NEMECKO - štipendiá BAYHOST na postgraduálne pobyty na bavorských vysokých školách (magisterské a doktorandské štúdium)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

študijná mobilita, výskumná mobilita, riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
1 rok (s možnosťou predĺženia)
Zdroj financovania
Bavorské ministerstvo vedy, výskumu a kultúry
Kvóta
nebola stanovená
Poskytovaná podpora
861 EUR/mesiac
Uzávierka pre podávanie žiadostí
1. december
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa podáva výlučne v papierovej forme a posiela sa spolu so všetkými prílohami na adresu:
BAYHOST
Universitätsstr. 31
93053 Regensburg
Deutschland
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Požadované podkladové materiály:
 • online-formulár, ktorý nájdete na http://www.bayhost.de
 • motivačný list
 • doklad o jazykových znalostiach uchádzača
 • diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške a výpis skúšok (overená kópia + overený preklad - v nemeckom alebo anglickom jazyku)
 • kópia pasu alebo občianskeho preukazu
 • akceptačný list od profesora z bavorskej vysokej školy
 • podpísaný štruktúrovaný životopis (v anglickom alebo nemeckom jazyku) s fotkou pasovej veľkosti
 • vítané sú ďalšie podkladové materiály (doklady o praxi, ďalšom vzdelávaní, publikácie a pod)
 • uchádzači o celé doktorandské štúdium v Bavorsku prikladajú: návrh projektu (2 strany) a časový harmonogram pobytu
 • uchádzači o ročný výskumný pobyt v rámci doktorandského štúdia na domácej univerzite prikladajú: návrh projektu (2 strany), časový harmonogram pobytu a odporúčanie školiteľa
 • ak si štipendista nárokuje na príspevok na rodinu, musí predložiť rodný list dieťaťa (overená kópia + overený preklad - v nemeckom alebo anglickom jazyku)
Ďalšie dôležité informácie
 • 1. decembra musia byť žiadosti už v Bavorsku. Neskoro podané žiadosti nebudú akceptované.
 • Bavorské ministerstvo vedy, výskumu a kultúry poskytuje vysokoškolským absolventom z Bulharska, Chorvátska, Poľska, Rumunska, Ruska, Srbska, Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny a Maďarska štipendiá na postgraduálne pobyty na vysokých školách v rámci Bavorska.
 • Štipendium je možné využiť na financovanie magisterského/postgraduálneho štúdia alebo doktorandského štúdia. Štipendium sa udeľuje na jeden rok a je možné ho dvakrát predĺžiť (t. j. celkom na 3 roky). Zároveň je možné podporiť aj ročné výskumné pobyty v rámci doktorandského štúdia, ktoré prebieha na Slovensku. 
 • V čase podávania žiadosti by sa mali uchádzači zdržiavať v domovskej krajine.
 • V čase nástupu na štipendijný pobyt nemôžu mať štipendisti viac ako 30 rokov (pri magisterskom štúdiu), resp. 35 rokov (pri doktorandskom štúdiu).
 • Uchádzači musia preukázať znalosť nemeckého jazyka. Pri programoch, ktoré budú realizované v anglickom jazyku, je potrebné zdokladovať znalosť angličtiny (min. úroveň C1 Európskeho referenčného rámca).
 • K žiadosti je potrebné priložiť diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške.
 • Cestovné náklady do Nemecka a späť si štipendisti pokrývajú sami.
 • Štipendium nie je možné poberať v kombinácii s iným štipendiom.
 • Študijné pobyty je možné absolvovať na štátnych vysokých školách a troch cirkevných vysokých školách (Katholische Universität Eichenstadt-Ingolstadt, Katholische Stiftungsfachhochschule München a Evangelische Fachhoschschule Nürnberg) v Bavorsku.
 • Na viacerých vysokých školách v Bavorsku sa platia poplatky (informujte sa priamo na vami zvolenej vysokej škole).
 • Spoplatnené študijné programy spravidla nie je možné podporiť.
Bližšie informácie: http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa
Universität Regensburg
D-93040 Regensburg
http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

Kontaktné osoby:
Katrin Döppe doeppe@bayhost.de

Priebeh výberu

Výber uchádzačov prebehne na základe posúdenia podkladových materiálov.
O konečnom rozhodnutí bude uchádzač informovaný v priebehu mesiaca máj.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.