ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na štúdium v oblasti umenia na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády (Swiss Government Excellence Scholarship)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Švajčiarsko
Študijný/vedný odbor
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
12 až 21 mesiacov (závisí od dĺžky trvania Master programu)
Zdroj financovania
švajčiarska vláda
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
1 920 CHF/mesiac
Uzávierka pre podávanie žiadostí
30. november
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a priložiť všetky požadované dokumenty, ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály", a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).
Formulár žiadosti a podkladové materiály

Žiadosť sa podáva on-line a zároveň v papierovej forme

 •  on-line - na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky) 
 a 
 •  v papierovej forme - v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň.


Požadované podkladové materiály v papierovej forme:
 
1 sada v slovenskom jazyku:
 • formulár žiadosti SAIA ("Žiadosť o štipendium"), ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
 • štruktúrovaný životopis
 • motivácia

1 sada originálov a 1 sada fotokópií v angličtine, francúzštine, nemčine alebo taliančine; dokumenty nedávajte do obalov, ani ich nespinkujte; treba ich usporiadať nasledovne:
 • podpísaný švajčiarsky formulár žiadosti ESKAS; musí byť vypísaný elektronicky a vytlačený, rukou písané formuláre nebudú akceptované (nutné použiť predpísaný formulár*)
 • podpísaný životopis 
 • podpísaný motivačný list - max. 2 strany
 • maliari, grafici, sochári - kópie alebo fotografie 3 diel spolu s konceptami s uvedením mena, priezviska, krajiny kandidáta, spolu s dátumom, kedy dielo vzniklo
  hudobníci - CD veľmi dobrej kvality s 3 rozličnými hudobnými štýlmi, komponisti navyše predkladajú partitúry; na CD je potrebné uviesť meno, priezvisko a krajinu kandidáta
 • potvrdenie o prijatí na štúdium na niektorej zo švajčiarskych oprávnených inštitúcií; prípadne dôkaz o tom, že sa žiadosť o prijatie ešte posudzuje; (môže ísť aj o podmienečné prijatie)
 • dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov (nutné použiť predpísaný formulár*) **
 • úradne preložené a overené kópie všetkých vysokoškolských diplomov a certifikátov, vrátane vysvedčení a známok (preložené v prípade, že neboli vystavené v angličtine, francúzštine, nemčine alebo taliančine), (diplomy a certifikáty musia byť usporiadané chronologicky od najnovšie získaných po najstaršie)
 • podpísané zdravotné potvrdenie (nutné použiť predpísaný formulár*)
 • dve fotokópie pasu (stránky s osobnými údajmi) na sadu dokumentov; pas musí byť platný v čase plánovaného pobytu vo Švajčiarsku (v prípade dvojitého občianstva treba predložiť fotokópie oboch pasov)
* uvedené dokumenty sú na stiahnutie v časti Prílohy

** odporúčania sa predkladajú v zalepených obálkach od učiteľov a len v 1 sade originálov


K on-line žiadosti je potrebné nahrať tieto dokumenty:
 
Dokumenty v slovenskom jazyku:
 • štruktúrovaný životopis
 • motivácia
 • akceptačný list (stačí pracovný preklad do slovenčiny)
 
Dokumenty v cudzom jazyku:
 • formulár ESKAS
 • vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnych záverečných skúškach (so známkami)
 • motivácia
 • štruktúrovaný životopis
 • akceptačný list
On-line systém sa uzatvára 30. novembra 2023 o 16:00. Žiadosť v papierovej forme musí byť doručená do SAIA, n. o., Bratislava najneskôr do 5. decembra 2023.


Ďalšie dôležité informácie
 • Štipendium sa udeľuje na magisterské štúdium na konzervatóriách alebo umeleckých školách pripojených k univerzitám aplikovaných vied.
 • Uchádzači, ktorí už získali štipendium ESKAS, sa nemôžu znovu uchádzať.
 • Podmienkou je bakalársky titul (alebo ekvivalent) získaný pred 31. júlom 2024.
 • Oprávnené univerzity aplikovaných vied: University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland; Bern University of Applied Sciences; University of Applied Sciences Northwest Switzerland; University of applied Sciences Eastern Switzerland; Lucerne University of Applied Sciences and Arts; University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland; Zurich university of the Arts
 • Štipendium sa nevzťahuje na externé štúdium alebo štúdium popri zamestnaní, rovnako sa nevzťahuje na zmiešané programy,počas ktorých je časť štúdia absolvovaná vo Švajčiarsku a časť v tretej krajine.
 • Pobyt je nutné začať v septembri.
 • Pre uchádzačov platí veková hranica, uchádzači musia byť narodení po 31. decembri 1988. Medzi ukončením bakalárskeho štúdia a začiatkom štipendijného pobytu nemôže uplynúť viac ako 3 roky. 
 • Uchádzači, ktorí sa zdržujú vo Švajčiarsku dlhšie ako 1 rok pred začiatkom pobytu, nie sú oprávnení uchádzať sa o štipendium.
 • Uprednostnení budú uchádzači, ktorí plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi univerzitami.
 • Pred podaním žiadosti o štipendium je potrebné, aby sa uchádzač informoval, či je možné na zvolenej švajčiarskej univerzite/ vysokej škole absolvovať plánovaný študijný program alebo výskumný projekt.
 • Uchádzanie sa o štúdium a uchádzanie sa o štipendium sú dva separátne procesy. Uchádzači musia už v čase podania si žiadosti o štipendium dokladovať, že ich švajčiarska univerzita prijíma na štúdium alebo ich prijatie posudzuje. 
 • Štipendium nepokrýva školné ani poplatky pri zápise. Štipendisti ESKAS sú na univerzitách a na ETH Zürich vo väčšine prípadov oslobodení od školného, zápisné si však platia sami. Je na štipendistovi, aby si záležitosti súvisiace s poplatkami vybavil individuálne s univerzitou/vysokou školou.
 • Cestovné náklady do Švajčiarska a späť si štipendisti pokrývajú sami.
 • Uchádzač musí ovládať vyučovací jazyk príslušnej univerzity/vysokej školy (nemčina, francúzština, taliančina, prípadne angličtina). 
 • Štipendium ESKAS nie je možné poberať v kombinácii s iným štipendiom.
 • Informácie o univerzitách, programoch a profesoroch je možné nájsť na stránke https://www.swissuniversities.ch/.Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Kontakt na administrátora programu: akademicke-mobility@saia.sk, 02/5930 4737.


Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701


O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber uchádzačov sa uskutoční na základe posúdenia podkladových materiálov švajčiarskou komisiou. O konečnom rozhodnutí bude uchádzač informovaný švajčiarskou stranou do konca mája.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Formulár prihlášky ESKAS02_ESKAS_Application_Form_2024_2025_e.pdfStiahnuť
Formulár pre odporúčania ESKAS04_ESKAS_Application_Letter_of_Recommendation_Form_2024-2025_e.dotxStiahnuť
Formulár zdravotného potvrdenia ESKAS05_ESKAS_Application_Fit_for_Mission_Form_2024-2025_e_.pdfStiahnuť
Leták - Will you be my supervisor?06_ESKAS_Will_you_be_my_supervisor_2024-2025_e.pdfStiahnuť
Dôležitá informácia00_IMPORTANT_NOTE_ pptx.pdfStiahnuť
Usmernenia pre uchádzačov01_Guidelines4Applicants_2024_2025_e_.pdfStiahnuť
Otázky a odpovede07_ESKAS_FAQ_v06_2023_e.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.