NEMECKO - štipendium DAAD na odborné exkurzie a študentské praxeDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
iné
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy
Trvanie
7 - 12 dní (vrátane cesty)
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
nebola stanovená
Poskytovaná podpora
50 EUR na osobu/deň
Uzávierka pre podávanie žiadostí
1. február, 1. máj, 1. november (v závislosti od termínu realizácie exkurzie alebo praxe)
Podávanie žiadosti
Podávanie žiadostí prebieha online na https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/
21148-stipendiendatenbank/?origin=12&status=3&subjectGrps=&daad=1&q=praktika&
page=1&detail=10000016#prozess

Odborné exkurzie:
Žiadosti o finančnú podporu na odborné exkurzie podáva slovenský vysokoškolský učiteľ. Vo svojej žiadosti zdôvodní plánovanú študijnú cestu pre daný študijný odbor a priloží návrh programu pre odbornú aj pre poznávaciu časť študijnej cesty a pozvanie z nemeckej vysokej školy, resp. korešpondenciu. Cestu zorganizuje a zrealizuje vysokoškolský učiteľ sám.

Študentské praxe:
Žiadosti o finančnú podporu na študentské praxe podáva nemecký partner priamo na adresu DAAD v Bonne.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
1. formulár žiadosti
2. rozpočet
3. zoznam účastníkov
4. odôvodnenie a popis programu – podrobný program
s konkrétnymi miestami, ktoré sú plánované na exkurziu
(odborná + poznávacia časť; nestačí všeobecná
formulácia návšteva múzeí, univerzity a pod.)
5. časový plán
6. doklad o nadviazanom kontakte s nemeckou stranou,
predovšetkým s VŠ


Ďalšie dôležité informácie
Odborné exkurzie:
Odborné exkurzie sú určené pre študentské skupiny pod vedením vysokoškolského učiteľa. Cieľom exkurzií je sprostredkovať študentom poznatky z odboru, ktorý študujú (odborná časť), prehĺbenie kontaktov medzi vysokými školami, ako aj oboznámenie sa s hospodárskym, politickým a kultúrnym životom v Nemecku (poznávacia časť). Poznávacia časť pobytu by nemala tvoriť viac ako tretinu exkurzie. Odbornej exkurzie sa môže zúčastniť skupina vysokoškolských študentov v celkovom počte od 10 do 15 osôb pod vedením vysokoškolského učiteľa. Študenti musia mať ukončený minimálne prvý semester vysokoškolského štúdia. Po dohode s DAAD je možné podporiť aj účasť doktorandov. 
Študentské praxe:
Na základe pozvania nemeckej vysokej školy majú skupiny študentov pod vedením vysokoškolského učiteľa možnosť absolvovať prax na nemeckej vysokej škole, v podniku, prípadne vo vybraných organizáciách. Môžu to byť aj odborné kurzy, semináre, workshopy. Študentskej praxe sa môže zúčastniť skupina vysokoškolských študentov v celkovom počte do 15 osôb pod vedením vysokoškolského učiteľa. Študenti musia mať ukončený minimálne prvý semester vysokoškolského štúdia.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Referat P42 - Mobilitäts- und Betreuungsprogramme
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn

Kontaktná osoba:
Julia Schrey
tel: 0228 882 516
schrey@daad.de
Priebeh výberu
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Zoznam lektoriek a lektorov DAADZoznam lektorov DAAD 2022.docxStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.