NEMECKO - štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazykaDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

jazykový kurz
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
3 - 4 týždne
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu
Poskytovaná podpora
štipendium 1 134 EUR
+ príspevok na poistenie
+ príspevok na cestovné 225 EUR

Poznámka: Z udeleného štipendia si spravidla organizátor kurzu ponechá poplatok za kurz a ubytovanie; štipendistovi bude vyplatený rozdiel. Poplatky za jednotlivé kurzy nie sú rovnaké. Uchádzačom preto odporúčame, aby pri výbere kurzu zohľadnili aj výšku poplatku za kurz, tak ako je uvedená v konkrétnej ponuke kurzu.

Uzávierka pre podávanie žiadostí
1. december
Podávanie žiadosti

Žiadosť o štipendium sa podáva on-line na www.funding-guide.de do termínu uzávierky na podávanie žiadostí. 

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.funding-guide.de prostredníctvom príslušnej ponuky (Hochschulsommerkurse in Deutschland für ausländische Studierende und Graduierte), ktorú si je potrebné na webovej stránke vyhľadať. Následne je možné na záložke "Bewerbung einreichen" / "Submitting an application" vytvoriť on-line žiadosť o štipendium "Zum Bewerbungsportal" / "To the application portal".


Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti na www.funding-guide.de je potrebné nahrať tieto dokumenty:

 • online formulár DAAD,
 • štruktúrovaný životopis (s uvedením kontaktných údajov) v nemeckom jazyku,
 • podrobná motivácia pre účasť na letnom kurze (s odôvodnením výberu troch zvolených kurzov) v nemeckom jazyku,
 • výpis absolvovaných skúšok z posledných dvoch ukončených ročníkov potvrdený študijným oddelením fakulty a vysvetlenie systému hodnotenia/známok (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydaný v nemeckom alebo anglickom jazyku); študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia prikladajú len výsledky za 1. ročník,
 • študenti bakalárskeho štúdia: maturitné vysvedčenie (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku),
 • študenti magisterského/inžinierskeho štúdia: bakalársky diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške  (naskenované originály + vlastný preklad, resp. vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku),
 • doklad o jazykových znalostiach uchádzača onSET Deutsch vystavený lektorom DAAD (zoznam lektorov DAAD pôsobiacich na slovenských vysokých školách je v časti Prílohy) alebo iný jazykový certifikát (TestDaF, Goethe Institut-Nachweis, telc Deutsch, DSH, DSD alebo ÖSD-Zertifikat; v prípade kurzov odbornej nemčiny (Fachsprachkurs) je možné akceptovať maturitné vysvedčenie); jazykový doklad nesmie byť v čase uzávierky starší ako 1 rok; jazykové certifikáty na úrovni vyššej ako B2 alebo TDN4 vo všetkých častiach môžu byť staršie ako 1 rok;
 • vítané sú ďalšie podkladové materiály (napr. doklady o praxi a pracovných skúsenostiach).

Poznámky k podkladovým materiálom:

 • K on-line žiadosti je potrebné priložiť naskenované originály dokladov o vzdelaní a ich preklad do nemeckého alebo anglického jazyka (akceptuje sa vlastný preklad uchádzača), resp. musia byť doklady vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku. DAAD si môže dodatočne vyžiadať od uchádzača overené preklady dokumentov.
 • K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).
 • Všetky podkladové materiály na www.funding-guide.de je potrebné nahrať v PDF-formáte!
Ďalšie dôležité informácie

 • o štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokých škôl, ktorí majú ukončené minimálne dva semestre bakalárskeho štúdia (v čase nástupu na štipendijný pobyt je teda nutné mať ukončený minimálne druhý ročník bakalárskeho štúdia)
 • o štipendium sa nemôžu uchádzať absolventi 2. stupňa VŠ štúdia a doktorandi 
 • uchádzači o štipendium musia byť v čase podávania žiadosti ako aj v čase štipendijného pobytu spravidla riadne zapísaní ako študenti bakalárskeho alebo magisterského/inžinierskeho štúdia na domácej VŠ 
 • znalosť nemeckého jazyka - min. na úrovni A2 európskeho referenčného rámca 
 • štipendium je možné získať opätovne najskôr po troch rokoch
 • štipendium nie je možné predĺžiť
 • jazykové kurzy prebiehajú výlučne v nemeckom jazyku

Upozornenie:
Nie na všetky letné kurzy, ktoré sú v ponuke nemeckých vysokých škôl, je možné získať štipendium. Ponuku kurzov, na ktoré je možné získať štipendium DAAD, spolu s bližšími informáciami o kurze nájdete na www.daad.de/hsk-kursliste. Pri kurze musí byť napísané "Scholarships available" - iba na tieto kurzy je možné získať DAAD-štipendium. Štipendium je možné získať na všeobecný jazykový kurz (Sprachkurs) alebo kurz odbornej nemčiny (Fachsprachkurs).

V DAAD formulári je potrebné uviesť preferencie 3 vybraných kurzov (tri rôzne kurzy; potrebné je uviesť tri kurzy - nie menej!). Pri definitívnom prideľovaní kurzov DAAD prihliada na uvedené preferencie, no keďže kapacita kurzov je obmedzená, vyhradzuje si právo na konečné určenie kurzu. Po odoslaní žiadosti o štipendium nie je možné zmeniť vybrané kurzy. Prosím, presvedčte sa, že Vami vybrané kurzy sa nachádzajú na zozname kurzov, na ktoré je možné získať štipendium DAAD.

V prípade schválenia žiadosti a po obdržaní informácií z nemeckej strany je potrebné čo najskôr reagovať a zaslať vyplnené potrebné dokumenty do stanoveného termínu, resp. do 14 dní od odoslania informácie o schválení. Informácia o získaní štipendia Vám môže prísť aj do priečinka s nevyžiadanou poštou (spam), preto si prosím tento priečinok pravidelne kontrolujte.

V prípade, že z dôvodu pandemickej situácie účasť štipendistu na jazykovom kurze v Nemecku nie je možná, môže DAAD udelené štipendium štipendistovi zrušiť alebo mu umožní absolvovať jazykový kurz on-line formou, ak organizátor kurzu takúto alternatívu ponúkne.

Informácie o štipendijnej ponuke sa nachádzajú na www.funding-guide.de.

Dôležité všeobecné informácie k DAAD štipendiám a rady preuchádzačov  sú k dispozícií na https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/wichtige-hinweise-zu-daad-stipendien/.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

www.daad.de

 

Dr. Angelika Schneider
DAAD-lektorka
bratislava.uniba@daad-lektorat.de

Dr. Suzana Vezjak
DAAD-lektorka
bratislava.euba@daad-lektorat.de

Yannick Baumann
DAAD-lektor
nitra.ukf@daad-lektorat.de

Jörn Nuber
DAAD-lektor
banskabystrica.umb@daad-lektorat.de


O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov DAAD komisiou v Bratislave.
O konečnom rozhodnutí o udelení resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou pravdepodobne do konca marca.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Registrácia na portáli www.funding-guide.de2_Anleitung_Portalregistrierung_PBF_AUSL.pdfStiahnuť
Podať žiadosť na portáli www.funding-guide.de3_Anleitung_Bewerbung_einreichen.pdfStiahnuť
Zoznam DAAD lektoriek a lektorovZoznam lektorov DAAD.docxStiahnuť
Často kladené otázky1. FAQs_HSK_HWK_2023.pdfStiahnuť
Informácie pre štipendistov DAAD2_Ihr_DAAD-Stipendium_2023.pdfStiahnuť
Informácie pre štipendistov DAAD - jazykové kurzy2. Besondere Bedingungen_HSK_HWK_2023.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.