SAIA, n.o.

ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na výskumný pobyt pre doktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vládyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Švajčiarsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand
Trvanie
min. 6 mesiacov, max. 12 mesiacov (bez možnosti predĺženia)
Zdroj financovania
švajčiarska vláda
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
1 920 CHF/mesiac
Uzávierka pre podávanie žiadostí
14. november
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa podáva on-line a zároveň v papierovej forme.

Požadované podkladové materiály
v papierovej forme:
 
1 sada v slovenskom jazyku:

 • formulár žiadosti, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
 • životopis
 • motivácia
 • akceptačný list (stačí pracovný preklad do slovenčiny)
 • potvrdenie o doktorandskom štúdiu

1 sada originálov a 1 sada fotokópií v angličtine, francúzštine, nemčine alebo taliančine (dokumenty v inom jazyku musia byť úradne preložené), dokumenty nedávajte do obalov, ani ich nespinkujte; treba ich usporiadať nasledovne:

 • podpísaný švajčiarsky formulár žiadosti ESKAS; musí byť vypísaný elektronicky a vytlačený, rukou písané formuláre nebudú akceptované (nutné použiť predpísaný formulár*)
 • podpísaný štruktúrovaný životopis so zoznamom akademických publikácií
 • podpísaný motivačný list - max. 2 strany
 • podpísaný odborný program štipendijného pobytu - max. 5 strán (nutné použiť predpísaný formulár*)
 • akceptačný list od švajčiarskeho profesora, ktorý bude odborným garantom pobytu; nutné pripojiť aj jeho/jej krátky životopis (musí obsahovať zdôvodnenie, prečo chce podporiť daný výskum)
 • krátky životopis kontaktnej osoby/školiteľa z domácej inštitúcie
 • dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov (nutné použiť predpísaný formulár*) **
 • úradne preložené a overené kópie všetkých vysokoškolských diplomov a certifikátov, vrátane vysvedčení a známok (preložené v prípade, že neboli vystavené v angličtine, nemčine, francúzštine, taliančine), (diplomy a certifikáty musia byť usporiadané chronologicky od najnovšie získaných po najstaršie)
 • podpísané zdravotné potvrdenie (nutné použiť predpísaný formulár*)
 • dve fotokópie pasu (stránky s osobnými údajmi) na sadu dokumentov; pas musí byť platný v čase plánovaného pobytu vo Švajčiarsku (v prípade dvojitého občianstva treba predložiť fotokópie oboch pasov)

* uvedené dokumenty sú na stiahnutie v časti Prílohy
** odporúčania sa predkladajú v zalepených obálkach od učiteľov a len v sade originálov

K on-line žiadosti je potrebné nahrať tieto dokumenty:
 
Dokumenty v slovenskom jazyku:
 • životopis
 • motivácia
 • akceptačný list (stačí pracovný preklad do slovenčiny)
 • potvrdenie o doktorandskom štúdiu

Dokumenty v cudzom jazyku:
 • švajčiarsky formulár ESKAS
 • vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnych záverečných skúškach (so známkami)
 • odborný program štipendijného pobytu
 • motivácia
 • štruktúrovaný životopis
 • akceptačný list

On-line systém sa uzatvára 14. novembra o 16:00. Žiadosť v papierovej forme musí byť doručená do SAIA, n. o., Bratislava najneskôr do 19. novembra.

Ďalšie dôležité informácie
 • Uchádzači, ktorí už získali štipendium ESKAS, sa nemôžu znovu uchádzať.
 • Štipendium sa udeľuje na postgraduálny výskum vo všetkých akademických oblastiach.
 • Podmienkou je magisterský titul (alebo ekvivalent) získaný pred 31. júlom 2020.
 • Oprávnenými prijímajúcími inštitúciami sú verejné univerzity, technické vysoké školy, Švajčiarske federálne technologické inštitúty a univerzity aplikovaných vied vo Švajčiarsku. Štipendium sa nevzťahuje na externé štúdium alebo štúdium popri zamestnaní, rovnako sa nevzťahuje na zmiešané programy, počas ktorých je časť štúdia absolvovaná vo Švajčiarsku a časť v tretej krajine.
 • Pre uchádzačov platí veková hranica, uchádzači musia byť narodení po 31. decembri 1984
 • Uprednostnení budú uchádzači, ktorí plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi univerzitami.
 • Ak je pobyt realizovaný v rámci spolupráce univerzít na základe oficiálnej dohody medzi inštitúciami a pod dvojitým vedením dizertačnej práce, pobyt je nutné realizovať po dobu 12 mesiacov.
 • Uchádzači, ktorí sa zdržiavajú vo Švajčiarsku dlhšie ako 1 rok pred začiatkom štipendia, nie sú oprávnenými uchádzačmi.
 • Pred podaním žiadosti o štipendium je potrebné, aby sa uchádzač informoval, či je možné na zvolenej švajčiarskej univerzite/vysokej škole absolvovať plánovaný výskumný projekt (skontaktovaním sa so švajčiarskym profesorom, resp. vedúcim postgraduálneho študijného programu). Odporúča sa kontaktovaným osobám zaslať detailný študijný plán, životopis a kópie diplomov a vysvedčení. Jednotlivé vysoké školy môžu od uchádzača požadovať predloženie ďalších podkladových materiálov. V časti Prílohy sa nachádza aj leták "Will you be my supervisor?", ktorý radí, ako postupovať pri hľadaní si svojho potenciálneho vedúceho pobytu. Uchádzači ho môžu zaslať svojmu potenciálnemu vedúcemu, ktorého chcú osloviť. V prípade, že uchádzač nebude mať vedúceho svojho pobytu, žiadosť o štipendium bude zamietnutá. 
 • Štipendium nepokrýva školné ani poplatky pri zápise. Štipendisti ESKAS sú na univerzitách a na ETH Zurich vo väčšine prípadov oslobodení od školného, zápisné si však platia sami. Je na štipendistovi, aby si záležitosti ohľadom poplatkov vybavil individuálne s univerzitou/inštitútom. 
 • Uchádzač musí ovládať vyučovací jazyk príslušnej univerzity/inštitútu (nemčina, francúzština, taliančina, prípadne angličtina).
 • Odborný program tvorí jednu z najpodstatnejších častí pri posudzovaní žiadosti o štipendium.
 • Štipendium ESKAS nie je možné poberať v kombinácii s iným štipendiom.
 • Štipendisti si cestovné hradia z vlastných zdrojov.
 • Pobyt je nutné začať v septembri.
 • Pobyty kratšie ako 9 mesiacov nebudú posudzované ako prioritné. Pobyty kratšie ako 6 mesiacov budú zamietnuté.
 • Informácie o univerzitách, programoch a profesoroch je možné nájsť na stránke https://www.swissuniversities.ch/.   


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
 

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber uchádzačov sa uskutoční na základe posúdenia podkladových materiálov švajčiarskou komisiou. O konečnom rozhodnutí bude uchádzač informovaný švajčiarskou stranou do konca mája.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Formulár prihlášky ESKAS02_ESKAS_Application_Form_2020_2021_e.pdf.pdfStiahnuť
Formulár pre odborný program03_ESKAS_Application_Research_Proposal_Form_2020_2021_e.dotx.dotxStiahnuť
Formulár pre odporúčania04_ESKAS_Application_Letter_of_Recommendation_Form_2020-2021_e.docx.dotxStiahnuť
Formulár zdravotného potvrdenia05_ESKAS_Application_Medical_Certificate_Form_2020-2021_e.pdf.pdfStiahnuť
Leták Will you be my supervisor?06_ESKAS_Will_you_be_my_supervisor_v2019_e.pdf.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.