebné dokumenty do stanoveného termínu, resp. do 14 dní od odoslania informácie o schválení. Informácia o získaní štipendia Vám môže prísť aj do priečinka s nevyžiadanou poštou (spam), preto si prosím tento priečinok pravidelne kontrolujte.

V prípade, že z dôvodu pandemickej situácie účasť štipendistu na jazykovom kurze v Nemecku nie je možná, môže DAAD udelené štipendium štipendistovi zrušiť alebo mu umožní absolvovať jazykový kurz on-line formou, ak organizátor kurzu takúto alternatívu ponúkne.

Informácie o štipendijnej ponuke sa nachádzajú na www.funding-guide.de.

Dôležité všeobecné informácie k DAAD štipendiám a rady preuchádzačov  sú k dispozícií na https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/wichtige-hinweise-zu-daad-stipendien/.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Kristína Sallerová (kristina.sallerova@saia.sk, tel. 02/5930 4738).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov DAAD komisiou v Bratislave.
O konečnom rozhodnutí o udelení resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou pravdepodobne do konca marca.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Termíny onSET 2021 BratislavaAushang_Sprachtest OnSET 2021).pdfStiahnuť
Zoznam lektoriek a lektorov DAADZoznam lektorov DAAD 2021.docxStiahnuť
Často kladené otázky1_FAQ´s.pdfStiahnuť
Registrácia na portáli www.funding-guide.de2_Anleitung_Portalregistrierung_PBF_AUSL.pdfStiahnuť
Podať žiadosť na portáli www.funding-guide.de3_Anleitung_Bewerbung_einreichen.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.