RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium Akcie pre doktorandovDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rakúsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

študijná mobilita, výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
doktorand
Trvanie
3 - 6 mesiacov
Zdroj financovania
Program Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Kvóta
podľa finančných možností programu
Poskytovaná podpora

mesačné štipendium (vypláca OeAD-GmbH): € 1 250,-

Poznámky:

 • štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté úrazové poistenie a poistenie liečebných nákladov; náklady na toto poistenie si pokrýva zo štipendia

 • ubytovanie a cestovné si hradí štipendista z prostriedkov štipendia sám (Štipendistom ponúkne OeAD-GmbH ubytovanie – internát alebo v byte. Mesačné náklady: € 300 až € 800; výška závisí od typu ubytovania. Za sprostredkovanie sa platí OeAD-GmbH € 21 mesačne ako správny poplatok.)

 • štipendista je oslobodený od poplatkov za štúdium

Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. marec, 15. október
Podávanie žiadosti
Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at


Formulár žiadosti a podkladové materiály

Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at

K žiadosti o štipendium treba priložiť nasledujúce prílohy:
 • akceptačný list rakúskej prijímajúcej organizácie (Betreuungszusage; v nemčine alebo v angličtine),
 • dve odporúčania (Empfehlungsschreiben; v nemčine alebo v angličtine) od vysokoškolských učiteľov (docentov, profesorov alebo vedeckých pracovníkov s ekvivalentným zaradením; jedno odporúčanie musí byť od školiteľa doktoranda),
 • kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium),
 • potvrdenie o jazykových znalostiach (Nachweis der Deutschkenntnisse) potvrdené rakúskym lektorom nemeckého jazyka pôsobiaceho na slovenských vysokých školách, resp. potvrdenie katedry germanistiky alebo cudzích jazykov (nepredkladajú germanisti, v prípade výskumného pobytu v angličtine, doklad o znalostiach anglického jazyka),
 • súhlas vedenia domovskej organizácie s výskumným pobytom (v nemčine alebo v angličtine, podpísaný dekanom/prodekanom, riaditeľom ústavu SAV).


Ďalšie dôležité informácie

Žiadosť o toto výskumné štipendium si môžu podať doktorandi (z verejných, štátnych a súkromných vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied), ktorí ku dňu uzávierky na podávanie žiadostí absolvovali minimálne jeden semester svojho doktorandského štúdia. Uchádzať sa o štipendium môžu doktorandi zo všetkých vedných odborov. 

Nástup na pobyt je možný najskôr 3 mesiace od termínu uzávierky. Vo všeobecnosti platí, že žiadosti predložené k marcovému termínu sa vzťahujú na ďalší akademický rok a žiadosti predložené k októbrovému termínu na prebiehajúci akademický rok.

Pobyt musí jasne súvisieť s témou dizertačnej práce štipendistu a takto musí aj byť plánovaný.
Organizáciou pobytu na rakúskej strane môžu byť verejné a súkromné univerzity, Rakúska akadémia vied a odborné vysoké školy (Fachhochschulen). Ďalej to môžu byť aj archívy, knižnice, múzeá a výskumné pracoviská, ktorých zdroje, výskumné výsledky a infraštruktúra sú nevyhnutné pre realizáciu zámeru. K žiadosti o štipendium je nutné priložiť akceptačný list prijímajúcej organizácie.

Štipendium nemožno predĺžiť. Toto štipendium môže študent poberať iba raz (nie je ho možné získať opätovne). Štipendista nemôže počas štipendijného pobytu financovaného cez Akciu poberať na ten istý účel žiadnu inú podporu z verejných zdrojov.

Štipendisti nemôžu počas štipendijného pobytu vykonávať inú zárobkovú činnosť v krajine pobytu.

Udelenie štipendia uchádzačom, ktorí sú občanmi jednej z krajín programu, avšak sú príslušníkmi inštitúcie druhej krajiny programu, je možné len v prípade, že vzdušná vzdialenosť medzi prijímajúcou inštitúciou a miestom trvalého bydliska uchádzača v tej istej krajine je minimálne 100 kilometrov.

Uzávierka žiadostí o tento typ štipendia býva dvakrát ročne, spravidla 15. marca a 15. októbra.

Podrobné informácie na www.aktion.saia.sk


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701


Kontakt na administrátora programu: akcia-rs@saia.sk, nsp-sk@saia.sk,02/5930 4738.
 

Priebeh výberu

Výber prebieha na základe predloženej žiadosti s prílohami. Výber urobí Riadiace grémium Akcie Rakúsko – Slovensko. Oznámenie o udelení štipendia zasiela kancelária vedenia Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.).
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Formulár pozývacieho listubetreuungszusage.docStiahnuť
Formulár odporúčacieho listuempfehlung.docStiahnuť
Formulár na preukázanie znalostí nemčinynachweis.docStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.