ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na doktorandské štúdium na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády (Swiss Government Excellence Scholarship)



Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Švajčiarsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
doktorand
Trvanie
12 - 36 mesiacov
Zdroj financovania
švajčiarska vláda
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
1 920 CHF/mesiac
Uzávierka pre podávanie žiadostí
30. november
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa podáva on-line a zároveň v papierovej forme

 •  on-line - na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky) 
 a 
 •  v papierovej forme - v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň.


Požadované podkladové materiály v papierovej forme:
 
1 sada v slovenskom jazyku:

 • formulár žiadosti SAIA ("Žiadosť o štipendium"), ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
 • životopis
 • motivácia
 • akceptačný list alebo potvrdenie o prijatí (stačí pracovný preklad do slovenčiny)

1 sada originálov a 1 sadu fotokópií v angličtine, francúzštine, nemčine alebo taliančine (dokumenty v inom jazyku musia byť úradne preložené), dokumenty nedávajte do obalov, ani ich nespinkujte; treba ich usporiadať nasledovne:

 • podpísaný švajčiarsky formulár žiadosti ESKAS; musí byť vypísaný elektronicky a vytlačený, rukou písané formuláre nebudú akceptované (nutné použiť predpísaný formulár*)
 • podpísaný štruktúrovaný životopis so zoznamom akademických publikácií
 • podpísaný motivačný list - max. 2 strany
 • podpísaný odborný program štipendijného pobytu - max. 5 strán (nutné použiť predpísaný formulár*)
 • akceptačný list od švajčiarskeho profesora, ktorý bude odborným garantom pobytu; nutné pripojiť aj jeho/jej krátky životopis (musí obsahovať zdôvodnenie, prečo chce byť školiteľom danej dizertačnej práce)
 • potvrdenie o prijatí na doktorandské štúdium z prijímajúcej inštitúcie 
 • dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov (nutné použiť predpísaný formulár*) **
 • úradne preložené a overené kópie všetkých vysokoškolských diplomov a certifikátov, vrátane vysvedčení a známok (preložené v prípade, že neboli vystavené v angličtine, francúzštine, nemčine alebo taliančine), (diplomy a certifikáty musia byť usporiadané chronologicky od najnovšie získaných po najstaršie)
 • podpísané zdravotné potvrdenie (nutné použiť predpísaný formulár*)
 • dve fotokópie pasu (stránky s osobnými údajmi) na sadu dokumentov; pas musí byť platný v čase plánovaného pobytu vo Švajčiarsku (v prípade dvojitého občianstva treba predložiť fotokópie oboch pasov)

* uvedené dokumenty sú na stiahnutie v časti Prílohy
** odporúčania sa predkladajú v zalepených obálkach od učiteľov a len v sade originálov

K on-line žiadosti je potrebné nahrať tieto dokumenty:
 
Dokumenty v slovenskom jazyku:

 • životopis
 • motivácia
 • akceptačný list (stačí pracovný preklad do slovenčiny)

Dokumenty v cudzom jazyku:
 • švajčiarsky formulár ESKAS
 • vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnych záverečných skúškach (so známkami)
 • odborný program štipendijného pobytu
 • motivácia
 • štruktúrovaný životopis
 • akceptačný list

On-line systém sa uzatvára 30. novembra 2023 o 16:00. Žiadosť v papierovej forme musí byť doručená do SAIA, n. o., Bratislava najneskôr do 5. decembra 2023.

Ďalšie dôležité informácie
 • Uchádzači, ktorí už získali štipendium ESKAS, sa nemôžu znovu uchádzať.
 • Štipendium sa udeľuje na doktorandský pobyt vo všetkých akademických oblastiach.
 • Podmienkou je magisterský titul (alebo ekvivalent) získaný pred 31. júlom 2024, s výnimkou ETH Zurich pred 30. júnom 2024).
 • Oprávnenými prijímajúcími inštitúciami sú University of Basel, University of Bern, University of Fribourg, University of Geneva, University of Lausanne, University of Lucerne, University of Neuchatel, University of St. Gallen, University of Zürich, University of Lugano; Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL), Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETHZ); Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID)
 • Štipendium sa nevzťahuje na externé štúdium alebo štúdium popri zamestnaní, rovnako sa nevzťahuje na zmiešané programy, počas ktorých je časť štúdia absolvovaná vo Švajčiarsku a časť v tretej krajine. 
 • Pre uchádzačov platí veková hranica, uchádzači musia byť narodení po 31. decembri 1988
 • Uprednostnení budú uchádzači, ktorí plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi univerzitami.
 • Uchádzači, ktorí sa zdržiavajú vo Švajčiarsku dlhšie ako 1 rok pred začiatkom štipendia, nie sú oprávnenými uchádzačmi.
 • Pred podaním žiadosti o štipendium je potrebné, aby sa uchádzač informoval, či je možné na zvolenej švajčiarskej inštitúcii absolvovať plánovaný výskumný projekt (skontaktovaním sa so švajčiarskym profesorom, resp. vedúcim postgraduálneho študijného programu). Odporúča sa kontaktovaným osobám zaslať detailný študijný plán, životopis a kópie diplomov a vysvedčení. Jednotlivé vysoké školy môžu od uchádzača požadovať predloženie ďalších podkladových materiálov. V časti Prílohy sa nachádza aj leták "Will you be my supervisor?", ktorý radí, ako postupovať pri hľadaní si svojho potenciálneho vedúceho pobytu. Uchádzači ho môžu zaslať svojmu potenciálnemu vedúcemu, ktorého chcú osloviť. V prípade, že uchádzač nebude mať vedúceho svojho pobytu, žiadosť o štipendium bude zamietnutá.  
 • V prípade uchádzania sa o štruktúrovaný doktorandský program musí uchádzač doložiť potvrdenie o prijatí, prípadne dôkaz o tom, že jeho/jej prijatie prichádza do úvahy. 
 • Štipendium nepokrýva školné ani poplatky pri zápise. Štipendisti ESKAS sú na inštitúciách vo väčšine prípadov oslobodení od školného, zápisné si však platia sami. Je na štipendistovi, aby si záležitosti ohľadom poplatkov vybavil individuálne s univerzitou/inštitútom. 
 • Uchádzač musí ovládať vyučovací jazyk príslušnej univerzity/inštitútu (nemčina, francúzština, taliančina, prípadne angličtina).
 • Odborný program, tvorí jednu z najpodstatnejších častí pri posudzovaní žiadosti o štipendium.
 • Štipendium ESKAS nie je možné poberať v kombinácii s iným štipendiom.
 • Štipendisti si cestovné hradia z vlastných zdrojov.
 • Pobyt je nutné začať v septembri.
 • Informácie o univerzitách, programoch a profesoroch je možné nájsť na stránke https://www.swissuniversities.ch/.

Uchádzači o štipendium musia brať do úvahy, že uchádzanie sa o štipendium a uchádzanie sa o štúdium sú dva od seba nezávislé procesy. Prijatie na PhD štúdium je podmienkou pre získanie štipendia. Zároveň platí, že po úspešnom prijatí na školu nie je povinnosťou komisie udeliť uchádzačovi štipendium.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Kontakt na administrátora programu: akademicke-mobility@saia.sk, 02/5930 4737.


Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701


Priebeh výberu
Výber uchádzačov sa uskutoční na základe posúdenia podkladových materiálov švajčiarskou komisiou. O konečnom rozhodnutí bude uchádzač informovaný švajčiarskou stranou do konca mája.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Formulár prihlášky ESKAS02_ESKAS_Application_Form_2024_2025_e.pdfStiahnuť
Formulár pre odborný program ESKAS03_ESKAS_Application_Research_Proposal_Form_2024-2025.dotxStiahnuť
Formulár pre odporúčania ESKAS04_ESKAS_Application_Letter_of_Recommendation_Form_2024-2025_e.dotxStiahnuť
Formulár zdravotného potvrdenia ESKAS05_ESKAS_Application_Fit_for_Mission_Form_2024-2025_e_.pdfStiahnuť
Leták Will you be my supervisor?06_ESKAS_Will_you_be_my_supervisor_2024-2025_e.pdfStiahnuť
Dôležité upozornenie00_IMPORTANT_NOTE_ pptx.pdfStiahnuť
Usmernenia pre uchádzačov01_Guidelines4Applicants_2024_2025_e_.pdfStiahnuť
Otázky a odpovede07_ESKAS_FAQ_v06_2023_e.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.